REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.07/09 R.44 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43 lub 660 - 020

PRENUMERATA Prenumeratę przyjmują oddziały RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: od dnia 25 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze i cały rok 1976; od dniai 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprzedzającego okres prenumeraty. Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW "PrasaKsiążka- Ruch". Zakłady prac w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli. Można również zamówić prenumeratę, dokonując w12łaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211 831, RSW "Prasa-Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł; rocznej - 28 zł. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która _jest o 50% droższa od prenumeraty krajoweJ"u przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Z granicznych RSw "Prasa-Książka-Ruch", ul. Wronia 23, 00 - 958 Warszawa. Egzemplarze zeszytów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa-Książka-Ruch" Przedsiś(biorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki, Oddział Ręionowy Poznań- Wschóa ul. Zydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 N BP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce Stanisława Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu

W Y D A W N I C T W O P O Z N A Ń S K I E - P O Z N A N 1976

Nakład 2300+100 egz. Arkuszy wyd. 15,5 arkuszy druk. 10,375.

Oddano do składania 25. III. 1976 r. Podpisano do druku 14. VII.

1976 r. Druk ukończono w lipcu 1976 r. Papier drukowy sat.

ki. V, 70 g, 70X100 cm. H-lO. Zamówienie 192/166. Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.07/09 R.44 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry