WYDARZENIA W POZNANIU W ROKU 1975

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.04/06 R.44 Nr2

Czas czytania: ok. 56 min.

Część czwarta

1.10. W auli uniwersyteckiej odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego U niwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Gawrońskiego, wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia i prezydenta Poznania Władysława Slebody. Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1974/1975 wygłosił rektor prof. dr Benon Miśkiewicz. Wykład inauguracyjny na temat "Kształtowanie i doskonalenie systemu prawnego PRL" wygłosił prof. dr Zbigniew Radwański.

Inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych odbyła się w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Wykład inauguracyjny na temat "Literatura - znak - język" wygłosił doc. Tadeusz Piskorski. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego J ózefa Świtają z Komitetem Wykonawczym Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Józef Scibisz poinformował o aktualnych problemach ruchu młodzieżowego, kładąc nacisk na aktywizację młodzieży przed VII Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obrady Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Głównym tematem był udział wojewódzkiej organizacji Stronnictwa w dyskusji nad wytycznymi na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Referat

wygłosił przewodniczący Komitetu Zbigniew Kmieciak. Powołanie do życia dyrekcji rejonowych kolei państwowych podległych dyrekcjom okręgowym. Dyrekcja w Poznaniu nosi nazwę Zachodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych i obejmuje Dyrekcje Rejonowe w Poznaniu, Zielonej Górze, Lesznie, Gorzowie i Ostrowie Wlkp. W Wojewódzkim Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych odbyło się spotkanie z aktywistami ruchu spółdzielczego, podczas którego wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak wręczył zasłużonym spółdzielcom wysokie odznaczenia państwowe. Staraniem Komitetów: Technologii Drewna i Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Technologii Drewna zorganizowano sympozjum naukowe poświęcone stosowaniu metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej w leśnictwie i przemyśle drzewnym. Rozpoczęły się obrady XVIII sesji grupy roboczej do spraw kwalifikacji ziemniaków-sadzeniaków Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 rozpoczęła roboty ogólnobudowlane na placu budowy centralnej oczyszczalni ścieków w rejonie Nowego Miasta. Generalnym wykonawcą jest Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Hydrobudowa 9".

N owa placówka Powszechnej Kasy Oszczędności otwarta została w gmachu V Oddziału Narodowego Banku Polskiego przy ul. Libelta 16;20. Otwarcie wystawy prac pracowni gobelinu plastyków-amatorów przy Pałacu Kultury w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Zmarł Witold Schulz, prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej, członek prezydium Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, długoletni i zasłużony członek zarządu Spółdzielni Pracy "Farmapol" .

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów uruchomiła przy placu Wolności pierwszy

8 Kronika Miasta Poznania

Wydarzenia w Poznaniu (1-2. 10)

kiewicza. Przybył na nią sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Switaj. Po sprawozdaniu z działalności w roku akademickim 1974/1975 rektora prof. dra Bolesława Wojciechowicza na podium wkroczyła delegacja załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H Ce

gielski" z dyrektorem naczelnym Edwardem Idziakiem i I sekretarzem Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zenonem J aśkowiakiem, która wręczyła rektorowi Politechniki sztandar ufundowany przez Zakłady w uznaniu zasług, jakie położyła Politechnika dla gospodarki kraju i regionu. Józef Świtaj udekorował sztandar odznaczeniami honorowymi miasta i województwa. Szereg pracowników naukowych Politechniki udekorowanych zostało odznaczeniami państwowymi, wśród nich Orderem Sztandaru Pracy I klasy prof. dr hab. inż. Feliks Tychowski.

Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady z bawiącą w Poznaniu delegacją Brna, przybyłą w ramach "Dni Kultury Czechosłowackiej", z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji Oldrzichem Klicznikiem na czele. Następnie goście uczestniczyli w otwarciu wystawy współczesnej artystów-plastyków województwa południowo-morawskiego w sali Marmurowej Pałacu Kultury. Przemówienia wygłosili: Oldrzich Klicznik i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński. Obecny był prezydent miasta Władysław Sleboda. Dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji urządzono konferencję prasową. W sali kina "Olimpia" odbył się galowy pokaz "Janosika" w wykonaniu zespołów teatralnych "Drak" z Hradec Kralove, Krajskiego Babkovego Divadla (Bańska Bystrzyca) i poznańskiego Teatru Aktora i Lalki. W sali konferencyjnej Domu Technika odbyła się ogólnopolska konferencja konserwatorska pt. "Problemy adaptacji zespołów pałacowych". Przekazanie do użytku Wydziałowi Technologii Żywności Akademii Rolniczej nowego gmachu Collegium Technologiae Alimentariae przy ul. Wojska Polskiego. Zbudowała go w ciągu trzech lat załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1. Składa się z dwustu pięćdziesięciu pomieszczeń; m. in. sali audytoryjnej na 150 miejsc. W uroczystości przekazania udział wzięli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak. W sali audytoryjnej Wydziału Technologii Żywności odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej profesorowi drowi

w mieście parking samochodowy wyposażony w automatyczne mierniki czasu parkowania. Prototyp parkometra opracowany został w Politechnice Poznańskiej. Do nowego Domu Studenckiego "Eseulap" Akademii Medycznej przy ul.

Przybyszewskiego wprowadziło się 832 studentów. 2.10. Inauguracja nowego roku akademickiego Politechniki Poznańskiej odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mic

Moment po przekazaniu sztandaru w ręce rektora Politechniki Poznańskiej pro! dra Bolesława Wojciechowicza. Z letoej delegacja Zakładów Przemyślu Metalowego "H. Cegielski". I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zenon Jaśkowiak, dyrektor naczelny Edward Idziak, przewodniczący Rady Zakładowej Zygmunt Nowak

Wacławowi Kretowiczowi, członkowi Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jednemu z twórców biochemii technicznej. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" bawiła grupa dziennikarzy jugosłowiańskich na czele z L. Launovicem członkiem Komitetu Informaej i. W trzydziestolecie działalności Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 odbyło się spotkanie załogi z przedstawicielami władz, na którym "wręczono odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym pracownikom. W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarcie giełd tkanin meblowych Zjednoczeń Przemysłu Jedwabniczego i Przedsiębiorstw Przemysłu Wełnianego oraz branż wyrobów cukierniczych i artykułów spożywczych Związku Spółdzielni Spożywców "Społem". Początek konferencji pt. "Kierunki rozwoju elementów lekkiej obudowy", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Uczestniczyło sześćset osób z całego kraju.

W Muzeum Rzemiosła Artystycznego otwarto wystawę koronek artystycznych Eleny Holeczyovej (Brno).

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego odbył się kolejny "Czwartek Literacki". Gościem był Stanisław Hebanowski, związany z Poznaniem długoletnią działalnością, prozaik, reżyser, teatrolog. Otwarcie wystawy fotografików austriackiego Dietera Dopplera i szwajcarskiego Rudolfa Bieri w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Otwarcie księgarni "Domu Książki" na Osiedlu Przyjaźni w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady".

W Pałacu Działyńskich w ramach Dni

8*

Q5

Frantisek Lysek dyryguje swoim chórem w sali Pałacu Działyńskich

Kultury Czechosłowackiej wystąpił Chór Dziecięcy z Brna pod dyrekcją Frantiska Łyska. 3.10. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Akademia Rolnicza zainaugurowała nowy rok akademicki, w uroczystości uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Gałgan oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Koninie i przewodniczący Rady Społecznej Akademii Rolniczej Tadeusz Grabski. Rektor Akademii prof. dr hab. Jerzy Zwoliński omówił działalność uczelni w ubiegłym roku akademickim. Wykład inauguracyjny pt. "Lignochemia - jej rola i znaczenie" wygłosił prof. dr Stanisław Prosiński. Uroczystość inauguracyjna w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Po wystąpieniu rektora prof. Stefana Stuligrosza i po immatrykulacji wręczono nagrody i dyplomy absolwentom. Wykład inauguracyjny na temat wybranych zagadnień dyrygentury wygłosił prof. Witold Krzemieński. Konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Tałyzin był gościem zarządu odziału poznańskiego Związku Literatów Polskich. W Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska konferencja na temat metod ustalania tożsamości w aspekcie sądowo-lekarskim i kryminalistycznym. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Człowiek - Technika - Kultura" na znak graficzny dla imprez Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jury przyznało I nagrodę Eugeniuszowi Paschke.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert z okazji Dni Kultury Czechosłowackiej. Wystą

Wydarzenia w Poznaniu (3 -5. 10)pili: Poznańska Orkiestra Kameralna przygotowana przez Zbigniewa Słowika oraz Poznański Zespół Perkusyjny pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego. W programie muzyka kompozytorów czeskich i słowackich. 4.10. Przybyła delegacja czechosłowacka z wiceministrem kultury Otokarem Holanem. Razem z delegacją partyjną bawiącą w Wielkopolsce przyjęta była przez kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Jerzym Zasadą, Bogdanem Gawrońskim i wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem. Inauguracja "nowego roku akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego. Jej rektorem został prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski. Uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj, prezydent Poznania Wadysław Sleboda i wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Bogusław Ryba. Inauguracja nowego roku akademickiego na Akademii Ekonomicznej. Uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Waligórski i zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych generał brygady Ludwik Sobieraj. Oficjalne otwarcie u podnóża Pomnika Bohaterów na Cytadeli XXIV Rajdu Przyjaźni. Do udziału w imprezie zgłosiło się 2300 osób. Obecny był sekretarz Komitetu wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj.

W Arsenale otwarto wystawę prac Izabelli Gustowskiej i Wojciecha Mullera oraz XV pokaz grupy plastycznej "Od nowa" (Izabella Gustowska, Bogumił Kaczmarek, Wiesław Krzyżaniak, Wojciech Muller).

121 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą symfoniczną i Chórem Chłopięcym i Męskim Filharmonii Poznańskiej dyrygował Stefan Stuligrosz. Jako soliści udział wzięli: Zofia J anukowicz

(sopran), Barbara Figas (alt), Edwin Borkowski (tenor), Piotr Liszkowski (bas). Na klawesynie grała Zofia Brenczówna, a na fortepianie Andrzej Tatarski. Wykonano Wielką Mszą h-moll Jana S. Bacha.

Wręczenie sztandaru przechodniego Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielni Pracy za zajęcie I miejsca w kraju załodze Krawiecko- Futrzarskiej Spółdzielni "Moda". W wyścigu kolarskim (kryterium uliczne) na Ratajach o Wielką Nagrodę Miasta Poznania zwyciężył Ryszard Szurkowski z Wrocławia.

Około godz. 16.25 na Trasie Hetmańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Rolną wydarzyła się groźna kraksa. Samochód jelcz zderzył się z tramwajem linAi nr 19. Tramwaj wyskoczył z szyn i stanął w poprzek jezdni. Nikt z pasażerów tramwaju nie oftiiósł poważniejszych obrażeń. Do szpitala odwieziono kierowcę ciężarówki. 5.10. Zakończenie Dni Kultury Czechosłowackiej. Otwarcie giełd: wyrobów cukierniczych, przetworów warzywnych i win w halach międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczestniczyło piętnaście spółdzielni Krajowego Związku Spółdzielni Przemysłu Spożywczego. Od godziny 12 na metę stadionu "Zjednoczonych" przybywały ekipy biorące udział w XXIV Rajdzie Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Po południu delegacje ekip złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów na wzgórzach Cytadeli.

W międzypaństwowym meczu siatkówki Polska- Rumunia rozegranym w sali sportowo-widowiskowej "Arena" zwyciężyła reprezentacja Polski 3: l. Ulicami miasta chodzili kwestarze, zbierający ofiary pieniężne na rzecz Polskiego Komitetu' Pomocy Społecznej.

6.10. Otwarcie giełd w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich, na których oferty przedstawili: Centrala Zbytu Papieru, Zjednoczenie Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych, Krakowskie Zakłady Futrzarskie, Zjednoczenie Przemysłu Chemicznego, Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego, Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego, Związek Spółdzielni Inwalidów, Rzemieślnicze Domy Towarowe, Zakłady Produkcji Galanteryjno-Odzieżowej "Progal" , Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego, Zjednoczenie Przemysłu Drobiarskiego "Poldrób" , a także wystawcy indywidualni. Uroczysta akademia z okazji trzydziestej pierwszej rocznicy powstania Milicji Obywatelskiej oraz służby bezpieczeństwa. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj i komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej pułkownik Henryk Zaszkiewicz udekorowali szereg zasłużonych funkcjonariuszy wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wręczono również akty nominacyjne na wyższe stopnie oficerskie. Otwarcie Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej. Dziekanem mianowany został doc. dr hab. Józef Baron. Siedziba Wydziału mieści się przy* ul. Swiętosławskiej 12. W Domu Technika odbyło się zebranie założycielskie Krajowego Związku Spółdzielni Remontowo- Budowlanych z siedzibą w Poznaniu. Rozpoczęła się konferencja specjalistów opracowujących rozkład jazdy kolejowej na lata 1976 - 1977. XVIII Dni Książki i Prasy Technicznej. W sali szkolenia wewnątrzzakładowego Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego otwarto wystawę pn.

"Książka techniczna drogą do postępu technicznego" . W Pałacu Kultury odbyła się inauguracja działalności szkolnych kół Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Tydzień sprzedaży towarów Niemieckiej Republiki Demokratycznej rozpoczął się w Domu Handlowym "Alfa", współpracuj ącym z Domem Handlowym "Konsument" w Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna).

7.10. Inauguracja roku akademickiego Akademii Medycznej. Wręczono insygnia Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa docentowi Józefowi Baronowi. O godz. 15.00 wyłączono na okres remontu zegar świetlny na placu Wolnościlaniu (6- 9. 10)

8.10. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie członków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz posłów poświęcone omówieniu najważniejszych zadań wynikających z wytycznych na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Uczestniczył wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Podpisanie porozumienia między Zakładami Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i Zarządem Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Przewiduje ono kompleksowe opracowania plastyczne Fabryki Silników Okrętowych, wystroju zewnętrznego całych Zakładów; ciągów komunikacyjnych i in. Sponad trzytygodniowej podróży artystycznej po Niemieckiej Republice Demokratycznej powrócił Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

9.10. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada sekretarzy terenowych instancji partyjnych, poświęcona zarysom Planu Pięcioletniego 1976 -1980. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. W Collegium Iuridicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończyła się pierwsza część sympozjum polsko-jugosłowiańskiego, poświęcona omówieniu dyscyplin prawa państwowego i pracy. Bawiący w Poznaniu profesor U niwersytetu Paryskiego Georges Castelian, doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wygłosił w Instytucie Historii wykład na temat wzajemnego stosunku historii i psychologii z metodologicznego punktu widzenia. Rada Wojewódzka Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej! z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i innych organizacji wypoczynku młodzieży podsumowała akcję "Lato 1975". Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu Józef Świtaj w imieniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego podziękował organizatorom "Lata 75", a następnie wspólnie z przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Józefem Scibiszem wręczył zasłużonym w akcji Odznaki Honorowe Miasta Poznania.

W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich koncertowała pod batutą Karla

Wydarzenia w Poznaniu (9 - 10. 10)

H. Faerbera orkiestra z Hamburga-Ahrensburg (Republika Federalna Niemiec) .

W Arsenale otwarto wystawę współczesnego malarstwa irackiego.

Przed głównym weJSClem do Opery Poznańskiej zainstalowano nowe kandelabry zaprojektowane przez Barbarę Kozłowską. Kandelabry wykonał mistrz ślusarski Bogdan Kościański. W czasie pełnienia obowiązków służbowych zmarł nagle Aleksander Weinert, zastępca naczelnego dyrektora do spraw handlowych Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego. Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku pięćdziesięciu pięciu lat zmarł artysta-malarz Stanisław Stefaniak, kierownik pracowni malarskiej i asystent scenografa w Operze Poznańskiej od roku 1945.

10.10. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kobiet z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Switają. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbyła się wieczornica dla żołnierzy Garnizonu Poznańskiego, podczas której okolicznościowy referat wygłosił pułkownik-pilot Tytus Krawczyk. W Sali Tradycji Wojsk Lotniczych generał dywizji-pilot Henryk Michałowski podejmował przodujących oficerów i podoficerów kadry. Kilkudziesięciu z nich wyróżniono odznaczeniami państwowymi. Dowódca wręczył nominacje grupie oficerów. Dni Kultury Okręgu Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna), w Wielkopolsce. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka w obecności sekretarza Komitetu Okręgowego Socjalistycznej Partii Jedności N iemiec w Cottbus Guenthera J urischki i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu Bogdana Gawrońskiego otwarto wystawę pn. "Rozwój Okręgu Cottbus w latach 1945 - 1975', przygotowaną przez tamtejsze Muzeum Okręgowe.

Inauguracja zajęć w Instytucie Kształcenia N auczycieli i Badań Oświatowych. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod

:Q9

dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Solistką była jugosłowiańska pianistka Milica Schneider- H uterer, która wykonała V Koncert fortepianowy Es-dur Ludwiga van Beethovena.

11.10. Odsłonięcie pomnika Karola Świerczewskiego na osiedlu jego imienia. N a uroczystość przybyli m. in.: przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i ludowego Wojska Polskiego, członko

Jerzy Zasada wita Aleksieja Szltikowawie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przedstawiciele władz miasta i województwa, organizacji politycznych i społecznych, Frontu Jedności Narodu, powstańcy wielkopolscy i śląscy, żołnierze II - wojny światowej. O życiu i działalności Karola Świerczewskiego, o jego związkach z Poznaniem, mówił prezydent Poznania Władysław Sleboda. Przemawiał także wiceminister obrony narodowej, generał broni Tadeusz Tuczapski. Przy dźwiękach hymn u narodowego w asyście członków Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, wiceminister Tadeusz Tuczapski dokonał odsłonięcia pomnika, pod którym złożono wieńce i wiązanki kwiatów . Uroczystość zakończyło odegranie Międrynarodówki. Monumentalny pomnik symbolizujący udział generała w Rewolucji Październikowej, wojnie domowej w Hiszpanii oraz w walkach o wyzwolenie Polski (1939 -1945) wykonany został według projektu Anny Krzymańskiej i Ryszarda Skupina. Na cokole napis: "Karol Swierczewski - Walter - budowniczy Polski Ludowej 1897 - 1947". Przybyła bawiąca w Polsce delegacja Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z przewodniczącym Rady Aleksie jem Szitikowem.

Delegacji towarzyszył marszałek Sejmu Stanisław Gucwa. N a lotnisku gości powitali przedstawiciele wojewódzkich władz partyjnych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą oraz grupa posłów wielkopolskich i członków kierownictwa wojewódzkiej organizacji Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Bogdanem Gawrońskim.

Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. W salonie Empiku otwarto wystawę rękodzieła artystycznego okręgu Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna).

Pokazuje ono dorobek kulturalny okręgu w zakresie serbo-łużyckiej sztuki ludowej (stroje, tkaniny, biżuteria, apli-' kacje, upominki). W otwarciu wystawy wzięła udział delegacja z Cottbus. Kilkusetosobowa grupa członków Stronnictwa Demokratycznego brała udział w pracach społecznych dla uczczenia VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i XI Kongresu Stronnictwa Demokratycznego; wykonano prace porządkowe na terenie Poznania. Zespół artystyczny Teatru Nowego udał się do Frankfurtu nad Odrą (Niemiecka Republika Demokratyczna) ze sztuką Stanisława Witkiewicza Oni w reżyserii Izabelli Cywińskiej.

Wydarzenia w Poznaniu (11 - 14. 10)

Zmarł Jakub Sałata, długoletni zasłużony pracownik Urzędu Miejskiego, kierownik Kancelarii Główne] U rzędu Miejskiego w latach 1945 - 1966, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.10. W trzydziestą drugą rocznicę bitwy pod Lenino odbyła się na Rynku Starego Miasta uroczysta odprawa "wart. Kompanię honorową "wystawiła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im.

Stefana Czarnieckiego.

W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich zakończyły się ogólnopolskie giełdy branżowe przemysłu lekkiego, spółdzielczości pracy i rzemiosła oferujące towary na pierwsze półrocze 1976 r. Kwesta uliczna na rzecz Komitetu Miejskiego Polskiego Komitetu Opieki Społecznej. N a pomoc zimową dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych zebrano łącznie z poprzednią kwestą (5 X) ponad 74 (XX) zł. W sali reprezentacyjnej Izby Rzemieślniczej odbył się pokaz fryzur damskich i męskich na sezon jesienno-zimowy. 13.10. W gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się "wojewódzka inauguracja szkolenia partyjnego. Wzięli w niej udział członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego z I sekretarzem J erzym Zasadą, wykładowcy i prelegenci szkolenia, sekretarze propagandy miejskich i gminnych komitetów partyjnych. Referat inaugurujący pt. "Kierownicza rola partii w budowie społeczeństwa socjalistycznego" wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński. W przędzjazdowej zakładowej konferencji Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej poznańskiego węzła kolejowego uczestniczyło stu dwudziestu trzech delegatów; obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Delegatami na VII Zjazd wybrani zostali: starszy monter Stefan Łukarski i maszynista Zbigniew Brzozowski. Z udziałem dziewięćdziesięciu dziewięciu delegatów obradowała w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" konferencja przed VII Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński. Delegatem na VII Zjazd wybrany został Czesław Zaśkiewicz. Z okazji trzydziestej drugiej rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego odbyło się spotkanie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z generałami i oficerami Wojska Polskiego. W auli Państwowej Średniej Szkoły Baletowej odbyło się spotkanie pedagogów szkół artystycznych z przedstawicielami władz miasta i województwa. Gratulacje z okazji "Dnia Nauczyciela" złożył zebranym wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Kilkudziesięciu nauczycieli udekorowano odznaczeniami państwowymi, odznakami regionalnymi i związkowymi, wręczono też nagrody. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Józef Bieniek (starszy wizytator szkolnictwa artystycznego), Edmund J aworowicz (dyrektor Państwowej Średniej Szkoły Baletowej) i Alfons Kamiński (nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia). W gmachu Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej rozpoczął się kurs zastosowań matematycznych zorganizowany przez Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk. W kinie "Apollo" przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Kin spotkali się z dyrektorem podobnej instytucji z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) i omówili szczegóły współpracy z uwzględnieniem najnowszych propozycji repertuarowych. Recital gitarowy Jeana P. Jumeza w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W salonie Empiku odbył się 103 Turniej Recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia", w którym zwyciężył Waldemar Szczepaniak.

14.10. Obradowała przedzjazdowa konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Delegatem na VII zjazd wybrany został brygadzista Marian Chojnacki. Obradowała przedzjazdowa konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Czesław Gałgan. Delegatem na VII Zjazd wybrany został brygadzista Marian Lech. Jadwiga Skrzypczak zamieszkała przy ul. Wspólnej 14 obchodziła setną rocznicę urodzin. Urodziła się we "wrześniu 1876 r. Przedstawiciele Urzędu Stanu

Cywilnego Urzędu Miejskiego wręczyli Jubilatce pamiątkową metrykę, kwiaty i upominki. ' Uroczystość nadania imienia generała Józefa Bema Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Żeromskiego 8/12. Odsłonięto tablicę pamiątkową projektowaną przez artystę-plastyka Irenę Rosińską. Zasłużeni nauczyciele udekorowani zostali Krzyżami Zasługi i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. 15.10. Obradowała przedzjazdowa konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. U czestniczył prezydent Poznania Władysław Sleboda. Delegatem na VII Zjazd wybrany został kierowca autobusu Janusz Kafler. Inauguracja zajęć z filologii fińskiej w Sali im. Lubrańskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kierunek ten został zorganizowany dzięki staraniom poznańskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Fińskiej. W Domu Kultury "Pod Lipami" otwarto wystawę malarstwa Marii Przyborowej.

W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę pt. "Motyw prahistoryczny w biżuterii Anny Maciejewskiej". 16.10. Obradowała przedzjazdowa Dzielnicowa Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Dzielnicy J eżyce. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wiesław Siwiński. W konferencji uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj. W toku obrad złożono na ręce sekretarza Komitetu Wojewódzkiego meldunek o zobowiązaniach załóg jeżyckich zakładów pracy na cześć VII Zjazdu. Wybrano dwudziestu pięciu delegatów na Konferencję Wojewódzką.

Uroczyste wręczenie odznak "Zasłużonego działacza Frontu Jedności N arodu" dwudziestoosobowej grupie oficerów, podoficerów i żołnierzy garnizonu poznańskiego. Odznaki wręczyli przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

Podczas "Czwartku Literackiego" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego spotkał się z czytelnikami wybitny tłumacz literatury angielskiej, Bronisław Zieliński. 17.10. Inauguracja szkolenia aktywu Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej.

Odbyło się spotkanie zasłużonych nauczycieli Poznania i województwa poznańskiego z sekretariatem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Za ofiarną pracę dziękował pedagogom I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. W czasie uroczystości Orderem Sztandaru Pracy II Klasy udekorowany został prof. dr hab. Tadeusz Szczurkiewicz, a Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski prof. dr hab. Domiesław Bobrowski, Irena Jakubowska wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania, Henryk N awrocki dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 i prof. dr hab.

Ludwik Obuchowicz.

Otwarcie II wystawy "Trzech + (Piotra Jasińskiego, Lecha Morawskiego, Ryszarda Zielewicza) w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Otwarcie pokazu prac malarskich uczniów klas piątych Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka pt. "Transpozycja dźwięku na środki plastyczne" odbyło się w salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

Zmarł prof. dr med. Julian Rosner, b. kierownik Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej, specjalista "wojewódzki do spraw dermatologii, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Międzynarodowa konferencja poświęcona sposobom zwalczania drobnoustrojów w szpitalnictwie, w hodowli zwierząt i przemyśle spożywczym. Przybyli naukowcy i producenci środków dezynfekcyjnych z Bułgarii, Czechosłowacji, N iemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Republiki l'ederalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. i Wielkiej Brytanii.

W Operze Poznańskiej, w przedstawieniu opery Pucciniego Cyganeria partię Mimi wykonała gościnnie występująca Veronica Diaconu, a partię Musetty Radu Zamfira z Rumunii. Recital fortepianowy Haliny Czerny-Stefańskiej w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza.

Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj spotkał się w siedzibie Sądu Wojewódzkiego z aktywem Zrzeszenia Prawników Polskich. Omawiano udział środowisk prawniczych wrealizacji uchwał VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zakończył działalność Społeczny Komitet Budowy Kolejki Dziecięcej w w Parku Tysięclecia. W czasie uroczystości podsumowania działalności, -wiceprezydent Poznania Włodzimierz Juskowiak wręczył dwudziestu pięciu najbardziej zasłużonym działaczom Komitetu Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Kilkadziesiąt osób otrzymało z rąk sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Jana N emoudrego Odznaki Zasłużonego Działacza Frontu Jedności Narodu. Wręczono również złote i srebrne Odznaki Przyjaciół Harcerstwa oraz Odznaki przyjaciela Dzieci.

Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, poświęcone omówieniu zadań środowiska kombatanckiego przed VII Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił prezes Zarządu Marian Jakubowicz.

Premierowe przedstawienie operetki Igo Hoffstettera Ruletka serc w Teatrze Muzycznym, w reżyserii i inscenizacji Beaty Artemskiej , scenografii Salomei Gawrońskiej, choreografii Emila Wesołowskiego. Kierownictwo muzyczne Bogdana Hoffmanna. Obsada premierowa: Jerzy Golfert (Robert Lanol), Irena Szulc-Kruk (Jullette Lechair, jego b.

zona), Aleksandra Rybacka (Różyczka, ich córka), Janina Guttnerówna (Łaja, żona), Aleksandra Rybacka (Różyczka, następca tronu Ixomanii), Zdzisław Kacz

'kk - , I (Łaja)

Janina

Guttnerównakowski (Jan Pszczyński, sekretarz pani Lechair), Jan Rowiński (Marcel Poulin, detektyw), Teresa Bogdanowicz (Kamo, pieśniarka), Rajmund Wolff (Fanchiere, konferansjer), Adam Raczkowski (Stary Książę, ojciec Fellaha), Władysław Mielcarek (Boss), Marian Pokrzycki (Shessa), Bogdan Kamiński (Bogga), Irena Kamińska (Starsza dama), Jerzy BandeI (Juan, służący Lanola).

Wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski dekoruje Stanisława Szajarkiewlcza Odznaką Honorową Miasta Poznania

Przed meczem koszykówki Akademickiego Związku Sportowego z Polonią (Warszawa) odbyła się uroczystość jubileuszu dwudziestu pięciu lat pracy w akademickiej sekcji koszykówki jej trenera Stanisłwa Szafarkiewicza. Jubilat otrzymał wiele wiązanek kwiatów Wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski wręczył mu Odznakę Honorową Miasta Poznania.

W Operze Poznańskiej, w przedstawieniu opery Verdiego Trubadur partię Leonory gościnnie śpiewała solistka ru

muńska Radu Zamfira. Orkiestrę prowadził gościnnie dyregent rumuński Silvin Pantiru. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" koncertował piosenkarz francuski Sacha Diestel.

19.10. Niedziela czynu młodzieżowego na cześć VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" pracowało ponad tysiąc trzysta członków organizacji młodzieżowych W Zakładach Metalurgicznych "Pomet" ok. sześciuset czterdziestu. W Operze Poznańskiej, w przedstawieniu opery Verdiego Travlata partię tytułową gościnnie śpiewała solistka rumuńska Veronica Diaconu. Orkiestrę prowadził dyrygent rumuński Sylvin Pantiru.

Zakończenie centralnych regat WIOSlarskich na Malcie, w których uczestniczyło siedemset wioślarek i wioślarzy polskich oraz zawodnicy z Bratysławy i Berlina.

Tańczy Zespół Republiki

Estradowy Z Niemieckiej Demokratycznej

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury wystąpiły dwa zespoły taneczne: estradowy ze Sprembergu- Trattendorf (Niemiecka Republika Demokratyczna) oraz Pieśni i Tańca z BudzIszyna (Czechosłowacja). 20.10. Przebywająca w Polsce delegacja Prokuratury Generalnej Czechosłowacji z Janem Fejeszem na czele przybyła do Poznania. W siedzibie Prokuratury Wojewódzkiej spotkała się z prawnikami poznańskimi. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Swistaj. N a Akademii Rolniczej otwarta została wystawa austriackich, szwajcarskich i zachodnioniemieckich wydawnictw fachowych, poświęconych problematyce rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Eksponowano ok. czterystu tytułów.

W wieku czterdziestu sześciu lat zmarła Aleksandra Wasilkowska, kustosz Muzeum Narodowego, historyk rzemiosła artystycznego. Inauguracyjne posiedzenie Wydziału N auk Społecznych Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza.

Gotyckie malarstwo ścienne w Europie Środkowo-Wschodniej było tematem sesji naukowej z udziałem naukowców polskich, węgierskich, czechosłowackich i z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się cykliczny koncert "Po dobrej pracy dobra rozrywka", zorganizowany przez Wojewódzką Radę Związków Zawodowych. 21.10. Na przedzjazdowej Dzielnicowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda obradowało stu osiemdziesięciu delegatów reprezentujących ponad sześć tysięcy trzystu członków partii. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Kazimierz Widerski. Do poruszanych w dyskusji problemów nawiązał uczestniczący w obradach sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Wildecka konferencja podjęła uchwałę zawierającą szereg wniosków zmierzających do przyśpieszenia realizacji wytycznych na VII Zjazd. Wybrano dwudziestu jeden delegatów na Konferencję Wojewódzką. Przedzjazdowa Dzielnicowa Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dzielnicy Grunwald. U czestniczył w niej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Czesław Gałgan. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Józef Cichowlas. Wybrano dwudziestu pięciu delegatów na Konferencję Wojewódzką.

Wydarzenia w Poznaniu (21 -24. 10)

22.10.

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" odbyło się wojewódzkie spotkanie ponad tysięcznej rzeszy sołtysów. Zebranych powitał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada. Referat na temat bieżących zadań wsi i rolnictwa wygłosił wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Zebrani wystąpili z apelem do wszystkich rolników w województwie o podjęcie dodatkowego wysiłku produkcyjnego oraz o zwiększenie sprzedaży państwu zboża, ziemniaków, mięsa i mleka. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyła się wojewódzka narada działaczy młodzieżowych, sportowych i turystycznych województwa poznańskiego. Dyskutowano o problemach pracy ideowo-wychowawczej w sporcie i turystyce.

Inauguracja Tygodnia Propagandy Trzeźwości. Odbyło się spotkanie działaczy organizacji przeciwalkoholowych. W siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych odbyło się z okazji Dnia Nauczyciela spotkanie nauczycieli i działaczy sportowych szkół pionu związkowego. Uczestniczyli wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Jerzy Męczyński, sekretarz Wojewódzkiej Rady - Iwona Łykowska i przewodniczący Rady Kultury Fizycznej i Turystyki Tadeusz Piątek. Podczas spotkania za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej odznaczeniami wyróżnieni zostali zasłużeni wychowawcy młodzieży w poznańskich klubach: Andrzej Daszkiewicz, Feliks Krystkowiak i Ryszard Stachowski.

W obradach przedzjazdowej Konferencji

23: l@:

4JO\

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Referat Egzekutywy Komitetu Zakładowego wygłosił I sekretarz Zenon Jaśkowiak. Delegatami na VII Zjazd wybrani zostali Zenon Jaśkowiak, Kazimierz Kokociński i Stanisław Zieliński. Obrady przedzjazdowej Dzielnicowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto. W obradach uczestniczył prezydent Poznania Władysław Sleboda. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Włodzimierz Kowalski. Wybrano 45 delegatów na Konferencję Wojewódzką.

W salonie Empiku otwarto wystawę malarstwa szwedzkiego plastyka Carla II. Anderssona. W otwarciu ekspozycji uczestniczył autor. N a terenach wystawowych w N aramowicach odbyła się XVIII wystawa i sprzedaż ogierów rasy wielkopolskiej. W Zakładowym Domu Kultury "Stomila" odbyła się przedzjazdowa Dzielnicowa Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dzielnicy N owe Miasto. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórski. Referat wygłosił I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Bogdan Sajna. Wybrano delegatów na Konferencję Wojewódzką. W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozpoczęło się ogólnopolskie sympozjum poświęcone rozwojowi osobowości i zachowaniu młodzieży w sytuacjach trudnych. Autorzy kilkudziesięciu referatów przedstawili wyniki badań w tej dziedzinie. Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy zapoznali się z pracami Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej Instytutu Psychologii. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone przedyskutowaniu i zatwierdzeniu materiałów na Wojewódzką Konferencję Partyjną. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy zasada. Zagajenie dyskusji wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj.

Z okazji trzydziestolecia Organizacji Narodów Zjednoczonych w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyJ się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Dyrygował gościnnie Rainer Miedel (Szwecja), solistą był Andrzej Orkisz (wiolonczela). .". Inauguracja Wildeckich Spotkań Recytatorów w Młodzieżowym Klubie Kultury na Wildzie. Pierwsze spotkanie poświęcone było polskiej satyrze. Jury najwyżej oceniło recytację Kamili Sammler z V Liceum Ogólnokształcącego. "25.10. Spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady z przedstawicielami poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W Sali Kominkowej Pałacu Kultury otwarta została piąta Wielkopolska Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna. Oprócz zbiorów młodzieży wielkopolskiej eksponowano zbiory filatelistów z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna).

Międzynarodowa Wystawa Psów w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przybyli hodowcy z trzynastu krajów, najliczniej z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Sędziowie poddali ocenie ponad tysiąc sześćset pięćdziesiąt psów stu osiemnastu ras. Wręczono ponad tysiąc medali oraz sto pięćdziesiąt medali międzynarodowego championa. 26.10. Z udziałem około pięciuset naukowców i praktyków z Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Danii, Francji, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Republiki Federalnej' Niemiec, Szwecji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Wielkiej Brytanii i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpoczął się w Pałacu Kultury Ogólnopolski Zjazd Kardiologów. Tematem przewodnim były zagadnienia dotyczące stymulacji elektrycznej serca. U dostępniono wystawę sprzętu medycznego polskiego i zagranicznego.

W Polskim Teatrze Tańca - Balecie Poznańskim na scenie Opery Poznańskiej premiera Medel Juliusza Łuciuka (libretto Andrzeja Lisa); w choreografii Teresy Kujawy i scenografii Zofii Wierchowicz. Obsada premierowa: Anna Staszak (Medea), Emil Wesołowski (Jazon), Ryszard Węgrzynek (Hekate), Ewa Pawlak (Glauke), Zbigniew Misiuda i Krzysztof Białek (synowie Medei), Henryk Minkiewicz (Absyrtos), Zbigniew Stróżniak (Jazon), Dorota Puzanowska i Krystyna Górska (Peliady , dwie siostry), Izabela Gajewska, Krystyna Górska, Bożena Lasota, Janina Lisiecka, Blandyna Makowiecka, Elżbie

Anna Staszak (Medea)

ta Mazurkiewicz, Saskia Santoso, Danuta Tyborska, Dorota Puzanowska (Chór żeński), Krzysztof Brydiger, Arkadiusz Duch, Ryszard Janek, Władysław Janicki, Witold Krasuski, Mirosław Pach, Krzysztof Pastor, Marek Skarupski, Tadeusz Wasilewski (Chór męski). Miniatura baletu La mer do umzyki Claude Debussy'ego, w choreografii Toma Schillinga (Niemiecka Republika Demokratyczna), scenografii Zofii Wierchowicz. Obsada premierowa: Ewa Owczarek (Dziewczyna), Ryszard Węgrzynek (Chłopiec). Uzupełnieniem wieczoru było wznowienie baletu Franciszka Woźniaka Wariacje 4 : 4 w nowej wersji scenograficznej Krzysztofa Pankiewicza. Z okazji trzydziestolecia Organizacji N arodów Zjednoczonych w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. O godzinie 23.50 z powodu złych warunków atmosferycznych nad warszawskim Okęciem, na lotnisku w Ławicy wylądował samolot transkontynentalny "Henryk Sienkiewicz" lecący z Moskwy do Warszawy. Na pokładzie samolotu było stu pięćdziesięciu dziewięciu pasażerów. Większość z nich udała się w dalszą drogę pociągami. Zmarł Ludwik Zalej ski, zasłużony działacz ruchu robotniczego, uczestnik Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, działacz Klasowego Związku Zawodowego Kolejarzy, ofiarny działacz społeczny, długoletni pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i Dyrekcji Okręgu Kolei Państwowych. Odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł Władysław Wysakowski, działacz ruchu robotniczego w okresie międzywojennym, członek Polskiej Partii Socjalistycznej - Lewicy, aktywista Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i organizacji kulturalnej "Świt", długoletni działacz

Wydarzenia w Poznaniu (26. 10 - 1. 11)

Klasowego Związku Malarzy i Lakierników. 27.10. Obrady Wojewódzkiego Zjazdu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w auli Akademii Ekonomicznej z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego. W pawilonie 38 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto pod hasłem "Prezentacja - Propozycja - Oferty" wystawę specjalistyczną wyrobów branży automatyki, zorganizowaną przez Komisję Branżową Zjednoczenia "Mera" przy Biurze Zbytu Sprzętu Pomiarowo- Kontrolnego. W sali Instytutu Obróbki Plastycznej przy ul. Zamenhofa 2/4 otwarto wystawę fotograficzną ukazującą technikę radziecką. W otwarciu wystawy uczestniczył konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. W budynku Wagi Miejskiej odbyło się pasowanie na obywateli czterdziestu młodych mieszkańców Poznania. Gratulacje składali sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto Zofia Wiśniewska i dyrektor Wydziału Spraw Wewnętrznych U rzędu Miejskiego J ózef Filipek. W Arsenale otwarto dwie wystawy: tkaniny artystycznej holenderskiej artystki Pam Dekama-Sturm oraz grafiki Ericha Brauera (Austria). Współorganizatorami wystaw byli Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Instytut Kultury* Austriackiej w Warszawie.

28.10. W Muzeum Archeologicznym zainaugurowano VII Sezon Oświatowy. Cykl wykładów poświęcony ochronie zabytków rozpoczął generalny konserwator zabyt

>- ROK SI o 1975 TO 1'T rH · r vtiK 3)

ków dr Bohdan Rymaszewski. Po prelekcji wysłuchano koncertu muzyki dawnej w wykonaniu Collegium Musicorum Posnaniensium. W scenerii Starego Rynku, przy sztucznym świetle, Wytwórnia Filmowa "Czołówka" nakręciła kilkuminutowy film o Reprezentacyjnej Orkiestrze

Wojsk Lotniczych w reżyserii Andrzeja Żmijewskiego.

W sali akademickiego ośrodka teatralnego Domu Studenckiego im. Hanki Sawickiej przy ul. Stalingradzkiej wystąpił zespół teatru Kargahe N emeysh z Iranu z przedstawieniem Caligula według Alberta Camusa. N a zakończonym w auli Akademii Ekonomicznej Wojewódzkim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prezesem zarządu wojewódzkiego wybrany został ponownie prof. dr Wacław Wilczyński.

29.10. Inauguracja obchodów pięćdziesiątej ósmej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Odbyło się spotkanie aktywu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołajem Tałyzinem. Inauguracja zajęć w pracowni psychologii szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 30 na Osiedlu Przyjażri. Placówkę zorganizował Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przekazanie do dyspozycji nauczycieli -doradców zawodowych i pedagogów szkolnych gabinetu orientacji i poradnictwa zawodowego w budynku XII Liceum Ogólnokształcącego przy al. Stalingradzkiej 43. Gabinet zorganizowała Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

N a budowie zachodniego odcinka miejskiego Trasy E-8 pracowali społecznie funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. 30.10. W Pałacu Kultury otwarto Wystawę Książki Radzieckiej, na której zgromatfzono (6) tytułów. Równocześnie w hallu parterowym Sali Wielkiej przygotowano wystawę polskiego plakatu filmowych adaptacji literatury radzieckiej ze zbiorów Jacka J aroszyka. W otwarciu wystawy uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. 31.10. Koncert dyplomowy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w auli Uniwersytetu im. Adama .Mickiewicza. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygowała Liliana Kwiatkowska. Solistą był Henryk Tritt (skrzypce ).

1.11. Poznaniacy oddali 'hołd zmarłym. Na mogiłach poległych o wolność narodową

i społeczną, na grobach żołnierzy zaprzyjaźnionych armii zapłonęły lampki i znicze.

2.11. W Muzeum Archeologicznym rozpoczęły się niedzielne poranki filmowe, związane tematycznie z ochroną zabytków w Polsce. W sali kina "Kosmos" wystąpił hiszpański zespół "La Quadra" z Sewilli z "widowiskiem Los Palos (o życiu Garcia Lorki). 3.11. Przebywał w Poznaniu wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady oraz wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia wizytował budowę zachodniego odcinka miejskiego Trasy E-8; spotkał się z aktywem Fabryki Samochodów Rolniczych w Antoninku; w gmachu Komitetu Wojewódzkiego spotkał się z grupą delegatów na Wojewódzką Konferencję Partyjną. Grunwaldzka Organizacja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przyjęła do szeregów partyjnych siedemdziesięciu kandydatów, w większości członków Związku Młodzieży Socjalistycznej. Kandydaci otrzymali legitymacje z rąk I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Józefa Cichowlasa. Od harcerzy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, gdzie odbywała się uroczystość, kandydaci otrzymali czerwone goździki. Inauguracja "Dni Filmu Radzieckiego" w kinie "Apollo".

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę zbiorową członków Kulturbundu z Frankfurtu nad Odrą (Niemiecka Republika Demokratyczna) i Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików pod nazwą "Analogie i duety" . Recital fortepianowy laureata IX Mię

(1-5.11)

dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Johna Hendricksona (Kanada) w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Otwarcie Klubu Młodych Plastyków w Arsenale. 4.11. Przybyli do Poznania: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch, wiceminister obrony narodowej, generał broni Józef Urbanowicz i ambasador Polski w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Zenon N owak. Goście w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Stanisława Cozasia zapoznali się z przebiegiem robót na budowie zachodniego odcinka miejskiego Trasy E-8 oraz szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Lutyckiej. Rozstrzygnięty został III Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Jana Spychalskiego, organizowany pod hasłem "Artysta wobec kultury". N a konkurs nadesłano 400 prac z wszystkich ośrodków plastycznych kraju. Jury obradujące pod przewodnictwem Stefana Gierowskiego (Warszawa) przyznało I nagrodę Piotrowi Bogusławskiemu (Warszawa), dwie drugie Ildefonsowi Houwaltowi (Poznań) i Andrzejowi Bartczakowi (Łódź), zaś trzy trzecie: Czesławowi Tumielewiczowi (Gdańsk), Andrzejowi Gieradze (Łódź) i Ewie Kierskiej (Kraków).

(.11, Punktualnie o godzinie 9.00 w sali wielkiej Pałacu Kultury rozpoczęła się Wojewódzka Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej . Na obrady przybyli: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch; przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk: "wiceminister obrony narodowej, gen. broni Józef Urbanowicz; ambasador Polski w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Zenon N owak; redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej J anusz Roszkowski; I zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego Krystyn Dąbrowa.

N a przewodniczącego obrad wybrano sekretarza Komitetu Wojewódzkiego J ózefa Świtają. W imieniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada wygłosił referat będący oceną drogi przebytej od VI Zjazdu, a zarazem zawierający zadania na lata 1976 -1980. W czasie obrad przedstawiciele Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" złożyli Komitetowi Centralnemu meldunek o zobowiązaniach podjętych dla

Wydarzenia w Poznaniu (5 - 6. 11)

Delegacja młodzieży zrzeszonej w Federacji Socjalistycznych Związków Młodziery Polskiej składa meldunek członkowi Biura Politycznego, sekretarzowi Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardowi Babluchowl. Z lewej: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerry Zasada

uczczenia VII Zjazdu; delegacja Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - o podjęciu przez mieszkańców województwa czynów społecznych wartości 330 milionów zł. Na Konferencji wybrano siedemdziesięciu delegatów na VII Zjazd oraz nowy Komitet Wojewódzki, z którego wyłoniono Egzeli .

Sala obrad w dniu Konferencjikutywę w składzie: Józef Cichowlas, Stanisław Cozaś, Czesław Gałgan, Bogdan Gawroński, Janina Hirsch, Czesław Kończal, Jerzy Małecki, Henryk Michałowski, Jan Mikołajczyk Zbigniew Mika, Benon Miśkiewicz, Franciszek N owak, Maria Rynkiewicz, Bolesław Stachowiak, Józef Ścibisz, Władysław Sleboda, Józef Świtaj, Bogdan Tynecki,

Bogdan Waligórski, Jerzy Zasada, Henryk Zaszkiewiez oraz Sekretariat: Jerzy Zasada (I sekretarz), Czesław Gałgan, Bogdan Gawroński, Józef Świtaj, Bogdan Waligórski (sekretarze), Franciszek N owak - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. 11. W przeddzień rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej na Cytadeli złożono wieńce pod Pomnikiem Bohaterów - żołnierzy i oficerów radzieckich poległych w walkach o wyzwole

\" ; ,

IllIllIllIllmKm, Delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Zarządu Wojewódzkiego Towarrystwa Prryjaźni Polsko- RadzIeckIej składają wieńce przed Pomnikiem Bohaterów na wzgórzu Cytadeli

nie Poznania w 1945 r. Przed pomnikiem warty zaciągnęli żołnierze z kompanii honorowej Wojsk Lotniczych. Zapłonął znicz. Przy dźwiękach werbli jako pierwsza wieniec złożyła delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na czele z sekretarzem Bogdanem Gawrońskim. Wieniec złożył również konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. w Sali wielkiej Pałacu Kultury odbyła się uroczysta akademia. Wśród gości obecni byli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada oraz konsul generalny Nikołaj Tałyzin. Doniosłą rolę, jaką w historii świata odegrała Rewolucja Październikowa, podkreślił w swoim przemówieniu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj. Bogatą część artystyczną przygotowała poznańska "Estrada". Konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin wydał z okazji 58 rocznicy wybuchu Rewalucji Październikowej przyjęcie w Sałi Marmurowej Pałacu Kultury. Przybyli przedstawiciele władz politycznych i administrecyjnych aseregu województw Polski zachodniej, organizacji społecznych, politycznych, świata nauki i kultury, weterani ruchu robotniczego, przedstawiciele Wojska Polskiego, Północnej Grupy Wojsk Radzieckich i korpusu dyplomatycznego. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyło się spotkanie kilkudziesięciu sędziwych par mieszkańców miasta, obchodzących półwiecze pożycia małżeńskiego. Małżonków-jubilatów powitano polonezem, a następnie wiceprezydent Zbigniew Kmieciak wręczył jubilatom nadane przez Radę Państwa medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Otrzymali je: Maria i Henryk Baranowscy, Anna i Edward Benkowie, Helena i Antoni Budowie, Helena i Feliks Chociejowie, Joanna i Wincenty Gajewscy, Anastazja i Walenty Górscy, Rozalia i Ignacy Juszczakowie, Pelagia i Jan Kaprykowscy, Helena i Ignacy Kijakowie, Wanda i Józef Korkowie, Anastazja i Ludwik Kowalczakowie, Stanisława i Leon Lewkowie, Marianna l Stefan Lubońscy, Antonina i Stefan Łamaszewscy, Zofia i Seweryn Mieszałowie, Julianna i Antoni Misiakowie, Marianna i Józef Modrzejewscy, Kazimiera i Stanisław Słomowie, Eleonora i Marian Suwalscy, Pelagia i Kazimierz Stasikowie, Pelagia i Maksymilian Stukkerowie, Maria i Jan Sworowscy, Janina i Kazimierz Szauferowie, Stanisława i Leon Szydłowscy, Franciszka i Józef Szymańscy, Zofia i Leonard Talarowscy, Anna i Stefan Ulatowscy, Jadwiga i Józef Wysoccy, Teresa i władysław Zientkowie, Anna i Paweł Znińscy. Finałem spotkania był koncert starych melodii i piosenek.

W salonie wystawowym Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę "Grafiki obozowej b. jeńca wojennego Oflagu II c Woldenberg" Zygmunta Pazdy.

Kazimiera i Leonard Stryj akowscy zamieszkali przy Mostowej 15 obchodzili jubileusz sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Na "Czwartku Literackim" w Miej

9 Kronika Miasta Poznania

skiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego spotkał się z czytelnikam i prozaik i publicysta pułkownik Janusz Przymanowski.

O godzinie 10.00 uruchomiony został zegar świetlny na placu Wolności. Remont przeprowadzili pracownicy Zakładu Konserwacyjnego Zarządu Dróg i Mostów. 7.11. W Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli odbyło się sadzenie drzew i krzewów. U dział wzięli przedstawiciele władz partyjnych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim. Uczestniczył Konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin.

W "Domu Technika" odbyła się konferencja poświęcona aktualnym problemom informacji naukowo-technicznej w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Otwarto wystawę poświęconą dorobkowi Republiki w tej dziedzinie.

Przebywał członek kolegium redakcyjnego organu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego "Agitator" Aleksander Szczełakow. Na spotkaniu z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim gość zapoznał się z węzłowymi problemami pracy ideowo-wychowawczej i propagandowej Komitetu Wojewódzkiego. Gość radziecki zwiedził m. in. Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Ogólnopolskie seminarium pOSWlęcone pracy studenckich kadr instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego.

W wildeckim Domu Kultury Kolejarza odbył się uroczysty koncert z okazji 58 rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej . W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert Morawskiego Kwartetu Smyczkowego z Brna (Czechosłowacj a). 8.11. W szkole Chorążych Pożarnictwa odbyło się ślubowanie kadetów. W "Domu Technika" rozdano nagrody laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu w dziedzinie poprawy warunków pracy. W kategorii I zwyciężył zespół Zakładów Metalurgicznych "Pomet".

Dla uczczenia 58 rocznicy Rewolucji Październikowej odbył się w auli Uni

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 11. 11)wersytetu im. Adama Mickiewicza 122 Koncert Poznański organizowany przez Wojewódzką Radę Związków Zawodowych i redakcję "Expressu Poznańskiego". Wykonawcami byli orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Re narda Czajkowskiego oraz Kaja Danczowska (skrzypce) i Neal Larrabez (fortepian).

Kasy biletowe dworca głównego przeniesione na okres remontu i przebudowy dworca do poczekalni powróciły na dawne miejsce w hallu.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł Wacław Kiełczewski, b. poseł na Sejm, prezes Izby Rzemieślniczej w latach 1959 -1972, założyciel i honorowy prezes Spółdzielni Rzemieślniczej Zegarmistrzów i Złotników, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pokaz mody na wystawie "Dzień współczesne) kobiety"

9.11. W pawilonie nr 10 na Międzynarodowych Targach Poznańskich otwarto wystawę pt. "Dzień współczesnej kobiety". W otwarciu wzięli udział zastępca kie

rownika Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Henryk Kanicki, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J ózef Świtaj oraz prezydent Poznania Władysław Sleboda.

Pierwsze ciepło popłynęło z elektrociepłowni Karolin 2. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury wystąpił pięćdziesięcioosobowy Zespól Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej. 10.11. w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się IV Ogólnopolska Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, poświęcona rozwojowi stosunków naukowych w życiu międzynarodowym. Udział wzięli radzieccy uczeni z Moskwy i sekretarz Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Władysław Markiewicz. Przy współpracy dwóch przedsiębiorstw handlowych "Pewex" i "Arged" otwarto w Domu Handlowym przy ul. 27 Grudnia nową placówkę oferującą artykuły "eksportu wewnętrznego": kosmetyczno-perfumeryjne, gospodarstwa domowego, sprzęt zmechanizowany, a także akcesoria samochodowe. Początek kiermaszu meblowego w hali nr 4 Międzynarodowych Targów Poznańskich. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert monograficzny dla uczczenia pamięci kompozytora Ryszarda Gardo. Udział wzięli: Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego, Poznański Zespół Perkusyjny oraz soliści Maria Bieńkowska (sopran) i Marian Kondella (baryton) . 11.11. W siedzibie Kombinatu Ogrodniczego Państwowego Gospodarstwa Rolnego N aramowice zasłużeni pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych udekorowani zostali przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę i wojewodę poznańskiego Stanisława Cozasia wysokimi odznaczeniami państwowymi. Orderem Sztandaru Pracy I klasy udekorowany został Grzegorz Brzóska, dyrektor Kombinatu Ptaszkowo.

Instytut Socjologii Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza i Sekcja Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zorganizowały w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ogólnopolskie sympozjum naukowe poświęcone współczesnym tendencjom współżycia, międzynarodowego. , Dwustutysięczny w Poznaniu widz nafilmie Jerzego Antczaka Noce i dnie według powieści Marii Dąbrowskiej. Seans odbył się w kinie "Wilda" o godzinie 17.30. Na spotkanie z widzami przybyła odtwórczyni głównej roli kobiecej, Jadwiga Barańska (Barbara Niechcipowa) .

W piekarniach, kawiarniach i sklepach poznańskich sprzedano ponad 220 (XX) tradycyjnych rogali świętomarcińskich. 12.11. W klubie "Jagiellonka" otwarto wystawę pn. "Fotoreporterskie migawki z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna). 14.11. V I siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie pierwszych sekretarzy komitetów dzielnicowych, miejskich i miejsko-gminnych oraz prezydentów i naczelników, w którym uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Omówiono sprawy związane z organizacją i przebiegiem rozpoczynających się sprawozdawczych zebrań podstawowych organizacji partyjnych. Wojewoda poznański Stanisław Cozaś poinformował o bieżących zadaniach gospodarczych i zamierzeniach. na przyszłość, a sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj mówił o problemach organizacyjnych i ideowych życia partyjnego.

W Muzeum Narodowym otwarto wystawę "Romantycy i pozytywiści", na której zgromadzono m. in. rękopisy, druki dzieł naukowych, listy i pamiątki po Karolu Libelcie. Wystawa zwią

9*

(11-14.11)

zana była z setną rocznicą śmierci Libelta. W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona życiu i działalności wybitnego Wielkopolanina Karola Libelta.

Zakłady Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" sprawujące patronat nad obchodami stulecia Teatru Polskiego odwiedzili aktorzy Teatru.

W Pałacu Kultury otwarto wystawę pt. "Współczesna ilustracja bułgarska". Ponad dwudziestu autorów zaprezentowało dwieście rysunków, akwareli i grafik. Koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistą był bułgarski skrzypek Minczo Minczew. Zmarł Stefan Bartoszak, zasłużony działacz ruchu robotniczego, członek b. Polskiej Partii Socjalistycznej - Lewicy i Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, aktywista Związków Zawodowych, ofiarny pracownik Elektrowni Miejskiej. Otwarcie wystawy "Gwasze Eugeniusza Gabryelskiego" w Domu Kultury "Pod Lipami".

Międzypaństwowe spotkanie w piłce ręcznej Polska - Rumunia w sali sportowo-widowiskowej "Arena", zakończyło się wynikiem 13 : 10 (7: 6).

Wydarzenia w Poznaniu (15 - 16. 11)

15.11. Główne uroczystości jubileuszu dziewięćdziesięciolecia telefonów poznańskich. W Pałacu Kultury odbyła się akademia z udziałem wicewojewody Zofii Dąbrowskiej i prezydenta miasta Władysława Slebody oraz władz resortowych i związkowych. Referat wygłosił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego Henryk Storczyk. Zakładowa organizacja związkowa otrzymała sztandar udekorowany odznakami honorowymi miasta i województwa. Gratulacje i życzenia dla załogi przeka

, . , J, 1 r r.. · ",;.w

Okładkawydanej przez Poznańskiebroszury dawnictwo

Wyzali m. in. sekretarz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Łączności - Antoni Kumosiński, dyrektor Departamentu Ogólnego Ministerstwa Łączności Edward Jankowski. Ponad stu pracowników telekomunikacji udekorowanych zostało odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał senior poznańskich łącznościowców Antoni Zys. W Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się konferencja naukowa na temat "Problemy selekcji i treningu młodych biegaczy na średnie i długie dystanse" . Premiera przedstawienia baletu Piotra Czajkowskiego Dziadek do orzechów w Operze Poznańskiej w inscenizacji i choreografii Barbary Kasprowicz, scenografii Barbary Jankowskiej. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Jana Kulaszewicza. W premierowej obsadzie wystąpili: Kazimierz Milczyński (Pan Radea), Irena Cieślikówna (Jego żona), Jadwiga Milczyńska (Klara), Zbigniew Sobiś (F red), Kornelia Matecka (Ludwika), Teresa Chodziak (Babcia), Władysław Milon (Dziadek), Maria Malinowska i Małgorzata Piątkowska (Po

kojówki), Miłosz Dąbrowski (N arzeczony Ludwiki), Edmund Koprucki (Sędzia Droselmajer), Andrzej Górny (Pan X), Wiesława Socha (Jego Córka Niewiniątko), Janina Porzyńska (Pani X), Danuta Fajfer i Bożena Tomiak (Bliźniaki), Aleksandra Niedzielska i Czesław Ciszewski (Małżeństwo), Andrzej Łączka i Piotr Piotrowski (Ich dzieci), Zena Dudzicz (Królowa Myszy). Janusz Kołodziejczak (Chorąży), Małgorzata Połyńczuk (Klara Księżniczka), Juliusz Stańda (Dziadek do orzechów). Tańce w II akcie: Miłosz Dąbrowski, Eleonora Dondajewska, Andrzej Górny, Elżbieta Kłosowska, Kornelia Matecka, Piotr Piotrowski (Hiszpański); Edward Podolańczuk i Jolanta Tukaj (Arabski); Danuta Fajfer i Zbigniew Sobis (Chiński); Kazimierz Milczyński i Lidia Mizgalska (Trepak); Zena Dudzicz i Andrzej Łączka (Pasterski); Teresa Chodziak (Matka Gigon), Danuta Fajfer, Jadwiga Milczyńska i Jolanta Plenzner (Colombiny). Zbigniew Sobis (Pierrot), Roman Kurniczak i Piotr Piotrowski (Błazny). IX Liceum Ogólnokształcące na Winogradach otrzymało imię Karola Libeltamgr Wiktor Czechowicz

N a ulice Poznania wyjechał po raz pierwszy "Fiat 126p" na napędzie elektrycznym. Samochód skonstruowany został przez pracowników Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw inż. Waldemara Polackiego i mgra Wiktora Czechowicza.

Recital aktorski Ewy Wiśniewskiej w Osiedlowym Domu Kultury "Jagiellonk " a.

16.11. Otwarcie Międzynarodowego salonu urządzeń komunalnych i ochrony środowiska "Komex 75" w hali nr 20 Międzynarodowych Targów Poznańskich z udziałem trzydziestu producentów zagranicznych. Gości witał prezydent miasta Władysław Sleboda. Otwarcia wystawy dokonał minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Tadeusz Bejm. Jednocześnie w sali Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęło się międzynarodowe sympozjum naukowe z udziaSem około pięciuset naukowców z siedemnastu kraj ów .

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert inaugurujący Ogólnopolski Konkurs Altowioli - stów im. Jana Rakowskiego. Uczestniczyło dwudziestu trzech kandydatów. W koncercie udział wzięli: Stefan Kamasa (altówka) i Zespół Collegium Musicorum Posnaniensium.

Grupa elewów nictwa w

Szkoły Podoficerów Pożarczasie niedzielnej pracy

Na zachodnim odcinku miejskim Trasy E-8 pracowała społecznie studwudziestoosobowa grupa elewów Szkoły Podoficerskiej Pożarnictwa.

"Biała niedziela" na Wildzie.

Występy Warszawskiej Grupy Teatralnej (amatorskiego teatru studenckiego) w auli Instytutu Nauk Społecznych przy ul. Szamarzewskiego. Inauguracja przeglądów prasowych w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Marchlewskiego. Pierwszego przeglądu dokonał red. Janusz Orzałkiewicz.

17.11. Obradowała Przedzjazdowa Konferencja Polskiej zjednoczonej Partii Robotni,czej Wojsk Lotniczych. Uczestniczyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada oraz szef sztabu generalnego Wojska Polskiego gen. broni Florian Siwicki. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Partyjnego płk. Karol Janik.

N a konferencji wybrano delegatów na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert galowy z okazji piętnastolecia pracy Zespołu Estradowego Wojsk Lotniczych "Eskadra", na którym obecni byli m. in. dowódca Wojsk Lotniczych - gen. dyw. * pilot Henryk Michałowski, szef Zarządu Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego płk. Władysław Czuba oraz przedstawiciele władz partyjnych i państwowych województwa z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim, z okazji jubileuszu Zespołowi oraz wyróżniającym się członkom wręczono odznaki "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . Obrady przedstawicieli placówek informacji naukowo-technicznej północno-zachodniej Polski.

W Sali Błękitnej Pałacu Kultury odbyły się aktorskie otrzęsiny, którym poddało się ośmiu artystów: Miłko Kasabow (baryton) i Zbigniew Sobis (tancerz) z Opery Poznańskiej, Katarzyna Góralczyk i Michał Kuleczka z Teatru Muzycznego oraz Józef J achimowicz i Jarosław Jordan z Teatru Polskiego, Wojciech Rajewski i Andrzej Zajborek z Teatru Nowego. W Pałacu Kultury odbył się Koncert Chóru Dziewczęcego "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej.

Turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia" w Empiku poświęcony poezji radzieckiej . Najwięcej głosów publiczności za interpretacje zdobył Adam Lewandowski, reprezentujący Dom Kultury Kolejarza.

18.11. Zakończył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. J ana Rakowskiego. Do drugiego etapu za

Wydarzenia w Poznaniu (18-20. 11)

kwalifikowali się: Anna Barycz (Warszawa), Krzysztof Bujanowski (Łódź), Stanisław 'Ciszewski (Gdańsk), Ryszard Duz (Wrocław), Jan Kornacki (Łódź), Konrad Kubiak (Opole), Jan Nowicki (Gdańsk), Roman Nowicki (Poznań), Krzysztof Paluch (Katowice), Iwona Skrzypczak (Warszawa), Włodzimierz Żurawski (Poznań) i Janusz Zygadło (P o znań) .

: 111,'''.:..

Rozstrzygnięcie konkursu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i Związku Polskich Artystów Plastyków na rzeźbę pn. "Mister Targów" przewidzianą jako nagrody za poziom techniczny ekspozycj'i targowej. N a czele jury stał Włodzimierz Figan. Zwyciężyła Zuzanna Pawlicka. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" otwarto wystawę rzeźby, grafiki, malarstwa i rzemiosła artystycznego trzydziestu dwóch amatorów-metalowców z Zagłębia "Schwarze Pumpe" (Niemiecka Republika Demokratyczna).

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarcie wystawy pn.

"Fotografika", na której eksponowali swe prace trzej artyści-fotograficy z Argentyny, Finlandii i Republiki Federalnej Niemiec. W salonie Empiku z okazji Dni Książki Społeczno- Politycznej "Człowiek - Świat - Polityka" otwarto wystawę pn.

"Polska Agencja Interpress dla kraju i zagranicy". Obecny był redaktor naczelny Agencji Janusz Moszczeński. 19.11. z inicjatywy Wydziału Ekonomicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada przedstawicieli komitetów wojewódzkich z całego kraju, poświęcona kierunkom działania Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w dziedzinie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz budownictwa komunalnego. Uczestnicy narady zwiedzili międzynarodową "wystawę urządzeń służących gospodarce komunalnej i ochronie środowiska - "Komex 75".

W Pałacu Działyńskich odbył się koncert Estrady Kameralnej organizowany przez Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. Wystąpili stypendyści Towarzystwa: Piotr Milewski i Małgorzata Młyńczak (skrzypce) z towarzyszeniem fortepianu (Jolanta Nowakowska). W sali sportowo-widowiskowej "Arena" wystąpił budapesztański zespół "Piramis" oraz angielski zespół "Mud" . Czwarty rok działalności zainaugurowało młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Komisji Edukacji N arodowej. 20.11. W siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj udekorował kilku zasłużonych członków Związku wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wśród nich Mieczysława Olszewskiego Krzyżem Grunwaldu III klasy.

Zakończył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. Jana Rakowskiego. Do finału zakwalifikowali się Anna Barycz (Warszawa), Ryszard Duź (Wrocław), Krzysztof Paluch (Katowice), Irena Skrzypczak (Warszawa) oraz Włodzimierz Żurawski (Poznań). Przybyła bawiąca w Polsce na zaproszenie Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu delegacja jugosłowiańska: Mirosław Mocinre i Milan Adejwie. Goście odwiedzili Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i zapoznali się z działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" oraz spotkali się z aktywem Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Otwarcie wystawy "Z ludźmi i dla ludzi" w Sali Wielkiej Pałacu Kultury.

21.11. Zakończy! się Ogólnopolski Konkurs Altowiolistów im. Jana Rakowskiego zorganizowany przez Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego i Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. Pierwszą nagrodę zdobył Ryszard Duź (Wrocław), drugą - Krzysztof Paluch (Katowice), trzecią - Iwona · Skrzypczak (Warszawa). Przyznano dwa wyróżnienia: Włodzimierzowi Żurawskiemu (Poznań) i Annie Barycz (Warszawa). z okazji przekazania do użytku nowego obiektu Poznańskiego Przedsiębiorstwa Informatyki Przemysłowej Budownictwa ETOB przy ul. Swierzawskiej l, odbyło się spotkanie z projektantami, wykonawcami i załogą. Zasłużeni dla powstania tej placówki udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Leon Jutka, Zygmunt Lutomski oraz Bolesław Zając.

W związku z jubileuszem trzydziestolecia, prezydent Poznania Władysław Sleboda przyjął działaczy Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia"; obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józef Świtaj. Współpraca Politechniki Poznańskiej z praktyką gospodarczą była tematem narady zorganizowanej w siedzibie uczelni z udziałem przedstawicieli Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz reprezentantów instancji partyjnych i największych zakładów produkcyjnych pięciu województw Wielkopolski. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił prorektor do spraw nauki Politechniki Poznańskiej, prof. dr inż. Zbigniew Głowacki. Z okazji narady w salach uczelni otwarto wystawę pn. "Nauka - współtwórcą produkcji". Staraniem Instytutu Teoretycznych Podstaw i Programowania Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego, rozpoczęła się w siedzibie uczelni konferencja naukowa poświęcona wykorzy

staniu czasu wolnego i rekreacji w różnych środowiskach społecznych. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą dyrygował N atan Rachlin (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). Solistą był Michał Grabarczyk (skrzypce). 22.11. Gwardyjski Klub Sportowy "Olimpia" obchodził trzydziestolecie działalności. W akademii w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej wzięli udział: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wiceminister spraw wewnętrznych,

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada dekoruje sztandar "Olimpii" Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego"

generał brygady Tadeusz Pietrzak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj, wojewoda poznański Stanisław Cozaś oraz prezydent Poznania Władysław Sleboda i in. Jerzy Zasada udekorował sztandar Klubu Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Dni Honorowego Krwiodawstwa. Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa uruchomiła dodatkowy punkt krwiodawstwa pod Rondem Kopernika. Oddanie do użytku trzech kortów tenisowych (jeden ze sztucznego tworzywa nazywanego kortpiastem) na stadionie Gwardyjskiego Klubu Sportowego "Olimpia".

Wydarzenia w

Jerzy Golfert obchodził jubileusz trzydziestopięciolecia pracy scenicznej. Jubilat wystąpił w roli Markiza Pimpineli w operetce Lehara Kraina uśmiechu w Poznańskim Teatrze Muzycznym.

Odbyło się spotkanie przewodniczącego Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Zdzisława Kurowskiego z I sekretarzem Centralnej Rady Wolnej Niemieckiej Młodzieży Egonem Krenzem (Niemiecka Republika Demokratyczna), podczas którego podpisano umowę o rozwoju współpracy między organizacjami młodzieżowymi Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Goście przyjęci zostali przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę. W Izbie Rzemieślniczej otwarto wystawę (U) prac uczniów rzemiosła, reprezentacji trzydziestu trzech cechów. Zaślubiny Małgorzaty Kubzdel i Jerzego Degusiaka z Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej. Koledzy i koczej przed parą nowożeńcówleżanki z Zespołu przybyli ubrani w stroje ludowe, w z kapelą na czelena ślub orszaku,

(22- 24. 11)

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odbył się koncert laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. Jana Rakowskiego. 3.11. "Biała niedziela" na Grunwaldzie.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Wystąpił zespół tańca ludowego z Pomorzanowic z towarzyszeniem Orkiestry Kombinatu Państwowego Gospodarstwa Rolnego Pudliszki.

W wieku czterdziestu dziewięciu lat zmarł mgr inż. Stanisław Walendowski, długoletni członek Komitetu Wojewódzkiego, delegat na IV, V i VI) Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Produkcyjnych, sekretarz Centralnego Zarządu Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, b. poseł na Sejm, aktywny działacz organizacji młodzieżowych, b. wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej; odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

lXI. W ramach przedzjazdowych spotkań środowiskowych przed VII Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie rolników z delegatami na VII Zjazd oraz z kierownikami placówek obsługujących rolnictwo. Dyskusję na tematy rolne poprzedziło przemówienie wicewojewody poznańskiego Bolesława Stachowiaka. Późnym wieczorem odbyło się próbne obciążenie konstrukcji na dwupoziomowym skrzyżowaniu zachodniego odcinka Trasy E-8 z ulicą Lutycką. N a terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę najnowszych linii produkcyjnych i maszyn do obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń dla budownictwa. Eksponaty przysłało blisko sto pięćdziesiąt wystawców z czternastu krajów Europy. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert z cyklu "Młodzież szkolna społeczeństwu Poznania". Swój program pt. "Wszystko ciebie stroi, ziemio rodzinna" zaprezentowała Szkoła Podstawowa Nr l im. Bohaterskich Dzieci II Wojny Światowej.

Otwarcie w Arsenale wystawy malarstwa Jana Fliegera. 25.11. VII Sesja Wojewódzkiej Kady N arodowej poświęcona przygotowaniom do wprowadzenia reformy szkolnictwa. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, uczestniczył w nich minister Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski. Odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet poświęcone ocenie przebiegu dyskusji nad wytycznymi na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Podkomorskiej osiemdziesięciu kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nauczycieli z Grunwaldu, otrzymało legitymacje partyjne. Równocześnie dziesięciu słuchaczom Policealnego Studium Zawodowego wręczono legitymacje Związku Młodzieży Socjalistycznej. Wręczenia legitymacji dokonał I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Józef Cichowlas.

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka otwarto wystawę pn. "Czas tworzenia" zorganizowaną przy współudziale Związku Polskich Artystów Plastyków. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz partyjnych, weterani ruchu robotniczego, działacze kulturalni. Rozstrzygnięcie konkursu na pamiętniki b. więźniów Fortu VII w Poznaniu, ogłoszonego przez Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, redakcję "Nurtu" oraz Wydawnictwo Poznańskie. Jury pod przewodnictwem doc. Mariana Olszewskiego przyznało I Nagrodę Wacławowi Weinertowi (Poznań). Dzieci z Przedszkola Nr 117 im. Czecha ogłosiły wtorek 25 listopada "Dniem Dziadka" .

26.11. Spotkania delegatów na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z przedstawicielami środowisk twórczych, nauki i oświaty, przemysłu oraz młodzieżowych. Wzięli w nich udział sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński i Bogdan Waligórski.

W Sali Czerwonej pałacu Działyńskich odbyła się sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk poświęcona omówieniu roli, zadań i osiągnięć komisji naukowych Oddziału i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Referat wygłosił prof. dr hab. Jerzy Pawełkiewicz. W "Domu Technika" otwarto targi nowoczesnej techniki "Polinar 75" zorganizowane przez Politechnikę Poznańską wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Naczelnej Organizacji Technicznej. Politechnika przedstawiła ofertę ponad stu rozwiązań technicznych, gotowych do zastosowania w przemyśle. W Kombinacie Ogrodniczym Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice rozpoczęła się konferencja naukowa, zorganizowana przez Komitet Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk i Instytut Ochrony Roślin poświęcona zagadnieniom integrowanej ochrony roślin w szklarniach o dużych powierzchniach. Uczestnicy konferencji zwiedzili także szklarnie Kombinatu. W wieku pięćdziesięciu ośmiu lat zmarł Edward Bolach, kierownik oddziału Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników przemysłu Budowlanego, b. dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Przemysłu Lekkiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 27.11. Spotkanie delegatów na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z przedstawicielami środowisk kobiecych. Uczestniczył przewodniczący delegacji poznańskiej na VII Zjazd, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

Bawiący w Poznaniu wiceprezes Rady Ministrów Tadeusz Pyka zapoznał się z problemami zaopatrzenia ludności, o których poinformowany został na naradzie kierowniczego aktywu partyjno-gospodarczego handlu i usług. Obrady prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

Odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. Powstała Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzeszająca dwadzieścia spółdzielni z całego "województwa. Prezesem zarządu został Tadeusz Skubiszyński. W Międzywydziałowym Zakładzie N owych Technik Nauczania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęło się ogólnopolskie seminarium naukowe poświęcone strukturze programu i metodyki kształcenia studentów kierunków nauczycielskich w zakresie nowego

Wydarzenia w Poznaniu (27-29.

11)

przedmiotu "techniczne środki kształcenia" .

Helikopter sanitarny "Delta" Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego rozpoczął służbę. Po raz pierwszy z ciężko chorym pacjentem wylądował w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego. W Domu Technika odbył się "Dzień Seniora Naczelnej Organizacji Technicznej". Rada Seniorów oddziału wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej zrzesza siedmiuset członków skupionych w czternastu kołach. Wyróżniającym się członkom wręczono odznaki honorowe stowarzyszeń naukowo-technicznych. 28.11. Na Cmentarzu Komunalnym w Junikowie odbył się pogrzeb Stanisława Walendowskiego, delegata na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W ostatniej drodze towarzyszyli mu członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, liczne delegacje spółdzielców, przedsiębiorstw i instytucji, przyjaciele, koledzy i "współpracownicy. Zmarłego pożegnali wicewojewoda Bolesław Stachowiak i prezes Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, wiceminister Mieczysław Solecki.

W Konsulacie Generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich odbyło się spotkanie aktywistów Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Obecny był sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Bogdan Gawroński. W wyższych szkołach oficerskich: Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego oraz Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka odbyły się apele poprzedzające "Dzień Podchorążego" . Posiedzenie Komisji Techniki i Racjonalizacji Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Mło

dzieży Polskiej poświęcone intensyfikacji działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej w środowisku szkolnym oraz uczelni wyższych. Zakończyła się zorganizowana przez Instytut Zachodni oraz Instytut Studiów Międzynarodowych U niwersytetu im.

Karola Marksa w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna) sesja naukowa, poświęcona problematyce działania mechanizmów partyjnych w krajach kapitalistycznych. W salonie "ART" na Starym Rynku otwarto wystawę duńskiego grafika Henrika Vagn J ensena.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry Filharmonii Poznańskiej, którą dyrygował gościnnie Gerard Geist (Republika Federalna Niemiec). Solistami byli: skrzypaczka Ayla Erduran (Turcja) i flecista Leon Szczepaniak. 29.11. W godzinach przedpołudniowych w wyższych szkołach oficerskich odbyły się uroczystości "Dnia Podchorążego". Oddanie do użytku pawilonu sportowego u zbiegu ulic Słowiańskiej i 0bornickiej. Mieści on siłownię do ćwi

czeń kulturystycznych, salę do uprawiania judo, natryski, szatnie. Zakończono produkcję prototypowego egzemplarza nowej odmiany samochodu tarpan 233 - pick-up. Nowa wersja powstała na zamówienie ateńskiego im

portera polskich samochodów ciężarowych-, który zamówił 400 sztuk tych samochodów. W Wadze Miejskiej na Starym Ryn

ku odbyło się nadanie imion urodzonym w dniu 28 sierpnia 1975 r. trojaczkom Angelice, Karolinie i Joannie Piotrowskim. Uczestniczyli honorowi opiekunowie trojaczków. Jednym z nich został wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak.

W Operze Poznańskiej partią Manrico w operze Verdiego Trubadur śpiewał gościnnie Henryk Krumm (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) . 1.12. W Poznańskiej Fabryce Maszyn Pakujących rozpoczęło się VII posiedzenie stałej polsko-czechosłowackiej grupy roboczej do spraw maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego. Obrady dotyczyły m. in. wspólnych dostaw maszyn dla przemysłów: ziemniaczanego, mięsnego, mleczarskiego i piekarniczego. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego obradował XII Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Uczestniczył sekretarz N aczelnego Komitetu Bolesław Strużek. Władze wojewódzkie reprezentowali: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i wojewoda poznański Stanisław Cozaś. Wybrano nowy sześćdziesięciojednoosobowy Komitet Wojewódzki, na czele którego stanął ponownie Walenty Kołodziejczyk.

Spotkanie przedstawicieli Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Politechniki Poznańskiej oraz jednostek gospodarczych z autorami pomysłów wystawionych na "Politarze-75". Plonem giełdy były osiemdziesiąt dwa wstępne porozumienia. W Poznańskim Kombinacie Budowlanym otwarto Krajową Giełdę Proj ektów Wynalazczych Budownictwa, na której przedstawiono ponad dwieście projektów. Jury pod przewodnictwem Alojzego A. Łuczaka przyznało medale Galerii N owej twórcom młodego pokolenia artystycznego Poznania za działalność w roku 1975: Annie Staszak - za kreacje w baletach Odwieczna pleśń i Medea; Halinie Łabonarskiej za wybitne osiągnięcia aktorskie ze szczególnym uwzględnieniem roli Spiki Tremendozy w przedstawieniu sztuki Stanisława Ig. Witkiewicza Oni; Ewie Werka za kreację w operze Zbigniewa Penherskiego Zmierzch Peryna; Michałowi Grabarczykowi - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wiolonistyki w kraju i za granicą; Pawłowi Kromholzowi - za twór

cze poszukiwania w malarstwie; Lechowi Ratajczykowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa; Ryszardowi Schubertowi - za debiut prozatorski - powieść Tren ta Tre. W Klubie Spółdzielczości Pracy "Mozaika" przy Starym Rynku otwarto wystawę dziesięcioletniego dorobku Amatorskiego Klubu Fotograficznego "Pryzmat" . Jubileusz dziesięciolecia Orkiestry Rozrywkowej Pałacu Kultury pod dyrekcją Jana Teresiriskiego. Uroczysty koncert odbył się w sali Wielkiej Pałacu Kultury.

2.12. W Pałacu Kultury otwarto wystawę dokumentalną pn. "Młodzież zawsze z partią - świadczą czyny". Ekspozycję zorganizowano w trzydziestą rocznicę Młodzieżowego Wyścigu Pracy. N a wystawie zgromadzono wiele archiwalnych zdjęć przedstawiających osiągnięcia wielkopolskiej młodzieży od 1945 r. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego nastąpiło zamknięcie wystawy fotografii Matii Pittkanona (Finlandia), Luisa p. Reato (Argentyna) i Gerharda Mikulaschka (Republika Federalna Niemiec). W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się recital fortepianowy radzieckiego pianisty Eugeniusza Mogilewskiego.

12. Otwarcie przyzakładowej przychodni lekarskiej w Poznańskim Kombinacie Budowlanym. W Pałacu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na pamiętniki więźniów Fortu VII i obozu hitlerowskiego w Żabikowie. Laureatom składał gratulacje przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz. Nagrody wręczył naczelny redaktor miesięcznika "Nurt" Kazimierz Młynarz. Otrzymali je: pierwszą - Wacław Weinert; dwie drugie - Halina Kulczak - Sarnecka i Józef Kaczmarek, trzy trzecie - Michał Przychodzki, Kazimierz Cichoński i Alfred Pawlak. Wojewódzka narada aktywu Stronnictwa Demokratycznego, poświęcona problematyce XI Kongresu Stronnictwa. U czestniczył sekretarz Centralnego Komitetu Piotr Stefański.

Wydarzenia w Poznaniu (4 - 5. 12)

4.12. Konsul generalny Czechosłowacji w Szczecinie wręczył Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych medal pamiątkowy wybity z okazji trzydziestej roczHicy wybuchu Powstania Słowackiego, a przyznany załodze przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Czechosłowacji za osiągnięcia w budowie dróg, w trudnych warunkach górskich, na terytorium Czechosłowacji. U roczystość oddania do użytku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Fabianowie, zbudowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Nr 1. W uroczystości uczestniczył prezydent Poznania władysław śleboda.

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka "Wieniawskiego w latach 1976 - 1977. Jury pod przewodnictwem Zbigniewa Bednarowicza przyznało dwie równorzędne nagrody artystom plastykom: Włodzimierzowi Schmidtowi i Antoniemu Rzyskiemu. Otwarcie wystawy "Huta Szkła - Antoninek w fotografii artystycznej" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Otwarcie wystawy pamiątek i nagród Motoklubu "Unia" zorganizowanej w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania z okazji sześćdziesięciolecia Klubu.

W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł doc. dr Franciszek Laurentowski, prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w latach 1954 - 1961, długoletni działacz i wychowawca młodzieży, b. komendant Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

5.12. Otwarcie nowoczesnego Domu Książki im. Adama Mickiewicza przy ul. Lampego 13, w miejscu gdzie kiedyś znajdował się Dom Dziecka. Sześciokondygnacyjny budynek zbudowany został przez załogę Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l i, posiada (ID m 2 powierzchni sprzedażnej. W otwarciu placówki uczestniczyli: wiceminister Kultury i Sztuki Aleksander Syczewski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, przedstawiciele władz administracyjnych miasta i województwa, księgarze, wydawcy, drukarze, działacze kulturalni; pisarze, a także delegacja księgarzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Obiekt oddany został do użytku na dwa miesiące przed zaplanowanym terminem. O dorobku wielkopolskich księgarzy i perspektywach rozwoju sieci placówek księgarskich w Poznaniu i województwie mówił dyrektor poznańskiego Domu Książki Alojzy Murawa. Poznańskie przedsiębiorstwo Dom Książki zostało wyróżnione Odznaką Honorową "Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego". Zasłużonym księgarzom oraz projektantom nowego obiektu wręczono Odznaki Honorowe Miasta Poznania. W Klubie Księgarza przygotowano wystawę "Dwadzieścia pięć lat Domu Książki". Nieoficjalne oddanie do użytku Trasy Katowickiej, odcinka od granic miasta do Kórnika (z objazdem miasta włącznie). Generalnym wykonawcą jest Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. N a trasie, która częściowo biegnie starym szlakiem, zbudowano kilka nowych obiektów. Wizyta ministra Przemysłu Maszynowego, Aleksandra Kopcia, który w towarzystwie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdana Waligórskiego zapoznał siQ z pracą załóg Fabryki Maszyn Żniwnych, Fabryki Łożysk Tocznych i Wielkopolskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Wiepofama".

Na cześć VII Zjazdu Polskiej · Zjednoczonej Partii Robotniczej zbudowano na miesiąc przed planowanym terminem w

Pamiątkowa fotografia przed lokomotywą SP 47-001. Stoją od lewej: monter Tadeusz Tokarski, kierownik wydziału montażu Ludwik Słaboleps:ry, kierownik stacji prób Włodzimierz Brodowski, starszy mistrz Jerzy Pilarczyk, konstruktor Edmund Ordziniak, monterzy Bolesław Lemke, Andrzej Kowalewski, Ryszard Józefiak oraz kontroler Alojzy Krzyżański

Legitymacje kandydackie otrzymało pięćdziesięciu siedmiu pracowników szkolnictwa; wręczył je I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Wilda - Kazimierz Widerski. W Poznańskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego odbyło się posiedzenie Egzekutywy Komitetu Dzielnicowego Wilda, podczas którego wręczono uroczyście legitymacje kandydackie stu dwom pracownikom mniejszych zakładów Wildy. W Komitecie Dzielnicowym Stare Miasto w obecności delegatów na Zjazd wręczono dwadzieścia legitymacji członkowskich i kandydackich. , 'W przeddzień "Dnia Odlewnika" dowódca wojsk lotniczych generał dywizji-pilot Henryk Michałowski spotkał się z załogą Zakładów Metalurgicznych "Pomet" . Wielu zasłużonym pracownikom wręczono medale "Za zasługi dla obronności kraju". W lokalu Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej przy Starym Rynku otwarto wystawę obrazującą dorobek ostatnich dziesięciu lat wielkopolskiego środowiska architektonicznego.

Zakładach Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" największą w kraju lokomotywę spalinową o mocy 3CXX) KM. Lokomotywa waży 116 ton; posiada prądnicę grzewczą, co pozwala na prowadzenie pociągów osobowych w okresie zimy; rozwija maksymalną prędkość 140 km na godzinę. Spotkanie delegatów na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z aktywistami Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W spotkaniu wzięli udział m. in. delegaci na VII Zjazd: sekretarze Komitetu W ojewqdzkiego Bogdan Gawroński i Józef Switaj. W okresie poprzedzającym VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej chęć wstąpienia do partii zgłaszali przodujący pracownicy wielu zakładów pracy. Zebrania, na których wręczane były legitymacje partyjne, odbywały się w wielu zakładach pracy. W Domu Drukarza przy ul. Inżynierskiej legitymacje partyjne dwustu kandydatom wręczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego J ózef Świtaj, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego J eżyce Wiesław Siwiński oraz członkowie Egzekutywy. Podobne zebranie odbyło się w Technikum Poligraficzno- Księgarskim przy ul. Różaneji. 12.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się Koncert Symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistą był baryton Jerzy Artysz. Dzień Odlewnika". Zało g a Zakładów " Metalurgicznych "Pomet" zebrała się w sali zakładowego Domu Kultury. Odbyła się akademia, podczas której stu dwudziestu pracowników udekorowanych zostało odznaczeniami państwowymi. Uroczyste spotkanie Egzekutywy Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald z nowo wstępującymi do partii odbyło się w Centrum Targowym. Wręczono siedemdziesiąt legitymacji kandydackich. W uroczystości uczestniczyli także rodzice wstępujących do partii. Wstępny rozruch pralni przy ul. Dziekańskiej zbudowanej przez Spółdzielnię U sług Pralniczych "świt".

Wydarzenia w Poznaniu (6 -7. 12)

Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespołowemu przy ul. Lutyckiej przekazane zostało sztuczne płuco-serce, dar Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Urządzenie zaprojektowano, skonstruowano i wykonano w czynie społecznym; autorami projektu są: inż. Leonard Chojnacki, mistrz Jan Dakowski, dr Rajmund Krzywiński, inż. Stanisław Miękus, inż. Ryszard Paprzycki, inż. Eugeniusz Szplit i mgr inż. Andrzej Zabłocki.

Konstruktorzy przy płuco-sercu. Od lewej: Stanisław Miekus, Jan Dakowski i dr Rajmund Krzywiński

Uruchomienie bezpośredniego połączenia telefonicznego do Konina. W siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się polska prapremiera filmu List do profesora w reżyserii Kazimierza Muchy, poświęconego Budowniczemu Polski Ludowej prof. drowi Wiktorowi Dedze. W Muzeum Narodowym otwarto wystawę ponad dwustu prac członków Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików pn. "W pracy i po pracy". Premiera komedii Carlo Goldoniego Awantura w Chioggi w Teatrze Nowym, w reżyserii Janusza Nyczaka, scenografii Jerzego Kowarskiego (kostiumy Ireny Biegańskiej) , z muzyką Jerzego Satanowskiego. W obsadzie premierowej wystąpili: Bolesław Idziak (Padron Toni), Sława Kwaśniewska (Donna Pasqua), Halina Łabonarska (Lucietta) , Tadeusz Drzewiecki (Fitta- N ane), Michał Grudziński (Beppe), Wojciech Rajewski (Padron Fortunato), Wanda Ostrowska (Donna Libera), Elżbieta Jarosik (Orsetta) , J o anna Orzechowska (Checca),

Halina Łabonarska (Lucietta)

Andrzej Lajborek (Padron Vicenzo), Wiesław Komasa (Toffolo), Henryk Abbe (Isidoro), Jacek Różański (Woźny sądowy), Lech Łotocki (Canocchia), Edmund Pietryk i Edward Warzecha (Załoga tartany padrona Toni). N a Osiedlu Lecha w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" otwarto "Klub Malucha" oparty na doświadczeniach duńskich placówek o nazwie "Alkiub" . KI ub przygotowany jest do pi acy z dziećmi w wieku od dwóch do dziesięciu lat. 7.12. Oddanie do użytku miejskiego zachodniego odcinka Trasy E-8 Poznań - Tarnowo Podgórne, długości 18 km, wyposażonego w siedem wiaduktów, sześć przejść podziemnych oraz dwa tunele

Wylot Trasy E-8 Z Poznania w kierunku na Świecko i Szczecin. Skrzyżowanie Trasy Z ni. Polskąjezdnie. 12 km drogi zostało oświetlone. N a uroczystość przybyli: wiceprezes Rady Ministrów Tadeusz Wrzaszczyk, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, przedstawiciele władz administracyjnych.

Oddanie do użytku Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Lutyckiej, zbudowanego przez załogą Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3 na siedem miesięcy przed terminem. O tym osiągnięciu wicepremierowi Tadeuszowi Wrzaszczykowi złożył meldunek dyrektor Przedsiębiorstwa Alfred Hof mann. W uroczystości uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert dedykowany "ludziom czynu zjazdowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich środowisk województwa, delegaci na VII .Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na czele z przewodniczącym delegacji poznańskiej, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Mikołaj Tałyzin. Delegacja Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej złożyła na ręce Jerzego Zasady księgę zawierającą spis dokonań młodzieży Poznania i województwa na cześć VII Zjazdu. Koncert reżyserował Krzysztof Bukowski, a oprawę plastyczną przygotował Zbigniew Kaja.

W czynie zjazdowym pracowała załoga Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" .

8.12. Rano na poznańskim Dworcu Głównym odbyło się pożegnanie siedemdziesięciu delegatów z województwa poznańskiego i dwudziestu jeden z województwa leszczyńskiego, udających się na VII zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do Warszawy. Przybyli przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych i młodzieżowych. Wiązanki kwiatów wręczyły przewodniczącym delegacji dziewczęta z Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska". Podczas pożegnania sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Jan N emoudry przekazał meldunek o dotychczasowym wykonaniu przez społeczeństwo województwa czynu zjazdowego wartości 417 milionów zł. Pociąg specjalny prowadziła prototypowa lokomotywa SP-47-001 o mocy 3(XX) KM - efekt czynu zjazdowego robotników i inżynierów z Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Pożegnanie delegatów na VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na poznańskim Dworcu Głównym. N a planie od lewej: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu Jerzy Zasada, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Lesznie Stanisław Kulesza

Cegielski". Kierowali nią Bogusław Grzybowski, Eugeniusz Jurdziak i Hieronim Kalina. W dniu rozpoczęcia VII Zjazdu Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej odbywały się w Poznaniu liczne zebrania, na których wręczano legitymacje nowym członkom i kandydatom partii. Przy ul. Dworcowej otwarto ośrodek pracy ideowo-wychowawczej Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poznańskiego węzła kolejowego. Ośrodek posiada salę ze sprzętem audiowizualnym, pokój lektorski i bibliotekę. W siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problemom informacji naukowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele nauki z Bułgarii, Czechosłowacji, N iemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Podczas inauguracji konferencji, dyrektor Biblioteki N auk Przyrodniczych Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, były dowódca 295. Pułku Artylerii Gwardyjskiej w 8. Armii Gwardyjskiej, uczestnik walk o wyzwolenie Poznania, generał-lejtnant dr Aleksander Grigoriewicz Zacharów udekorowany został Odznaką Honorową Miasta Poznania. Otwarcie megasamu na Osiedlu Kosmonautów w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" przy ul. Murawa, 4

Wydarzenia w Poznaniu (8 - 12. 12)

Rozpoczęła się ogólnopolska sesja studenckich kół naukowych automatyków, zorganizowana przez koło działające przy Instytucie Automatyki Politechniki Poznańskiej. 9.12. Przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" pięć dotąd działających kół Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego utworzyło wspólny spółdzielczy oddział Towarzystwa. Prezesem został Henryk wrześniacki. Oddział zrzesza czterystu członków. Gościnny występ Zespołu "Divadlo na Provazku" (Czechosłowacja) w klubie "Pod Maskami" przy ul. Stalingradzkiej.

Goście przedstawili Balladę o bandycie w reżyserii Zdenka Pospisila. W Domu Kultury Drukarza przy ul.

Inżynierskiej otwarta została wystawa akwareli Ireny Eichlerowej. W wieku sześćdziesięciu siedmiu lat zmarł popularny aktor scen poznańskich, a ostatnio Teatru Nowego Józef Zembrzuski (Żużu).

10.12. W godzinach rannych na lotnisku wylądował samolot z delegacjami: Portugalskiej Partii Komunistycznej, Kongijskiej Partii Pracy, Komunistycznej Partii Indii, Komunistycznej Partii Danii, Komunistycznej Partii Wenezueli oraz Komunistycznej Partii Sri-Lanki, biorących udział w obradach VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W imieniu władz politycznych i administracyjnych powitał gości sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Wali

Podczas spotkania 20 Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przemawia sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Waligórskigórski. Dziewczęta z Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" wręczyły im kwiaty. Podczas spotkania w Komitecie Wojewódzkim Bogdan Waligórski poinformował gości o aktualnych problemach pracy partyjnej w Poznaniu i województwie. Delegacje Portugalskiej Partii Komunistycznej i Kongijskiej Partii Pracy były gośćmi załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Po zwiedzeniu muzeum i Fabryki Silników Okrętowych i Fabryki Obrabiarek, o godzinie 13.00 w zakładowej hali sportowo-widowiskowej odbył się wiec, na który przybyło DX) pracowników Zakładów. Przemawiali J aime Serra (Portugalia) oraz- Laurent Mann (Kongo). W godzinach popołudniowych delegaci złożyli wiązanki kwiatów u stóp Pomnika Bohaterów na Cytadeli, obejrzeli Stary Rynek oraz uczestniczyli w koncercie Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiegoy AATUL : ff

aRK

Zasłużony księgarz, kierownik "Księgarni Medycznej" Edward Grzechowiak obchodził czterdziestolecie pracy zawodowej. Gościnny występ zespołu "Divadlo na Provasku" (Czechosłowacja) w sali prób (malarnia) Teatru Polskiego. Goście przedstawili Commedia deI arte w reżyserii Petera Scherhaufera. 11.12. W siedmiu zakładach pracy Grunwaldu legitymacje kandydackie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej otrzymało siedemdziesiąt pięć osób. Wręczał je sekretarz Komitetu Dzielnicowego Grunwald Stanisław Mielnik. Gościnny występ zespołu "Divadlo na Provazku" (Czechosłowacja) w sali Pałacu Kultury. Goście przedstawili Klaimiadę w opracowaniu dramaturgicznym Petera Oslzly. 12.12. W nocy powrócili do Poznania delegaci na VII Zjazd Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej. N a poznańskim Dworcu Głównym zgotowano im serdeczne powitanie. Przybyła dwustuosobowa grupa uczestników młodzieżowego Pociągu Przyjaźni ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. U stóp pomnika na Cytadeli goście złożyli wiązanki kwiatów. Rozstrzygnięcie konkursu na opowiadanie fantastyczno-naukowe, na który wpłynęło 286 utworów. Jury pod przewodnictwem Czesława Chruszczewskiego przyznało dwie I nagrody: Jerzemu Bobrykowi i Jackowi Sucheckiemu z Warszawy za opowiadanie Zbrodnie w Nowym Paryżu oraz Janowi Sobolewskiemu z Gdańska za opowiadanie Okna nad światem. Otwarcie wystawy biżuterii i szkła artystycznego z Niemieckiej Republiki Demokratycznej w salonie wystawowym Pałacu Kultury. Eksponowanoprace dziesięciu projektantów szkła i ponad trzydziestu projektantów biżuterii i przedmiotów ozdobnych z metalu. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej z okazji Dni Muzyki Rumuńskiej. Orkiestrą dyrygował łon Buciu (Rumunia). Solistką była pianistka Monika Haas (Francja).

N a cmentarzu junikowskim odbył się pobrzeb zmarłego w wieku sześćdziesięciu pięciu lat działacza seksji kolarskiej Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" Jana Klują. Zmarły był pierwszym po wyzwoleniu kraju indywidualnym mistrzem Polski w kolarstwie szosowym. 13.12. Wyjechały dwa pierwsze tramwaje obsługiwane całkowicie przez członków Związku Młodzieży Socjalistycznej.

Przyznane im prawo do prowadzenia tramwaju ze znakiem Związku jest wyróżnieniem za udział w czynach społecznych. Powstało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego. Prezesem zarządu został dr Henryk Kondziela. W sali nad stołówką w Domu Stu

10 Kronika Miasta Poznania

denta przy ul. Zwierzynieckiej członkowie Komisji Kultury Wydziału Matematyczno-Chemiczno- Fizycznego U niwersytetu im. Adama Mickiewicza urządzili "jarmark kiczu".

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę pn.

"Owady", przygotowaną przez członków sekcji przyrodniczo-krajoznawczej Towarzystwa.

14.12. Akcję "Otwarte drzwi" na Politechnice Poznańskiej zorganizowała Rada Wydziału Socjalistycznego Związku Studen - tów Polskich na Wydziale Elektrycznym. Gościnne przedstawienie zespołu Kleist- Theater z Frankfurtu nad Odrą (Niemiecka Republika Demokratyczna) na scenie Teatru Nowego. Zaprezentowano sztukę Johna Milłingtona Synge Bohater zachodniego świata.

Trzydziestu działaczy "Pro Sinfoniki" (prezesi i członkowie zarządów kół), którzy w roku 1975 ukończyli osiemnaście lat, wzięło udział w uroczystości obrzędowej. Imprezę zorganizowano w Sali im. Marcina Groblicza w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Działacze "Pro Sinfoniki" wybrali też Komitet Wykonawczy oraz prezesa-prezesów. Został nim ponownie Alojzy A. Łuczak. N a zakończenie odbył się koncert muzyki barokowej. W wieku sześćdziesięciu trzech lat zmarł nagle profesor zwyczajny dr Stanisław Prosiński, dyrektor Instytutu Chemicznej Technologii Drewna, kierownik Zespołu N aukowo- Dydaktycznego Chemii Drewna Akademii Rolniczej, członek - korespondent, przewodniczący Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk; autor wielu prac naukowych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

15.12. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z udziałem delegatów na VII Zjazd oraz aktywu partyjnego.

Wydarzenia w Poznaniu (15-18. 12)

Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Plenum przyjęło ostateczny tekst uchwały Wojewódzkiej Konferencji, zatwierdzając zawarty w niej program działania. Powołano jedenaście komisji problemowych. W Collegium Minus Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza rozpoczęła się sesja naukowa zorganizowana przez Instytuty Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej z okazji dziesięciolecia uniwersyteckiej rusycystyki w Poznaniu. Klub Miłośników Teatru przy Pałacu Kultury zorganizował spotkanie zamykające cykl imprez związanych ze stuleciem Teatru Polskiego. Z okazji dwudziestopięciolecia Zrzeszenia Katolików "Caritas" w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkania księży-działaczy Zrzeszenia z wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem. W czasie spotkania liczni działacze Zrzeszenia udekorowani zostali odznaczeniami państwowymi i Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" .

W Pałacu Kultury otwarto ogólnopolską wystawę fotograficzną pt. "Ewy", zorganizowaną przez Związek Polskich Artystów fotografików. Uczestniczyło w niej sześćdziesięciu autorów, prezentujących ok. stu pięćdziesięciu prac. W Operze Poznańskiej odbył się koncert z cyklu "Po dobrej pracy - dobra rozrywka", dedykowany przodownikom z osiemdziesięciu pięciu zakładów pracy. Koncert prowadziła Maria Wróblewska.

Organizatorami byli Wojewódzka Rada Związków Zawodowych i redakcja "Expressu Poznańskiego". W trzech salach Muzeum Narodowego otwarto wystawę malarstwa rektora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych prof. Stanisława Teisseyre'a. Obecni byli: wiceminister Kultury i Sztuki Tadeusz Kaczmarek oraz prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków Janusz Kaczmarek.

Uroczystość wręczenia medali Galerii Nowej w foyer Teatru Nowego. Przybyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński oraz przedstawiciel Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Tadeusz Kielan. Medale otrzymali: Michał Grabarczyk (skrzypek), Paweł Kromholz (malarz), Halina Łabonarska (aktorka), Lech Ratajczak (malarz), Ryszard Schubert (prozaik), Anna Staszak (tancerka), Ewa Werka (śpiewaczka).

Podczas wieczoru otwarto wystawę malarstwa Włodzimierza Dudkowiaka. 16.12. Plenarne posiedzenia Komitetów Dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald, J eżyce, N owe Miasto i Wilda, poświęcone dyskusji nad sposobami realizacji programu uchwalonego na VII Zjeździe. Pierwsza w handlu poznańskim giełda pomysłów Przedsiębiorstwa Handlu Odzieżą "Otex".

Wielkopolski Uniwersytet Powszechny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej przy Politechnice Poznańskiej (ul. Strusia 12) wznowił działalność. Wykład inauguracyjny pt. Zabytki polskiej architektury w sylwetach i planach miast wygłosił prof. dr Wiktor Zin.

W Sali Malinowej Pałacu Działyńskich odbył się koncert Estrady Kameralnej. Wystąpiła Orkiestra Kameralna Poznańskiego T owarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod batutą Agnieszki Duczmal. Solistą był Józef J aroszewski (kontrabas). 17.12. Bawiąca w Poznaniu delegacja młodzieży radzieckiej przybyła na wiec przyjaźni do Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Gości powitał przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Młodzieży Socjalistycznej Andrzej Kreczmar i wręczył im miniaturę jednej z lokomotyw remontowanych w Zakładach. Otwarcie stałej wzorcowni mebli w Swarzędzkich Zakładach Meblowych przy ul. Jeleniogórskiej. Wzorcownia ma służyć pracownikom handlu. 18.12. Wojewódzka Rada Kobiet przedyskutowała program działania po VII Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Plenarne posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego z udziałem przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń regionalnych działających w Wielkopolsce.

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne przyznało swą doroczną nagrodę zna

nemu działaczowi społecznemu i publicyście, redaktorowi naczelnemu czasopisma "Sztuka" - Krzysztofowi Kostyree. Podczas wręczenia nagrody w Sali Kominkowej Pałacu Kultury obecni byli przedstawiciele władz oraz działacze kulturalni regionu. W części artystycznej wystąpił Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Obradowało XIV Plenum Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego poświęcone przyjęciu materiałów na XI Wojewódzki Zjazd Delegatów. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz Centralnego Komitetu Zbigniew Rudnicki.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Edwarda Raczyńskiego, na kolejnym "Czwartku Literackim" gościł prozaik, publicysta, działacz społeczny, redaktor naczelny "Miesięcznika Literackiego" Włodzimierz Sokorski.

W Klubie "Na Skarpie" otwarto wystawę malarstwa Anny Cyronek. W Zespole Szkół Gastronomicznych urządzono wystawę -- izbę chłopską z oryginalnymi potrawami narodowymi i

Zwiedzający wystawą oglądają piernik upieczony według recepty Z 1892 r.

10*

pieczywem przyrządzonymi przez ucznlOW. M. in. był piernik upieczony według recpty z 1892 r. Z Niemieckiej Republiki Demokratycznej powrócił Dziewczęcy Chór "Skowronki" przy Pałacu Kultury. Chór koncertował w okręgu Cottbus i Karl-Max-Stadt. Dyrygowała Mirosława Wróblewska. 19.12. Przy ul. Warszawskiej oddano do użytku nowoczesną stację Centrali Produktów N aft owych typu autostradowego. Stacja ma po obu stronach drogi dwadzieścia pięć stanowisk tankowania paliw, z wydzielonymi stanowiskami dla pojazdów ciężarowych; sześć aparatów do pompowania opon; pawilon sprzedaży akcesoriów samochodowych, myjnię (dla karoserii i podwozi ciepłą wodą), cztery stanowiska obsługi technicznej (drobnych napraw; diagnostyki silnika i podwozi; konserwacji i regulacji hamulców; wymiany oleju) oraz bar-bistro. Dzięki Muzeum Archeologicznemu poznaniacy mogli obejrzeć w Pałacu Górków bezcenne znalezisko z wolińskiej wyspy - drewnianą figurkę "Swiatowita" . Koncert symfoniczny w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Chór Chłopięcy i Męski oraz orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza wykonała Wielką Mszą c-moll Wolfganga A. Mozarta. Solistami wieczoru byli: Teresa May-Czyżewska (sopran), Ewa Werka (alt), Edwin Borkowski (tenor) i Piotr Liszkowski (bas) oraz Andrzej Tatarski (organy) .

20.12 Otwarcie wystawy retrospektywnej (250 prac) artysty grafika Franciszka Burkiewicza w "Arsenale". Artyście obchodzącemu jubileusz czterdziestolecia pracy twórczej i trzydziestolecia działalności społecznej w Związku Polskich Artystów Plastyków przedstawiciele

Wydarzenia w Poznaniu (20 - 28. 12)władz i przyjaciele złożyli serdeczne gratulacje. 21.12. "Złota niedziela". Mieszkańcy Poznania mogli dokonać zakupów świątecznych.

22.12. Główne kierunki działania po VII Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej były tematem posiedzenia poszerzonego sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński poinformował o udziale delegacji poznańskiej w obradach Zjazdu i najważniejszych zadaniach stojących przed działaczami Frontu. Sekretariat Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu przyjął ramowy program działania we wszystkich dziedzinach życia społecznego województwa poznańskiego. Odbyło się plenarne posiedzenie Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej poświęcone kampanii sprawozdawczo-wyborczej. W Klubie "Mozaika" otwarto wystawę dokumentacji fotograficznej i medali pamiątkowych związanych z budową Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli.

23.12. Narada aktywu województwa poznańskiego. W obradach uczestniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, minister Obrony N arodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski. Dyskusję zagaił I sekretarz Komitetu

Wojewódzkiego Jerzy Zasada. W dyskusji potwierdzono przekonanie o możliwościach produkcyjnych województwa, uzupełniając je przykładami. Wskazywano na wiele przedsięwzięć podjętych już przez instancje partyjne, przedsiębiorstwa i administrację państwową dla wypełnienia planów produkcji roku 1976 w przemyśle, budownictwie i rolnictwie; w zakresie lepszej obsługi ludności w handlu, usługach, gospodarce komunalnej i ochronie zdrowia. 24.12. Od wczesnych godzin popołudniowych ruch na ulicach miasta stopniowo zamierał. 27.12 W pięćdziesiątą siódmą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, żołnierze Wojska Polskiego oraz harcerze zaciągnęli warty honorowe. O godz. 12.00 delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw politycznych, rad narodowych i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację złożyły wieńce. Przybyły delegacje kół powstańczych ze sztandarami oraz kompania honorowa Wojska Polskiego. 28.12. Rada Państwa przyznała grupie weteranów Powstania Wielkopolskiego 19181 11919 za wybitne zasługi w walce o wolność, za udział w II wojnie światowej oraz za zasługi w pracy zawodowej i społecznej Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Wręczenie odznaczeń odbyło się w Sali Lubrań - skiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; dekoracji dokonał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, który wręczył też Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego przyznaną przez Wojewódzką Radę Narodową Odznakę Honorową "Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego". O godzinie 16.00 w auli Uniwersytetu odbył się uroczysty koncert, na który przybyli uczestnicy czynu zbrojnego z lat 1918/1919, członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, przedstawiciele stronnictw politycznych, wojewoda poznański Stanisław Cozaś, prezydent Poznania Władysław Sleboda, przedstawiciele Frontu Jedności Narodu, organizacji społecznych zakładów pracy, młodzieży, rodziny weteranów Powstania Wielkopolskiego. Obecni byli również przedstawiciele poznańskich placówek konsularnych. Przemówienie wygłosił prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Marian Jakubowicz. Gościnne występy zespołu warszaw

skiego Teatru Powszechnego pod dyrekcją Zygmunta Hubnera na scenie Teatru Polskiego. Goście zaprezentowali dramat Stanisławy Przybyszewskiej Sprawa Dantona w reżyserii Andrzeja Wajdy i scenografii Krystyny Zachwatowicz. 29.12. W Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego odbyła się konferencja samorządu robotniczego. Podsumowano na niej "wyniki roku 1975 i zatwierdzono zadania na rok 1976. Za udział w walkach z hitlerowskim okupantem oraz za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej Rada Państwa przyznała wysokie odznaczenia poznańskim kombatantom. Wręczenia dokonał przewodniczą-cy Rady N arodowej Poznania Józef Switaj. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Andrzej Bączkowski, Władysław Budny, Józef Busza, Jerzy Drygas, Stanisław Drzewiecki, Edmund Duszczak, Antoni Emiljańczyk, Tadeusz Filipiak, Barbara Hoppe, Sylwester Kotlicki, Sergiusz Michałowski, Kazimierz Mrówczyński, Władysława Runowska, Henryk Rykowski, Józef Solarski, Bogumił Stasz. Drugi gościnny występ zespołu Warszawskiego Teatru Powszechnego na scenie Teatru Polskiego. Wystawiono sztukę Stanisławy Przybyszewskiej Sprawę Dantona. 30.12. W Teatrze N owym odbyło się spotkanie Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce z aktywem partyjnym i przodownikami pracy. Dokonano analizy osiągnięć i podsumowano zdobyte doświadczenia. Załogom i społeczeństwu dzielnicy podziękowano za wykonanie zadań roku 1975. Wieczór zakończyło przedstawienie Awantura w Chioggi w wykonaniu aktorów Teatru Nowego. W Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych odbyła się Konferencja Samorządu Robotniczego. Podsumowano wyniki roku 1975 i zatwierdzono zadania na rok 1976.

31.12. Uruchomienie automatycznego połączenia telefonicznego z Koszalinem i Gorzowem Wlkp. Fabrykę Samochodów Rolniczych opuściła pierwsza partia pięćdziesięciu tarpanów przeznaczonych na eksport do Grecji. Jest to pierwszy kontrakt eksportowy fabryki. "Express Poznański" opublikował wyniki XVIII Plebiscytu na dziesięciu najlepszych sportowców i trenerów Wielkopolski. Czytelnicy uznali najlepszymi sportowcami w roku 1975: 1. Adelę Dan

(28-31. 12)kowską (szybownictwo) 62 052 pkt; 2. Wojciecha Fibaka (tenis) - 56 233 pkt; 3. Wojciecha Szymańczyka (łucznictwo) - 51 196 pkt; 4. Janusza Kowalskiego (kolarstwo) - 43 929 pkt; 5. Marię Kazanecką (kajaki) - 40 588 pkt; 6. Władysława Stecyka (zapasy) - 31741 pkt; 7. Jana Pustego (lekkaatletyka) - 27 327 pkt; 8. Jana Karweckiego (piłka nożna) - 22 187 pkt; 9. Teresę Zarzeczańską (pływanie) - 19 934 pkt; 10. Stefana Otulakowskiego (hokej na trawie) - 19 682 pkt. Za najlepszych trenerów uznani zostali: Jan Frankiewicz (zapasy), Henryk Król (rugby), Zdzisław Lipiński (lekkaatletyka) , Maria Majewska (lekkaatletyka), Kazimierz Marchewka (kolarstwo), Marian Matłoka (kajakarstwo), Zenon Ryszewski (szermierka), Jerzy Siankiewicz (hokej na trawie), Ryszard Stachowski (łucznictwo), Bronisław Wiśniewski (koszykówka).

,.... ilUlU ij i

.... - \ (

Tradycyjny Koncert Sylwestrowy w Sali im. Marcina Groblicza w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Dawną muzykę Thomasa Lupo, Andrea Gabrieliego, Orlando di Lasso, Józefa Haydna, Francesco Provenzaela, Georga F. Haendla, Francesco Geminianiego i Pawła Sierpawskiego wykonali członkowie Collegium Musicorum Posnaniensium pod kierownictwem artystycznym Włodzimierza Kamińskiego: Jadwiga Gałęska, Aleksandra Hanasz, Jadwiga Kaliszewska, Wojciech Maliński, Anna Ulrich-Skalska, Wojciech Wrotkowski.

W Operze Poznańskiej odbyła się premiera operetki Jana Straussa Baron cygański w reżyserii Danuty Baduszkowej, przy współpracy Stanisława Bąkowskiego (scenografia), Barbary Kas

Wydarzenia w Poznaniu (31. 12)

prowicz i Władysława Milona (choreografia); kierownictwo muzyczne Mieczysława Dondajewskiego. W premierowej obsadzie wystąpili: Józef Kolesiński (Hrabia Homonay), Bogdan Ratajczak (Hrabia Carnero ), Marian Kouba (Sandor Barinkay), Henryk Łukaszek (Kaiman Żupan), Krystyna Pakulska (Arsena), Weronika Pelczar (Mirabella), Władysław Wdowicki (Ottokar), Aleksandra Imaiska (Czipra), Krystyna Kujawińska (Saffi), Lech Koperny (Pali), Zygmunt Kowalczyk (Janos).

W sali sportowo-widowiskowej "Arena" wystąpił (na zdjęciu} Narodowy Balet Senegalu.

Kronikarz lityki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zdjęcie wykonane przed trybuną honorową przy ul. Czerwonej Armii Z balkonu auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Fotografowała Dana Matuszewska

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1976.04/06 R.44 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry