KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

Kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania Rocznik XLIII - 1975

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁYc o f t a Eugeniusz - Trzydzieści lat "Głosu Wielkopolskiego" (1945 - 1975). Aneks: Dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego" w latach 1945-1975 . 1-23 P o g o r z e l s k i Zbigniew - Rozwój przemysłu uspołecznionego w Poznaniu (1946 - 1975). .III - 5 Trzydzieści lat rozwoju Poznania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (artykuł redakcyjny). .l-l 7 Z i ó ł e k Bogumił Zagadnienia ludnościowe Poznania w latach 1945- 1975 \ .1 1 - 1 9

MATERIAŁY

B ł a ż e w i c z Olgierd - Teatry poznańskie w latach 1970-1973. Okres zmian i reorganizacji C h o n i a w k o Andrzej Działalność Związku Młodzieży Polskiej w Poznaniu w latach 1948-1956. K i e l i s z e w s k i Mieczysław - Telekomunikacja poznańska w latach 1885-1965.

K u d ł a Danuta - Plastyka poznańska w latach 19616-1967 .

M u r a w a Alojzy - Księgarstwo w Poznaniu w latach 1045 - 1975. A n e k s: Spis księgarni w Poznaniu N a w r o c k i Czesław - Budowa hotelu "Orbis- Polonez" w Poznaniu.

A n e k s: Autorzy projektu; Charakterystyka obiektu; Lista podwykonawców; Wykaz biur projektowych . P ę d o w s k i Wojciech - Warunki socjalne w latach 1966-1975 P o g o r z e l s k i Zbigniew - Terytorialny rozwój Poznania w 1900-1975. An e k s: Skorowidz nazw miejscowości położonych szarze miasta Poznania Rozwój telekomunikacji w Poznaniu w latach 1885 - 1975 '(szkic monograficzny). A n e k s: Kierownicy Urzędu Telekomunikacyjnego w Poznaniu oraz central miejskich w latach 1919 - 1975; Lista zasłużonych pracowników telekomunikacji w Poznaniu w latach 1945 - 1975 . . 1 1 1 - 2 7 S t o r c z y k Henryk i Z i e m s k i Adam · - Urząd Telefonów Miejscowych w latach 1966-1975. S z y m a n k i e w i c z Zenon - Przyczynek do wrześniowych dni Poznania w roku 1939. · Ś l i w i ń s k a Klementyna - Automobilistki poznańskie w latach 1926-1939.

W i ś n i e w s k i Grzegorz w latach 1950 - 1973.

.11-75

.11-59

.111- 27 IV - 43

.IV - 23

.1-91 . I I I - 56 latach na ob

1-47

.111- 46

III - 8 3

.111- 95

Zrzeszenie Studentów Polskich w Poznaniu

.III - 63 ski-wschodmi). An e k s: Lista przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych zatrudnionych przy budowie.

II - 39

KRONIKA Budowniczowie Polski Ludowej B a r a n o w s k a Wiesława - Profesor dr Felicjan Dembiński .

N a m y s ł o w s k a Henryka - Czesław Szymański - kierownik Zakładu Energetyczno- Remontowego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

S w i t a ł a Tadeusz - Profesor doktor Henryk Łowmiański Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej B a n a s z k i e w i c z Grażyna - Marian Kołodziejczak spawacz z "Alco" B a n a s z k i e w i c z Grażyna i K u n z e I Olga - Władysław Mrozik z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. B o jar s k a Gracja - Stolarz Kazimierz Stróżyński F e l i c z a k Kazimierz Edward Pawłowski - współbudowniczy nowego Poznania K o s a k o w s k a Zofia Inżymier-elektryk Władysław Napierała L e m p e Zygmunt - Kazimierz Kokociński ślusarz-monter z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Z a b i e l s k a Wanda - Dyrektor "Mostostalu" - Dionizy Koziński .

11-87

.111-107 I - 125

1-134

I - 140 I-.151

I - · 147 .144

· 130 I -. 137

Laureaci nagród Laboga Alfred, Mańkowski Jerzy, Orlik Tadeusz - Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974 (Edward Góra, Gerard Górnicki, Zbigniew Bednarowicz, Edmund Grabkowski, Józef Kopczyński, Stanisław Kulczyński). 11- 92 Orlik Tadeusz - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974 (Piotr Alej ski, Jerzy Bachorski, Andrzej Dubowik, Bogdan Hedzielski, Mariusz Kaczmarek, Janusz Książek, Jan Łącki, Władysław Machowiak, Henryk Maciaszek, Ryszard Michalczyk, Ferdynand Miller, Jan A. Nikisch, Marian Rakiewicz, Jerzy Strojny, Marian Szymański, Zbigniew Tatarkiewicz, Kazimierz Tobolski, Andrzej Wachowski, Barbara Wołyńska> Antoni Woźniak, Cezary Wyszyński). .III - 119 O r l i k Tadeusz i L a b o g a Alfred - Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. Część druga. (Józef Baron, Maciej Gembicki, Kalikst Grabiec, Jerzy Kosowicz, Leon Leja, Andrzej Łukaszyk, Stefain Mroczkowski, Zbigniew Napierała, Andrzej Ryżyński, Lech Trzeciakowski, Mieczysław Walczak, Mieczysław Wender) . IV - 57

Jubileusze M e i s s n e r Roman - Profesor doktor Wiktor Dega - twórca nowoczesnej rehabilitacji polskiej. .I -154 P e r t e k Jerzy - Pięćdziesięciolecie Gimnazjum Humanistycznego i Liceum i dwudziiestopięciolecie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1924-1949-1974). An e k s: Profesorowie, absolwenci i uczniowie, którzy oddali życie za Ojczyznę podczas II wojny światowej. IV - 76 M a t u s z e w s k a Wanda - Wybitny matematyk prof. dr Władysław Orlicz. .111-112

Bu go ws ki Stanisław - Centralne Dożynki w Poznaniu (8 IX 1974)'.

B u t o w s k i Bogdan - Kronika Budowy N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" (Rok 1972).

B z d ąg a Andrzej -- Konkurs na projekt koncepcyjny Rynku Wildeckiego C o f t a Eugeniusz - Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1971 - 1974.

Genowefiak Marian - Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona programowi budownictwa mieszkaniowego do roku 1980. An e k s: Nowe nazwy ulic, osiedli i obiektów komunikacyjnych.

G e n o w e f i a k Marian - Wspólna Sesja Rad Narodowych poświęcona głównym kierunkom rozwoju kultury Poznania i województwa poznańskiego w latach 1975 - 1980. Genowefiak Marian - Sesje Rady Narodowej Miasta Poznania poświęcone uchwaleniu Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu na rok 1975 oraz Sprawozdaniu z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu w roku 1974. K n o 11 Czesław - Działalność Społecznych Komitetów Budowy Szkół w Poznaniu w latach 1953-1972. Aneks: Prezydia Komitetów Budowy Szkół. · . 1 1 1 - 1 6 3 Kronikarz - 50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała I - 203 II - 175 III - 231 IV - 135

Z żałobnej karty D o m k a Florian - Wspomnienie pośmiertne o Januszu Gilewiczu H o ffm a n n Urszula Józef Rzóska J a s n o s z Stanisław - Wspomnienie o profesorze doktorze Zdzisławie Rajewskim O l a c h o w s k i Edmund - Tadeusz Paczkowski S ł o m k o Zbigniew - Wspomnienie pośmiertne o Henryku Bręborowiczu

Sprawozdania

Konikarz - Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku Część trzecia Część czwarta Kronikarz - Wydarzenia w Poznaniu w 1975 roku Część pierwsza Część druga de M e z e r Barbara Dwadzieścia pięć lat pracy Biura Projektowo- Badawczego Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt- Pozinań". A n e k s : N agrody i wyróżnienia P ę c h e r s k a - S z c z e p s k a Janina - Działalność wystawiennicza Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w latach 1962 - 1974. A n e k s : Wystawy w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w latach 1962 - 1974. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Par

11-107 .11-110

.III -137 .I - 167 I - 163

1

.11-114 III - 162

.I V - 97

III - 141

.III - 156

.IV - 81

.1-169 .II - 143

.III - 191 .IV -1 O 1

.11-118

.11-131 go rozwoju Poznania i województwa na lata 1976-1980. Aneks: Odezwa Ś w i t a ł a Tadeusz - Poznańska Miejska Rada Narodowa po podziale administracyjnym kraju (1 czerwiec 1975 r.). A n e k s: Spis radnych; Komisje Miejskiej Rady Narodowej; Zarządzenie prezydenta miasta Poznania z dnia 7 VI 1975 r. w sprawie utworzenia ekspozytur T a b o r s k i Adam - Stulecie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu .

.II -

IV - 5 . I I I -178

ZDJĘCIA Stanisława Bartmańskiego, Jędrzeja Borowczyka, Centralnej Agencji Fotograficznej, Witolda Czarnieckiego, Waleriana Dobraka, Henryka Drygasa, Marka Juszczaka, Henryka Kamzy, Eugeniusza Kitzmanna, Krajowej Agencji Wydawniczej, Jacka Kulmy, Tadeusza Lejczaka, Dany Matuszewskiej, Juliusza Molskiego, Piotra Murawy, Maksymiliana Myszkowskiego, Jerzego Nowakowskiego, Stanisława Ossowskiego, Wojciecha Pędowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Andrzeja Rajewicza, Jerzego Rybaka, Spółdzielni Pracy "Fotos", Zbigniewa Staszyszyna, Elżbiety Szabunia, Teodora Szwejkowskiego, Jerzego Unierzy skiego, Tadeusza Wójcika, Stanisława Wiktora, Barbary Wojciechowskiej, Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI

Marka Magdziarka, Józefa N eubauera, Matyldy Patała, Jacka Sołgały, Tadeusza Treszczyńskiego, Barbary Ziętkowskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry