POZNAŃSKA MIEJSKA RADA NARODOWA PO PODZIALE ADMINISTRACYJNYM KRAJU (1 czerwiec 1975 r.)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4

Czas czytania: ok. 28 min.

W DNIU 28 maja 1975 r. Sejm uchwalił U stawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie Ustawy o Radach Narodowych. U stawa o zmianie Konstytucji wprowadziła zasadę dwustopniowego podziału administracyjnego. Jej konsekwencją stała się likwidacja powiatów oraz ukształtowanie na nowych zasadach województw. Ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie U stawy o Radach Narodowych zawierała sposób ukształtowania na okres przejściowy nowych rad narodowych. Generalna zasada polegała na tym, że żaden mandat radnego nie wygasł. Radni Dzielnicowych Rad Narodowych weszli w skład Miejskiej Rady Narodowej; radni Rady Narodowej m. Poznania - w skład Wojewódzkiej Rady Narodowej. Reformie systemu administracyjnego w Polsce przyświecały trzy podstawowe założenia: zbliżenie władzy wojewódzkiej i centralnej do społeczeństwa przez zniesienie ogniwa pośredniczącego - powiatu; podniesienie rangi nowych miast i ośrodków terenowych, które w wyniku rozwoju gospodarczego kraju stały się centrami życia ekonomicznego i kulturalnego; usprawnienie centralizmu demokratycznego w systemie zarządzania na gruncie powołania do życia Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, któremu od 1 czerwca 1975 r. podlegają wszystkie terenowe ogniwa administracji oraz sprawy ochrony środowiska. Reforma została zaprogramowana na VI Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Konieczność oparcia Planu Pięcioletniego 1976 -1980 na nowym podziale administracyjnym stworzyła potrzebę zakończenia wszystkich prac organizacyjnych związanych z dwustopniowym podziałem kraju, przed dniem otwarcia VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Na mocy Ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym kraju, Poznań stał się gminą miejską, której U rząd Miejski podlega wojewodzie poznańskiemu. Struktura Urzędu Miejskiego w porównaniu ze strukturą Urzędu Miasta Poznania nie uległa zasadniczym zmianom. N a czele U rzędu stanął prezydent, na czele wydziałów -. dyrektorzy. Wszelako Poznań w ramach reformy został potraktowany wyjątkowo, jego struktura organizacyjna różni się od innych miast kraju. Zamiast urzędów dzielnicowych, utworzono ekspozytury, podporządkowane Urzędowi Miejskiemu. Mieszczą się one w dawnych siedzibach urzędów dzielnicowych. Pracownicy zatrudnieni w ekspozyturach na Grunwaldzie, Jeżycach, Nowym Mieście, Starym Mieście i Wildzie podporządkowani są Urzędowi Miejskiemu. Tym samym komórki ekspozytur stały się agendami wydziałów Urzędu Miejskiego. Jaki jest zakres działalności ekspozytur? W dziedzinie finansów dokonują one m. in. wymiaru podatków obrotowego i dochodowego, ustalają wymiary podatku od nieruchomości, przeprowadzają wymiary podatku gruntowego i bieżącą kontrolę u podatników podatku od wynagrodzeń i od

Poznańska Miejska Rada Narodowa

funduszu płac, prowadzą także księgowość podatkową dla wszystkich form opodatkowania. W dziedzinie spraw wewnętrznych prowadzą sprawy meldunkowe, dokonują zmian adresowych w osobistych dokumentach wojskowych, prowadzą rejestr stałych mieszkańców i skorowidz osób przebywających czasowo, przyjmują wnioski o wydanie dowodów osobistych, wydają dokumenty stwierdzające tożsamość. W gestii ekspozytur pozostały sprawy lokalowe i komunalne, dotyczące m. in. przydziału lokali, uprawnień do ich zajmowania, poszerzenia powierzchni mieszkalnej, podziału i zmiany mieszkań, ustalają opłaty z tytułu najmu lokali oraz ulgi i zwolnienia w tym zakresie, współdziałają z komitetami osiedlowymi i organami samorządu mieszkańców w sprawach związanych z gospodarką komunalną. W dziedzinie handlu i usług ekspozytury ustalają godziny otwarcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych. W dziedzinie oświaty prowadzą całokształt spraw związanych z wychowaniem przedszkolnym oraz zapewnieniem opieki dzieciom. Siedzibą Miejskiej Rady Narodowej jest w dalszym ciągu budynek przy pi. Kolegiackim 17. Również w tym gmachu urzędują: prezydent i wiceprezydenci oraz większość jednostek organizacyjnych U rządu Miejskiego: Biuro Organizacyjno- Prawne i Kadr; Biuro Rady Narodowej; Miejska Komisja Planowania; Wydziały: Ogólno-Gospodarczy; Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Handlu i Usług; Komunikacji; Kultury i Sztuki; Kultury Fizycznej i Turystyki; Spraw Lokalowych i Komunalnych; Finansów; Spraw Wewnętrznych; Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu; Oświaty i Wychowania; Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Urząd Stanu Cywilnego. Wydział Zatrudnienia mieści się przy ul. Zamkowej 1/2, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu przy ul. Matejki 50, wydziały Oświaty i Wychowania, Komunikacji oraz Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Libelta 16/20.

VIII Sesja Rady Narodowej Miasta Poznania, ostatnia w składzie wybranym w dniu 9 grudnia 1973 r., odbyła się w dniu 5 czerwca 1975 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania przy pi. Kolegiackim 17 i poświęcona była w całości sprawom organizacyjnym. Uczestniczyło w niej stu pięciu radnych. W sesji wzięli udział wojewoda poznański Stanisław Cozaś; wiceprezydenci: Włodzimierz Juskowiak, Zbigniew Kmieciak i Andrzej Wituski.

Pod nieobecność przewodniczącego Rady Narodowej m. Poznania, radnego Alfreda Kowalskiego, który powołany został na I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pile, obradom przewodniczył zastępca przewodniczącego, radny Bogdan Tynecki. " Uchwalony na VI Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej program społeczno-gospodarczego rozwoju kraju - powiedział na wstępie radny Bogdan Tynecki - wytyczył zadania usprawnlienia działalności terenowych organów władzy i administracji państwowej w kierunku zapewniającym wcielenie w życie idei demokracji socjalistycznej, w systemie zarządzania państwem - poprzez zacieśnienie więzi i współpracy jego organów ze społeczeństwem, stały wzrost aktywności rad narodowych i organów administracji we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego oraz systematyczne rozszerzanie kompetencji podstawowych ogniw władzy i administracji, a także - zwiększenie sfery ich oddziaływania. "Pierwszy etap reformy, wprowadzony w życie w roku 1972, został powiązany z nowym podziałem terytorialnym wsi. Drugi etap reformy, przeprowadzony w roku 1973, stworzył jednolitą organizację całego systemu terenowych organów władzy i administracji państwowej, uporządkował zakres ich kompetencji i odpowiedzialności. Rady Narodowe stały się dzięki temu nadbudową całego systemu terenowych

organizacji samorządowych, zyskały rozległe możliwości bezpośredniego oddziaływania oraz pobudzania i rozwijania wszelkich form aktywności mieszkańców w procesie współgospodarowaniia. "Dane o działalności Rad Narodowych w latach 1974 - 1975 potwierdzają wydatny wzrost ich aktywności w porównaniu z poprzednimi kadencjami. Po reformie wzrosło wśród radnych poczucie większej niezależności, w wypełnianiu swoich funkcji, od organów administracji, co znalazło wyraz w śmielszym zajmowaniu przez nich krytycznego stanowiska i większej samodzielności w formowaniu wniosków. W nowym klimacie pracy działała również Rada Narodowa m. Poznania. O tym jak szybko i w jakim stopniu oczekiwane rezultaty reformy znalazły wyraz w konkretnych działaniach organu przedstawicielskiego Poznania, zadecydowała przede wszystkim pomoc ze strony Komitatu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wszechstronne i systematyczne interesowanie się instancji partyjnej pracą Rady. "Wkraczając w okres nowej kadencji, byliśmy świadkami odpowiedzialności wynikającej z powierzenia nam zaszczytnej funkcji reprezentantów społeczeństwa Poznania. Byliśmy również przekonani, że każdy z nas swoją wiedzę i umiejętności w pełni wykorzysta dla osiągnięcia celów, jakie stawia przed nami Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, społeczeństwo i ludowa ojczyzna. Kierunkowskazem planowania i realizowania zamierzeń Rady i jej organów były wytyczne VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nakazujące systematyczną poprawę warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych społeczeństwa". "J ak zatem rozwijaliśmy te zadania - mówił dalej radny Bogdan Tynecki - i jak pojmowaliśmy naszą rolę w tym względzie? Najogólniej mówiąc, polegała ona na wyznaczaniu konkretnych zadań, obejmujących te dziedziny życia społeczno-gospodarczego, które określają poziom życiowy ludności oraz na podejmowaniu środków zapewniających pełną ich realizację. Słusznie uważaliśmy, że do głównych czynników wpływających na wzrost poziomu życia należą: dochody pieniężne ludności, budownictwo mieszkaniowe, handel i usługi, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, turystyka i wypoczynek oraz ochrona środowiska. "Dynamiczny rozwój miasta, wyrażający się szybkim wzrostem produkcji przemysłowej oraz rosnącym udziałem Poznania w dochodzie narodowym, a także wydatnym podnoszeniem poziomu życia ludności, stwarzał dobry klimat wyzwalający aktywność radnych naszej Rady. Kadencja Rady Narodowej m. Poznania przypadła w ważnym dla miasta i województwa okresie przygotowań do obchodów XXX-lecia Polski Ludowej i Centralnych Dożynek, co mobilizowało komisje do podjęcia dodatkowych zadań kontrolnych dotyczących remontów budynków, funkcjonowania i estetyki placówek handlu, usług i gastronomii, stanu nawierzchni ulic oraz ich oznakowania i wdelu innych. "Z satysfakcją należy podkreślić, że w bieżącej kadencji Rady podniosła się poważnie aktywność radnych w pracach komisji i w pogłębianiu więzi z wyborcami. Warto wspomnieć, że w czasie ponad półtorarocznej pracy radni zgłosili dwanaście interpelacji i dziewięćdziesiąt cztery wnioski. Odbyło sdę s'to siedemnaście posiedzeń komisji. Komisje przeprowadziły ponadto sześćdziesiąt dwie kontrole zakończone wnioskami i zaleceniami. Duże znaczenie przywiązywaliśmy również do pogłębiania więzi z mieszkańcami naszego miasta, do konsultowania problemów z załogami zakładów pracy, w których działają zakładowe zespoły radnych. Cenne z tego punktu widzenia były dyżury radnych i spotkania z mieszkańcami, organizowane w okręgach wyborczych".

Poznańska Miejska Rada Narodowa

"Na XVII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zapadły doniosłe decyzje w sprawie dalszego usprawnienia systemu kierowania i zarządzania w państwie, poprzez generalną przebudowę struktury terenowych organów władzy i administracji. Urzeczywistnienie tej decyzji, wynikającej z U chwały VI Zjazdu i postanowień I Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, będzie treścią trzeciego etapu reformy terenowych organów władzy i administracji. "Wprowadzona w życie reforma obejmuje swoim zakresem działania wszystkie miasta. Niezależnie od ich obecnego statusu organizacyjno-ustrojowego, wchodzą one w skład nowych województw i będą organami pierwszej instancji w indywidualnych sprawach ludności. Wyjątkiem od tej reguły będą jedynie Warszawa (wraz z Warszawskim Zespołem Miejskim), Łódź jako aglomeracja przemysłowa Łódzkiego Zespołu Miejskiego oraz Kraków. Te aglomeracje nie stanowią siedzib władz innych województw. W tych trzech miastach działać będą - jako organy pierwszej instancji - dzielnicowe rady narodowe i ich organy.

"W pozostałych miastach, w tym również i w Poznaniu, zniesiony został podział na dzielnice. To'tez jedynym obecnie organem władzy w Poznaniu będzie Miejska Rada Narodowa, obejmująca zakresem swojego działania sprawy miasta jako jednolitego organizmu, a funkcje społeczne realizować będzie przy szerokim współudziale samorządu mieszkańców". "Z realizacją reformy nie należy zwlekać - podkreślił Bogdan Tynecki. - Nowy Plan Pięcioletni (1976 - 1980), którego założenia określi VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, musi być dostosowany do nowego podziału terytorialnego i nowych zasad kierowania i zarządzania. Natomiast jego realizacja będzie wymagała od początku wysokiej operatywności działania. Nikit nie oczekuje, że reforma władz terenowych automatycznie rozwiąże wszystkie problemy i że spodziewane efekty pojawią się natychmiast. Reforma stwarza niezbędne dzisiaj strukturalne warunki doskonalenia organizacji władzy i administracji w terenie i dzięki temu zwiększa efektywność wysiłków społecznych. Jej pozytywne skutki będą widoczne po wdrożeniu jej założeń w życie. "W dniu dzisiejszym kończy się mandat radnych Rady Narodowej Miasta Poznania, jaki otrzymaliśmy od wyborców w dniu 9 grudnia 1973 r. Tego kredytu zaufania nie tracimy. Przechodzimy z nim do dalszej pracy w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Poznaniu i do końca kadencji jako radni szczebla wojewódzkiego nie będziemy szczędzić wysiłków na rzecz pomnażania dorobku gospodarczego, społecznego i kulturalnego, obecnie już nie tylko samego Poznania, ale również województwa poznańskiego. "Pragnę w imieniu władz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania wyrazić obywatelom radnym serdeczne i gorące podziękowanie za dotychczasową owocną pracę w Radzie Narodowej m. Poznania oraz życzyć dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę również wszystkim obywatelom radnym satysfakcji i zadowolenia z zaszczytnej pracy społecznej w Wojewódzkiej Radzie N arodowej w Poznaniu, pełnionej w interesie społeczeństwa naszego regionu".

Na tym porządek dzienny VIII Sesji Rady Narodowej m. Poznania został wyczerpany. Obrady zostały zamknięte.

W konsekwencji U stawy o zmianie U stawy o Radach Narodowych następujący radni b. Rady Narodowej m. Poznania weszli w skład Wojewódzkiej Rady Narodowej: Stefan Adamlslki, Józef Anderseh, Stanisław Andrzejewski, Anna Balcarek,

Jolanta Banaszak, Tadeusz Bekas, Władysław Braciszewski, Sabina Buchwald, Łucja Chałupka, Urszula Chojecka, Stanisław Cozaś, Janina Czternasta, Maria Dakowska, Edward Dębowski, Edward Dobroń, Teodor Działowski, Maria Dziewoiska, Władysław Feliszkiowslkii, Adam Filipiak, Jan Filipiak, Feliks Fornałczyk, Urszula Franek, Stanisław Gagracz, Iwona Gawlak-Bąkowiska, Wojciech Gawroński, Halina Gensler, Zofia Gołębiowska, iMarlan Goraj, Elżbieta Gościańska, Stanisław Gurda, Jan Hasik, Jan Jankowiak, Stanisław Jermak, Halina Jesionowska-Hałas, Zygmunt Jesionowski, Witold Jesfce, Alicja Jopp, Zygmiunt Józefczak, Józef Kaczmarek, Cecylia Kaczor, Jan Kałamarz, Halina Kasprzak-Skręty, Stanisław Konieczny, Czesław Kończai, Mirosław Kopiński, Henryk Kosltrzyńslki, Lucyna Koszuta, Bogumiła Koteras, Alfred Kowalski, Stefan Kozarski, Sylwester Krajewski, Stefania Krauze, Czesław Krygier, Stanisław Królikowski, Bożena Kubala, Florian Kufoiś, Bożena Kwiaitkowska, Maria Leitgeber, Edward Lisiecki, Janina Ławniczak, Romuald Łożyński, Alojzy A. Łuczak, Władysław Łukaszyk, Joanna Maciejewska, Jadwiga Mankiewicz, Stanisław Marczyński, Wacław Mądry, Danuta Mądrzak, Marian Mikołajczyk, Stanisław Mytko, Władysław Napierała, Stanisław N owak, Norbert Nowicki, Andrzej Obrębowski, Wacław Olszewiski, Edmund Pachoiski, Ryszard Pawlak, Andrzej Perz, Bogdan Pieczonka, Anna Piskorek, Jan Pluciński, Jerzy Potok, Mieczysław Pucki, Wacław Radkiewicz, Danuta Rembalska, Czesława Ristau, Bronisława Rodziejczak, Maria Roszczak, Czesława Rotsztadt, Przemysław Rożewski, Zygmunt Ruhnke, Marian Rum, Zbigniew Rusinek, Zbigniew Ryfokowskii, Anna Siekierska, Krystyna Siwczak, Włodzimierz Słorniństei, Stanisław Smoczyński, Ludwik Sobieraj , Bożena Stachowiak- Raczkowska, Maria Starosta, Jerzy Stefański, Henryk Stoibiak, Jadwiga Strzyżewska, Hanna Suchocka, Bronisław Szaj, Jan Szych, Maksymilian Świtaj, Zenon Tomczewski, Wojciech Toporowski, Bogdan Tyneeki, Stanisław Uram, Zygmunt Wesołowski, Hanna Węclewicz, Kazimierz Wieczorowski, Włodzimierz Wilke, Ryszard Witkowski, Stanisław Wojsznis, Elżbieta Woźniak, Janina Wudarczyk, Kazimierz Ztoueki, Alojzy Zieleśkiewicz, Bolesław Zieliński.

Zgodnie z duchem U chwały o zmianie U chwały o Radach Narodowych, Miejska Rada Narodowa powstała z pięciu działających do dnia 1 czerwca 1975 Dzielnicowych Rad Narodowych: Jeżyce, Grunwald, N owe Miasto, Stare Miasto i Wilda, składających się z 359 radnych. W sesji inauguracyjnej, która odbyła się w dniu 7 czerwca 1975 r. w Sali Wielkiej Pałacu Kultury, wzięło udział 289 radnych oraz I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Józef Świtaj i Władysław Śleboda, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walenty Kołodziejczyk, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Zbigniew Kmieciak, wojewoda poznański Stanisław Cozaś i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal.

Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny Franciszek N owak. N a jego wniosek Rada ustaliła liczbę zastępców przewodniczącego na trzy osoby. Następnie głos zabrał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, który w imieniu zespołów radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego przedstawił kandydaturę sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Józefa Świtają na przewodniczącego Rady, a na zastępców: I sekretarza Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Józefa Cichowlasa, przewodniczącego Miejskiego Komitetu Stronnictwa

Poznańska Miejska Rada Narodowa

liła rodzaje i liczby członków «stałych komisji; powołała ich przewodniczących i ustaliła składy osobowe. Powołano: Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego (61 radnych), na przewodniczącego radnego Antoniego Pietrzykowskiego; Komisję Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności (61 radnych), na przewodniczącego radnego Józefa Dobosza; Komisję Zaopatrzenia Ludności, U sług i Rolnictwa (61 radnych), na przewodniczącego radną Irenę Kanonowicz; Komisję Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska (58 radnych), na przewodniczącego radnego Mieczysława Wojtowicza; Komisję Wychowania, Oświaty i Kultury (58 radnych), na przewodniczącego radnego Kazimierza Mielca; Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego (58 radnych), na przewodniczącego radnego Jerzego Błaszczyńskiego .

Józef Świtaj sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej

Demokratycznego Stanisława Antczaka i przełożoną pielęgniarek w Zespole Opieki Zdrowotnej i Społecznej Stare Miasto Marii Chróścińskiej. Przedstawione kandydatury zyskały aprobatę radnych, co zostało potwierdzone w głosowaniu. Przewodniczącym wybrany został Józef Świtaj, a zastępcami Józef Cichowlas, Stanisław Antczak i Maria Chróścińska. Obejmując przewodnictwo obrad, nowy przewodniczący Józef Świtaj w imieniu własnym i zastępców podziękował Radzie za okazane zaufanie i jednomyślny wybór. Józef Świtaj zapewnił Radę, iż z powie-, rzonej funkcji wywiąże się zgodnie z uchwałami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i bratnich stronnictw politycznych oraz z postulatami mieszkańców Poznania.

W następnym punkcie obrad Rada usta

Władysław Sleboda prezydent miasta Poznania

Jednocześnie przewodniczący Rady stwierdził, ze zgodnie z U stawą o Radach' Narodowych (artykuł 26) przewodniczący Rady, jego zastępcy i przewodniczący stałych komisji tworzą Prezydium Rady. Na zakończenie obrad sesji inauguracyjnej zabrał głois I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, który zgłosił kandydaturę sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Władysława Slebody na prezydenta Poznania. Rada aprobowała tę kandydaturę dając temu wyraz w podjętej uchwale. Wobec pozytywnego zaopiniowania kandydatury, wojewoda poznański Stanisław Cozaś wręczył Władysławowi Slebodzie li A .ninację prezesa Rady Ministrów na prezydenta Poznania oraz insygnia władzy miejskiej. Stanisław Cozaś poinformował, że na stanowiska wiceprezydentów powołani zostali: Andrzej Wituski, Włodzimierz Juskowiak i Zbigniew Kmieciak. Zostały w pełni obsadzone stanowiska dyrektorów biur i "Wydziałów U rzędu Miejskiego oraz kierowników ekspozytur. Obrady sesji zamknął przewodniczący Rady Józef Świtaj zapewnieniem złożonym przedstawicielom władz partyjnych, że Miejska Rada Narodowa dołoży starań, aby Poznań z dnia na dzień stawał się piękniejszy, aby żYło się w nim lepiej i wygodniej.

Tadeusz

Świtała

ANEKS

SPIS RADNYCH

Chlebosław Adamczyk - pracownik Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto Julia Adamczyk pracownica umysłowa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej Stanislaw Adamski - pracownik umysłowy w Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych "Stomil" Czesława Andrzejewska pracownica Poznańskich Zakładów Obuwia "Domena" Władysław Anioła - rolnik Stanisław Antczak - zastępca prokuratora rejonowego w Prokuraturze Rejonowej Grunwald i J eżyce Barbara Antoniewicz - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Grunwald Aleksander Badurski - tokarz w Fabryce Aparatury Urządzeń Komunalnych "Powogaz" Władysław Banaś - kierownik działu Kadr i Płac w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych Mieczysław Bar kierownik Zakładu w poznańskim Oddziale Kaliskich Zakładów Naprawy Samochodów Zofia Baranowicz - solistka Opery Poznańskiej Mieczysław Bartczak oficer w Wyższej

Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich Bogumiła Bartkowiak - lekarz w Zarządzie Służby zdrowia i Opieki Społecznej N owe Miasto Bronisław Bartkowiak - emeryt Czesława Bartkowiak pracownica Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jerzy Bauma - prezes Zarządu Spółdzielni Pracy "Lumet" Jan Bausmer - emeryt Maria Bączkowska - pracownica umysłowa Wojewódzkiego Komitetu zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Henryk Bednarek - pracownik Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej Teodor Bergandy - sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu Zofia Behr - rencistka Józef Bitner - dyrektor Rejonowego Zakładu Zaopatrzenia Ogrodniczego Jerzy Błaszczyński zastępca prokuratora Wojewódzkiego Janusz ńociański ślusarz w Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa " Metalpiast"

Poznańska Miejska Rada Narodowa

Adam Bogacki - oficer Ludowego Wojska Polskiego Andrzej Borczyński zastępca dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej Tadeusz Borski - kierownik sklepu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Obuwiem Edmund Bruch - sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto Maria Brychcy - pracownica Spółdzielni Pracy Przemysłu Ludowo-Artystycznego "Rzeźba i Stolarstwo Artystyczne" Barbara Brzezińska - pracownica Przedsiębiorstwa upowszechnienia Książki i Prasy "Ruch" Bogusław Bubicz - dyrektor Zarządu Zaopatrzenia Technicznego i Materiałowego Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Józef Buczkowski - zastępca dyrektora Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Wojciech Budzyński - brygadzista w Zakładach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa Czesława Bytowska - ekonomista w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych "Elektromontaż" Norbert Celiński - dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Zbytu Artykułów Technicznych "Technozbyt" Leon Chałupka - pracownik Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma"

Maria Chróścińska - przełożona pielęgniarek w Zespole Opieki Zdrowotnej i Społecznej Stare Miasto Jan Chrzanowski inżynier-elektryk w Państwowym Przedsiębiorstwie "Stacje Radiowe i Telewizyjne" Marcin Chudzik pracownik umysłowy Spółdzielni Inwalidów im. XX lecia PRL Józef Cichowlas * - I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Władysław Ciechanowski - rencista Zbigniew Cyprych - taksówkarz Tadeusz Czajka - dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi Leszek Czarnota pracownik naukowy Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych Urszula Czekała - pracownik Huty Szkła w Antoninku Aleksandra Darna - nauczycielka VIII Liceum Ogólnokształcącego Józef Dobosz - komendant Szkoły Chorążych Pożarnictwa Ignacy Domagała - tokarz w Lokomotywowni Głównej Polskich Kolei Państwowych

Jolanta Domek nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 Wacław Dregier - kierownik laboratorium w Instytucie Technologii Drewna Jerzy Drygas - artysta-plastyk Józef Duchaiski - kierownik wydziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Czesław Dudziński - rolnik Józefa Dul - pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Henryk Durzyński - rencista Anna Dworak - pracownica naukowa Politechniki Poznańskiej Józef Dybysławski - kierowca w Wielkopolskiej Spółdzielni Ogrodniczej Janusz Englert - kierownik działu ekonomicznego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Zdzisław Filipiak - technik w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Henryk Florysiak - rzemieślnik Helena Frymus - brygadzistka w Poznańskich Zakładach Koncentratów Spożywczych "Amino" Stanisław Galasiński - prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług Tadeusz Galiński - zastępca dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miejskiego Władysław Garasz tokarz w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Eliza Garncarczyk - architekt w Pracowni Konserwacji Zabytków Wojciech Garstkiewicz - technik w Spółdzielni Pracy Artykułów Technicznych i Metalowych Franciszek Garwoliński - prasowacz w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Modena" Jolanta Gensler - pracownica drukarni Polskich Kolei Państwowych Henryk Giziński sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda Franciszek Głowacki - emeryt Wacław Głowiński dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Meblami Barbara Gruszkiewicz - kierowniczka pracowni projektowo-technologicznej Fabryki Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" Jerzy Grześkowiak - pracownik umysłowy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Józef Gut - oficer Ludowego Wojska Polskiego Mieczysław Guzikowski ślusarz- brygadzi - sta w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Felicja Halbsguth - pracownica Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Tadeusz Hanysz - robotnik w Przedsiębiorstwie Kolejowym Robót Elektryfikacyjnych Wiesław Hołowiecki - inżynier w Wielko

Miejskapolskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych " Wiefamel" Witold Ignatowicz - kierowca w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej Wojciech J abłkowski - dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłu Lekkiego Wiktor Jabłonka sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce Andrzej Jakubowski zastępca dyrektora Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "Hydrobudowa 9" Antoni J ałoszyński - emeryt Edward Janicki - ślusarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" J an Janiszewski - brygadzista w Lokomotywowni Głównej Polskich Kolei Państwowych Barbara Jankowska - cukiernik-brygadzistka w Wielkopolsko- Lubuskich Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Goplana" Władysława J eneralczyk - robotnica w Fabryce Kosmetyków "Pollena- Lechia" Tadeusz J esse mistrz samochodowy w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego Mieczysław Juchacz - mistrz produkcji w Poznańskich Zakładach Drobiarskich Włodzimierz Juskowiak - kontroler jakości w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" Mirosław Juszkis pracownik Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej Czesław Kabaciński - technik w Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Czesław Kaczmarek - kierownik działu organizacyjno-ekonomicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zdzisław Kaczmarek - dyrektor Wydzielonego Dworcowego Urzędu Focztowo- Telekomunikacyjnego Poznań 2 Kazimierz Kaizer - robotnik w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionym Budownictwa Rolniczego Mieczysław Kaliszewski - sekretarz Zarządu Dzielnicowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Grunwald Władysława Kamińska - emerytka Leon Kamiński - rzemieślnik Sylwester Kamiński - emeryt Irena Kanonowicz - pracownica mysłowa w Poznańskiej Fabryce Maszyn Zniwnych Marian Kapała - robotnik w Poznańskich Zakładach Produkcji Betonów "Pozbet" Henryk Kara - starszy projektant w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt Poznań" Zygmunt Kasprowicz - konserwator, pracownik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "HCP"

Rada

Narodowa

Zdzisław Kasprzak - elektryk w Centrali Produktów Naftowych Mirosława Kaźmierczak - laborantka w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych " Centra" Eugenia Kaźmierczak-Pientka - lekarz w Dzielnicowym Zarządzie Służby Zdrowia Wilda Emilia Kiełpińska - kierownik laboratorium w Dzielnicowym Zarządzie Służby Zdrowia Grunwald Bogdan Klejdziński - inspektor w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych "Centra" Elżbieta Kliks - robotnica w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych Marian Klimecki - robotnik w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Zofia Klops - nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 70 Tadeusz Klotschke - brygadzista w Wielkopolsko- Lubuskich Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Goplana" Edmund Kokociński - mistrz zmianowy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Zygmunt Kolasiński - teletechnik w Spółdzielni Pracy "Teletechnika" Henryk Komin - pracownik Wytwórni Wyrobów Tytoniowych Gabriela Konieczna - pracownica umysłowa w Zespole Miejskich Przychodni Specjalistycznych Jerzy Kopiński - ekonomista w Okręgowej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego Józef Kordys inżynier w Poznańskich Zakładach Mechanicznych Eugeniusz Korwel - zastępca kierownika warsztatu szkoleniowego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Bogdan Kościański - rzemieślnik Jan Kościelniak - technik w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych "Centra" Bogdan Kotecki - szlifierz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Janina Kowalska - nauczycielka w VII Liceum Ogólnokształcącym Włodzimierz Kowalski - I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto Aleksy Krokowicz kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej Władysława Krystyniak - emerytka Hieronim Krzyżaniak - emeryt Janina Książkiewicz - robotnica w Poznańskich Zakładach Napraw Samochodowych Stefan Kubanek - stolarz w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 3 Tadeusz Kuczyk - emeryt Maria Kudła - emerytka Krzysztof Kulcenty - robotnik w Wielko

Poznańska Miejska Rada Narodowa

polskim Przedsiębiorstwie Sprzętowym Budownictwa Józefa Kulczyk - gospodyni domowa Irena Kwiatkowska robotnica Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych " Stomil" Stanisław Kwiatkowski - pracownik Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Edmund Lamczyk funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej Maria Lanckowska robotnica Poznańskich Zakładów Zielarskich "Herbapol" Bronisława Lefik - brygadzistka w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" Jerzy Lehmann ślusarz w Zakładach Energetycznych Poznań-Miasto Józef Lewandowski - brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Roman Lewandowski - dyrektor Zakładu Doświadczalnego Akademii Rolniczej Zdzisław Liburski - emeryt Stanisław Lisiecki - kierownik Wydziału Krajowego Związku Spółdzielni RemontowoBudowlanych Stefan Lisiecki - robotnik Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych Władysław Litewka - rencista Wojciech Luty - pracownik oddziału redakcji "Słowa Powszechnego" Stanisław Łakomy - robotnik w Spółdzielni Przemysłu Meblarskiego* Zofia Ławniczak - kierownik sekcji planowania w Wielkopolskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych "Wiefamel" Irena Łochyńska - brygadzistka w Fabryce Kosmetyków "Pollena- Lechia" Stanisław Łosiewicz - emeryt Florian Łukaszewicz - malarz w Budowlano- Montażowej Spółdzielni Pracy "Piast" Ludwika Łukaszewicz wiceprezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Wacław Łukaszewicz hutnik w Hucie Szkła "Antoninek" Michał Łukaszewski - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 78 Kazimierz Łukaszyk - robotnik w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych Janina Łyczkowska-Goetz nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 20 Ignacy Łyczyński - emeryt Stanisław Maj - robotnik w Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego Zdzisław Majchrowicz - technik w Zakładach Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" Seweryn Majchrzak brygadzista w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych Stefania Malesza kierowniczka Apteki Nr 19

Hieronim Małecki - mistrz w Poznańskich Zakładach Produkcji Części Zamiennych Maszyn Budowlanych Lech Małecki - brygadzista w Zakładach Rowerowych "Predom - Romet" Tomasz Marciniak inżynier zakładów Energetycznych Poznań-Miasto Kazimierz Masłowski - nauczyciel Państwowego Pogotowia Opiekuńczego Jan Mateiski dekarz w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 3 Tadeusz Mateiski - dyrektor naczelny Fabryki Aparatury i Urządzeń Komunalnych " Powogaz" Genowefa Matyja- Konieczna nauczycielka w Przedszkolu Nr 44 Zbigniew Matysiak zastępca dyrektora w Przedsiębiorstwie Montażowym Budownictwa Rolniczego Elżbieta Mazurek - pielęgniarka w Okręgowej Przychodni Lekarskiej Polskich Kolei Państwowych Hieronim Michalak ślusarz-brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Krystyna Michalak - robotnica Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych Aleksander Michałowski - kierownik działu inwestycyjnego Międzynarodowych Targów Poznańskich Kazimierz Mielec - dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych Lucjan Mikołajczak - rzemieślnik Marek Mikołajczak - brygadzista w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych Zbigniew Mikołajczyk - księgowy w Dyrekcji Inwestycji Miejskich Kazimierz Mikuła - rzemieślnik Genowefa Mirska - bieliźniarka Albin Mis - starszy mistrz w Zjednoczonych Zakładach Jądrowych "Polon" Krystyna Misiewicz - pracownik do spraw socjalnych w Poznańskich Zakładach Przemysłu Piekarniczego Roman Mocek - emeryt Stanisław Modzelewski - technolog w Zakładach Mechanicznych Przemysłu Poligraficznego Henryk Możuch - robotnik w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" Bronisław Mroczyk - starszy mistrz w Wielkopolskich Okręgowych Zakładach Gazownictwa Władysław Mrozik - brygadzista w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Kazimierz Mulczyński - emeryt Aleksander Musiał pracownik umysłowy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego Barbara Muszyńska - ekonomistka w Za

kładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Bogdan Mytko - 'dyrektor oddziału centrali "Metalzbyt" Zenon Nadolny - zastępca dyrektora Kombinatu Ogrodniczego N aramowice Marian Nawrocki - mistrz ślusarski w Poznańskich Zakładach Papierniczych "Malta" Halina N aumann - robotnica Zakładów Metalurgicznych "Pomet" Janina Niedośpiał - laborantka Poznańskiej Fabryki Maszyn żniwnych Zygmunt Niewiada - p.o. dyrektora w Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwowych i Kontroli Finansowej Maria N owacka lekarz medycyny w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym Chorób Gruźlicy i Płuc Andrzej N owak - dyrektor Spółdzielczego Biura Turystycznego "Turysta" Franciszek Nowak - technik w Wojewódzkich Zakładach Chłodniczych Henryk Nowak - emeryt Urszula Nowak - nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 29 Czesław Nowicki - robotnik w Poznańskich Zakładach Produkcji Części Zamiennych Maszyn Budowlanych "Zremb" Maciej Nowicki - ekonomista w Spółdzielni Inwalidów im. Karola Świerczewskiego Stefan Nowicki - brygadzista w Poznańskich Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka Stefan Nowicki - elektryk w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Grunwald Marian Olejniczak - brygadzista w Okręgowych Warsztatach Teletechnicznych Jan Olejnik - emeryt Włodzimierz Olejnik mistrz warsztatów w Poznańskich Zakładach Wyrobów Korkowych Irena Orłowska - pielęgniarka w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia Jadwiga Osada - lekarz w Stacji Krwiodawstwa Kazimierz Ozór - emeryt Zdzisław Pałka - pracownik w Przedsiębiorstwie Remontowo Budowlanym "Zremb" Jan Pańczak pracownik Krawieckiej Spółdzielni Pracy "Moda" Emilia Parnasowska pracownica Spółdzielni Pracy Inwalidów "Zjednoczenie" Bronisław Pasierski - ekonomista, pracownik Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Stanisława Pasternak starszy asystent Urzędu Pocztowo- Telekomunikacyjnego Poznań 3 Wiktoria Paszak - starszy inspektor N arodowego Banku Polskiego

Lidia Patalas - ekonomistka w Fabryce Kosmetyków "Pollena- Lechia" Kazimierz Pawlaczyk - tokarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Janusz Pawlak - inżynier-architekt w Pracowni Konserwacji Zabytków Leszek Perz - pracownik umysłowy w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych "Hydrobudowa 9" Elżbieta Pfeil brygadzistka Poznańskich Zakładów Obuwniczych "Domena" Barbara Pflaum - laborantka Poznańskich Zakładów Koncentratów Spożywczych "Amino" Eugeniusz Piechocki - ślusarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Henryk Piechota - starszy mistrz w Wielkopolskich Okręgowych Zakładach Gazownictwa Franciszek Pietrzak - hartownik w Fabryce Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" Antoni Pietrzykowski - dyrektor IV Oddziału Narodowego Banku Polskiego Andrzej Piotrowski starszy piwowar w Wielkopolskich Zakładach Piwowarskich Władysław Polak - robotnik w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" Leokadia Polasik - robotnica w Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalpiast" Maria Polcyn - Kempara pracownica redakcji skiego " Bogdan Połącarz - robotnik Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłu Lekkiego Urszula Poreda - zastępca kierownika działu Kontroli jakości w Fabryce Kosmetyków "Pollena- Lechia" Jacek Przybyła - asystent geodety w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno- Kartograficznym Ewa Przybysz - pracownica Biura Zbytu Mebli Wanda Puk pracownica Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego Feliks Purol - robotnik w Zakładach Samochodów Rolniczych Kazimierz Purol - ślusarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Antoni Radajewski - dyrektor Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czesław Radomiński - dziennikarz, współpracownik Telewizji Poznańskiej Władysław Radoń kierownik Wytwórni Elementów Wielkopłytowych w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 2 Ryszard Raszewski - instruktor zawodu w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 3 Franciszek Raś - instruktor zawodu w Za

dziennikarz, współ"Głosu Wielkopol

Poznańska Miejska Rada Narodowa

sadniczej Szkole Zawodowej przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Henryk Ratajczak - robotnik Zakładów Metalurgicznych "Pomet" Jan Ratajczak - robotnik w Zakładach Budowy Maszyn Chemicznych "Metalchem" Stefan Ratajczak główny specjalista w Zjednoczeniu Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej Zenon Ratajczak - zootechnik w Poznańskich Zakładach Drobiarskich Gwidon Remlein - kierownik pracowni w Zakładzie Projektowania Usług Inwestycyjnych Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Inwestprojekt" Zdzisław Remlein - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 75 Jerzy Rogacki - mistrz mechaniki pojazdowej w Spółdzielni Pracy "Spedytor" Helena Rojewska frezer w Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalpiast" Stefania Roszczenko - pracownica Okręgowej Centrali N asiennictwa Ogrodnictwa i Szkółkarstwa Tadeusz Rozmiarek zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr l Jan Rozmus - brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Stanisław Rozpiętkowski - wykładowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego Henryk Rożnowski kierownik Wydziału w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Marian Różański - emeryt Zenon Rubczak - pracownik naukowy Instytu tu Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Leokadia Rutkowska - salowa w Obwodowej Przychodni Lekarskiej "H C P" Anna Rybarczyk-Palczewska - robotnica Poznańskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego Urszula Rybkowska - robotnica w Spółdzielni Pracy "Lumet" Marceli Rydliński - rencista Eugenia Ryglewicz lekarz w poradni Zespołu Opieki Zdrowotnej i Społecznej Jeżyce Stefan Rzepa - mistrz-elektryk w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno- Montazowych Budownictwa Rolniczego Nr l Henryk Rześka - lekarz w Zarządzie Służby Zdrowia i Opieki Społecznej Wilda Henryk Rzetelski - kierownik działu w odlewni Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Iwona Rzucidło - technik w Instytucie Ochrony Roślin

Bogdan Sajna - I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej N owe Miasto Andrzej Sieiński robotnik Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" Roman Silski - rolnik Krystyna M. Siudowska - adiunkt w Akademii Rolniczej Wiesław Siwiński - I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J eżyce Hanna Skalisz - lekarz w Stacji Krwiodawstwa Hieronim Skorupiński pracownik Milicji Obywatelskiej Ryszard Skrobała zastępca kierownika Wydziału Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Barbara Skrzypiec - szwaczka w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Modena" Ryszard Smogór - technik w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno- Kartograficznym Halina Smól-Bor - wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 8 Radomir Sobczyk - robotnik w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych Irena Sobkowiak - laborantka w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych "Centra" Zygmunt Sokołowski adiunkt Kliniki Otalaryngologicznej Akademii Medycznej Władysław Sroka wicedyrektor Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Edward Stachowiak - technik w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego Maria Stachurska - robotnica Wojewódzkich Zakładów Chłodniczych Stefan Staniewski - pracownik umysłowy Okręgowych Warsztatów Poczty i Telekomunikacji Roman Stańko - student Politechniki Poznańskiej Hieronim Stawicki - konserwator w Wielospecjalistycznym Szpitalu przy ul. Lutyckiej Stanisław Stencel - ślusarz w Wielkopolskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa "Zremb" Kazimierz Stróżyk - zastępca dyrektora w Rejonowym Przedsiębiorstwie Przetwórczym Przemysłowych Pasz "Bacutil" Stanisław Strzelewicz ślusarz- brygadzi - sta w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Henryk Suwalski - kierownik Wydziału w Poznańskiej Fabryce Sprzętu Ortopedycznego Edward Szafranek - dyrektor Zespołu Szkół Łączności Mieczysław Szafrański brygadzista w

Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr l Tadeusz Szafrański - tokarz w Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego Edward Szczepański zastępca prezesa zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej Rzemiosł Drzewnych Jan Sznajder - rolnik Zofia Sznajder - robotnica Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" Romuald Szpingier - zastępca kierownika Wydziału w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bronisław Szymaniak - starszy projektant w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Inwestprojekt" Andrzej Szymankiewicz - pracownik Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Edmund Szymankiewicz - zastępca dyrektora w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" Czesław Szymański pracownik Milicji Obywatelskiej Edmund Szymański - lekarz w Przychodni Zakładowej Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych Jan Szymański - kierownik sekcji w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Longina Szymoniak - pracownica Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego Danuta Śliwińska starszy inspektor w zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego Zbigniew Ślosarczyk - bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego Czesław Śniady - emeryt Zenon Sron - architekt w Biurze Studiów i Projektów Inżynierskiej Spółdzielni Pracy Józef Świtaj * - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mieczysław Tarzyński - dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania U rzędu Miejskiego Bolesław Tecław - rencista Tadeusz Thomas zastępca dyrektora Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych Kazimierz Tkaczyk - ślusarz w Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" Seweryn Toboła - pracownik naukowy w Akademii Wychowania Fizycznego Helena Tomaszewska - introligator w Spółdzielni Pracy "Kartodruk" Zbigniew Tomkowiak pracownik Spółdzielni Inwalidów "Sinpo" Barbara Tuliszka - pracownica Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej

2 Kronika m. Poznania

Stanisława Tworowska - księgowa w Spółdzielni Pracy "Kartodruk" Mirosława Tylkowska - rencistka Ewa Urban - inżynier-mechanik w zjednoczeniu Przemysłu Taboru Kolejowego "Tasko" Teodor Wandas - mistrz ślusarski w Poznańskich Zakładach Metalowych Przemysłu Terenowego Aleksandra Walkowiak - robotnica w Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych " Stomil" Józef Waśko - kierownik Zakładu w Instytucie Krajowych Włókien Naturalnych Andrzej Wąsiewicz pracownik naukowy U niwersytetu im. Adama Mickiewicza Marian Weigt - nauczyciel muzyki w Państwowej Średniej Szkole Baletowej Józef Wenc pracownik umysłowy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Wojciech Wenc - robotnik w Poznańskich Zakładach Maszyn i Urządzeń Handlowych Halina Widerska - robotnica Fabryki Kosmetyków "Pollena- Lechia" Kazimierz Widerski - I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda Jan Wiertelak - ekonomista w rej onowym oddziale "Centrostal" Halina Wierzbińska - kierowniczka żłobka Bożena Więcławska - robotnica Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Modena" Edmund Wiśniewski - brygadzista w zakładach Maszyn Chemicznych "Metalchem" Jerzy Witkowski - zecer w Drukarni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Danuta Wojciechowska - technolog w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych " Centra" Antoni Wojciechowski - zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych w Poznańskim Kombinacie Budowlanym Jan Wojciechowski - ślusarz w Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego Paweł Wojciechowski - technik w Poznańskiej Fabryce Maszyn i Aparatów Przemysłu Spożywczego Ryszard Wojciechowski - robotnik Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych Tadeusz Wojcieszak pracownik Milicji Obywatelskiej Hieronim W ojtkowiak brygadzista w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo- Montażowym Kazimierz W olnikowski prezes zarządu Spółdzielni Pracy "Spedytor" Józef Woźniak - brygadzista w Spółdzielni Pracy "Silnik" Zofia Woźniak - technik w Poznańskich Zakładach Przemysłu Farmaceutycznego " Polfa"

Poznańska Miejska Rada Narodowa

Mieczysław Wojtowicz - chirurg w Insfytucie Pediatrii Akademii Medycznej Henryk Wrześniacki - pracownik umysłowy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszard Wyrwa - pracownik Zakładu Doświadczalnego Biura Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" Jerzy Wyszanowski - lekarz w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii Maria Zajczyk - kierownik działu finansowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Meblami Ewa Zakrzewska - radca prawny Powszechnej Kasy Oszczędności Eleonora Zaraś - pracownica w Poznańskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego Alicja Zarzecka - pracownica magazynu w Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego

Henryk Zasada - robotnik w Poznańskiej Fabryce Maszyn żniwnych Romana Zawadzka - robotnica Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Jerzy Zech - brygadzista w Spółdzielni Inwalidów im. Witaszka Jacek Zientarski - asystent Akademii Rolniczej Barbara Zimna - robotnica w Wielkopolskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych " Wiefamel" Leon B. Zimny - rzemieślnik Urszula Ziołecka - kierowniczka sekcji w Zakładach Obrabiarek Specjalnych "Ponar- Wiepofama" Ryszard Zwanzig - pracownik naukowy Instytutu Obróbki Plastycznej Maria Zwierzykowska - pracownica umysłowa Politechniki Poznańskiej

* Osoby spoza Rady powołane na sesji Miejskiej Rady Narodowej w dniu 7 VI 1975 na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na x mocy artykułu 93 U stawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o Radach Narodowych.

KOMISJE MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ {stan na dzień 7 VI 1975 r.) I. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Antoni Pietrzykowski (przewodniczący), Czesława Bartkowiak, Tadeusz Mateiski, Zbigniew Matysiak, Aleksander Michałowski, Henryk Rzetelski (zastępcy przewodniczącego).

Władysław Banaś, Edmund Bruch, Barbara Brzezińska, Norbert Celiński, Wacław Dregier, Józef Duchaiski, Józef Dybysławski, Janusz Englert, Stanisław Galasiński, Wacław Głowiński, Barbara Gruszkiewicz, Mieczysław Guzikowski, Wiktor Jabłonka, Andrzej Jakubowski, Barbara Jankowska, Czesław Kaczmarek, Zdzisław Kaczmarek, Henryk Kara, Zygmunt Kasprowicz, Mirosława Kaźmierczak, Jan Kościelniak, Włodzimierz Kowalski, Roman Lewandowski, Władysław Litewka, Wacław Łukaszewicz, Zbigniew Mikołajczyk, Albin Mis, Henryk Możuch, Władysław Mrozik, Franciszek N owak, Henryk N owak, Maciej Nowicki, Stefan Nowicki, Jan Olejnik, Wiktoria Paszak, Kazimierz Pawlaczyk, Leszek Perz, Franciszek Pietrzak, Wanda Puk, Henryk Ratajczak, Jan Ratajczak, Gwidon Remiein, Stefania Roszczenko, Stefan Rzepa, Bogdan Sajna, Wiesław Siwiński, Stefan Staniewski, Kazimierz Stróżyk, Stanisław Strzelewicz, Longina Szymoniak, Zenon Sron, Edmund Wiśniewski, Eleonora Zaraś, Henryk Zasada, Maria Zwierzykowska.

II. KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI Józef Dobosz (przewodniczący), Andrzej Borczyński (przewodniczący Zespołu Komunikacji), Jan Chrzanowski (przewodniczący Zespołu Łączności), Stanisław Łosiewicz (przewodniczący Zespołu Gospodarki Komunalnej). Jan Bausmer, Maria Brychcy, Czesława Bytowska, Anna Dworak, Wojciech Garstkiewicz, Franciszek Garwolinski, Jolanta Gensler, Henryk Gizinski, Tadeusz Hanysz, Włodzimierz Juskowiak, Czesław Kabaciński, Kazimierz Kajzer, Zdzisław Kasprzak, Bogdan Klejdziński, Tadeusz Klotschke, Jerzy Kopiński, Józef Kordys, Stefan Kubanek, Jerzy Lehmann, Józef Lewandowski, Zdzisław Liburski, Hieronim Małecki, Lech Małecki, Jan Mateiski, Hieronim Michalak, Bronisław Mroczyk,. Barbara Muszyńska, Marian Nawrocki, Zygmunt Niewiada, Maria Nowacka, Andrzej Nowak, Czesław Nowicki, Stefan Nowicki, Włodzimierz Olejnik, Stanisława Pasternak, Janusz Pawlak, Władysław Polak, Maria Polcyn-Kempara, Antoni Radajewski, Władysław Radoń, Ryszard Raszewski, Jerzy Rogacki, Krystyna M. Siudowska,

Władysław Sroka, Romuald Szpingier, Bronisław Szymaniak, Edmund Szymankiewicz, Jan Szymański, Mieczysław Tarzyński, Kazimierz Tkaczyk, Ewa Urban, Aleksandra Walkowiak, Antoni Wojciechowski, Józef Wożniak, Ryszard Wyrwa, Leon B. zimny, Ryszard Zwanzig.

III. KOMISJA ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI, USŁUG I ROLNICTWA Irena Kanonowicz (przewodnicząca), Leszek Czarnota (przewodniczący Zespołu Zaopatrzenia Ludności), Wojciech Jabłkowski (przewodniczący Zespołu do Spraw Usług), Stefan Ratajczak (przewodniczący Zespołu do Spraw Rolnictwa), Jan Sznajder (zastępca przewodniczącego) . Stanisław Adamski, Władysław Anioła, Mieczysław Bar, Bronisław Bartkowiak, Maria Bączkowska, Józef Bitner, Tadeusz Borski, Bogusław Bubicz, Wojciech Budzyński, Tadeusz Czajka, Zbigniew Cyprych, Ignacy Domagała, Czesław Dudziński, Zdzisław Filipiak, Henryk Florysiak, Helena Frymus, Antoni J ałoszyński, Edward Janicki, Jan Janiszewski, Mieczysław Juchacz, Leon Kamiński, Sylwester Kamiński, Elżbieta Kliks, Bogdan Kościański, Władysława Krystyniak, Krzysztof Kulcenty, Józefa Kulczyk, Irena Kwiatkowska, Maria Lanckowska, Stanisław Łakomy, Florian Łukaszewicz, Kazimierz Łukaszyk, Ignacy Łyczyński, Stefania Malesza, Łucjan Mikołajczak, Marek Mikołajczak, Kazimierz Mikuła, Genowefa Mirska, Krystyna Misiewicz, Zenon N adolny , Zdzisław Pałka, Jan Pańczak, Elżbieta Pfeil, Barbara Pflaum, Eugeniusz Piechocki, Ewa Przybysz, Feliks Purol, Zenon Ratajczak, Roman Silski, Edward Szczepański, Czesław Śniady, Jan Wojciechowski, Paweł Wojciechowski, Jerzy Wyszanowski, Maria Zajczyk, Urszula Ziołecka.

IV. KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA Mieczysław Wojtowicz (przewodniczący), Aleksy Krokowicz (przewodniczący Zespołu do Spraw Zdrowia), Edmund Szymański (przewodniczący Zespołu do Spraw Ochrony Środowiska), Seweryn Tobola (przewodniczący Zespołu do Spraw Socjalnych). Bogumiła Bartkowiak, Zofia Behr, Janusz Bociański, Józef Buczkowski, Władysław Ciechanowski, Józefa Dul, Eliza Garncarczyk, Witold Ignatowicz, Marian Kapała, Emilia Kiełpińska, Marian Klimecki, Zygmunt Kolasiński, Henryk Komin, Gabriela Konieczna, Janina Książkiewicz, Bronisława Lefik, Stanisław Modzelewski, Kazimierz Mulczyński, Irena Orłowska, Jadwiga Osada, Emilia Parnasowska, Bronisław Paslerski, Lidia Patalas, Henryk Piechota, Andrzej Piotrowski, Leokadia Polasik, Helena Rojewska, Jan Rozmus, Stanisław Rozpiętkowski, Henryk Rześka, Anna Rybarczyk-Palczewska, Eugenia Ryglewicz, Barbara Skrzypiec, Zygmunt Sokołowski, Roman Stańko, Hieronim Stawicki, Stanisław Stencel, Henryk Suwalski, Mieczysław Szafrański, Tadeusz Szafrański, Zofia Sznajder, Andrzej Szymankiewicz, Danuta Śliwińska, Helena Tomaszewska, Zbigniew Tomkowiak, Stanisława Tworowska, Mirosława Tylkowska, Józef Waśko, Wojciech Wenc, Halina Wierzbińska, Bożena Więcławska, Ryszard Wojciechowski, Hieronim Wojtkowiak, Barbara Zimna.

V. KOMISJA WYCHOWANIA, OŚWIATY I KULTURY Kazimierz Mielec (przewodniczący), Marcin Chudzik (przewodniczący Zespołu do Spraw Wychowania), Czesław Radomiński (przewodniczący Zespołu do Spraw Kultury), Edward Szafranek (przewodniczący Zespołu do Spraw Oświaty).

Chlebosław Adamczyk, Czesława Andrzejewska, Barbara Antoniewicz, Aleksander Badurski, Zofia Baranowicz, Leon Chałupka, Aleksandra Darna, Jolanta Domek, Jerzy Drygas, Franciszek Głowacki, Jerzy Grześkowiak, Felicja Halbsguth, Wiesław Hołowiecki, władysława Jeneralczyk, Tadeusz Jesse, Mirosław Juszkis, Mieczysław Kaliszewski, władysława Kamińska, Eugenia Kaźmierczak - Pientka, Zofia Klops, Eugeniusz Korwel, Janina Kowalska, Maria Kudła, Stanisław Kwiatkowski, Wojciech Luty, Irena Łochyńska, Ludwika Łukaszewicz, Janina Łyczkowska-Goetz, Zdzisław Majchrowicz, Tomasz Marciniak, Kazimierz Masłowski, Genowefa Matyja- Konieczna, Elżbieta Mazurek, Krystyna Michalak, Halina N aumann, Urszula Nowak, Marian Olejniczak, Urszula Poreda, Franciszek Raś, Zdzisław Remlełn, Tadeusz Rozmlarek, Zenbn Rubczak, Urszula Rybkowska, Andrzej Sieiński, Halina Smól-Bor, Marla Stachurska, Zbigniew Slosarczyk, Marian Weigt, Halina Widerska, Jerzy Witkowski, Danuta Wojciechowska, Zofia Woźniak, Romana Zawadzka, Jacek Zientarski.

VI. KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO « Jerzy Błaszczyński (przewodniczący), Jerzy Bauma (przewodniczący Zespołu do Spraw Organów Administracji Państwowej), Edmund Lamczyk (przewodniczący Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego), Tadeusz Wojcieszak (przewodniczący Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa) .

Poznańska Miejska Rada Narodowa

Julia Adamczyk, Mieczysław Bartczak, Henryk Bednarek, Teodor Bergandy, Adam Bogacki, Urszula Czekała, Henryk Durzyński, Tadeusz Galiński, Władysław Garasz, Józef Gut, Edmund Kokociński, Bogdan Kotecki, Hieronim Krzyżaniak, Tadeusz Kuczyk, Stanisław Lisiecki, Stefan Lisiecki, Zofia Ławniczak, Michał Łukaszewski, Stanisław Maj, Seweryn Majchrzak, Roman Mocek, Aleksander Musiał, Bogdan Mytko, Janina Niedośpiał, Kazimierz Ozór, Bogdan Połącarz, Jacek Przybyła, Kazimierz Purol, Henryk Rożnowski, Marian Różański, Leokadia Rutkowska, Marceli Rydliński, Iwona Rzucidło, Hanna Skalisz, Hieronim Skorupiński, Ryszard Skrobała, Ryszard Smogór, Radomir Sobczyk, Irena Sobkowiak, Edward Stachowiak, Czesław Szymański, Bolesław Tecław, Tadeusz Thomas, Barbara Tuliszka, Teodor Wandas, Andrzej Wąsiewicz, Józef Wenc, Kazimierz Widerski, Jan Wiertelak, Kazimierz Wolnikowski, Henryk Wrześniacki, Ewa Zakrzewska, Alicja Zarzecka, Jerzy Zech.

- - - granice ekspozytur

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA Z DNIA 7 CZERWCA 1975 R.

w sprawie utworzenia ekspozytur Urzędu Miejskiego w Poznaniu (fragmenty)

Na podstawie paragrafu 7, ustęp l i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dziennik Ustaw Nr 17, pozycja 93) ustala się, co następuje:

l

W celu załatwiania indywidualnych spraw ludności należących do właściwości prezydenta miasta Poznania tworzy się na obszarze miasta następujące ekspozytury Urzędu Miejskiego w Poznaniu: Stare Miasto - z siedzibą przy ul. Libelta 16120; Nowe Miasto (ul. Zagórze 15); Wilda (Gwardii Ludowej 45); Grunwald (Matejki 50); Jeżyce (Słowackiego 22). Ekspozytury Urzędu Miejskiego posiadają niżej podany terytorialny zasięg działania: Ekspozytura Stare Miasto obejmuje część obszaru miasta o następujących granicach: od punktu przecięcia się północnej granicy miasta Poznania z osią ulicy Obornickiej w kierunku południowym osiami ulic Obornickiej, Pułaskiego, Roosevelta do zetknięcia się z linią przedłużenia na zachód osi Mostu Dworcowego; od tego punktu w kierunku wschodnim, początkowo wzdłuż wymienionej linii przedłużenia, a następnie z osią Mostu Dworcowego, osiami ulic Towarowej i Niezłomnych do przecięcia się z osią ulicy Marchlewskiego i dalej osią ulicy Marchlewskiego i linią przedłużenia tej osi w kierunku wschodnim do przecięcia się z osią koryta rzeki Warty; następnie w kierunku północno-wschodnim osią koryta rzeki Warty do jej przecięcia się z północną granicą miasta i dalej północną granicą miasta aż do. punktu wyjściowego. Ekspozytura Nowe Miasto obejmuje część obszaru miasta o następujących granicach: Od punktu przecięcia się południowej granicy miasta z osią koryta rzeki Warty w kierunku północnym, wzdłuż aktualnej osi tego koryta rzeki aż do punktu jej przecięcia się z północną granicą miasta i dalej północną, wschodnią i południową granicą miasta aż do punktu wyjściowego. Ekspozytura Wilda obejmuje część obszaru miasta o następujących granicach: Od punktu przecięcia się południowej granicy miasta z osią strumienia Junikowskiego, następnie osią tego strumienia w kierunku północnym i dalej na północ i wschód granicy ogródków działkowych do zetknięcia się północnej granicy ogródków z osią ulicy Pszczyńskiej; od tego punktu na północ osiami ulic Pszczyńskiej i Leszczyńskiej do północnej granicy osiedla Swierczewo; granicą tego osiedla w kierunku wschodnim do przecięcia się z linią przedłużenia na południe rzeczki Górczynki, następnie na północ linią tego przedłużenia, która przecina ulicę Czechosłowacką i dalej do zetknięcia się z rzeczką Gorczynką; stąd w kierunku wschodnim i północnym wzdłuż południowej i wschodniej granicy osiedla Zatorze do zachodniej granicy torów kolejowych linii Poznań Główny-Poznań Górczyn; stąd na północ osiami ulic Kolejowej, Gąsiorowskich, Małeckiego i Zachodniej do zetknięcia się osi ulicy Roosevelta z przedłużeniem na zachód osi Mostu Dworcowego; od tego punktu na wschód początkowo wzdłuż wymienionej linii przedłużenia, a następnie osią Mostu Dworcowego, osiami ulic Towarowej i Niezłomnych do przecięcia się z osią ulicy Marchlewskiego i dalej osią ulicy Marchlewskiego i linią przedłużenia tej osi w kierunku wschodnim do przecięcia się z osią koryta rzeki Warty; następnie w kierunku południowym osią koryta rzeki Warty do jej przecięcia się z południową granicą miasta i dalej południową granicą miasta aż do punktu wyjściowego. Ekspozytura Grunwald obejmuje część obszaru miasta o następujących granicach: Od punktu przecięcia się zachodniej granicy miasta z osią ulicy Świerczewskiego w kierunku wschodnim osią tej ulicy do punktu jej przecięcia się z osią ulicy Roosevelta i stąd na południe osiami ulic Roosevelta, Zachodniej, Małeckiego, Gąsiorowskich i Kolejowej do zachodniej granicy torów kolejowych linii Poznań Główny-Poznań Górczyn; wzdłuż wschodniej i południowej granicy osiedla Zatorze do przecięcia się z rzeczką Gorczynką, stąd ponownie na południe linią przedłużenia rzeczki Górczynki, która przecina ulicę Czechosłowacką i dalej do północnej granicy osiedla Swierczewo; granicą tego osiedla w kierunku zachodnim do przecięcia się z osią ulicy Leszczyńskiej, od tego punktu na południe osiami ulic Leszczyńskiej i Pszczyńskiej do zetknięcia się z północną granicą ogródków działkowych, wzdłuż tej granicy na zachód i południe do osi strumienia Junikowskiego, osią tego strumienia w kierunku południowym aż do granicy miasta i dalej południową i zachodnią granicą miasta aż do punktu wyjściowego.

Poznańska Miejska Rada Narodowa

Ekspozytura Jeżyce obejmuje część obszaru miasta o następujących granicach: Od punktu przecięcia się północnej granicy miasta z osią ulicy Obornickiej, w kierunku południowym osiami ulic Obornickiej, Pułaskiego i Roosevelta, stąd w kierunku zachodnim - osią ulicy Świerczewskiego aż do jej przecięcia się z zachodnią granicą miasta i dalej zachodnią i północną granicą miasta aż do punktu wyjściowego.

W ekspozyturach określonych w paragrafie l, część swych zadań wykonują następujące wydziały Urzędu Miejskiego: 1. Wydział Finansowy, 2. Wydział Spraw Wewnętrznych; 3. Wydział Spraw Lokalowych i Komunalnych; 4. Wydział Handlu i Usług; 5. Wydział Oświaty i Wychowania.

Szczegółowy rzeczowy zakres spraw powierzonych pracownikom wydziałów, pracującym w ekspozyturach, ustalony zostanie w Statucie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Poznaniu. Pracownicy wydziałów w ekspozyturach zgodnie z rzeczowym zakresem podziału pracy otrzymają imienne upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu prezydenta miasta Poznania. W sprawach nie objętych upoważnieniami, właściwym do załatwiania spraw jest dyrektor wydziału - na zasadach wynikających ze Statutu. W granicach terytorialnego zasięgu działania ekspozytur Urzędu Miejskiego w Poznaniu działają również skarbowe urzędy komornicze. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów Urzędu Miejskiego w Poznaniu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i z mocą od dnia l czerwca 1975 roku.

Prezydent Miasta Władysław Sleboda

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.10/12 R.43 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry