WYDARZENIA W POZNANIU W ROKU 1975

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.07/09 R.43 Nr3

Czas czytania: ok. 47 min.

Część

1.1. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1974 r. powiat poznański został podporządkowany prezydentowi Poznania. Wszelkie sprawy wynikające z działalności Urzędu Powiatowego w trybie nadzoru rozpatruje prezydent Poznania poprzez podległe mu jednostki organizacyjne. 3.1. Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu dokonało oceny swojej pracy w roku 1974. W obradach uczestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada; Pożegnanie dyrektora Okręgu Kolei Państwowych Edmunda Rejka. Nowym dyrektorem mianowany został Stanisław Chełstowski.

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego nastąpiło otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Obraz akademii" zorganizowanej z okazji dwudziestopięciolecia Akademii Medycznej. Zmarł Józef Czuły, zasłużony działacz ruchu robotniczego, członek Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i Komunistyczpierwszanej Partii Polski, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł inżynier Tadeusz Wawrzyniak, długoletni i zasłużony pracownik zespołu poznańskiego Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych, budowniczy m. in. Ronda im. Kopernika. 4.1. Karnawałowy Koncert Poznański orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Zygmunta Mahlika z udziałem Danuty Debichowej (sopran) i pary tancerzy Małgorzaty Połyńczuk i Juliusza Standy. Recytował Tadeusz Wojtych. Otwarcie trzydniowego pokazu obrazów Jana Switki (" Ślusarska 15 h 15") w Arsenale.

Karambol u zbiegu ulicy Głogowskiej i alei Hetmańskiej. Motorni - czy tramwaju 19 uderzył w samochód marki syrena, który z kolei uderzył w fiata, a ten wpadł na tramwaj linii 14. W wyniku zderzeń dziesięć osób zostało ciężko rannych. 5.1. Wieczorem przeszła nad miastem wichura. Siła wiatru dochodziła do 19 m na sekundę. Zanotowano liczne uszkodzenia w urządzeniach energetycznych.

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (6 - 9.1.)

6.1. Uroczystość nadania tytułów doktorów honoris causa Akademii Medycznej: - profesorowi drowi Korne10wi Gibińskiemu ze Śląskiej Akademii Medycznej, wybitnemu znawcy endoskopii gastroentero10gicznej; profesorowi drowi Włodzimierzowi Michajłowowi z Warszawy biologowi, twórcy własnej szkoły badawczej w dziedzinie ewolucji oraz pasożytnictwa; profesorowi drowi Janowi Nielibowiczowi kierownikowi Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii i zarazem dyrektorowi Instytutu Chirurgii w Warszawie; profesorowi drowi Stanisławowi Pokrzywińskiemu z Wojskowej Akademii Medycznej pierwszemu anestezjologowi w Polsce; profesorowi drowi Witoldowi Rudowskiemu - dyrektorowi Instytutu Hematologii w Warszawie, ekspertowi Światowej Organizacji Zdrowia; profesorowi drowi J oachimowi Scharfowi - kierującemu m. in. zespołem cybernetycznym Instytutu Anatomii Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna); profesorowi drowi 01echowi Szczepskiemu - dyrektorowi Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej; profesorowi drowi Stefanowi Slopkowi - dyrektorowi Instytutu Immunologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, specjaliście w dziedzinie mikrobiologii i' immunologii. Długoletnim pracownikom uczelni wręczone zostały medale wybite na jubileusz dwudziestopięciolecia Akademii Medycznej. W uroczystości uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Po1sfcej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Sleboda, wiceminister zdrowia i opieki społecznej Józef Grenda, wojewoda poznański Tadeusz Grabski, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Dorobek dwudziestopięciolecia Akademii Medycznej pod

sumował rektor, profesor dr Roman Góral. 7.1. Podpisanie porozumienia o współpracy między Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego im. Janka Krasickiego N owe Miasto adyrekcją Zakładu Samochodów Rolniczych. Wycieczka dziennikarzy francuskich zwiedziła Wielkopolskie Zakłady Te1ee1ektroniczne "Teletra". Wizyta miała związek z rozpoczęciem produkcji licencyjnej central telefonicznych systemu Citedis.

8.1. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarta została wystawa prac uczniów pierwszych klas Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka.

9.1. V Zjazd Okręgu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Uczestniczyło 234 delegatów reprezentujących 100 000 członków. Nowym prezesem wybrany został sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Sleboda.

Spotkanie członków Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych i Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej z prezesem Urzędu Patentowego Jackiem Szomańskim.

Przybyli również członkowie kierownictw klubów z Bydgoszczy, Katowic, Szczecina, Zielonej Góry.

10.1. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się jubileuszowy koncert z okazji dziesięciolecia Poznańskiego Zespołu Perkusyjnego pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego.

11.1. Zjazd prezesów oddziałów, sekcji i kół Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego odbył się w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w pałacu Górków.

12.1. Na scenie Teatru Polskiego rozpoczęły się występy leningradzkiego Teatru Miniatur Arkadiusza Rajkina. Program nosił tytuł Wybór 74u li l f! l i A

Sesja naukowa poświęcona osiągnięciom i kierunkom rozwoju Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego odbyła się w Muzeum Archeologicznym wpałacu Górków. Otwarto wystawę monety i medalu Wielkopolski. Giełda używanych samochodów przy ul. Jerzego. Oferta: sto pięćdziesiąt samochodów. Najtańszym samochodem była skoda z 1950 r. za 18 000 zł. Nieco dalej (przy ul. Bema) targ psów, gołębi oraz królików. W wieku 91 lat zmarł magister inżynier architekt Kazimierz U1atowski, b. członek Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, b. miejski

radca budownictwa m. Torunia, docent Politechniki Poznańskiej, autor wielu projektów architektonicznych i szeregu publikacji naukowych, odznaczony wielokrotnie odznaczeniami państwowymi i społecznymi, nestor architektów po1skic h. 13.1. W Arsenale otwarcie wystawy stu szesnastu prac nadesłanych przez

Giełda używanych samochodów przy ul. Jerzego. Fotografia wykonana 12 I 1875 r.

Wydarzenia w Poznaniu w ri ku 1975 (13 - 16.1.)osiemdziesięciu pięciu autorów na. II Ogólnopolski Konkurs im. Jana Spychalskiego. Jury przyznało I nagrodę Bogusławowi Szwaczowi (Warszawa). Jednocześnie nastąpiło otwarcie wystawy malarstwa Stanisława Rodzińskiego (Kraków).

Pierwszy występ Pantomimy Wrocławskiej Henryka Tomaszewskiego na scenie Opery Poznańskiej. Przedstawienie nosiło tytuł PrzYjeżdżam jutro.

Koncert Chóru Chłopięcego 1 Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pierwszy koncert z cyklu "Muzyka polska" w Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" na Winogradach. Wystąpili pedagodzy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. 14.1. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone politycznemu i organizacyjnemu zapewnieniu wykonania zadań społeczno-gospodarczych Wielkopolski w roku 1975. W obradach, którym przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, uczestniczyli m. In. sekretarz Komitetu Centralnego - Józef Pińkowski i kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Centralnego Jerzy Wojtecki. W imieniu Egzekutywy referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Kulesza. Sekretarzem rolnym Komitetu Wojewódzkiego wybrany został Czesław Gałgan.

15.1. Sesja budżetowa Dzielnicowej Rady Narodowej J eżyce odbyła się w sali Urzędu Miasta Poznania.

Po przebudowie lotnisko poznańskie znowu czynne. Polskie Linie Lotnicze "Lot" wznowiły komunikację z Warszawą.

Początek imprezy cyklicznej w Arsenale pL "Plastyka i film". N a inaugurację wyświetlono film J erzego Krawczyka, Leszka Rózgi i Zbigniewa Makowskiego Interpretacja (o twórczości Tytusa Czyżewskiego).

PumrvKa lon

Otwarcie wystawy obrazów lubelskiego plastyka Feliksa Dołgana w Klubie Wojsk Lotniczych.

Jury pod przewodnictwem art y - sty-p1astyka Czesława Kowalskiego rozstrzygnęło konkurs na słup ogłoszeniowo-reklamowy z przeznaczeniem głównie dla nowych dzielnic mieszkaniowych. I nagrody - nie przynano. Drugą zdobyli: Wojciech J ańczak 1 Henryk Regimowicz. Około godziny 17.00 na ulicy Głogowskiej (na wysokości Sielskiej) tramwaj linii 5. uderzył w stojący na przystanku tramwaj linii 14. Dziewięciu pasażerów doznało obrażeń i przewiezionych zostało do szpitala. 16.1. N a spotkanie z przedstawicielami środowiska księgarzy, jakie odbyło się w siedzibie Domu Książki przy ul. March1ewskiego, przybyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim. O dorobku księgarstwa obchodzącego w Wielkopolsce jubileusz, 25-1ecia mówił Alojzy Murawa.

Na spotkanie z księgarzami przybywają (od lewej): sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, wieceprezydemt Poznania Andrzej Wituski, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, dyrektor "Domu Książki" Alojzy Murawa

Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Dzielnicową Radę Opiekuńczą przy Dzielnicowej Radzie Związków Zawodowych Jeżyce na najlepszy zakład opiekuńczy w roku szkolnym 1973/1974. U czestniczyły w nim sześćdziesiąt dwa zakłady sprawujące opiekę nad przedszkolami i szkołami podstawowymi i średnimi. W grupie przedszkoli I miejsce zajął Oddział Wojewódzki Przedsiębiorstwa Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch"; szkół podstawowych - Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego; szkół średnich Zakład Remontowy Energetyki w Czerwonaku. W siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnięto konkurs na studium zagospodarowania przestrzennego rejonu Ostrowa Tumskiego i Środki. Sąd konkursowy pod przewodnictwem/ docenta architekta Jerzego Schmidta pierwszej nagrody nie przyznał. Drugą zdobył zespół studentów Politechniki Warszawskiej w składzie: Jacek Fre1ek, Wojciech Her

Jfmanowicz, Witold Szymaniak oraz Adam Tomiczek.

Sesja naukowa w Akademii Wychowania Fizycznego pOSWlęcona społeczno-pedagogicznym problemom studiów zaocznych. W pawilonie Klubu Sportowego " Warta" odbyła się uroczystość podsumowania plebiscytu zorganizowanego przez redakcję "Głosu Wielkopolskiego" na najlepszego piłkarza roku. Zwyciężył zdecydowanie Roman Jakóbczak (Klub Sportowy "Lech").

17.1. Przybyła delegacja Zarządu Centralnego Towarzystwa Przyjaźni Radziecko- Polskiej z Aleksiejem Szitikowem na czele. Gościom towarzyszyli: minister gospodarki terenowej i ochrony środowiska Jerzy Kusiak i wiceminister komunikacji Jan Raczkowski. Delegacja spotkała się z Sekretariatem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. N astęp

Spotkanie delegacji Zarządu Centralnego Towarzystwa Przyjaźni Radziecko- Polskiej z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Od lewej: przewodniczący delegacji Aleksiej Szitikow, I sekretarz Komitetu W ojewódzkiego Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (17-20.1.)

nie goscle w towarzystwie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Bogdana Gawrońskiego odwiedzili Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; zwiedzili Muzeum Historii Poznania w Ratuszu. W Pałacu Kultury wysłuchali koncertu Chóru Dziewczęcego "Skowronki".

Załogę Fabryki Lokomotyw i Wagonów Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odwiedzili członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą. Zapoznali się oni z najnowszym osiągnięciem technicznym Zakładów - lokomotywą spalinową o mocy 2250 KM. Na pierwszym piętrze w wieżowcu "Miastoproj ektu" przy ul. Czerwonej Armii otwarto wystawę pokonkursową na studium zagospodarowania przestrzennego rejonu Ostrowa Tumskiego i Sródki.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Jako soliści wystąpili: Tatiana Franova (fortepian), Jadwiga Gadulanka (sopran), Marian Kondella (baryton) oraz Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przygotowany przez Stanisława Ku1czyńskiego. Po sprawnie przeprowadzonych robotach oddano do użytku przebudowany dwujezdniowy wylot ulicy Żeromskiego w ulicę Dąbrowskiego. 18.1. Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" z udziałem stu pięćdziesięciu delegatów reprezentujących 3613 członków partii. U czestniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Wybrano siedmiu delegatów na Wojewódzką

Konferencję Sprawozdawczo- Wyborczą oraz nowy Komitet Zakładowy, którego I sekretarzem został ponownie Zenon Jaśkowiak. Na Dzielnicowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej J eżyce wybrano nowy Komitet, na cz-e1e którego stanął ponownie Wiesław Siwiński.

Otwarcie wystawy fotograficznej Tadeusza Olszewskiego pL "Migawki z Turcji" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

19.1. Stan wody na Warcie wynosił 514 cm, o 64 cm powyżej stanu alarmowego. 20.1. W sali Arsenału rozpoczęły się obrady Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Plastyków. Tematem dyskusji była ekspansja sztuki polskiej za granicą. W Instytucie Historii przy U niwersytecie im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie w związku z siedemdziesięcioleciem urodzin znawcy dziejów Wielkopolski oraz stosunków po1sko-niemieekich w XIX i XX wieku - profesora dra Zdzisława Grota. Wybitnemu uczonemu wręczono ozdobny tom prac naukowych, zatytułowany Studia Z dziejów Polski, Niemiec i NRD XVI-XX wieku, dedykowany Profesorowi' przez kolegów i uczniów.

Wizyta ambasadora Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie Guenthera Siebera. W Collegium Novum uczestniczył on w otwarciu wystawy przekładów literatury Niemieckiej Republiki Demokratycznej opublikowanych przez Wydawnictwo Poznańskie.

Otwarcie Żłobka Dzielnicowego Nr 3 na Osiedlu Rzeczypospolitej 77 w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje".

SIB5r

Ciekawostka przyrody: na skwerku przy ul. Mickiewicza u zbiegu z Poznańską zakwitły róże. 21.1. Odbyło się spotkanie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z aktywem polityczno-gospodarczym wielkopolskich przedsiębiorstw budowlanych. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada złożył serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom wielkopolskiego budownictwa i stwierdził, że swoją pracą w roku 1974 dali dowód dużego zaangażowania w realizację uchwał VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W

spotkaniu uczestniczyli także sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski, wojewoda poznański Tadeusz Grabski oraz prezydent Poznania Stanisław Cozaś. Przed zbliżającym się Dniem Handlowca w gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Jerzego Zasady i sekretarza Komitetu Alfreda Kowalskiego z grupą przedstawicieli pracowników poznańskiego handlu. Przebywający w Poznaniu ambasador Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Warszawie Guenther Sieber spotkał się z naukowcami Instytutu Zachodniego. Tradycyjny Dzień Babci. Wiele imprez odbyło się w poznańskich przedszkolach. Tradycyjne "Drzwi otwarte" w Collegium Anatomicum.

22.1. Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dzielnicy Grunwa1d. Wybrano czternastu delegatów na Konferencję Wojewódzką oraz pięćdziesięcioosobowy Komitet Dzielnicowy, na czele którego stanął ponownie Romuald Szpingier. Sesja budżetowa Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto. 23.1. Podsumowanie działalności racjonalizatorskiej członków Związku Młodzieży Socjalistycznej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. W roku 1974 młodzi pracownicy Zakładu zgłosili ogółem 202 wnioski racjonalizatorskie. "Czwartek literacki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Odbyło się spotkanie

4f J1iK?rtr 2tir " - , iiiftiiiififp

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (23 - 28.1.)

z poetą, prozaikiem, eseistą i dramatopisarzem Tadeuszem Różewiczem. Inauguracja wakacji "Zima w mieście - 75" odbyła się przed Pomnikiem Bohaterów w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli. U czestniczył wiceminister oświaty i wychowania Jerzy Wołczyk. Młodzież szkolna wysłuchała wspomnień Jana Rozmiarka z walk o Cytadelę w roku 1945. N arada wojewódzka aktywu Stronnictwa Demokratycznego poSWlęcona zadaniom społeczno-gospodarczym w roku 1975. U czestniczył sekretarz Centralnego Komitetu Zbigniew Rudnicki. 24.1. Obrady plenarne Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej poświęcone kierunkom rozwoju aktywności młodzieży Wielkopolski w roku 1975. U czestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kulesza.

Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Radovoja Spasica (Jugosławia). Jako solista wystąpił skrzypek Igor Chaczbabian. 25.1. Dzielnicowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stare Miasto. Wybrano osiemnastu delegatów na Konferencję Wojewódzką oraz nowy Komitet Dzielnicowy, na czele którego stanął ponownie Włodzimierz Kowalski. N a Konferencji Dzielnicowej Wilda wybrano jedenastu delegatów na Konferencję Wojewódzką; na czele nowego Komitetu Dzielnicowego stanął ponownie Kazimierz Widerski. N a Konferencji w dzielnicy Nowe Miasto wybrano czternastu delegatów i Komitet Dzielnicowy z Bogdanem Sajna na czele.

Bal czytelników "Głosu Wielkopolskiego" w salach hotelu "Polonez" .

26.1. Józefa Rawecka - jedna z najstarszych mieszkanek Poznania, obchodziła setną rocznicę urodzin. N acze1nik Dzielnicy N owe Miasto Mirosław Rączka oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Janina Wojtowicz złożyli Jubilatce serdeczne życzenia, wręczyli kwiaty, upominki i pamiątkowy dokument. 27.1. Posiedzenie plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pod przewodnictwem I sekretarza Jerzego Zasady. Członkowie Komitetu przedyskutowali oraz zatwierdzili dokumenty oceniające dwuletnią działalność wielkopolskiej organiazcji partyjnej. Ustalono termin XIV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej.

W siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania nastąpiło otwarcie wystawy dokumentów i fotografii związanych z działalnością ofiarnej grupy poznaniaków, którzy w roku 1945, podczas walk o Poznań, uruchomili przy ul. Śniadeckich szpital Polskiego Czerwonego Krzyża. 28.1. W przededniu obrad zgromadzenia ogólnego poznańskiego oddziału Polskiej Akademii N auk, odbyło się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni

czej spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady z kierownictwem oddziału poznańskiego Akademii. Obecni byli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński oraz kierownik Wydziału Nauki 1 Oświaty Jerzy Filipiak.

Spotkanie I sekretarza Komitetu wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady z kierownictwem oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk. Siedzą od lewej: prof. dr Maciej Wiewiórowski, prof. dr Gerard Labuda, prof. dr Jerzy Topolski, doc. dr Janusz Sobczak, Jerzy IZasada, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Filipiak

W siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych odbyło się spotkanie kierownictwa Rady i przewodniczących wojewódzkich zarządów organizacji młodzieżowych w sprawie programu współdziałania związków zawodowych z Federacją Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

W Urzędzie Stanu Cywilnego Dzielnicy Grunwald odbyła się uroczystość nadania dziewięciu parom małżeńskim medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie". W przededniu Dnia Handlowca, z liczną grupą przodujących pracowników reprezentujących organizacje handlowe i gastronomię Wielkopolski, spotkał się w gmachu U rzędu Wojewódzkiego wojewoda poznański Tadeusz Grabski. W godzinach popołudniowych wagon motorowy tramwaju linii 8, zdążający bez pasażerów do zajezdni, opodal dworca autobusowego stanął w płomieniach. Obsługa tramwaju zdążyła go w porę opuścić . Wóz spłonął. W wieku 87 lat zmarł Józef Szaj, długoletni prezes Poznańskiego Koła Hodowców Kanarków.

29.1. Zgromadzenie ogólne poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Dokonano podsumowania trzyletniej działalności i wyboru nowych władz. Uczestniczyli: prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr Włodzimierz Trzebiatowski, zastępca sekretarza naukowego prof. dr Tadeusz Orłowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Filipiak, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski, wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak, rektorzy szkół wyższych Poznania i województw zachodnich. Sprawozdanie złożył sekretarz naukowy oddziału poznańskiego prof. dr Maciej Wiewiórowski. Obrady toczyły się w Sali Malinowej pałacu Działyńskic h.

N arada sekretarzy rolnych komitetów powiatowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Czesława Gałgana. Spośród trzydziestu pięciu kan,dydatów do tytułu Wielkopolanina roku 1974 Komisja Plebiscytowa wybrała dziesięciu: Grzegorza Brzóskę, Józefa Maciejewskiego, Kazimierę Morawską, Kazimierę N ogajównę, Czesławę Ostrowską, Jerzego Pawełkiewicza, Tadeusza Sommera, Czesława Szymańskiego, Franciszkę Tomczakową i Andrzeja Zie1askowskiego.

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (29.1 - 1.2)

Otwarcie ekspozytury Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw N aukowych Polskiej Akademii N auk przy ul. Mie1żyńskiego 27/29.

Jednocześnie dokonano otwarcia wystawy francuskiej książki naukowej. Spotkanie dowódcy wojsk lotniczych generała dywizji -pilota Henryka Michałowskiego z kierownictwami zarządów okręgowych Związku Inwalidów Wojennych i Związku Ociemniałych Żołnierzy. Podpisanie umowy pomiędzy Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych a Instytutem Badawczym Maszyn Rolniczych w Pradze o wspólnych badaniach oraz opracowaniu jednolitej metodyki badania efektywności ekonomicznej mechanizacji. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej przy ul. Grunwaldzkiej odbyła się uroczysta akademia pracowników Poznańskiego Domu Towarowego "Centrum" z okazji Dnia Handlowca.

30.1. W sali Urzędu Wojewódzkiego odbyła się sesja naukowa poświęcona problemom terenowych organów władzy i administracji. Plenum Komitetu Miejskiego Stronnictwa Demokratycznego. N a miejsce Zbigniewa Kmieciaka przewodniczącym Komitetu wybrany został Stanisław Antczak. 31.1. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się ogó1nopo1sSa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych na temat "Społeczeństwo Wielkopolski w procesie przemian socjalistycznych w XXX-leciu Polski Ludowej". Ruch Pro Sinfonika uczcił zbliżającą się rocznicę XXX-lecia wyzwolenia Poznania koncertem Zespołu Madrygalistów pod kierownictwem Barbary N owak oraz Dziewczęcego Zespołu im. Karola

Szymanowskiego przy Liceum Ekonomicznym (pod kierownictwem Ryszarda Łuczaka). Koncert odbył się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewcza.

Premiery w Poznańskiem Teatrze Lalki i Aktora. Scena "Marcinek".

Dano dwie jednoaktówki: Mihaia Todea Detektyw Ręka w reżyserii Teresy Gąsiorowskiej, scenografii Joanny Góreckiej, z muzyką Piotra Mossa. W premierowej obsadzie wystąpili: Maciej Lejman (Detektyw), Bożena Tychanicz (Asia) oraz Krzysztof Deszczyński, Jerzy Go1dbeck i Wanda Łobodzińska; Szalony odkurzacz Mikołaja Nosowa w reżyserii S tanisława Słomki - Rakowskiego, scenografii Andrzeja WieIgosza, z muzyką Paula Dukasa.

W premierowej obsadzie wystąpili: Jerzy Go1dbeek (Nieumiałek), Maciej Lejman (Ojejek), Bożena Tychanicz (Łukomska), Krzysztof Deszczyński (Śrubka) ,1 Henryk Dąbrowski (Kabelek). Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją francuskiego dyrygenta Pierre Michelle Conte. Jako solistka wystąpiła pianistka Ewa Osińska. 1.2. Posiedzenie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z udziałem sekretarza Komitetu Centralnego Józefa Pińkowskiego, ministra rolnictwa Kazimierza Barcikowskiego, kierownika Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Komitetu

Centralnego Jerzego Wojteckiego oraz dyrektorów szeregu kombinatów Państwowych Gospodarstw Rolnych i działaczy instytucji wojewódzkich kierujących rolnictwem. W siedzibie redakcji "Głosu Wielkopolskiego" sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Jan Nemoudry udekorował kilku pracowników redakcji Odznakami Zasłużonego Działacza Frontu Jedności Narodu.

fM<

II:

Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Jan N emoudry wręcza Odznakę Zasłużonego Działacza Frontu Jedności Narodu redaktorowi naczelnemu "Głosu Wielkopolskiego" Wiesławowi Porzyckiemu

Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" przekazały ośrodkowi kardiopu1mono10gicznemu w Kowanówku aparaturę medyczną "Cetora 2" zwaną płuco-sercem, skonstruowaną przez grupę pracowników pod kierunkiem inż. Józefa Przybylskiego.

"Cetora- 2"

"ISIISllii

Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował gościnnie Pierre Michelle Conte (Francja).

Solistką wieczoru była Ewa Osińska (fortepian). N a zakończenie ferii młodzieży szkół podstawowych w sali sportowo-widowiskowej Arena odbył się finał szkolnego turnieju wiedzy o Poznaniu oraz koncert reprezentacyjnego zespołu Związku Harcerstwa Polskiego "Gawęda".

KIM

PIK

W salonie Empiku otwarto wystawę grafiki i rysunków nadesłanych na X Konkurs im. Jana Wronieckiego. Wojewódzka Olimpiada Literatury i Języka Polskiego rozpoczęła się w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2. Zmarł Paweł Szydło, trener pięściarzy polskich, zasłużony działacz kultury fizycznej, wychowawca i opiekun wielu wybitnych sportowców. 2.2. Obrady VI Wojewódzkiego Zjazdu Towarzystwa Kultury Teatralnej, z udziałem prezesa Zarządu Głównego Romana Szydłowskiego. Zmarł długoletni konserwator zabytków malarstwa, b. pracownik Muzeum Narodowego, artysta-malarz Wilhelm Kuklis, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 3.2. W Urzędzie Wojewódzkim jury pod przewodnictwem prof. dra Stanisława Michalskiego ogłosiło wyniki dorocznego konkursu pL "Studenci Poznaniowi i Wielkopolsce". I N agrodę przyznano pracy pL Bezoko lizYjne przejście dla pieszYch jako i

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (3 - 8.2)element podsystemu komunikacji na przykładzie śródmieścia Poznania. Otwarcie wystawy malarstwa, grafiki i rysunku Jana Stokfisza w Galerii N owej przy Teatrze N owym. 4.2. Oddanie do użytku nowego żłobka dla 75 dzieci na Osiedlu Przyjaźni w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" .

W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto wystawę grupy "Omega", działającej przy Studenckiej Agencji Fotograficznej (Jacka Kukieły, Tadeusza Napadły i Zdzisława Orłowskiego) pt. 3XOmega. 6.2. Początek trzydniowej sesji naukowej Instytutu Ochrony Roślin. W Domu Technika rozpoczęcie VII Konferencji N aukowo- Technicznej poświęconej współczesnym pro blemom energetyki cieplnej. 7.2. Konferencja Samorządu Robotniczego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Koncert Poznańskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistką była flecistka Beata Gabriela

Schmitt (Republika Federalna Niemiec) . 8.2. Załogi przedsiębiorstw budujących Poznański Kombinat Budowy Domów w Suchym Lesie spotkały się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Alfredem Kowalskim i prezydentem Poznania Stanisławem Cozasiem. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. Meldunek o wynikach pracy budowlanych złożyli: kierownik budowy Bernard Bentkowski i przewodniczący komisji rozruchu Zygmunt Goraj. Budowniczowie wykonali zadania o siedem miesięcy wcześniej niż przewidywano. Pozwoliło to na wykonanie dodatkowo z produkowanych w Kombinacie elementów 2000 mieszkań. Trud i zaangażowanie budowlanych uhonorowane zostało odznaczeniami państwowymi i związkowymi: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Stanisław Piskozub; Krzyże Kawalerskie: Tadeusz Bekas, Edmund Kiziorek, Alojzy Konieczka, Jadwiga Mazurczak, Władysław Politowicz, Kazimierz Stróżyński i Witold Wołyński. Ponadto wręczono dwadzieścia dwa Złote Krzyże Zasługi, trzydzieści pięć Srebrnych i dwanaście Brązowych oraz Odznaki Honorowe Miasta Poznania i Medale XXX-lecia PRL. Ze słowami podziękowania za rzetelną i bardzo wydajną pracę zwrócił się do zebranych Jerzy Zasada. Specjalne uznanie wyraził specjalistom ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy dali się w Poznaniu poznać nie tylko jako doskonali fachowcy, ale również niezawodni przyjaciele.

Spotkanie z okazji jubileuszu trzydziestolecia utworzenia N arodo

wego Banku Polskiego w Wielkopolsce. Wojewoda poznański Tadeusz Grabski udekorował Oddział Wojewódzki Banku Odznaką Honorową "Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego", a wiceprezydent Poznania Włodzimierz Juskowiak - liczych pracowników Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się zakończenie konkursu usprawniania gospodarki materiałowej, który w okresie od 1 stycznia 1973 do 30 czerwca 1974 przebiegał pod hasłem: "Przez usprawnianie gospodarki materiałowej do szybszego wzrostu dobrobytu". Do konkursu zgłosiło się 4005 przedsiębiorstw z całego kraju, w tym 488 z Poznania i województwa poznańskiego. Przybyła pięćdziesięcioosobowa grupa studentów ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

MUZEUM HISTORII RUCHU ROSOTHiCZEGO

W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego otwarto wystawę pL "W XXX rocznicę wyzwolenia Wielkopolski" . 117 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej i Chórem Chłopięcym i Męskim dyrygował Stefan Stuligrosz. Jako soliści wystąpili: Aleksandra Gustowska (sopran), Barba

ra Figas (alt), Mieczysław Szymański (tenor), Piotr Liszkowski (bas), Jerzy Gruszczyński (bas), Andrzej Tatarski (organy). Wykonano Samsona Haend1a. W sali sportowo-widowiskowej Arena koncertowała Helena Vondrackova ( Czechosłowacja). 10.2. Otwarcie sympozjum połączonego z pokazem elektronicznych przyrządów pomiarowych, zorganizowanego w hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich przez Węgierskie Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Metriimpex". 12.2. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obradowała XIV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wzięło w niej udział 398 delegatów. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada w imieniu uczestników konferencji - serdecznie powitał zaproszonych gOSCl, wśród nich członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego - Edwarda Babiucha, wicepremiera Kazimierza Olszewskiego; kierowników Wydziałów Komitetu Centralnego: Administracyjnego - Teodora Palimąkę oraz Rolnego i Gospodarki Żywnościowej - Jerzego Wojteckiego. Na Konferencji wybrano nowy Komitet Wojewódzki oraz Egzekutywę w składzie: Józef Cichow1as - I sekretarz Komitetu Powiatowego w Poznaniu; Stanisław Cozaś - prezydent Poznania; Czesław Gałgan - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego; Bogdan Gawroński - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego; Tadeusz Grabskiwojewoda poznański; Czesław KończaI - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych; Stanisław Kulesza - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego; Alfred Kowalski -. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego; Jerzy Małecki - dy

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (12 - 13.2)rektor Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych; Benon Miśkiewicz - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Franciszek Nowak - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej; Maria Rynkiewicz - I sekretarz Komitetu Zakładowego w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych; Władysław Sleboda - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego; Józef Scibisz - przewodniczący Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej; Bogdan Tynecki - brygadzista w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; Jerzy Zasada - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego; Henryk Zaszkiewicz - komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej.

Z okazji Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej na placu przed Pałacem Kultury zorganizowano wystawę samochodów dla rolnictwa produkowanych w Poznaniu.

Otwarcie wystawy dorobku Technikum Energetycznego w swjetlicy szkolnej przy Dąbrowskiego 163. W Ośrodku Kultury Studenckiej Od N owa" otwarto W y stawę rysun" ków Wojciecha Meyer- Deresińskiego. 13.2. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się narada sekretarzy komitetów gminnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i naczelników gmin z całego województwa z udziałem I sekretarzy komitetów powiatowych, naczelników powiatów oraz aktywu gospodarczego województwa, poświęcona podstawowym kierunkom działania wielkopolskiego rolnictwa w w roku 1975. W naradzie uczestniczyli członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch oraz kierownik Wydziału Rolnego i Gospodarki Żyw

nościowej - Jerzy Wojtecki, a prowadził ją I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

Wystawa "Wtedy i dzisiaj" oraz koncert poetycki na trzydziestolecie wyzwolenia Poznania i działalności "Głosu Wielkopolskiego" w Empiku. Pierwszy numer pisma ukazał się 16 lutego 1945 r., kiedy wyzwalające Poznań wojska radzieckie toczyły jeszcze krwawe boje z Niem

WTEDY DII C I A I

cami. Wydarzenia tamtych dni przypominały rozdawane przez "gazeciarza" odbitki pierwszych numerów dziennika. Na otwarcie wystawy przybyli przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych. Treść koncertu stanowiły utwory poetów i kompozytorów poznańskich. Wykonawcami programu, przygotowanego pod reżyserską opieką Izabelli Cywińskiej, byli artyści zgrupowani wokół Galerii Nowej, Opery Poznańskiej, Filharmonii Poznańskiej i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Obrady plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. W Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia zespół specjalistów z II Kliniki Chirurgicznej Instytu tu Chirurgii Akademii Medycznej dokonał wszczepienia litowego rozrusznika serca u dwudziestoletniej pacjentki Ewy M., laborantki z Huty Miedzi Głogów. (Trzeci tego typu rozrusznik, wszczepiony w Polsce). Operacji dokonał chirurg Janusz Sowier.

14.2. Z dworca głównego odjechał do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich "Pociąg Przyjaźni" zorganizowany przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej dla 318 uczestników z Poznania i Wielkopolski. Żołnierze z jednostki wojsk inżynieryjnych wysadzili w powietrze ostatnie elementy pruskich fortyfikacji przy pi. Niezłomnych, gdzie Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 3 buduje hotel "Poznań" .

ski" odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, na którym wytyczono zadania dla wielkopolskiej organizacji związkowej na rok bieżący. Na obrady przybyli: przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych Władysław Kruczek i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Trzydziesta rocznica powstania dziennika "Głos Wielkopolski". W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kierownictwa Komitetu oraz przedstawicieli władz państwowych z dziennikarzami i pracownikami redakcji, którym wręczono odznaczenia państwowe. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński wyraził uznanie dla zespołu redakcyjnego pierwszego w wyzwolonym Poznaniu dziennika, życząc mu w imieniu wojewódzkiej instancji partyjnej dalszej owocnej pracy i pomyś1ności w życiu osobistym. Następnie sekretarz Komitetu, przewodniczący Rady Narodowej m. Poznania Alfred Kowalski udekorował zasłużonych dziennikarzy i pracowników "Głosu" odznaczeniami państwowymi. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał redaktor naczelny Wiesław Porzycki, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski: Piotr Chojnacki, Marian F1ejsierowicz, Tadeusz Kaczmarek i Kazimierz Przychodzki. Wręczono także osiem Złotych i Srebrnych Krzyży Zasługi.

Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod gościnną dyrekcją Witolda Krzemieńskiego. Solistką była radziecka skrzypaczka Marina J aszwili. Zmarł podporucznik rezerwy-pilot Franciszek Michalak, senior lotnictwa wielkopolskiego", instruktor Aeroklubu Poznańskiego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 15.2. W sali Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegie1

W godzinach rannych członkowie zespołu redakcyjnego "Głosu WielkopoIskiego" złożyli wieńce pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli.

W Klubie Oficerskim Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych poświęcone trzydziestej

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (15 - 11.2)rocznicy wyzwolenia Poznania i Wielkopolski. Uczestniczył prezes Zarządu Głównego generał dywizji Franciszek Księżarczyk.

TT

Ludzie - ludziomt*OZNANIOSntif

16.2.

Pierwszą osobą, która zgłosiła się do punktu pod Rondem Kopernika w dniu rozpoczęcia akcji honorowego krwiodawstwa pod hasłem "Dar krwi Poznaniowi" był pracownik Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" Andrzej Kundegórski.

Podczas spotkania konstruktorów "płuco-serca" oraz dyrekcji Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" z dyrektorem poznańskiego Ośrodka Kardiopu1mono10gicznego docentem drem hab. Zbigniewem Lorkiewiczem nastąpiło oficjalne przekazanie Ośrodkowi "Cetora - 2" , skonstruowanego przez inż. Józefa Przybylskiego.

Otwarte drzwi" w Colle g ium Che" micum dla kandydatów na studia matematyki, fizyki i chemii. O godzinie 17.00 w sali sportowo-widowiskowej Arena odbył się pierwszy seans filmowy. Dano radziecki dramat wojenny Los generała. Kino jest drugim co do wie1

kości w Polsce (1100 mIeJSC na widowni i ekran o powierzchni 230 m 2 ). W hali targowej nr 21 zakończył działalność warszawski lunapark.

Ogólnopolska narada aktywu samochodowego i kartingowego. W klubie spółdzielczym "Mozaika" otwarto wystawę pokonkursową fotografii pt. "Rozwój i osiągnięcia Polski Ludowej". Zmarła aktorka Teresa Waśkowska-Sobo1ewska. 17.2. W Białej Sali Urzędu Miasta Poznania odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu: "Mieszkańcy sobie, swemu miastu, ludowej Ojczyźnie", w ramach którego poznaniacy w latach 1973 - 1974 wykonali prace społeczne wartości blisko pół miliarda zł. Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerba1 wraz z wiceprzewodniczącym Rady Narodowej Poznania Bogdanem Tyneckim i wiceprezydentem Włodzimierzem J uskowiakiem wręczyli przedstawicielom Wildy

Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal wręcza "Sztandar XXX-lecia Czynu PRL" przedstawicielowi dzielnicy Wilda. W głębi wiceprezydent Poznania Włodzimierz J uskowiak

Sztandar XXX-lecia Cz y nu PRL'" " i medal pamiątkowy. Dzielnica ta otrzymała ponadto nagrodę w wy

sokości miliona zł. Pozostałe dzielnice zostały. wyróżnione dyplomami i nagrodami pieniężnymi po 50 000 zł. Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", które spośród zakładów pracy szczególnie wyróżniły się w konkursie, uzyskały dyplom i medal pamiątkowy. Jeżyce, które uzyskały najlepsze wyniki w akcji "Poznański porządek" zdobyły proporzec przechodni Rady Narodowej Poznania i nagrodę w wysokości 500 000 zł. Pozostałe dzielnice za udział w tej samej akcji wyróżnione zostały nagrodami po 250 000 zł. W imieniu wyróżnionych zabrał głos I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wilda, przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Kazimierz Widerski.

Sympozjum naukowe "Ludność polska w działaniach wyzwoleńczych Armii Radzieckiej na obszarze Poznańskiego w styczniu lutym 1945 roku" zorganizowane przez Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w pałacu Działyńskich. Zasadnicze referaty wygłosili: doc. dr Marian Olszewski: Aktywność patriotyczna i zbrojna mieszkańców Wielkopolski w styczniu i lutym 1945 roku; mgr lnz. Zenon Szymankiewicz: Radziecko-polskie grupy zwiadowcze na terenie Wielkopolski od lata 1944 r. do stycznia 1945 r. oraz dr Zbigniew Szumowski: Poznaniacy w walce o Cytadelę. N ad referatami wywiązała się dyskusja. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego odbyła się uroczystość wręczenia pięćdziesięciu siedmiu działaczom Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Medali Trzydziestolecia. Aktu dekoracji dokonał wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski.

Turniej wierszy o Poznaniu

MUZEUM HISTORII RUCHU ROBOTNICZEGO

1 Wielkopolsce odbył się w kawiarni " Literackiej" przy Starym Rynku.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie aktywu dzielnicy Jeżyce, na którym podziękowanie za trud i aktywność złożył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wiesław Siwiński. N ajbardziej zasłużonym wręczono Medale Trzydziestolecia. N a zakończenie odbył się koncert artystów bułgarskich, czechosłowackich, poznańskich i in. W sali Izby Rzemieślniczej wystąpił gościnnie "Teatr Stu" z Krakowa z widowiskiem Exodus w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. W Domu Technika odbyło się walne zgromadzenie delegatów poznańskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Giełda tkanin meblowych zorganizowana w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Meblami przy ul. Głogowskiej 26. W Osiedlowym Domu Kultury "Na skarpie" otwarto wystawę plakatu pt. "Poznań i Wielkopolska w XXX-leciu" .

· W Arsenale otwarto dwie wystawy. Na parterze - plakatu, głównie ze zbiorów Krajowej Agencji Wydawniczej, tematycznie nawiązującej do trzydziestej rocznicy wyz

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (17 - 18.2)

wolenia Poznania. W innej sali Arsenału - pięćdziesięciu obrazów z cyklu "Poliformy" warszawskiej artystki Zofii Artymowskiej.

Fragment wystawy plakatu

Brygada Jana Krzemińskiego z Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Nr 2 rozpoczęła na Starym Rynku ustawianie dawnych lamp żeliwnych zwanych "pastorałami". Planowano ustawienie 32 takich lamp oraz 3 tzw. pogazowych.

W wieku 65 lat zmarł poeta, prozaik i tłumacz Eugeniusz Morski, odznaczony Krzyżem Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski. Był autorem kilku tomików wierszy; wybitnym tłumaczem poezji rosyjskiej i radzieckiej; napisał także powieści fantastyczno-naukowe, tom opowiadań. 18.2. Dla uczczenia trzydziestolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Instytut Historii U niwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizował sesję naukową na temat "Rola Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świecie". W pierwszym dniu obrad udział wzięli m. in.: sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Werb1an, który wygłosił referat na temat "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w międzynarodowym ruchu robotniczym", sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński, prezydent Poznania · - Stanisław Cozaś, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uniwersytetów z P10wdiw, Halle i Rostock, historycy z różnych ośrodków w Polsce. Otwierając obrady rektor Uniwersytetu prof. dr Benon Miśkiewicz określił charakter sesji jako historyczno-polito10giczny. W godzinach wieczornych sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Werb1an w .towarzystwie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego

Czesława Gałgana dokonał otwarcia uniwersyteckiego Ośrodka Propagandy Partyjnej przy Komitecie Uczelnianym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz zwiedził kilka placówek Polskiej Akademii Nauk.

Otwarcie wystawy "Archeologia w literaturze pięknej 1945 - 1975" w Muzeum Archeologicznym.

Do Poznania przyjechała grupa dziennikarzy radzieckich - laureatów konkursu wiedzy o Polsce, zorganizowanego dla radzieckich publicystów przez redakcję "Prasy Polskiej" i " Żurnalisty" . Przybyła grupa artystów opery i baletu z Charkowa: Walentyna Arkanowa, Eugeniusz Czerwoniuk, Sonia Koływanowa, Nikołaj Monojło, Ałła Mołczanowa i Todor Popescu.

I

Koncert Estrady Kameralnej w Sali Malinowej pałacu Działyńskich.

U dział wzięli: Irena Mondelska (fortepian), Zbigniew Słowik (skrzypce), Antonina Kowtunow (sopran), K1audyna Wietrzyńska (fortepian). Koncert U do Jurgensa w sali sportowo-widowiskowej Arena. 19.2. W. godzinach przedpołudniowych sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Werb1an w towarzystwie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Czesława Gałgana odwiedził kilka placówek naukowobadawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

14 Kronika Miasta Poznania 3(75

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada spotkał się z grupą uczestników walk o wyzwolenie narodowe i społeczne. W spotkaniu udział wzięli również sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Władysław Sleboda, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Franciszek N owak oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław Kończal.

W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyła się akademia z okazji pięćdziesięciolecia wielkopolskiego pięściarstwa. Przybyli na nią: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kulesza, wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Obecni byli wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego Jerzy Bociong, trener Feliks Stamm, liczne grono działaczy, trenerów, zawodników. Prezes Sekcji Bokserskiej Wojewódzkiej Federacji Sportu Jarema Wroński przypomniał zasługi wielkopolskiego boksu w rozwoju tej dyscypliny w kraju. Odznaką Honorową Miasta Poznania udekorowany został Feliks Stamm. W Pałacu Kultury otwarto wystawę pn. "Pisarze Wielkopolski".

W Empiku odbył się 96 turniej recytatorski "Wierzbowego Liścia". Wieczór poświęcony był poezji poznańskiej minionego trzydziestolecia. Zarząd Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej w Poznaniu urządził dla swego aktywu semina

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (19 - 20.2)

rium poświęcone trzydziestej rocznicy wyzwolenia Poznania oraz pięćdziesiątej siódmej utworzenia Armii Radzieckiej.

Na scenie inicjatyw w sali Kabaretu "Tey" wystąpiła z recitalem poetyckim aktorka filmowa Maja Komorowska.

20.2. W przeddzień obchodów trzydziestej rocznicy wyzwolenia Poznania przybył z wizytą dwukrotny Bohater Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dowódca 8. Armii Gwardii, marszałek Wasilij Czujkow. Przybyłego witali serdecznie członkowie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą, wojewoda poznański Tadeusz Grabski, prezydent Poznania Stanisław Cozaś. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin oraz dowódca Północnej Grupy Wojsk - Armii Radzieckiej generał pułkownik Iwan Gierasimow. Dziewczęta w strojach wielkopolskich wręczyły marszałkowi kwiaty. W godzinach południowych odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział marszałek Wasilij Czujkow,członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, przedstawiciele władz państwowych i administracyjnych, dowództwa Wojsk Lotniczych, organizacji politycznych i społecznych. W spotkaniu uczestniczył też konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. Przybyła delegacja zaprzyjaźnionego z Poznaniem Charkowa pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w Charkowie Siergieja W. Łuczenki.

W Politechnice Poznańskiej odbyła się konferencja rektorów oraz sekretarzy komitetów uczelnianych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyższych uczelni technicznych. W obradach uczestniczył minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki - prof. dr Sylwester Kaliski. W Sali Malinowej pałacu Działyńskich z okazji trzydziestolecia wyzwolenia Poznania odbył się zorganizowany przez Wydział Kultury i Sztuki U rzędu Miasta oraz Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego uroczysty koncert. Wystąpili na nim soliści Teatru Opery i Baletu w Charkowie: Walentyna Arkanowa (sopran), Eugeniusz Czerwoniuk (bas), Nikołaj Manojło (baryton), Sonia Koływanowa (taniec), Todor Pepescu (taniec), Ałła Mołczanowa (akompaniament) .

Przebywająca w Poznaniu grupa radzieckich dziennikarzy - laureatów konkursu ogłoszonego z okazji trzydziestolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na najlepszą publikację o Polsce, spotkała się z sekretarzem Kmitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Bogdanem Gawrońskim.

Plenum Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu.

!J6uu lJJ 'J óx, iitm i mirr

Zbigniew Załuski, pisarz, publicysta i eseista, spotkał się z czytelnikami na kolejnym Czwartku Literackim w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. W Pałacu Kultury odbył się koncert chóru "Fiołek" przy Związku Polaków "Zgoda" w Recklinghausen (Republika Federalna Niemiec) pod batutą Romana Kaczmarka. Część programu wykonano wspólnie z pałacowym chórem "Arion". 21.2. Przebywający w Poznaniu marszałek Wasilij Czujkow w towarzystwie sekretarza Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława Slebody zwiedził Poznański Kombinat Budowy Domów w Suchym Lesie.

W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kierownictwa politycznego i administracyjnego regionu z grupą zasłużonych działaczy społecznych. U czestniczyli w nim: członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego z 1 sekretarzem Jerzym Zasadą, prezydent Poznania - Stanisław Cozaś, wicewojewoda poznański - Andrzej Śliwiński oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych - Czesław Kończal. Obecni byli członkowie delegacji partyjnej z Charkowa. Nawiązując do doniosłej rocznicy historycznej oraz zrodzonego w ogniu walki braterstwa narodu polskiego i narodów

14»

radzieckich - Jerzy Zasada i Alfred Kowalski wręczyli członkom delegacji charkowskiej honorowe odznaki "Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego" i Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Dziękując za wyróżnienie przewodniczący delegacji - Siergiej W. Łuczenko złożył mieszkańcom Ziemi Wielkopolskiej najlepsze życzenia z okazji trzydziestej rocznicy wyzwolenia oraz sukcesów w socjalistycznym budownictwie. Orderem Sztandaru Pracy I klasy udekorowany został pisarz Bogusław Kogut, Orderem Sztandaru Pracy II klasy: działacz ruchu robotniczego, uczestnik Rewolucji Październikowej Edward Stokowski, Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski: zasłużony działacz społeczny Seweryn Szczypiński i sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Komendy Wojewódzkiej

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada składa gratulacje udekorowanemu Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Sewerynowi Szczypińskiemu. Obok - Feliks Forna1czyk, w głębi - Edward Stokowski

Milicji Obywatelskiej Bronisław Bobrowski. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski: literat Feliks Forna1czyk, działacz Związku Bojowników o Wolność i Demo

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (21.2)

krację Henryk Pawe1ski oraz dyrektor Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego Zygmunt Wo1niewicz.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymało sto osiem osób. Wręczono również dwadzieścia sześć Złotych i dwadzieścia cztery Srebrne Krzyże Zasługi. W imieniu odznaczonych - za zaszczytne wyróżnienie podziękowała naczelnik Urzędu Dzielnicowego Grunwald Maria Prędka.

Przedstawiciele społeczeństwa Poznania oraz przebywający w stolicy Wielkopolski z okazji trzydziestej rocznicy jej wyzwolenia goście radzieccy z marszałkiem Wasilijem Czujkowem oddali hołd tym, którzy polegli w walce o wolność Poznania - żołnierzom radzieckim i poznańskim Cytadelowcom. O godzi

Uroczystość składania wieńców przed Pomnikiem Bohaterów na wzgórzu Cytadeli. W środku pierwszego rzędu - marszałek Wasilij Czujkow, obok I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Tałyzinnie 12.00 na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli zgromadziły się delegacje organizacji politycznych i społecznych, zakładów pracy, kombatanci i młodzież. W uroczystości udział wzięła także kompania honorowa Wojsk Lotniczych. Po odegraniu hymnów narodowych Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pierwszy wieniec złożył marszałek Czujkow w asyście dowódcy Północnej Grupy Wojsk Radzieckich generała pułkownika Iwana Gierasimowa, a następnie członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą. Wieniec od społeczeństwa zaprzyjaźnionego z Poznaniem Charkowa przyniosła delegacja pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Siergieja W. Łuczenki.

W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z okazji zakończenia plebiscytu o tytuł "Wielkopolanina roku 1974". Obok laureatów uczestniczyli w nim przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych Poznania i województwa, członkowie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, prezydent Poznania - Stanisław Cozaś, wicewojewoda poznański Andrzej Śliwiński, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Franciszek Szczerbal, przedstawiciele zakładów pracy, środowisk twórczych, działacze kulturalni oraz młodzież. W imieniu organizatorów plebiscytu: Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, redakcji "Gazety Poznańskiej" , "Głosu Wielkopolskiego". "Expressu Poznańskiego" oraz Radia i Telewizji, przybyłych powitał przewodniczący Wojewódzkiej Rady

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (21 - 22.2)

państwowych oraz bawiący w Poznaniu gosCle. Wzruszające było powitanie marszałka Wasilija Czujkowa przez grupę poznańskich Cytade10wców. W. Czujkow dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej. Goście otrzymali też pamiątkowe medale wybite z okazji trzydziestej rocznicy wyzwolenia Poznania. W Operze Poznańskiej odbył się uroczysty koncert z okazji trzydziestej rocznicy wyzwolenia stolicy Wielkopolski. Honorowym gościem był marszałek Wasilij Czujkow. Przybyli przedstawiciele kierownictwa polityczno-administracyjnego Wielkopolski, Północnej Grupy Wojsk Radzieckich, delegacja z zaprzyjaźnionego Charkowa, Cytadelowcy, generalicja. Przemówienie wygłosił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

Niezwykle gorąco przyjęli zebrani słowa marszałka Czujkowa, który dziękując za serdeczne, prawdziwie przyjacielskie przyjęcie - przekazał wszystkim mieszkańcom Poznania braterskie pozdrowienia od narodu radzieckiego. W barwnej części artystycznej - obok zespołów, solistów i aktorów poznańskich - wystąpili goszczący w naszym mieście artyści Teatru Opery i Baletu z bratniego Charkowa. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrygował gościnnie Liviu Ionescu, a solistą był Vasile Micu (Rumunia). W kinie "Muza" rozpoczął się przegląd filmów o tematyce społeczno-politycznej. W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania nastąpiło otwarcie wystawy prac ucznlOW szkół poznańskich II etapu konkursu "Polska na drodze socjalistycznego rozwoju" pt. "Budujemy drugą Polskę" .

Nocny koncert zespołu Jazz-Balet z Brna w Pałacu Kultury. 22.2. Marszałek Wasilij Czujkow w towarzystwie sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława Slebody i Czesława Gałgana zwiedził Kombinat Ogrodniczy N aramowice, gdzie spotkał się również z młodzieżą zrzeszoną w Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. W godzinach popołudniowych dostojny gość zwiedził centrum miasta oraz osiedla mieszkaniowe "Rataje" i "Winogrady". Wieczorem był obecny na przedstawieniu Zmierzchu Peryna Pencherskiego w Operze Poznańskiej. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 27 imienia Stefana Czarnieckiego. W trakcie uroczystości młodzież tej przodującej szkoły jeżyckiej przedstawiła montaż poetycko - wokalny, poświęcony postaci wielkiego hetmana, po czym nastąpił moment ślubowania. Grupa zasłużonych pedagogów z dyrektorem Elżbietą Duszyńską otrzymała od władz oświatowych dyplomy uznania. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych, generał brygady Witold Wereszczyński. Otwarto t e rwystawę obrazu j ącą czterdziestopięcioletni dorobek Szkoły. Premiera dramatu Williama Szekspira Makbet na scenie Teatru Polskiego w reżyserii Romana Kordziń - skiego i scenografii Zbigniewa BednarOWIcza. Obsada premierowa: Czesław J aroszyński (Makbet), Jerzy Schejba1 (Malcolm), Andrzej Bogusz (Donlabain) , Aleksander Błaszczyk (Duncan), Zdzisław Krauze (Banko), Tadeusz Morawski (Macduff), Włodzimierz Kłopocki (Lennox), Rajmund Jakubowicz (Ross), Piotr Wypart (Angus), Waldemar

Danuta Balicka w roli tytułowej

Kotas (F1eance), Jan Mitka (Seyton), Tadeusz Wojtych (Doktor szkocki), Stefan Czyżewski (Odźwierny), J acek Flur i Janusz Greber (Mordercy), Danuta Balicka (Lady Makbet), Cecylia Putro (Lady Macduff), Irmina Babińska, Barbara Dejmek, Alina Horanin, Marzena Trybała (Wiedźmy), Bronisława Frejtażanka (Hekata) , Maurycy Kłopocki (Syn Macduffa). Opracowanie muzyczne - Zenon Andrzejewski, spolszczył tekst - Jerzy S. Sito.

Otwarcie zbiorowej wystawy członków Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego w salonie własnym przy ul. Paderewskiego pL "Obraz naszego miasta" związanej z trzydziestą rocznicą wyzwolenia Poznania.

23.2. W Pałacu Kultury zakończyły się dwudniowe obrady XIX Walnego Zjazdu Związku Literatów Polskich.

W obradach uczestniczyli: wicepremier, minister Kultury i Sztuki J ózef Tejchma, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wincenty Krasko, gospodarze Wielkopolski z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą, wojewodą poznańskim Tadeuszem Grabskim, prezydentem Poznania Stanisławem Cozasiem. W drugim dniu obrad zjazdu dokonano wyboru władz Związku: prezesem Zarządu Głównego został Jarosław Iwaszkiewicz. W imieniu uczestników Zjazdu delegacja pisarzy złożyła kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza oraz pod Pomnikiem Bohaterów na wzgórzu Cytadeli. Wieczorem pisarzy z całego kraju podejmowali gospodarze Poznania i Wielkopolski. Spotkanie to uświetnił występ Chóru Męskiego i Chłopięcego pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. W sali sportowo-widowiskowej Arena zakończył się czterodniowy turniej bokserski o "Złoty pas" Aleksandra Polusa - pierwszego w dziejach polskiego pięściarstwa mistrza Europy. Główne trofeum zdobył reprezentant Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Bachrij Nirmaganbetow. W turnieju wystąpiło ok. dziewięćdziesięciu zawodników z siedmiu państw. Akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana w dniach obchodów trzydziestej rocznicy wyzwolenia Poznania, przez Stację Krwiodawstwa, redakcję "Głosu Wielkopolskiego" i Zarząd Wojewódzki Polskiego Czerwonego Krzyża, została zakończona. Plonem siedmiu dni akcji (17 - 23 II) przebiegającej pod hasłem "Dar krwi - Poznaniowi"

Wydarzenia w Poznaniu 00 roku 1975 (23 - 24.2)

jest siedemdziesiąt litrów tego bezcennego leku, oddanego przez dwustu pięćdziesięciu siedmiu ofiarodawców. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyło się spotkanie z okazji dwudziestej dziewiątej rocznicy powołania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. W Salonie Techniki Pałacu Kultury otwarto pokonkyrsową wystawę zorganizowaną przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania na model - teatrum Ratusza Poznańskiego.

MODEL - TEATRUM RATUSZA POZNAŃSKIEGO

W kinie "Pancerniak" odbyło się uroczyste zakończenie konkursu, który z okazji 30 rocznicy wyzwolenia Poznania zorganizowała "Gazeta Poznańska" wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego oraz Wyższą Oficerską Szkołą Wojsk Pancernych.

Złote gody obchodzili Stanisław i Jan Woźniakowie, mieszkańcy Domu Weterana. Jubilaci wychowali pięcioro dzieci, doczekali się dziesięciu wnuków i jednego prawnuka. "Otwarte drzwi" na Wydziale Prawa i Administracji U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Koncert z okazji trzydziestej rocznicy wyzwolenia Poznania w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. Wystąpiły zespoły pałacowe: "Arion", "Skowronki" i "Wielkopolska" oraz przebywający w Poznaniu Chór "Fiołek" Związku Polaków "Zgoda" z Recklinghausen (Republika Federalna Niemiec). 24.2. Marszałek Wasilij Czujkowopuścił Poznań i udał się do Warszawy.

Z okazji trzydziestej rocznicy wyzwolenia miasta odbył się w Sali Wielkiej Pałacu Kultury koncert z cyklu "Młodzież szkolna społeczeństwu Poznania". Wystąpiły zespoły artystyczne szkół podstawowych i średnich dzielnicy Nowe Miasto. W czasie koncertu tytuły honorowe "Zasłużony Nauczyciel PRL" otrzymali Leon Jaeschke, Paweł Kałuża, Józef Michlik, Maria Roszczakowa.

Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowane zostały zasłużone emerytowane nauczycielki, które pierwsze rozpoczynały pracę w Poznaniu w 1945 roku: Izabela Cynka, Maria Dałkowska, Helena Grajek, Lucyna Mroczkowska, Jadwiga Witucka. Odznaczenia wręczył wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego oddało do użytku spożywczy sam (typu "Berlin") przy ul. Ozimina, na obrzeżu Osiedla Przyjaźni w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady".

Czyny społeczne mieszkańców Grunwaldu zadeklarowane w akcji "Sobie, swemu miastu, ludowej Ojczyźnie" ogłoszonej przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu oraz Radę Narodową m.

Poznania osiągnęły łączną wartość ponad 117 milionów zł. O wynikach pracy mieszkańców Grunwaldu mówił na spotkaniu zorganizowanym w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej - Kazimierz Zbudzki, przewoniczący Dzielnicowego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Wśród instytucji, których załogi wniosły największy wkład pracy, Kazimierz Zbudzki wyróżnił Poznańskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" , Poznańskie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa, Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Wojewódzki Zarząd Drogi Ulic. Krzyżem Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski udekorowany został Marian N owak prezes Spółdzielni Budowlanej im. 25-1ecia PRL. Sesja naukowa zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną z okazji trzydziestolecia Polski Ludowej, poświęcona ocenie dorobku gospodarczego kraju. Recital wokalny Paulosa Raptisa (tenor) w auli U niwersytetu im.

Adama Mickiewicza. Przy fortepianie towarzyszył Edward Przyłęcki. 25.2. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zakończono kilkumiesięczne, wie10specjalistyczne badania załogi, pierwsze w takich rozmiarach w kraju. W podsumowaniu akcji udział wzięli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Sleboda, wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej dr med. Ryszard Brzozowski oraz wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Czterech najbardziej zasłużonych lekarzy udekorowano Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi.

W Collegium Maximum Akademii Rolniczej odbyła się zorganizowana przez Zakład Upowszechniania Postępu w Rolnictwie prezentacja prac badawczych zakończonych w uczelni w 1973 r. Zakończyły się obrady sesji naukowej poświęconej omówieniu kierunków rozwoju przemysłu tartacznego w Polsce w latach 1976 - 1980. W godzinach południowych powrócił ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich "Pociąg Przyjaźni". N a dworcu głównym uczestników wycieczki powitali przedstawiciele wojewódzkich władz partyjnych z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdanem Gawrońskim. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży

Socjalistycznej, na którym podsumowano wyniki turnieju młodych mistrzów techniki. Premiera Polskiego Teatru Tańca na scenie Opery Poznańskiej. 1. Modus vivendi do muzyki N orberta M. Kuźnika ("Choreorganochromia 7"). Choreografia - Konrad

Drzewiecki, scenografia - Krzysztof Pankiewicz. Obsada premierowa: Jolanta Dybuś, Franciszek Knapik, Maria Offierska, Przemysław Śliwa, Emil Wesołowski oraz: Krzysztof Białek, Krzysztof Brydiger, Krystyna Górska, Zofia Guzik, Ryszard J anek, Władysław Janicki, Witold Krasuski, Monika Krzywosińska, Bożena Lasota, B1andyna Makowiecka, Henryk Minkiewicz, Zbigniew Misiuda, Ewa Owczarek, Mirosław Pach, Dorota Puzanowska, Marek Skarupski, Lucyna Sosnowska, Zbigniew Stróżniak, Danuta Tyborska, Tadeusz Wasilewski, Ryszard Węgrzynek, Hanna Woźniak; 2. Odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza, choreografia - Konrad Drzewiecki, scenografia Krzysztof Pankiewicz. Obsada premierowa: Emil Wesołowski (Adam), Anna Staszak (Ewa), Jacek Solecki (Kain), Zbigniew Misiuda (Abel) oraz Krystyna Górska, Zofia Guzik, Ryszard Janek, Władysław Janicki, Witold Krasuski, Ewa Owczarek, Mirosław Pach, Dorota Puzanowska, Marek Skarupski, Zbigniew Stróżniak; 3.

PrzYpowieść sarmacka (według Zemsty Aleksandra Fredry) do muzyki Stanisława Moniuszki (Uwertura Koncertowa Bajka). Choreografia - Konrad Drzewiecki, sceno

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (25 - 26.2)

grafia - Krzysztof Pankiewicz. Obsada premierowa: Wiesław Kościelak (Cześnik), Przemysław Śliwa (Rejent), Lubomira Wojtkowiak (Klara), Roma Juszkat (Podstolina) , Franciszek Knapik (Wacław), Jacek Solecki (Papkin) , Zbigniew Stróżniak (DyndaIski) , Krzysztof Brydiger, Marek Skarupski i Mirosław Pach (Hajduki), Krzysztof Białek, Ryszard Janek i Henryk Minkiewicz (Murarze), Krzysztof Białek, Krzysztof Brydiger, Krystyna Górska, Zofia Guzik, Ryszard Janek, Janina Lisiecka, B1andyna Makowiecka, Henryk Minkiewicz, Ewa Owczarek, Mirosław Pach, Dorota Puzanowska, Marek Skarupski, Lucyna Sosnowska, Danuta Tyborska, Tadeusz Wasilewski, Hanna Woźniak (Goście weselni). N a zaproszenie Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przybyła do Poznania delegacja Związku Antyfaszystów Niemieckich z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna).

26.2. Przebywał członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wicepremier Mieczysław JagieIski, który w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady oraz sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Alfreda Kowalskiego, wojewody poznańskiego Tadeusza Grabskiego i prezydenta miasta Stanisława Cozasia zapoznał się z przebiegiem robót przy budowie miejskiego zachodniego odcinka Trasy E-8; z pracą Poznańskiego Kombinatu Budowy Domów w Suchym Lesie oraz z rozbudową Kombinatu Ogrodniczego w Naramowicach. Tego samego dnia odbyło się spotkanie Mieczysława Jagie1skiego z członkami Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego, podczas którego omówiono problemy związane z realizacją uchwały Biura Politycznego

Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wicepremier Mieczysław J agielski (w środku) zapoznaje się z postępem robót na budowie miejskiego zachodniego odcinka Trasy E-8. Z lewej prezydent Poznania Stanisław Cozaś. Z prawej: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, wojewoda poznański Tadeusz Grabski

i Rady Ministrów w sprawie rozwoju Poznania i Wielkopolski do roku 1980. Przybyła delegacja Komitetu Centralnego Dymitrowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży Bułgarii z komendantem głównym Ochotniczych Brygad Pracy Nikołajem Pana jato wem. Wystawę Mariana Gadza1skiego (Warszawa) p.n. "Konie" otwarto w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Koncert kameralny dla uczczenia trzydziestej rocznicy wyzwolenia Poznania, zorganizowany w Sali Malinowej pałacu Działyńskich przez Koło Poznańskie Związku Kompozytorów Polskich. Udział wzięli: Marian Balbuza (fagot), Tadeusz Egiejman (wiolonczela), Jan J ański (fortepian), Jerzy Karwowski (klarnet), Henryk Łukaszewski (klarnet), Joachim Marczyński (kontrabas ), Jan Oczepa (róg), Magdalena Sołtysińska (fortepian), Henryk

Tritt (skrzypce), Ewa Werka (mezzosopran), Tomasz Walczak (flet). Wykonano utwory: Waleriana Gniotą, Andrzeja Koszewskiego, Ryszarda Kwiatkowskiego, Mieczysława Makowskiego, Jerzego Młodziejowskiego, Zenona Schuberta i Jana M. Wieczorka.

27.2. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

na którym oceniono działalność ogniw Frontu w roku 1974 i wytyczono zadania na rok 1975. Rok 1975 ogłoszony został przez Komitet rokiem powszechnego czynu obywatelskiego pod hasłem "Sobie i socjalistycznej ojczyźnie". Początek ogólnopolskiej sesji na ukowej na temat problemów prawno-ekonomicznych w zarządzaniu gospodarką narodową zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Podsumowanie wyników "Miesiąca młodego wynalazcy" ogłoszonego w listopadzie 1974 r. przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej. Do konkursu stanęło 1800 racjonalizatorów ze 126 zakładów przemysłowych Wielkopolski i pięciu szkół zawodowych. I nagrodę wręczono Ryszardowi Karwackiemu z Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" za zgłoszenie dziewięciu projektów usprawnień cyklu produkcyjnego. Otwarcie pawilonu handlowego

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Tekstylno-odzieżowego na Osiedlu Piastowskim w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Sklep o powierzchni 630 m 2 oferuje m. in. artykuły dekoracyjne. .2. W Kombinacie Ogrodniczym N aramowice podsumowano wyniki międzyzakładowego współzawodnictwa w państwowych gospodarstwach rolnych. Sztandar Przechodni Wojewody Poznańskiego i Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych za najlepsze wyniki osiągnięte w roku gospodarczym 1973/1974 zdobył Kombinat Żyd owo powiat Gniezno.

W Sali Malinowej pałacu Działyńskich odbył się jubileusz ćwierćwiecza Zakładu Graficznego Politechniki Poznańskiej. Ponad dwudziestu zasłużonych pracowników otrzymało odznaczenia państwowe i związkowe. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowano Stanisława Drukarczyka (51 lat pracy w zawodzie) i Henryka Późniaka (48 lat pracy). Wybitny chirurg, profesor dr Roman Drews otrzymał dyplom Zasłużonego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Na uroczystość przybyli: sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ostrowcu

Delegacja Ostrowca Świętokrzyskiego wręcza Romanowi Drewsowi dyplom Zasłużonego Obywatela tego miasta

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (28.2 - 1.3.)

Świętokrzyskim Wiesław Borcych i naczelnik miasta Jan Ślusarz. Roman Drews przebywał w latach okupacji (1939 -1945) w Ostrowcu i położył szczególne zasługi jako lekarz, udzielający także pomocy członkom ruchu oporu. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Podczas koncertu Trio Fortepianowe (Anna Wesołowska - fortepian, Mirosław Ławrynowicz skrzypce, Stanisław Fir1ej - wiolonczela) wykonało Koncert potrójny Beethovena. W Arsenale otwarto wystawę proj ektów i realizacji zmarłego w 1969 r. architekta Waltera Gropiusa.

W dzielnicy Nowe Miasto, przy ul. Podwale 10 uruchomiony został bar szybkiej obsługi "Do brawa"łi II f

1.3. W Pałacu Kultury odbyło się spotkanie załogi Zakładu Samochodów Rolniczych "Polmo" z udziałem przedstawicieli władz partyjnych i państwowych. Osiągnięcia Zakładu przedstawił dyrektor Andrzej Babiński. Oficjalne oddanie do użytku nowoczesnej piekarni przy ul. N ałkowskiej 20, zbudowanej przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 w ciągu dwudziestu trzech miesięcy kosztem 44 milionów złotych. Zdolność produkcyjna: 24,8 ton pieczywa na dwie zmiany. Prapremiera oratorium poznańskiego kompozytora Floriana Dąbrowskiego Kolczyki Izoldy według poematu Ildefonsa Gałczyńskiego, na scenie Opery Kameralnej Poznań

Ewa Werka (Izolda) skiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w pałacu Działyńskich. Reżyserował - Roman Kordziński; scenografia - Barbary Wo1niewicz i Władysława Wigury; kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Mieczysława Dondajewskiego. W premierowej obsadzie wystąpili: Jerzy Schejba1 i Władysław Wdowieki (Poeta); Ewa Werka (Izolda); Jacek Flur (Serafin); Bogdan Kajak, Leonard Katarzyński i Tadeusz Kubiś (HeroIdy) , jako Anioły - Zespół Kameralny Poznańskiego Chóru Chłopięcego.

W salonie Empiku odbyło się otwarcie wystawy prac aftystki-grafika Marii Dolnej. Tematem były "Kwiaty" dedykowane Poznaniowi w trzydziestą rocznicę wyzwolenia. Absolutorium w Akademii Ekonomicznej na Wydziale Hand10wo- Towarowym. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego z udziałem Trio Fortepianowego: Mirosław Ławrynowicz (skrzypce), Stanisław Fir1ej (wiolonczela), Anna Wesołowska (fortepian) .

2.3. Uroczysty koncert w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z okazji zbliżającego się Święta Kobiet, inaugurujący cykl spotkań kobiet miejskich z wiejskimi. Tego dnia odbyło się spotkanie kobiet z Zarządu Aptek Województwa Poznańskiego z gospodyniami wiejskimi z powiatu Ostrów W1kp. Ogólnopolski Rzemieślniczy Konkurs Fryzjerski w konkurencji kobiet i mężczyzn odbył się w Izbie Rzemieślniczej. I miejsce zdobyła poznanianka Joanna Kopecka. 3.3. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznego Młodzieży Wiejskiej poświęcone problemom ideowo-wychowawczym. 4.3. W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się X plenarne posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej z udziałem sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Radzieckiej Bogdana Gawrońskiego . Referat sprawozdawczy z działalności Komitetu wygłosił jego wiceprzewodniczący Włodzimierz J uskowiak. Uchwalono program działalności na rok 1975. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej S tare Miasto poświęcona ocenie porządku i bezpieczeństwa publicz· nego w dzielnicy.

Recital fortepianowy radzieckiego pianisty Lwa Własenki w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Do Ośrodka Informacji Naukowej Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk przybyła delegacja Centrum Informacji N auk Społecznych Akademii Nauk Niemieckiej Republiki Demokratycznej pod przewodnictwem Gunthera Hertinga. W parku nad Wartą, na zamarzniętej gliniance załamał się lód pod bawiącymi się trzema dziewczynkami. Od niechybnej śmierci uratowali je: osiemnastoletni pracownik Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych Mariusz Orlikowski oraz Waldemar Ciesiołka, Przemysław Ignatowicz, Karol Kamza i Paweł Kubicki - · uczniowie Zasadniczej Szkoły Samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 7.

5.3. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie Egzekutywy z delegatkami organizacji kobiecych na Krajowy Zjazd Ligi Kobiet w Warszawie.

W pałacu Działyńskich odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. N a czele nowego Zarządu stanął ponownie redaktor Stanisław Kubiak.

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (6 - 7.3)

6.3. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet dla załóg Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hand10wo- U sługowego "Arged" odbył się w sali sportowo-widowiskowej Arena. Program wypełnili artyści Opery Poznańskiej oraz Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska". Odbył się także wiosenny pokaz mody. W Sali Renesansowej Ratusza, z okazji trzydziestej rocznicy wyzwolenia miasta - odbył się koncert dla par małżeńskich, które obchodzą trzydziestolecie pożycia. Gratulacje składał wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak. Jubilatom wręczono pamiątkowe dokumenty i wiązanki kwiatów. Odbyła się narada prezesów zarządów powiatowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację okręgu poznańskiego pOSWlęcona planom organizacji na rok 1975. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się Koncert Pro Sinfoniki z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet. Wystąpili m. in. Chór Dziewczęcy Pro Sinfoniki z Grodziska W1kp. i Nowego Tomyś1a pod dyrekcją Wa1erii Milczyńskiej oraz Madrygaliści Pro Sinfoniki pod dyrekcją Barbary Nowak. W Domu Technika obradowała Ogólnokrajowa Konferencja Ergonomiczna. Powstał Harcerski Zespół Estradowy pod kierownictwem Zbigniewa Standara. W wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł inżynier Konstanty Suligowski, dyrektor techniczny w

Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym od 12 lutego 1945 do 26 października 1948, pracownik Przedsiębiorstwa w latach 1934 - 1960. 7.3. W Pałacu Kultury otwarto wystawę z okazji dwudziestopięciolecia Spółdzielni Pracy Rękodzieła Arstystycznego "Rytosztuka" . Koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrygował Amerykanin polskiego pochodzenia Jacques Singer. Solistką była Delfina Ambroziak (sopran) .

Otwarcie wystawy dzieł współczesnych artystek polskich ze zbiorów Muzeum Narodowego. W sali sportowo - widowiskowej Arena odbył się koncert artystów Opery Poznańskiej i Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" dla pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W trakcie prac związanych z odbudową zabytkowej kamieniczki przy ul. Kramarskiej 17, prowadzonych przez poznański oddział Pracowni Konserwacji Zabytków, brygada robotników: Józef Doruch,

Henryk Maj decki, Jan Pabich, Marian Poczta, Grzegorz Szostak i Władysław Szymaniak, pracująca pod kierunkiem Ryszarda Fertscha odkopała gliniany dzban, który zawierał około 5000 sztuk srebrnych monet z XIV wieku (większość - grosze praskie). Skarb odkrył Władysław Szymaniak. 8.3. Aktualne zadania pracy partyjnej, realizacja zadań w przemyśle, handlu oraz rolnictwie zgodnie zuchwałą XIV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej-były tematem roboczej narady pierwszych sekretarzy komitetów powiatowych i dzielnicowych, która odbyła się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Naradę prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyło się spotkanie członków prezydium Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z aktywistkami Związku. Odbyło się także spotkanie z kobietami pracującymi w sztabie Wojsk Lotniczych i podległych mu instytucjach. Premiery dwóch utworów baletowych Augustyna B10cha w Operze Poznańskiej: Oczekiwanie i Bardzo śpiąca królewna, w reżyserii i choreografii Witolda Grucy, scenografii Liliany Jankowskiej. Kierownictwo muzyczne spoczywaw rękach Jana Ku1aszewicza. Obsada premierowa: Oczekiwanie (balet w jednym akcie): Miłosz Dąbrowski (On; Bibułek), Izabella Kwiecień (Ona; Bibułka), Edmund Koprucki (Fus), Janina Porzyńska (Sprzątaczka), Elżbieta Kłosowska, Kornelia Matecka, Małgorzata Piątkowska (Kelnerki), Danuta Fajfer, Maria Głuszak, Danuta Łodyga, Jadwiga Milczyńska, Aleksandra Pięterek, Wiesława Socha, Bożena

Izabella Kwiecieńf, .

IItfl F

Tomiak (Bibułki), Teresa Chodziak, Eleonora Dondajewska, Maria Głuszak, Janusz Kołodziejczyk, Stefan Łuczak, Maria Malinowska, Kazimierz Milczyński, Lidia Mizga1ska, Bogumiła Paciorek, Kazimierz Sarbicki, Józef Zieliński (Goście).

Bardzo śpiąca królewna (bajka muzyczna): Małgorzata Połyńczuk (Królewna), Janina Roze1ówna (Królowa), Bogdan Ratajczak (Babcia), Irena Cieślikówna (Ochmistrzyni), Juliusz Stańda (Królewicz), Edward Kmiciewicz (Król), Krystyna Pakulska (Wróżka Filutka), Stanisław Wójt (Wróżka Jędzunia), Roman Kurniczak (Pies Pudel), Radosława W olniewicz (Starowinka ), Elżbieta Kłosowska, Maria Konieczna, Izabella Kwiecień, Maria Malinowska, Kornelia Matecka, Małgorzata Pietkowska (Wróżki), Janina Banach, Bożena Boch, Leopolda Czarnecka, Olga Furmanowicz, Mirosława Kieniewicz, Kry

Małgorzata Połyńczuk

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (8 - 12.3)

styna Kolasińska, Wiesława Kopema, Izabela Kopiec, Krystyna Kozłowska, Krystyna Lejman, Irena Masie1, Jadwiga Nowak, Hanna Przybylska, Danuta Smyła, Bożena Szczerbal, Krystyna Szydłowska, Maria W1eklińska, Józefa Żabczyń - ska, Sylwia Zwierzyńska (Damy dworu), Miłosz Dąbrowski, Andrzej Górny, Janusz Kołodziejczak, Edward Podo1ańczuk, Piotr Piotrowski, Kazimierz Sarbicki, Andrzej Szymański, Józef Zieliński (Straż pożarna i królewska). Przygotowanie chóru: Henryk Górski i Jolanta Dota- Komorowska. Otwarcie wystawy Janiny Pęcherskiej - Szczepskiej w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania związanej ze Świętem Kobiet.

Dobromira (akwarela) Zmarł Teodor Garbarek, długoletni działacz polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, członek Komunistycznej Partii Francji i Komunistycznej Partii Polski w latach międzywojennych, były więzień polityczny obozów koncentracyjnych. Po wyzwoleniu działacz Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pełniący m. in. funkcje kierownika Wydziału Rolnego Komitetu Wojewódzkiego. Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 9.3. W Ratuszu odbyła się akcja skupu pamiątek związanych z życiem codziennym dawnego Poznania, zorganizowana przez Muzeum Historii Miasta Poznania.

10.3. W Galerii Nowej Teatru Nowego otwarta została wystawa malarstwa Tomasza Ciecierskiego .

Mały festiwal filmów z udziałem Maji Komorowskiej rozpoczął się w kinie" Gong". Przystąpiono do rozbiórki dziewięciu baraków przy ul. Wincentego na Zawadach. Mieszkało tam od dawna czterdzieści sześć rodzin. 12.3. Spotkanie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z załogą Zakładów Energetycznych Okręgu Zachodniego. Uczestniczyli w nim: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski i prezydent Poznania Stanisław Cozaś. W czasie spotkania wielu zasłużonych pracowników udekorowano odznaczeniami państwowymi, m. in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy dyrektora Zakładów Lechosława Gruszczyńskiego, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - Władysława Dakterę. W dowództwie Wojsk Lotniczych zakończyła się dwudniowa narada poświęcona współzawodnictwu oraz przodownictwu w służbie wojskowej. W Zasadniczej Szkole Samochodowej odbył się apel uczniów, podczas którego uczniowie: Waldemar Ciesiołka, Przemysław Ignatowicz, Karol Kamza i Paweł Kubicki nagrodzeni zostali listami pochwalnymi za uratowanie w dniu 4 marca br. trzech dziewczynek tonących wskutek załamania się lodu. Początek "Dni Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza". Setny Przegląd Nowości Wydawniczych Miesiąca w hallu głównym Pałacu Kultury, organizowany przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

13.3. N arada sekretarzy komitetów powiatowych 'i dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komitecie Wojewódzkim, poświęcona podstawowym problemom XIV Plenum Komitetu Centralnego. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński. Otwarcie wystawy fotografików z Frankfurtu (Niemiecka Republika Demokratyczna) w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 14.3. Otwarcie Targów Krajowych "Wiosna-7 5".

W Muzeum Archeologicznym otwarto wystawę pod nazwą "Osadnictwo słowiańskie w Berlinie Zachodnim · - Spandau". Ekspozycja obejmuje plon wykopalisk prowadzonych od ponad dziesięciu lat na słowiańskim grodzisku w Spandau przez Muzeum Archeologiczne w Berlinie Zachodnim. Była to pierwsza tego rodzaju prezentacja osadnictwa słowiańskiego na tym terenie, umożliwiająca poznanie niezwykle ciekawej i stojącej na wysokim poziomie kultury materialnej Słowian Połabskich.

Recital fortepianowy Jerzego Godziszewskiego dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Mauricego Ravela odbył się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W utworach na cztery ręce wystąpiła Alicja Mikusek. 15.3. Uroczyste pożegnanie dwudziestu dwóch zasłużonych opiekunów społecznych, którzy od lat pełnili obowiązki w dzielnicy Nowe Miasto.

15 Kronika Miasta Poznania 3(75

Spotkanie działaczy Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego z udziałem wiceprzewodni - czącego Centralnego Komitetu, Michała Grendysa. Zakończenie Ogólnopolskiej Giełdy Odzieży Roboczej zorganizowanej przez Zrzeszenie Producentów Odzieży Roboczej i Służbowej.

Uczestniczyło czterdzieści spółdzielni pracy. 16.3. Ekspozycję Targów Krajowych "Wiosna-75" zwiedził wiceprezes Rady Ministrów Kazimierz Olszewski w towarzystwie ministra handlu wewnętrznego Edwarda Sznajdra, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfreda Kowalskiego i prezydanta Poznania Stanisława Cozasia. "Otwarte drzwi" na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznański ej . 17.3. Przebywający w Poznaniu przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński spotkał się z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Odbył także rozmowę z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jubileusz trzydziestolecia Instytutu Zachodniego w Sali Malinowej pałacu Działyńskich z udziałem przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady, wojewody poznańskiego Tadeusza Grabskiego i prezydenta Poznania Stanisława Cozasia. Henryk Jabłoński udekorował sztandar Instytutu Orderem Sztandaru Pracy I ki. Referat obrazujący osiągnięcia Instytutu w latach 1945 - 1975 wygłosił prof. dr Lech Trzeciakowski.

Dni Książki Instytutu Wydawniczego Centralnej Rady Związków Zawodowych w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". J ed

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (17-21.3)noczesnle odbywały się spotkania czytelników z autorami. Początek dwudniowego sympozjum dla kierowników służb szkolenia komend wojewódzkich straży pożarnych w kraju, zorganizowanego w Szkole Chorążych Pożarnictwa. W Pałacu Kultury odbyły się eliminacj e do XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej.

Dwudziesta piąta impreza z cyklu "Młodzież szkolna społeczeństwu miasta Poznania" w Pałacu Kultury. Dni Kultury Romańskiej zorganizowane przez Klub Studencki "Aspirynka " . Na Osiedlu Przyjaźni w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" oddano do użytku nowy supersam spożywczy o powierzchni 1200 m 2 usytuowany między blokami mieszkalnymi 13 i 18. 18.3. W Domu Technika odbyła się wielkopolska narada aktywu Naczelnej Organizacji Technicznej, na której podsumowano dyskusję poprzedzającą VII Kongres Techników Polskich. Na naradę przybył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. 19.3. W pałacu Działyńskich rozpoczęła się V Ogólnopolska Sesja "Nauka i publicystyka wobec problematyki niemieckiej". W obradach uczestniczyli również przedstawiciele wydziałów Zagranicznego oraz Propagandy, Prasy i Wydawnictw Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zakończenie Targów Krajowych "Wiosna-75". Zakontraktowano towary ogólnej wartości ponad 70 miliardów zł. Ekspozycję targową zwiedziło prawie sto tysięcy ludzi. Zawarto 52 655 transakcji.

W Instytucie Filozofii U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się sesja naukowa pt. "Rozważania wokół dziedzictwa Kanta". Ogłoszenie wyników konkursu na wystawę sklepową pt. "Poznański handel kobietom pracującym". W grupie sklepów przemysłowych' I nagrodę przyznano Grzegorzowi Tomczakowi za dekorację witryn w sklepie przy ul. Ratajczaka 22/24. W grupie sklepów spożywczych - Janinie Danie1ewicz za dekorację witryny sklepu Wielkopolskiej Spółdzielni Ogrodniczej przy ul. 27 Grudnia 9.

Rozpoczęto przebudowę zbiegu ulicy Pułaskiego z al. Wielkopolską oraz skrzyżowania Obornickiej i Armii Poznań z ulicą Winogrady. 20.3. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tematem obrad były zagadnienia związane z utrwalaniem praworządności. Posiedzeniu przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Władysław Sleboda.

Na Czwartku Literackim w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego Anna Kamieńska spotkała się z czytelnikami. 21.3. Na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli odsłonięto obelisk ku czci poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej (1945-1948) członków Związku Walki Młodych. W uroczystości uczestniczyło około dwustu byłych działaczy Związku. Przemawiał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Ś1eboda, który dokonał także odsłonięcia obelisku. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet poświęcone omówieniu realizacji uchwały VI Zjazdu Krajowego.

Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Gościnne występy zespołu warszawskiego Teatru Polskiego na scenie Teatru Polskiego z trzema jednoaktówkami Aleksandra Fredry: Świeczka zgasła, Pan Renet i Nikt mnie nie zna. 22.3. W Pałacu Kultury otwarto wystawę plenerową fotografii "Warsztaty fotograficzne 1974". Koncert Poznańskiej Orkiestry Kameralnej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Solistą był Zbigniew Słowik (skrzypce).

W wieku osiemdziesięciu dwóch lat zmarł Józef Kania, zasłużony działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego, prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego w latach 1956 -1957.

23.3. Handlowa niedziela. W hali targowej przy ul. Świerczewskiego odbył się kiermasz wiosenny. W sali sportowo-widowiskowej Arena zakończył się "Turniej Wiosny" - międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej kobiet z udziałem reprezentacji Czechosłowacji, Kuby, Polski, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Węgier. Zwyciężyła gimnastyczka radziecka N atalia Kraszennikowa. Zakończyły się eliminacje wojewódzkie do XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. Do przesłuchań stanęło ponad osiemdziesięciu kandydatów oraz dwadzieścia trzy zespoły wokalno-instrumentalne.

«

24.3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Prezesem zarządu wybrany został Czesław Chruszczewski. W obradach uczestniczyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i prezydent Poznania Stanisław Cozaś. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej N owe Miasto poświęcona ocenie działalności samorządu mieszkańców oraz realizacji programu społeczno - gospodarczego rozwoju dzielnicy w roku 1974.

W salonie Empiku odbyła się pierwsza impreza słowno-muzyczna . ,Instrument i poezja" . Udział wzięli: Franciszek Langner (flet), Mieczysław Kaczorowski (obój), Tomasz Szymański (recytacje). Tematem były "Sonety instrumentalne" Witolda Hu1ewicza.

Otwarcie w Arsenale wystawy malarstwa Andrzeja M. Łubowskiego. Maraton jazzowy zakończył ,.Dni kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza" .

25.3. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się podsumowanie wyników współzawodnictwa pod hasłem "Młodych dar Ojczyźnie". Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona sprawozdaniu z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta w roku 1974. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Grunwald poświęcona ocenie działalności samorządu mieszkańców. Dzień patrona w Szkole Podsta

Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975 (25 - 27.3)

wowej Nr 88 im. Karola Świerczewskiego. Harcerze złożyli przyrzeczenie. Koncert dla uczniów i rodziców. Nowe dwuczłonowe tramwaje (105- N) z Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych rozpoczęły służbę na linii 14.

Tramwaj 105-N podczas próbnej jazdy ulicami Poznania

Koncert orkiestry kameralnej Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistą był Tadeusz Adam (skrzypce). Otwarcie wystawy prac klubów fotograficznych z Merseburga, Jeny i Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) w ramach "Interfoto- Przyjaźń 3X3".

26.3. W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się podsumowanie poznańskiej "Panoramy XXX lecia" w Warszawie (17 - 24 III). Jan Krzyżanowski - dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki U rzędu Miasta W arszawy wręczył poznańskim działaczom i twórcom listy z podziękowaniami od prezydenta Warszawy Jerzego Majewskiego. Podziękowanie gospodarzom warszawskim złożył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

W sali Kombinatu Ogrodniczego Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice odbyło się spotkanie młodych radnych Wojewódzkiej, i

Rady Narodowej m. Poznania poświęcone udziałowi młodzieży w rozszerzaniu programu rozwoju gospodarki żywnościowej. Przebywająca w Poznaniu kapitan statku "Powstaniec Wielkopolski" Danuta Kobylińska- Wa1as spotkała się z wicewojewodą Romualdem Zysnarskim a następnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Wilda poświęcona sprawozda - niu z realizacji ubiegłorocznych zadań i budżetu dzielnicy. Na Stadionie im. 22 Lipca odbyło się międzypaństwowe spotkanie piłkarskie Polska - S tany Zjednoczone Ameryki Płn. zakończone wynikiem 7:0 (4:0). Bramki zdobyli: Kazimierz Dejna - trzy, Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach po dwie. Sędziował Zdenek J elinek (Czechosłowacja) . 27.3. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady z przedstawicielami załogi statku "Powstaniec Wielkopolski": kapitanem Danutą Kobylińską- Walas, drugim oficerem Ryszardem Maziarzem i I sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej Wilhelmem Matysiakiem. Goście poinformowali m. in. o wynikach pierwszego rejsu. W godzinach popołudniowych goście zwiedzili Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice, gdzie uzgodniono, że nadwyżki warzyw i owoców dostarczane będą przez Kombinat za pośrednictwem przedsiębiorstwa "Bartona" - na statki pływające pod banderą Polskiej Żeglugi Morskiej w tym również na pokład "Powstańca Wielkopolskiego" . Posiedzenie plenarne Zarządu Okręgu Związku' Bojowników o Wolność i Demokrację poświęconeomówieniu zadań wynikających z uchwały- Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie obchodów trzydziestej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Gospodarze dzielnicy J eżyce spotkali się z przedstawicielami zakładów pracy, instytucji, samorządu mieszkańców, placówek oświatowych i organizacji społecznych, które zajęły w latach 1973 - 1974 przodujące miejsca w konkursie "Mieszkańcy sobie, swemu miastu i ludowej ojczyźnie". W rywalizacji o tytuł najlepszego realizatora czynów społecznych, pierwsze miejsce zajęli: w grupie zakładów pracy i instytucji - załoga Fabryki Aparatów i Urządzeń Komunalnych "Powogan"; w grupie samorządu mieszkańców - Komitet Osiedlowy "Ogrody"; w grupie placówek oświatowych .Technikum Energetyczne, a wśród organizacji społecznych - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. W uznaniu za pracę społeczną dwadzieścia cztery osoby otrzymały Odznaki Honorowe Miasta PoznanIa. 28.3. Zmarł Stanisław Grze1czak, były I sekretarz Komitetu Powiatowego

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu oraz starszy instruktor Komitetu Wojewódzkiego, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 29.3. Około godziny 16.00 nad Poznaniem przeszła burza śnieżna z wyładowaniami atmosferycznymi.

Gabriela Zapolska

SKIZczyli światowe nic w 3 aktach na 4 eso&y bardzo wesołe i... nieprzyzwoite

30.3. Premiera komedii Gabrieli Zapolskiej Skiz w Teatrze Nowym, w reżyserii Izabelli Cywińskiej; scenografii Andrzeja Sadowskiego; z muzyką Zbigniewa Górnego. Ruch sceniczny opracowała Zofia Kuleszanka. W obsadzie premierowej wystąpili: Sława Kwaśniewska (Lulu), Marian Pogasz (Tolo), Joanna Orzeszkowska (Muszka), Józef Onyszkiewicz (Wituś).'

Kronikarz tysięcy młodych. N a zdjęciu słuchaczki szkół pielęgniarskich

5 O lAT TEMU KRONIKA MIASTA POZNANIA PISAŁA.. .

Zeszyt 7/8 (z datą 31 VIII 1925 r.) posiadał iście wakacyjną konstrukcję: dwie trzecie objętości zajęła bowiem rozprawa Andrzeja Wojtkowskiego Rola Poznania i Wielkopolski w żYciu narodu. Interesująca ta praca nie wyszła ocenami w zasadzie poza czasy rozbiorów. Resztę miejsca w zeszycie zajęły noty wydawnicze i kronika wydarzeń. Podobnie - zeszyt dziewiąty (30 IX), który rozpoczynał się rozprawą Kamila Kantaka Kronika bernardynów poznańskich. W dziale bieżącym zawarto sprawozdanie z uroczystości bo1esławowskich, jakie odbyły się w Poznaniu w dziewięćsetlecie koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego; w obchodach uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej. UroczYstości dnia 13 września - pisze sprawozdawca - rOzPoczęły się otwarciem mostu Bolesława Chrobrego. U wejścia na most od strony Chwaliszewa wzniesiono piękną bramę triumfalną, ozdobioną w zieleń, chorągwie i godło państwowe. Całe Chwaliszewo było rzęsiście przYbrane. Organizacje i młodzież szkolna tworzYły szPaler. Tłumy publiczności zgromadziły się w pobliżu mostu [...j Witany entuzjastycznie przYbył na miejsce pan prezYdent o godz. 9.20 i zasiadł na wzniesieniu w pięknie urządzonym pawilonie [.ooj Chór odśpiewał kantatę. Dziewczątko ze Sródki wręczYło prezYdentowi kwiaty przYozdobione szaifami Z napisem "Obywatele prawego brzegu Warty -. Prezydentowi Rzplitej". N astępnie wszedł wśród powszechnej ciszy na mównicę p. prezydent Ratajski i wygłosił przemówienie zakończone następującym fragmentem: Most pobudowany w tym roku jubileuszowym, a poświęcony pamięci Bolesława Chrobrego, niechaj będzie drobnym przYczYnkiem wdzięczności miasta Poznania dla twórcy Polski, zanim stanie w grodzie w myśl uchwał Magistratu i Rady Miejskiej wielka postać jego w spiż zakuta.

BudowniczYm zaś mostu, jego lnzYnierom, architektom, statykom, rzemieślnikom i robotnikom niechaj da szczęście i zadowolenie, płynące Z dokonania dzieła wielkiego i pożYtecznego, obliczonego trwałością na wieki, świadczącego potomnym chlubnie o ich zdolnościach. SzYbkością działania, ścisłością obliczeń, pięknem łuków i linii, dali współpracownicy mostu dowód, że pokolenie nasze, choć żYjące w powojennym trudzie, umie pracować skrzętnie i sprawnie. Żyjemy szczęściem odrodzonej OjczYzny, nic innego nie pragnąc szczerzej, jak aby naród polski, w błogosławionej pracy pokojowej rozwijając wszelkie siły mo Niech ŻYje najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska! Niech żyje pan prezydent Stanislaw Wojciechowski! N astępnie "gdy zamilkły okrzyki i tony hymnu narodowego" , po poswlęceniu mostu przez biskupa Łukomskiego i przecięciu wstęgi przez prezydenta, udano się na środek mostu, gdzie odczytany został akt erekcyjny. O godzinie dziewiątej rano - czytamy w nim - pan prezydent Rzeczypospolitej dokonal otwarcia nowego mostu, lączącego Chwaliszewo z Ostrowem Tumskim ponad przyszlym korytem Warty, ku uczczeniu wiekopomnej pamięci budowniczego państwa polskiego, wielkiego króla Boleslawa Chrobrego, w dziewięćsetną rocznicę jego koronacji i śmierci mostem Boleslawa Chrobrego nazwanego [...j Most Boleslawa Chrobrego stanąl na miejscu mostu żelaznego, zniszczonego w pierwszych dniach kwietnia roku 1924 przez powódź. Budowę nowego mostu rozpoczęto dnia 12 września 1924 roku, a skończono dnia dzisiejszego.

Wykon al budowę radca miejski, inżynier Augustyn Drozdowicz za pośrednictwem firmy " Towarzystwo Robót Inżynierskich" w Poznaniu wedlug projektu inŻYniera Łucjana Ballenstedta. Kierownikiem robót ze strony Magistratu byl inŻYnier Adam Drosio, radcą architektonicznym radca miejski Sylwester Pajzderski.

Most obliczony jest na przeplyw największej wody, przy chyżości 1,93 m i przy wodostanie 58,11, 830 m 3 na sekundę i sklada się Z dwóch luków trójprzegubowych: większego o rozpiętości 51 m i mniejszego 34,60 m. Duży luk ma fundamenta na poziomie 46,60. Przyczólek tumski zalożono na poziom 49,50. Przyczólek chwaliszewski i tumski fundowano na palach o nośnej sile 34 ton. Największe naprężenie na podlożu wzmocnionym palami 4,39 kg/cm 2. Największe dopuszczone naprężenie betonu 52, 7 kg/cm 2, na żelazo do 800 kg/cm 2. Obciążenie mostu dopuszczalne do 1000 kg na metr 2 . Próbne obciążenie odbylo się 11 i 12 września roku 1925 z wynikiem dodatnim. Po otwarciu mostu uczestnicy uroczystości udali się na solenne nabożeństwo odprawione w Złotej Kaplicy, w której mieści się sarkofag i pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Prezydent Rzeczypospolitej złożył wieniec wawrzynowy u trumny Mieszka i Bolesława Chrobrego.

W ramach pobytu w Poznaniu, Stanisław Wojciechowski o godz. 16.00 dokonał otwarcia ogrodu szkolno-botanicznego, wziął udział w akademii bo1esławowskiej w auli Uniwersytetu Poznańskiego i z okazji 25-1ecia Izby Rzemieślniczej oraz w raucie w Sali Białej "Bazaru". W dniu 21 maja 1925 r. Zarząd Miejski udostępnił łazienki na Bociance. Historia budowy łazienek opublikowana została w zeszycie Nr 9. Pomimo poważnych kosztów związanych z budową, pomimo trudności finansowych - pisze sprawozdawca, postanawia Rada Miejska na wniosek Magistratu w dniu 23 I 1924 r. znieść stare lazienki rzeczne w zatoce Warty przy Bramie Dębińskiej i uchwala kredyt na budowę nowego rzecznego zakladu kąpielowego. Nowe lazienki różnią się zasadniczo od starych lazienek, wybudowanych przez Niemców oraz od projektowanych lazienek przed wojną światową tym, że miejsce ich obrano 800 m w górę Warty, to jest powyżej wszystkich brudnych odplywów miejskich [...j Przy lewym brzegu Warty na normalną wodę wybagrowano basen o powierzchni ok. 15 000 m 2 [...j Budynek lazienkowy postawiono na grobli nadrzecznej we wysokości wolnej od zalewu przy najwyższych stanach Warty. Środkowa, murowana część budynku zawiera kasę, pogotowie ratunkowe, restaurację i mieszkanie zawiadowcy; skrzydla boczne przeznaczone są w górnej części drewnianej na kabiny do rozbierania (na

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.07/09 R.43 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry