SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.07/09 R.43 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Zbigniew P o g o r z e 1 s k i niu (1946 - 1975).

Rozwój przemysłu uspołecznionego w Pozna

.5

MATERIAŁY

Rozwój telekomunikacji w Poznaniu w latach 1885 -1975 (szkic monograficzny) Mieczysław K i e 1 i s z e w s k i Telekomunikacja poznańska w latach 1885 - 1965. .27 Henryk S t o r c z y k i Adam Z i e m s ki - Urząd Telefonów Miejscowych w latach 1966 - 1975. .46 Wojciech P ę d o w s ki - Warunki socjalne w latach 1966 - 1975 . 56 Grzegorz W i ś n i e w s ki - Zrzeszenie Studentów Po1skach w Poznaniu w latach 1950 -1973. .63 Zenon S z y m a n k i e w i c z - Przyczynek do wrześniowych dni Poznania w roku 1939. .83 Klementyna Ś 1 i w i ń s k a - Automobilistki poznańskie w latach 1926 - 1939 95

KRONIKA Budowniczowie Polski Ludowej Henryka N a m y s ł o w s k a - Czesław Szymański - kierownik Zakładu Energetyczno- Remontowego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". 107

Odznaczeni

Wanda M a t u s z e w s k a

Wybitny matematyk prof. dr Władysław Orlicz

Laureaci nagród Tadeusz O r 1 i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974 (Piotr Alejski, Jerzy Bachorski, Andrzej Dubowik, Bogdan Hedzie1ski, Mariusz Kaczmarek, Janusz Książek, Jan Łącki, Władysław Machowdak, Henryk Maciaszek, Ryszard Micha1czyk, Ferdynand Miller, Jan A. Nikisch, Marian Rakiewicz, Jerzy Strojny, Marian Szymański, Zbigniew Tatarkiewicz, Kazimierz Tobo1ski, Andrzej Wachowski, Barbara Wołyńska, Antoni Woźniak, Cezary Wyszyński) 119

Z ż ałob nej karty

StanisKv, Jasnosz je · -kim

Wspomnienie o profesorze doktorze Zdzisławie Ra

Spis treści

Sprawozdania Marian G e n o w e fi ak - Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona programowi budownictwa mieszkaniowego do roku 1980. A n e k s: N owe nazwy ulic, osiedli i obiektów komunikacyjnych .141 Marian G e n o we fi a k - Wspólna Sesja Rad Narodowych poświęcona głównym kierunkom rozwoju kultury Poznania i województwa poznańskiego w latach 1975-1980. .. 1 5 6 Andrzej B z d ę g a - Konkurs na projekt koncepcyjny Rynku Wildeckiego 162 Czesław K n o 11 - Działalność Społecznych Komitetów Budowy Szkół w Poznaniu w latach 1953 - 1972. An e k s: Prezydia Komitetów Budowy Szkół 168 Adam T a b o r s ki - Stulecie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu . 1 7 8 Wydarzenia w Poznaniu w roku 1975. Część pierwsza .191 50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała .231

ZDJĘCIA Jędrzeja Borowczyka, Centralnej Agencji Fotograficznej, Witolda Czarnieckiego, Waleriana Dobraka, Henryka Drygasa, Marka Juszczaka, Eugeniusza Kitzmanna, Krajowej Agencji Wydawniczej, Tadeusza Lejczaka, Dany Matuszewskiej, Jana Molskiego, Piotra Murawy, Stanisława Ossowskiego, Wojciecha Pędowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Andrzeja Rajewicza, Spółdzielni Pracy "Fotos", Elżbiety -Szabunia, Stanisława Wiktora, Barbary Wojciechowskiej, Grażyny Wyszomirskiej

RYS UNKI

Józefa Neubauera, Matyldy Patała, Jacka Sołgały, Barbary Ziętkowskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.07/09 R.43 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry