WYDARZENIA W POZNANIU W 1974 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2

Czas czytania: ok. 39 min.

Część

l. 10. Poznański Kombinat Budowy Domów (przedsiębiorstwo w budowie) zmienił nazwę na Poznański Kombinat Budowlany. Od tego momentu rozpoczyna się właściwa działalność Kombinatu. Jubileusz czterdziestolecia pracy obchodził wybitny chirurg i uczony, prof. dr Roman Drews.

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego wyjechał na koncerty do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 2. 10. Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. U czestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński oraz wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Tegoż dnia odbyła się inauguracja roku na Akademii Rolniczej. Rozpoczęcie krajowej narady działaczy Frontu Jedności N arodu poświęconej upowszechnianiu świeckiej obyczajowości obywatelskiej . Uczestniczyli sekretarzczwarta

Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i sekretarz Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Witold J arosiński. 3. 10. Przy ul. Gdyńskiej odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty budowanej przez załogę Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1 fabryki akumulatorów samochodowych Poznańskich Zakładów Elektrochemicznych "Centra". Uczestniczyli: kierownik Wydziału Budownic

I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicziej Nowe Miasto Bogdan Sajna wmurowuje akt erekcyjny

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (3 - 6.10)

twa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Miron Kolasiński, I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Nowe Miasto Bogdan Sajna, dyrektor Zjednoczenia "Elkam" Leszek Skóra i dyrektor zakładów "Centra" Stefan Krzakiewicz. Załoga Fabryki Pomocy Naukowych przy ul. Międzychodzkiej otrzymała na własność Sztandar Przechodni Ministra Oświaty i Wychowania oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców za osiągnięcia we współzawodnictwie międzyzakładowym w latach 1967 - 1973. Inauguracja nowego roku akademickiego w Politechnice Poznańskiej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej.

Zmarł Józefat Borucki, pedagog, udekorowany Orderem Sztandaru Pracy II klasy, długoletni kierownik Szkoły dla Pracujących Nr 3.

4. 10. Przybyła delegacja Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z I sekretarzem Gorkowskiego Obwodowego Komitetu Iwanem Christoradnowem. Członkowie delegacji spotkali się z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Wojteckim i Bogdanem Gawrońskim, złożyli także wizytę w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". N arada sekretarzy organizacyjnych komitetów powiatowych i dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komitecie Wojewódzkim. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Kulesza. Nowy rok akademicki rozpoczęła Akademia Wychowania Fizycznego. W uczelni studiuje ponad pięciuset studentów . Utworzono

nowy Wydział: Turystyki i Rekreacji. Inauguracja nowego sezonu działalności Klubu "Proscenium" przy Towarzystwie Kultury Teatralnej. W foyer Teatru Nowego Jerzy Adamski mówił na temat narodzin współczesnego teatru. 5. 10. Inauguracja roku akademickiego w Akademii Ekonomicznej. Oficjalne otwarcie XXIII Ogólnopolskiego Rajdu Przyjaźni Polsko- Rad,zieckiej na stokach poznańskiej Cytadeli. Meldunek o otwarciu imprezy złożył prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, Annie Tyczyńskiej, kierownik rajdu Henryk Kamiński. Ruch samochodowy w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Polskiej do Przeźmierowa został zamknięty. Rozpoczęła się budowa .zachodniego odcinka Trasy E-8.

Otwarcie wystawy ,,25 lat NRD w plakacie". Otwarcie wystawy dorobku Poznańskiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego w Pałacu Kultury. W Wojewódzkim Ośrodku Informacji Turystycznej otwarto wystawę fotogramów Dany Matuszewskiej, Leszka Adamczewskiego i Henryka Drygasa pl. "Z wizytą u przyjaciół".

6. 10. Pokazy sprawności służb milicyjnych na stadionie Klubu Sportowego "Olimpia" na Golęcinie Prapremiera opery Zbigniewa Penherskiego Zmierzch Peryna w Operze Poznańskiej, w reżyserii Krystyny Meissner, scenografii Krzysztofa Pankiewicza i choreografii Barbary Kasprowicz. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Jana Kulaszewicza. Chóry przygotował Henryk Górski. W premierowej obsadzie wy

. n n łfS v

stąpili: Zofia Baranowicz (J arucha), Ewa Werka (Diwa), Stanisław Romański (Doman), Roman Wasilewski (Wisz), Henryk Łukaszek (Kneź), Antonina Kawecka (Brunhilda), Janusz Temnicki (Wizun), Edwin Borkowski (Smerda). Na przedstawieniu obecny był kompozytor Zbigniew Penherski.

10. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się uroczysty koncert z okazji 25-lecia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przybyli przedstawiciele kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, władz państwowych, organizacji społecznych i zakładów pracy. Z okręgu Cottbus przybyła delegacja z sekretarzem Komitetu Okręgowego Socjalistycznej Partii Jedności Guntherem Jurischką. Referat wygłosił wojewoda poznański Tadeusz Grabski.

».

i!

Starszy kapral Zofia Huk z Wydziału Kontroli Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej pełniła tego dnia służbę na skrzyżowaniu ulicy Czerwonej Armii i al. Marchlewskiego

Wojewódzka inauguracja' roku szkolenia partyjnego w Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". U czestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Otwarto gabinet szkoleniowo-metodyczny wyposażony w pomoce audiowizualne oraz techniczne środki dydaktyczne. Trzydziesta rocznica powstania Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa. W godzinach po

łudniowych delegacje społeczeństwa złożyły wieńce pod Pomnikiem Bohaterów i podziemnego kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej na wzgórzach dawnej Cytadeli. O godz. 12.00 odbyła się na Rynku Starego Miasta uroczysta odprawa wart jednostek Milicji Obywatelskiej. W sali kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice rozpoczęła się zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska - krajowa konferencja poświęcona zagadnieniom zieleni miejskiej. W Collegium Anatomicum Akademii Medycznej odbyło się uroczyste zebranie naukowe z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia periodyka "Archiwum Historii Medycyny" założonego w Poznaniu w 1924 r. Obradom przewodniczył prezes Zarządu Głównego

10 Kronika m. Poznania

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (7 - 9.10)

Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Marcin Łysakowski.

· M W W Wk W Arsenale otwar«ło wystawę sztuki użytkowej z Brna i okręgu południowo-morawskiego (Czechosłowacja) . N a parterze Arsenału otwarto wystawę ok. pięćdziesięciu prac osiemnastu artystów-malarzy z Wybrzeża.

8. 10. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się dekoracja kilkudziesięciu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa wysokimi odznaczeniami państwowymi. Uczestniczyli sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński, Stanisław Kulesza i Jerzy Wojtecki oraz wiceminister Spraw Wewnętrznych generał brygady Bogusław Stachura.

W sali Opery Poznańskiej odbyła się inauguracja roku kulturalnego. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński wysoko ocenił dorobek kulturalny Poznania i serdecznie podziękował wszystkim działaczom kulturalnym oraz życzył dalszych sukcesów wrealizacji programu rozwoju kultury w Wielkopolsce. Leokadia Serafinowicz i Stanisław Kaczmarek udekorowani zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczysty koncert z okazji święta Milicji Obywatelskiej l służby bezpieczeństwa w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem przedstawicieli

Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, władz państwowych, organizacji społecznych. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Wojtecki. W uznaniu zasług dla regionu, sztandar Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej udekorowany został odznaką honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" .

Początek polsko - francuskiego sympozjum poświęconego zagadnieniom prawnym dziecka, zorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Badań Prawno- Porównawczych w Paryżu. Przybyła delegacja pracowników służby pożarnej ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z zastępcą komendanta głównego S traży Pożarnej, pułkownikiem Wiktorem M. Sokołowem. Wojewoda poznański Tadeusz Grabski i wicewojewoda Romuald Zysnarski w salach Urzędu Wojewódzkiego przyjęli od szeregu księży mianowanych ostatnio proboszczami i administratorami parafii ślubowanie przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. 9. 10. W siedzibie Komitetu Wojewódz- ' kiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada aktywu partyjno-gospodarcAego gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z udziałem ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Jerzego Kusiaka.

Jury pod przewodnictwem Zygm un ta Obrąpalskiego ogłosiło wyniki XI Biennale Fotografii Przyrodniczej, na które nadesłano 615 prac 91 autorów. Grand Prix - puchar ministra Kultury i Sztuki przyznano Grzegorzowi Kłosówskiemu (Warszawa). W dziale II, Grand Prix - puchar ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska przyznano Tadeuszowi Budzińskiemu (Rzeszów). Do wystawy zakwalifikowano 93 fotogramów. W sali Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki odbył się 89 konkurs recytatorski o nagrodę "Wierzbowego liścia", poświęcony twórczości poetów Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Imprezę uświetniła aktorka scen warszawskich Haliną Mikołajska. Główną nagrodę konkursu recytatorskiego zdobyła Małgorzata Witkowska, interpretująca fragment Krucjaty dziecięcej Bertolda Brechta.

Otwarcie wystawy aktów pl.

"Trzech + jedna" w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Autorzy: Lech Morawski, Jacek Wogel i Ryszard Zielewicz. Zmarł współorganizator i długoletni dyrektor oddziału poznańskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego Piotr Prokurat, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wieku pięćdziesięciu jeden lat zmarł docent doktor habili - towany Mieczysław Florian Frąckowiak, dyrektor Instytutu Fizyki Politechniki Poznańskiej. Na Stadionie im. 22 Lipca odbyło się międzypaństwowe spotkanie piłkarskie z cyklu eliminacji do Mistrzostw Europy Polska- Finlandia, zakończone zwycięstwem Polski 3:0 (2:0). Sędzio

10«

wał Duśan Maksimowicz (Jugosławia). Widzów ok. 50 000. 10. 10. Uroczysta dekoracja Akademii Medycznej Orderem Sztandaru Pracy I ki. W uroczystości, która odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, uczestniczyli: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kania, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i minister Zdrowia i Opieki Społecznej Marian Śliwiński. Aktu dekoracji dokonał Stanisław Kania. Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Bosej - ;z. okazji trzydziestej rocznicy powstania Milicji Oby

Moment po odsłonięciu tablicy honorowatelskiej i służby bezpieczeń - stwa - otrzymała imię Milicji Obywatelskiej.

Dekoracja odznaczeniami państwowymi i medalami oficerów i pracowników cywilnych Wojsk Lotniczych w Klubie przy ul. Niezłomnych. Dekorował zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw politycznych generał brygady Ludwik Sobieraj. Początek międzynarodowej konferencji na temat przygotowania młodzieży szkół wyższych do czynnego udziału w kształtowaniu i życiu społeczeństwa komunistycznego.

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (10 -14.10)

W Pałacu Kultury otwarto wystawę wybranych publikacji Państwowego Wydawnictwa Naukowego wydanych w ostatnich dwóch latach. 11. 10. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie przodujących nauczycieli Poznania i województwa z sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego Bogdanem Gawrońskim i Jerzym Wojteckim.

W pałacu Działyńskich odbyło się uroczyste posiedzenie senatu Akademii Medycznej, na którym jednemu z najznakomitszych chirurgów w historii medycyny polskiej, prof. drowi Romanowi Drewsowi nadano tytuł honoris causa Akademii Medycznej. O zasługach Romana Drewsa mówił rektor Akademii Medycznej, prof. dr hab. Roman Góral. W przededniu 31 rocznicy historycznej bitwy pod Lenino oraz powstania Ludowego Wojska Polskiego złożono pod Pomnikiem Bohaterów oraz podziemnego kierownictwa poznańskiego Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli Wlence i wiązanki kwiatów. O godzinie 19.00 z placu Mickiewicza wyruszył capstrzyk. W ośrodku szkoleniowym przy ul. Żniwnej odbyła się akademia z okazji Dnia Budowlanych, podczas której wielu pracowników przedsiębiorstw wchodzących w skład Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego udekorowanych zostało odznaczeniami państwowymi. W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej odbyło się spotkanie z byłymi towarzyszami pracy Milicji Obywatelskiej i służby bezpieczeństwa. Uczestniczyli sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i Stanisław Kulesza oraz wojewoda poznański Tadeusz Grabski. Wielu weteranów służby otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej wyjechała na turnee do Czechosłowacji.

Gościnny występ Chóru Polskiego Radia i Telewizji z Wrocławia w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrygował S tanisław Krukowski. 13. 10. Koncert amerykańskiej orkiestry kameralnej Saint Paul Chamber Orchestra pod dyrekcją Denisa R. Daviesa w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przybył rektor Uniwersytetu w Charkowie prof. dr Wasil I. Chotkiewicz.

14.10. Przybyła delegacja Obwodowego Komitetu Związku Komunistów Jugosławii z Nowego Sadu z członkiem sekretariatu Komitetu Obwodowego Bogdanem Rosicem na czele. W Naramowicach podczas posiedzenia Kolegium Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Tadeusza Grabskiego, kilkudziesięciu pracowników państwowych gospodarstw rolnych udekorowanych zostało wysokimi odznaczeniami państwowymi. W spółdzielczym Klubie "Mozaika" wojewoda poznański Tadeusz Grabski dokonał dekoracji odznaczeniami państwowymi kilkudziesięciu spółdzielców. W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu rozpoczęło się czterodniowe sympozjum na temat postępu w technologii koncentratów spożywczych, zorganizowane przez Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu. Uczestniczyli specjaliści z Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Giełda Krajowego Zrzeszenia Producentów Okryć Damskich i Dziewczęcych w hali nr 20 Międzynarodowych Targów Poznańskich. W wieku 71 lat zmarł Antoni Drabowicz, wiceprezydent Poznania w latach 1945- 1947.

15. 10. Uczestnicy VII sesji Stałej Komisji Łączności Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Warszawie przybyli do Poznania i zwiedzili Zakłady Teleelektroniczne "Telkom - Teletra".

W Oficerskim Klubie Garnizonowym odbyła się akademia z okazji 31 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego. Piętnastu weteranów II wojny światowej udekorowanych zostało Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Inauguracja nowego roku kulturalno-oświatowego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" . 16. 10. Uruchomienie bezpośredniego połączenia telefonicznego Poznania z Bydgoszczą.

e W wieku 68 lat zmarł emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Stanisław Waszak, demograf i statystyk, b.

prorektor, dziekan Wydziału Finansów i kierownik Statystyki Wyższej Szkoły Ekonomicznej, b. kierownik Miejskiego Biura Statystycznego w Zarządzie Miasta st. Poznania. 17. 10. Początek sesji historyków polskich i Niemieckiej Republiki Demokratycznej na temat powstania i rozwoju pierwszego w dziejach niemieckiego państwa socjalistycznego, zorganizowanej w małej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przez Instytuty Historii oraz Germanistyki. 18. 10. Delegacja Okręgowego Komitetu Związku Komunistów Jugosławii z Nowego Sadu przyjęta została przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę.

Recital fortepianowy Tadeusza Wituskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Artysta wykonał etiudy Chopina. 19. 10. Z okazji Dnia Nauczyciela w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pedagogom szkół artystycznych. Wręczono także nagrody Ministra Kul tury i Sztuki.

Konferencja naukowa lekarzy zorganizowana przez Akademię Medyczną, poświęcona rozwojowi osobowości lekarzy. 114 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wystąpił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, orkiestra Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej z udziałem solistów: Aleksandry Kowtunow, Ewy Bernat, Mariana Smyły i

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (19 - 22.10)

Piotra Liszkowskiego.

W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w obecności przedstawicieli władz partyjnych i państwowych odbyła się uroczystość wręczenia nominacji oficerskich i podoficerskich sześćdziesięciu dwom rezerwistom. Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego wyjechała na koncerty w Cottbus i Guben (Niemiecka Republika Demokratyczna). Koncert rozrywkowy z udziałem czołowych piosenkarzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej odbył się w Pałacu Kultury. 20. 10. W Poznaniu przebywała bawiąca w Polsce na zaproszenie Sejmu grupa parlamentarzystów argentyńskich. Z podróży artystycznej po Czechosłowacji powróciła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Towarzyszyli soliści: Aleksandra Utrecht (fortepian) i Roman Suchecki (wiolonczela). Koncert galowy odbył się w słynnej sali Rudolfino w Pradze. XII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w halach wystawowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. W Collegium Novum początek Obrad Walnego Zgromadzenia

Polskiego Towarzystwa Filologicznego. W ramach zgromadzenia odbyło się sympozjum naukowe poświęcone działalności Cycerona i jego recepcji w Polsce. Otwarto dwie wystawy: Wydawnictw "Eosu" i obrazującej wkład środowiska poznańskiego w rozwój nauki o kulturze antycznej w okresie XXX -lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Niecodzienny mecz piłkarski o mistrzostwo I ligi na Stadionie im. 22 Lipca pomiędzy poznańskim Lechem a Wisłą (Kraków) zakończony wynikiem 4:1. Wszystkie bramki dla gospodarzy zdobył Roman Jakóbczak.

21. 10. Z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J erzego Zasady odbyło się spotkanie aktywu rolnego województwa. Tematem dyskusji były problemy owczarstwa. W sied,zibie rektoratu Akademii Rolniczej podpisano umowę o wszechstronnej współpracy uczelni ze Zjednoczeniem Przemysłu Meblarskiego.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych poświęcone problemom przemysłowej służby zdrowia. Uczestniczyła sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych Irena Sroczyńska.

Wystawa prac Edwarda Gąsiora w salonie Empiku. 22. 10. W siedzibie Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie kierownictwa organizacji z

rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. drem Benonem Miśkiewiczem. 23. 10. W Domu Kultury Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" obradowała wildecka Dzielnicowa Rada Narodowa. Głównym tematem obrad były warunki pracy załogi Zakładów. W sali Marmurowej Pałacu Kultury odbył się IV Koncert z cyklu "Wielkopolskie chóry w trzydziestoleciu PRL". 24. 10. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Centralnej Rady Związków Zawodowych w Fabryce Obrabiarek "Wiepofama" poświęcone problemom ustawicznego kształcenia zawodowego. Przybyła delegacja Frontu Ojczyźnianego Bułgarii z przewodniczącym Krajowej Rady generałem pułkownikiem Dymitrem Boraczewem. Towarzyszyła sekretarz Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Zofia Tomczak.

W kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice odbyła się narada naczelników urzędów powiatowych, dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego oraz dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw gospodarczych. Przewodniczył wojewoda poznański Tadeusz Grabski. W czterdziestolecie trakcji spalinowej w Polsce w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona osiągnięciom i perspektywom rozwoju trakcji spalinowej. Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrygował Wojciech Rajski. Solistką była Aleksandra Utrecht (fortepian).

O godzinie 17.00 przed restau

racją "Adria" przy ul. Głogowskiej nastąpiło czołowe zderzenie tramwaju nr 14 z odczepionym wagonem linii 11, który wyskoczył z szyn. Zderzenie było tak silne, iż kilku pasażerów wypadło z wagonów. Blisko osiemdziesięciu rannych odwieziono do szpitali.

" Czwartek literacki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Wystąpił Lesław Bartelski.

25. Wojewódzka narada członków zarządów powiatowych i dzielnicowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z udziałem reprezentantów Związku Inwalidów Wojennych i Związku Ociemniałych Żołnierzy. Omówiono najważniejsze problemy socjalno-bytowe środowiska kombatanckiego. W Domu Kultury Zakładów Metalurgicznych "Pomet" obradowała Dzielnicowa Rada Narodowa Nowego Miasta. Głównym tematem sesji były problemy spędzania wolnego czasu po pracy i nauce. Z dworca głównego odjechał do Moskwy "Pociąg przyjaźni" wiozący trzystu dwudziestu Wielkopolan. Zmarł Leon Ofierzyński, nestor wielkopolskiej turystyki kajakowej. 27. 10. W sali Urzędu Wojewódzkiego odbył się IV Zjazd Wojewódzki Towarzystwa Planowania Rodziny (dawn. Towarzystwo Świadomego

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (27.10 - 1.11)

Macierzyństwa). Prezesem wybrany został Antoni Grabkowski. 28. 10. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna na temat programu prawidłowego rozwoju sieci elektroenergetycznych na tle przestrzennego zagospodarowania kraju odbyła się w Domu Technika. W auli liceum Ogólnokształcącego Nr 2 im. Heleny Modrzejewskiej, sześćdziesięciu dwóch emerytowanych pedagogów otrzymało złote odznaki Związku N auczycielstwa Polskiego za udział w tajnym nauczaniu w latach okupacji (1939 - 1945). 29. 10. Do Poznania przybyli uczestnicy "Pociągu przyjaźni" ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z Władimirem Szostopałowem, sekretarzem Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w Riazaniu. Gości radzieckich witali na dworcu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński oraz konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Tałyzin. Seminarium dla aktywu w sali imprezowej Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, poświęcone 57 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W sali Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej odbyła się inauguracja nowego cyklu szkolenia lektorów.

Inauguracja VI sezonu oświatowego w Muzeum Archeologicznym w pałacu Górków. W CZęSCI artystycznej koncertowała orkiestra kameralna Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Hen*ryka Wieniawskiego pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

30. 10. Otwarcie wystawy reprodukcji i płyt radzieckich w salonie wystawowym w Pałacu Kultury.

Wśród pierwszych gości - kierownik Wydziału Propagandy i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskie] Zjednoczone] Partii Robotniczej Marian J akubowicz (trzeci od lewej)

31. 10. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się wojewódzka narada aktywu Związku Młodzieży Socjalistycznej. U czestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanisław Kulesza. Rano, na dworcu głównym pożegnano uroczyście uczestników "Pociągu przyjaźni" ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 1. 11. Na cmentarzach poznańskich zapłonęły tysiące świeczek. Przy grobach bohaterów zaciągnięto warty honorowe.

Owacyjne powitanie na dworcu głównym polskiej reprezentacji piłki siatkowej, z której drużyna męska zdobyła złoty medal na mistrzostwach świata w Meksyku. Trenerem drużyny męskiej jest poznaniak Hubert Wagner. 4. 11. W nowo powstającym Osiedlu im.

Mikołaja Kopernika przy ul. J awornickiej odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Inwestorem Osiedla jest Spółdzielnia Mieszkaniowa " Grunwald" , a wykonawcą - Poznański Kombinat Budowy Domów. Osiedle przewidziano dla 17 000 mieszkańców. Głównym projektantem jest mgr inż. arch. Andrzej Łuczkowski. Pierwszą symboliczną kielnię zaprawy m urarskiej położył I sekretarz Grunwaldzkiego Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Romuald Szpingier. W siedzibie Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbyło się spotkanie aktywu Związku z konsulem generalnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, Nikołajem Tałyzinem.

Obecny był uczestnik Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Edward Stokowski. Podczas spotkania prezes Zarządu Okręgu Marian Jakubowicz wręczył Nikołajowi Tałyzinowi pamiątkowy medal, wybity dla uczczenia 59 1 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

W salonie Empiku otwarto wystawę fotograficzną - reportaż z

pobytu w Polsce sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonida Breżniewa. W sali Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej odbyło się spotkanie młodzieży poznańskiej z weteranami Socjalistycznej Rewolucji Październikowej: Stanisławem Latosim, Andrzejem Rutkowskim, Czesławem Swinarskim i Ludwikiem Zalej skim. W Pałacu Kultury odbył się koncert laureatów Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w latach 1970- 1973.

11. Czterdzłestosześciooso bowa delegacja Wielkopolski wyjechała do Warszawy na IX Krajowy Zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Przed wyjazdem odbyło się spotkanie delegatów z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. Przy ul. Suchej 18 nastąpiło przekazanie do użytku Wytwórni Pepsi -Coli Wielkopolskich Zakładów Piwowarskich. Obecni byli m. in. wiceprezydent miasta

Fragment wytwórni. Aparat rozlewowy obsługuje Helena Karpowicz

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (5 - 6.11)

Andrzej Wituski oraz prezes koncernu Pepsi-Cola Donald Kendall. Obiekt zbudowany został w ciągu dziesięciu miesięcy przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2. Wielkopolska inauguracja Dni Filmu Radzieckiego w kinie "Apollo". Wyświetlono film Zapamiętaj imię swoje. Sesja grunwaldzkiej Dzielnicowej Rady Narodowej poświęcona problemom ochrony środowiska naturalnego, rekreacji l wypoczynku. Wieczornica z okazji rocznicy Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W hallu Domu Kultury otwarto wystawę fotograficzną pl. "Charków - miasto przyjaciel". W Szkole Podstawowej Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki uczniowie klas pierwszych przeżyli wielki dzień. Przed popiersiem patrona, w obecności przedstawicieli władz, rodziców i kolegów z klas starszych, ślubowali godnie wypełniać obowiązki uczniowskie, strzec honoru szkoły i sztandaru. Zmarł Edward Dąbrowski, podpułkownik w stanie spoczynku, zasłużony oficer Ludowego Wojska Polskiego, długoletni działacz kultury fizycznej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 6. 11. W przeddzień 57 rocznicy Socjalistycznej Rewolucji Październikowej odbył się w sali Wielkiej P ałacu Kultury koncert, na który przybyli członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, przedstawiciele władz województwa i Poznania oraz Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w

Fragment CZęSCl artystycznej.

Dziewczęcym "Skowronki" Mirosława Wróblewska

Chórem dyryguje

Poznaniu z konsulem generalnym - Nikołajem Tałyzinem. Okolicznościowy referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfred Kowalski. W części artystycznej wystąpili art y - ści scen poznańskich. Delegacje organizacji politycznych i społecznych, zakładów pracy oraz mieszkańców Poznania złożyły wieńce pod Pomnikiem Bohaterów w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli. W kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Naramowicach rozpoczęła się dwudniowa krajowa giełda "Jesień-74" ukazująca możliwości produkcyjne i towarowe państwowych gospodarstw rolnych z województw: bydgoskiego, gdańskiego, katowickiego, koszalińskiego, łódzkiego, opolskiego, poznańskiego, warszawskiego i wrocławskiego. Zmarł Ryszard Gordo kompozytor, kierownik muzyczny Teatru Polskiego.

11. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada spotkał się z grupą weteranów ruchu robotniczego i wręczył im listy od I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka z podziękowaniami za długoletnią działalność społeczno-polityczną i z życzeniami zdrowia oraz dalszej owocnej pracy. Adresatami tych listów byli: Ludwik Alejski, Tadeusz Becela, Adam Filipiak, Michał Kantorski, Marian Kowalski, Sylwester Kucharski, Kazimierz Ozór. Otwarcie wystawy dziewiętnastu fotografików czechosłowackich z, Brna (architektura i reportaż) w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Ekspozycję uzupełniały przeźrocza z "fotoformu" w Rużomberkui prezydent Poznania Stanisław Cozaś.

Przybyła delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Mongolsko- Radzieckiej uczestnicząca w IX Krajowym Zjeździe Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie. Powitał ją na dworcu sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej Bogdan Gawroński. Początek dwudniowej sesji Klubu Dziennikarzy Sportowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zorganizowanej wspólnie z Radą Wojewódzką Ludowych Zespołów Sportowych. Sesja była poświęcona problemom sportu wiejskiego. Obrady sympozjum pOSWlęCOnego problemom organizacyjnym służby zdrowia i aktualnym zagadnieniom leczniczym. U czestniczyli przedstawiciele szpitala wojewódzkiego z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna). W Arsenale jedyna w swoim rodzaju wystawa prac Klubu Laureatów Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie.

Zgromadzono 180 eksponatów nadesłanych przez stu artystów m. in. z Hiszpanii, Japonii, Jugosławii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Szczególnie bogato reprezentowana była grafika japońska. W ramach wystawy - indywidualny pokaz prac Haliny Chrosto

Spotkanie z aktywem party jno-gospodarczym przedsiębiorstw budowlanych. Od lewej: prezydent Poznania Stanisław Cozaś, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski

8. 11. Odbyło się spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady z aktywem partyjno-gospodarczym wielkopolskich przedsiębiorstw budowlanych. W spotkaniu wzięli także udział: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalskiwskiej (Polska) i Kim Ondaatje (Kanada).

Odbyła się premierowa projekcja filmu telewizyjnego "Intergrafia-74" Franciszka Kuduka i Romana Petryckiego oraz filmu o Romanie Opałce Franciszka Kuduka i Ryszarda Meissnera. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpiła Orkiestra Kameralna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Renarda Czajkowskiego. Był to koncert z okazji rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Solistą był Zbigniew Słowik (skrzypce) .

Trzeci w nowym sezonie koncert "Pro Sinfoniki" I stopnia, zatytułowany "Muzyka absolutna i programowa". Młodzi melomani wysłuchali utworów Bacha, Mendelssohna i Ryszarda Straussa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego oraz laureatki VI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego Barbary Górzyńskiej.

Początek dwudniowej sesji młodych pracowników nauki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, poświęconej działaniu przepisów prawnych w realizacji nowej polityki społeczno-gospodarczej. Ze stanem robót na niektórych budowach Poznania zapoznał się I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada w towarzystwie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Alfreda Kowalskiego, prezydenta Poznania Stanisława Cozasia i kierownika Wydziału Budownictwa Komitetu Wojewódzkiego Mirona Kolasińskiego. Na Osiedlu Kosmonautów

w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" o stanie robót poinformował gości kierownik grupy robót Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3 Jacek Dopierała.

Przebywająca w Poznaniu" a uczestnicząca uprzednio w IX Krajowym Zjeździe Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Mongolsko- Radzieckiej, spotkała się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyj aźni Polsko - Radzieckiej Bogdan Gawroński.

Doroczne spotkanie pisarzy poznańskich z kierownictwem Wydawnictwa Poznańskiego poświęcone aktualnym sprawom wydawniczym i omówieniu zamierzeń twórczych poszczególnych autorówt8»ft? Sasif a o t r n o i u y N f tD III E tm

Premiera dramatu Maksyma Gorkiego Na dnie w Teatrze Nowym, w reżyserii Izabelli Cywińskiej i scenografii Kazimierza Wiśniaka. Muzyka Zbigniewa Górnego. W premierowym przedstawieniu wystąpili: Wirgiliusz Gryń (Michał J. Kostylew), Danuta Borowiecka (Wasilisa Karpowna), Joanna Orzeszkowska (N atasza) Sławomir Pietraszewski (Miedwiediew), Bolesław Idziak (Andrej M. Kleszcz)"Wanda Ostrowska (Ana), Marian Krawczyk

(Waśka Popieł), Halina Łabonarska (Nastia), Sława Kwaśniewska (Kwasznia), Marian Pogasz (Bubnow), Tadeusz Drzewiecki (Satin), Janusz Michałowski (Aktor), Michał Grudziński (Baron), Jerzy Ernz (Łuka), Józef Onyszkiewicz i Eugeniusz Kotarski (Tragarze) .

10. 11. Uroczystość ślubowania siedemdziesięciu pięciu kadetów Szkoły Pożarnictwa na dziedzińcu Szkoły Podstawowej Nr 49.

Wojewoda poznański Tadeusz Grabski przemawia na spotkaniu z oficerami radzieckimi. Z lewej: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kulesza i zastępca ministra Obrony N arodowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Paweł Kutachow

Fragment kawiarni "Olimpijskiej"

mii A. F. Szczygłowa oraz attache wojskowego, morskiego i lotniczego Ambasady Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - pułkownika W.U. Korżenkowa. Radzieckich gości przyjął wojewoda poznański Tadeusz Grabski. W spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kulesza, wiceminister Obrony Narodowej, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Florian Siwicki oraz dowódca Wojsk Lotniczych generał dywizji Henryk Michałowski. Przybył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Wielkiej Brytanii !Iw Polsce Thomas F. Brenchley. Ambasador złożył wieniec na grobie żołnierzy angielskich poległych w Wielkopolsce w latach 1939 - 1945. T. Brenchley złożył wizytę prezydentowi miasta Stanisławowi Cozasiowi. W hali nr 1 Międzynarodowych

Wielkopolski Klub Olimpijczyka otrzymał od władz miejskich nową siedzibę w pawilonie sportowym na Stadionie im. 22 Lipca, gdzie też odbyło się spotkanie członków Klubu. W partii tytułowej opery Pucciniego Tosca wystąpiła gościnnie radziecka sopranistka Nina Tkaczenko. Początek imprez z okazji Międzynarodowego Tygodnia Studenta. 1!1. 11. Przybył główny marszałek lotnictwa, zastępca Ministra Obrony N arodowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Paweł Kutachow w towarzystwie przedstawiciela dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Układu Warszawskiego generała ar

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (11 - 14.11)

Targów Poznańskich udostępniono dwie wystawy: osiągnięć te ch - nicznych i konstrukcyjnych obrabiarek oraz aparatury naukowej i sprzętu pomiarowo-kontrolnego. Organizatorem była Agencja Reklamy Handlu Zagranicznego "Agpol" we współpracy ,z firmą Ige w Solingen (Republika Federalna Niemiec).

Początek IX Tygodnia Archeologii w Muzeum Archeologicznym. 12. 11. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego poświęcone omówieniu zadań uniwersytetów robotniczych.

Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy zawodowej obchodził Władysław Janowczyk £ Drukarni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Otwarcie wystawy bułgarskiego haftu i ornamentyki w Pałacu Kultury.

Ekspozycja wydawnictw naukowych Akademii Nauk Związku Socjalistycznych Republik Ra

dzieckich w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na koncercie kameralnym w pałacu Działyńskich wystąpili: Ka tarzyna Stankiewicz - Wasiółko (harfa), Henryk Tritt (skrzypce) i Andrzej Tatarski (fortepian). Dwieście pięćdziesiąte przedstawienie Krainy uśmiechu Franciszka Lehara w poznańskim Teatrze Muzycznym. 13. 11. Narada sekretarzy Komitetów Powiatowych i Komitetów Dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komitecie Wojewódzkim, poświęcona ocenie realizacji zadań gospodarczych w dziesięciu miesiącach 1974 reku; problemom gospodarki materiałowej i przygotowaniom do przeglądu poziomu i struktury zatrudnienia. Przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski.

Pierwszy występ radzieckiego zespołu Pieśni i Tańca "Bieriozka" w Operze Poznańskiej.

91 Turniej Recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia" w salonie Empiku poświęcony był w całości poezji rosyjskiej i radzieckiej. 14. 11. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kombatantów poznańskich z członkami Kolegium Redakcyjnego tygodnika "Za wolność i lud", .zorganizowane przez prezydium Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Rozpoczęło się Międzynarodowe Dunajskie Sympozjum Neurologii,

N europatologii i Neurologii Dziecięcej. Odbyło się ono pod patronatem Światowej Federacji N eurologii, a jego organizatorami byli Polska Akademia Nauk, Komi tet N a uk Neurologicznych i Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Udział w spotkaniu wzięli naukowcy m. in. Austrii, Czechosłowacji, Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W osiedlowym Domu Kultury Nowego Miasta "Na skarpie" naczelnik dzielnicy Mirosław Rączka wręczył trzynastu parom mieszkańców tej dzielnicy medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Małżonkowie Jadwiga i Marcin Szczepaniakowie przeżyli ze sobą sześćdziesiąt lat. M. Szczepaniak urodził się w Poznaniu w roku 1891, a jego żona w roku 1892. Zamieszkują na Osiedlu Piastowskim 52/54.

W Teatrze Polskim rozpoczęła się sesja krytyków teatralnych. 15. 11. W Pałacu Kultury rozpoczęła się ogólnopolska konferencja wizytatorów do spraw wychowania pozalekcyjnego i pozaszkolnego,zwołana przez Ministerstwo Oświaty l Wychowania.

Koncert orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Witolda Krzemieńskiego. Solistą był radziecki skrzypek Borys Gu tnikow. Inauguracja nowego roku działalności Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Komisji Edukacji Narodowej.

· t

Indywidualny pokaz prac Getulio Alviani (Włochy), Wiliama Tillyera (Anglia), Petera N agela (Republika Federalna Niemiec) .zorganizowany w Arsenale w ramach wystawy "Klubu Laureatów" .

16. 11. Spotkanie kierownictwa Poznańskiego Przedsiębiorstwa Imprez Estradowych z wojewodą poznańskim Tadeuszem Grabskim. Artyści z Zespołu Pieśni i T ańca "Bieriozka" po zakończeniu trzydniowych występów w Operze Poznańskiej spotkali się z załogami poznańskich zakładów pracy, m. in. Fabryki Kosmetyków "Pollena- Lechia". Sesja naukowa zorganizowana pr.zez Socjalistyczny Związek Studentów Polskich i Studenckie Koło Naukowe Zootechników przy Akademii Rolniczej.

Otwarcie wystawy dorobku Instytutu Wydawniczego Centralnej Rady Związków Zawodowych "Osiągnięcia społeczno - kulturalne w 30-leciu PRL" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego.

Premiera w kabarecie poznańskiej "Estrady" - "Tey", działającym w "Teatrze Wielkim w Podwórzu" przy ul. Masztalarskiej.

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (16 - 22.11)

Kolejny program nosi tytuł: Dizlus Ursus Super Star. 17. 11. Inauguracja Ogólnopolskich Konkursów Wiolonczelistów im. De

zyderego Danczowskiego i Kontrabasistów im. Adama B. Ciechańskiego w auli Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Do konkursu wiolonczelistów zgłosiło się osiemnaście osób, a kontrabasistów - dziewięć. Organizatorem było Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. W pałacu Działyńskich odbył się walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Spotkanie bokserskie Polska *Niemiecka Republika Demokratyczna w sali sportowo-widowiskowej "Arena" zakończyło się zwycięstwem reprezentacji polskiej 14: 8. 18. 11. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego podsumowano robotnicze praktyki studenckie w roku 1974. W hallu Urzędu zorganizowano wystawę obrazującą przebieg praktyk studentów Akademii Ekonomicznej. W siedzibie Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych piętnastu członków Związku udekorowano Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. 19. 11. Otwarcie wystawy książek społeczno-politycznych w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im.

Marcina Kasprzaka.

Koncert kameralny orkiestry Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Agnieszki Duczmal w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza. Solistką była Stefania Woytowicz.

W wieku 64 lat zmarł profesor nadzwyczajny mgr inż. Bronisław Kiepuszewski, kierownik Zakładu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, zasłużony wychowawca kadry naukowej i inżynierskiej. W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego odbył się pokaz diaporamy Stefana Wojneckiego, poświęconej dębom rogalińskim.

20. 11. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto poświęcona problemom kompleksowego zagospodarowania Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Wspólny koncert Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Kurpińskiego i Orkiestry Symfonicznej miasta Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrygowali: Zygmunt Mahlik i Gerhard Gregor. Jako soliści wystąpili: Krystyna Pakulska (sopran) i Tomasz Walczak (flet). 21. 11. Inauguracja Tygodnia Propagandy Trzeźwości zorganizowanego przez Oddział Miejski Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Ogłoszono wyniki konkursu na publikacje o tematyce antyalkoholowej. Technikum Budowlane przy ul.

Raszyńskiej udekorowane zostało Odznaką Honorową Miasta Poznania. 22. 11. Program społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania i województwa poznańskiego na lata 1976 - 1980 oraz zadania związane z jego re

alizacją były tematem rozszerzonego posiedzenia plenarnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z udziałem radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej, Rady N arodowej m. Poznania oraz aktywu społeczno-gospodarczego Wielkopolski. Posiedzenie odbyło się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. N a obrady przybyli: I sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek oraz członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch. Pracami Plenum kierował I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Przybyła grupa robocza przedstawicieli Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z I sekretarzem Permskiego Komitetu Obwodowego Borysem Konoplewem. Spotkała się z dyrekcją Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. W godzinach popołudniowych goście zwiedzili Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "Amino"; towarzyszyli im: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski i I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Nowe Miasto Bogdan Sajna.

Zakończenie Ogólnopolskich Konkursów: Wiolonczelowego im.

Dezyderego Danczowskiego i Kontrabasistów im. Adama B. Ciechańskiego. Jury pod przewodnictwem Kazimierza Wiłkomirskiego ogłosiło wyniki. I nagrodę w konkursie wiolonczelowym zdobyła Cecylia Barczyk (Warszawa). W konkursie kontrabasistów dwie równorzędne drugie nagrody zdobyli: Piotr Czerwiński (Toruń) i Bogusław Szczepaniak (Warszawa).

Ecgjiij matm, QsRti) ¥is(liimr Velii-liimlr Mugosfairiat

Indywidualny pokaz dzieł Bengta B6ckmana (Szwecja), Eugenija Sidorkina (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Vladimira Velickovica (Jugosławia) w Arsenale, zorganizowany w ramach wystawy "Klubu Laureatów" . Gościnny występ Chóru Chłopięcego i Męskiego z Getyngi (Republika Federalna Niemiec) pod dyrekcją Franza Herzoga. 23. 11. Przebywająca w Poznaniu grupa robocza przedstawicieli Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z I sekretarzem Permskiego Komitetu Obwodowego Borysem Konoplewem spotkała się z I sekretarzem

."",: 3MC¥**a* Wtb»umv*f

Danez Bór

Prapremiera sztuki Jarosława Abramowa Darz Bór w Teatrze Polskim, w reżyserii Andrzeja Witkowskiego, scenografii Małgorzaty Konwerskiej -J oachimiak i Jerzego J oachimiaka- Honest. W premierowej obsadzie wystąpili: Tadeusz Wojtych (Ruks), Włodzimierz Kło

11 Kronika m. Poznania

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (23 - 27.11)

pocki (Dziekan), Rajmund Jakubowicz (Mol), Stefan Czyżewski (Waluś), Jan Mitka (Snopek), Janusz Greber (Technik), Jacek Polaczek (Paraniak) , Jacek Flur (Kozbór), Aleksander Błaszyk (Socik).

24.11. W Arsenale odbyła się IV Ogólnopolska Giełda Plakatów połączona ze sprzedażą katalogów i albumów o plakacie. Odbyło się spotkanie z warszawskim plakacistą Tomaszem Rumińskim; aukcja starych plakatów; pokaz filmów pl. Plakat wielkich idei oraz O rewolucji niech mówią plakaty. Podsumowanie wyników operacji profilaktyczno-szkoleniowej społecznych inspektorów ruchu drogowego odbyło się w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" .

Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Operze Poznańskiej. Jedenastu honorowym krwiodawcom wręczono odznaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Koncert symfoniczny poświęcony twórczości Jana S. Bacha w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W programie m. in.

wykonano słynny Magnificat D-dur. Wykonawcami byli: Aleksandra Gustowska, Jadwiga Gałezka, Barbara Figas, Mieczysław Szymański i Piotr Liszkowski, skrzypek Igor Chaczabian, Orkiestra Symfoniczna oraz Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. 25. 11. W sali Teatru Nowego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru przechodniego Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych załodze Wojewódzkiego Zakładu Urządzeń Pożarniczych za zajęcie I miejsca w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy o tytuł najlepszego zakładuo W uroczystości wzięli udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski i przewodniczący Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Antoni Bolechowski.

Przybyła delegacja Okręgowego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunistycznej z Plowdiw z wiceprzewodniczącym Okręgowej Rady Narodowej w Plowdiw Dełko Mustakowem na czele.

Inauguracja Dni Fińskich zorganizowanych przez oddział poznański Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Fińskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu na szkic poświęcony wybitnym osiągnięciom wielkopolskiej kultury w okresie XXX -lecia PRL, ogłoszonego przez redakcję miesięcznika "N urt" i Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Jury przyznało I nagrodę Błażejowi Kusztelskiemu. Dzieci z Przedszkola Nr 117 na Osiedlu Piastowskim zorganizowały Dzień Dziadka. Na uroczystość przybyło sześćdziesięciu pięciu starszych panów. 26. 11. Początek międzynarodowego sympozjum na temat organizacji informacji naukowej, zwołanego w ramach współpracy Ośrodka Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk z Centralnym Zarządem Informacji i Dokumentacji Akademii Nauk Niemieckiej Republiki Demokratycznej. U czestniczyli naukowcy polscy, czechosłowaccy i z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 11. Akademia z okazji dwudziestole27. cia Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy w Pałacu Kultury.

Finałowy koncert w ramach imprezy pl. "Wielkopolskie chóry na XXX-lecie PRL" w sali Marmurowej Pałacu Kultury. Recital skrzypcowy Evelio Tielesa (Kuba) w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

rkretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wincenty Krasko. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzy Zasada. W obradach uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, przewodniczący Rady Narodowej m. Poznania Alfred Kowalski, wojewoda poznański Tadeusz Grabski oraz prezydent Poznania Stanisław Cozaś.

Scena z I aktu Nie kłam kochanie. Od lewej: Henryk Olszewski (Filip), Barbara Biskupska (Liii)

Premiera musicalu Tadeusza Kierskiego Nie kłam kochanie w Teatrze Muzycznym, w reżyserii Henryka Olszewskiego, scenografii Barbary Wolniewicz, choreografii Olgi Sawickiej i Kazimierza Milczyńskiego, pod kierownictwem muzycznym Kazimierza Antkowiaka. W premierowym przedstawieniu wystąpili: Jerzy Golfert (Wiktor), Henryk Olszewski (Filip), Barbara Biskupska (Liii), Ada Jarysz (Sylwia), Maria Tomaszewska (kierowniczka Żłobka), Mirosława Ratajczyk (Zuzia), Marian Pokrzycki (Kelner), Stanisław Prałat (Policjant). Libretto i piosenki Andrzeja J areckiego.

Gratulacje Jubilatowi składa sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wincenty Krasko

28. 11. Stan i główne kierunki rozwoju kultury miasta Poznania i województwa poznańskiego w latach 1975 - 1980 były tematem wspól. nej sesji Wojewódzkiej Rady N arodowej i Rady Narodowej m. Poznania. Na sesję przybył se

Popularny pisarz i podróżnik Arkady Fiedler ukończył osiemdziesiąty rok życia. Z tej okazji, w uznaniu jego wielkich zasług dla kultury polskiej, Rada Państwa przyznała mu Order Sztandaru Pracy I klasy. Odznaczenie wręczył Jubilatowi sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wincenty Krasko w obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady, sekretarzy Komin*

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (28 - 30.11)

tetu Wojewódzkiego Alfreda Kowalskiego i Bogdana Gawrońskiego oraz prezydenta miasta Stanisława Cozasia.

Konferencja naukowa pOSWlęcona problemom rekonstrukcji obrotu rolniczego w Polsce, w świetle programu rozwoju gospodarki żywnościowej, zorganizowana przez sekcję Ekonomiki Obrotu Rolniczego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Spółdzielczy Instytut Badawczy.

Nadzwyczajne sesje jeżyckiej i wildeckiej Dzielnicowych Rad Narodowych. Na sesjach powołano dzielnicowe komisje rozjemcze l komisj e odwoławcze do spraw pracy. Inauguracja Dnia Podchorążego w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im.

Mariana Buczka.

"Czwartek literacki" Wojciecha Żukrowskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego.

29. 11. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się ogólnopolska konferencja teoretyczno-ideologiczna na temat "Humanistyczne wartości budownictwa socjalistycznego" . Uczestniczyli w niej kierownicy wojewódzkich ośrodków propagandy partyjnej i przedstawiciele aktywu propagandowego z całego kraju oraz sekretarze propagandy i kierownicy ośrodków powiatowych z województwa poznańskiego. Otwarcia konferencji dokonał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

N a dziedzińcu Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbyła się przysięga młodego rocznika, którą odebrał komendant Szkoły,

generał brygady Witold Wereszczyński. Podobnie w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. Zmarła dr Łucja Muszyńska, adiunkt Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pedagog, redaktor miesięcznika "Życie Szkoły", współtwórca poznańskiego systemu wychowawczego. W Pałacu Kultury odbył się I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych Niewidomych.

Obrady sesji Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto w sali Instytutu Obróbki Plastycznej.

Inauguracja "Dni Przeciwgruźliczych" . Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy zawodowej obchodził linotypista Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka Konrad Maciejewski. Poznański Chór Chłopięcy pod kierownictwem Jerzego Kurczewskiego wyjechał w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

30. 11. Delegacja Komitetu Okręgowego Bułgarskiej Partii Komunistycznej z Plowdiw, z przewodniczącym Dełko Mustakowem, przyjęta została przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasadę.

Sesja naukowa w Akademii Rolniczej poświęcona prezentacji prac badawczych Instytutów: Hodowli i Technologii Żywienia Zwierząt; Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej; Zoologii Stosowanej oraz Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego. Wojewódzka narada aktywu społecznego młodzieżowych ośrodków społeczno-prawnych.

W Klubie Towarzystwa Przyjaznl Polsko- Radzieckiej Społeczny Komitet Budowy Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli podejmował setną w roku 1974 grupę turystów radzieckich. Była to grupa z Mołdawii. W siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich rozstrzygnięty został konkurs na poznański "Dom Prasy". Jury pod przewodnictwem Jana Węcławskiego przyznało I nagrodę zespołowi w składnie: architekci Jerzy Raczkowski i Andrzej Pajzderski oraz Zofia Kropska, Jadwiga Bartkowiak i Iwona Kniot.

Finał V Międzynarodowego Turnieju pn. "Czy znasz kinematografię radziecką?"odbył się w kinie "Apollo". I miejsce zajął zespół III Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kasprzaka. 1.12. W Operze Poznańskiej odbyło się podsumowanie czwartego roku konkursu "Handlowy Znak Jakości". U czestników imprezy, wśród nich sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfreda Kowalskiego, wiceministra Handlu Wewnętrznego i U sług Zbigniewa Jan uszkę powitał prezydent Poznania Stanisław Cozaś.

2.12. Początek obrad Stałej Komisji Transportowej Rady Wzajemnej

Pomocy Gospodarczej. Uczestniczyli ministrowie transportu i komunikacji krajów członkowskich Rady. Otwarcia dokonał wicepremier Jan Mitręga.

Wojewódzka narada gospodarcza działaczy Związku Socjalistycznego Młodzieży Wiejskiej poświęcona zadaniom w rozwijaniu aktywności produkcyjnej młodzieży rolniczej Wielkopolski.

Obradował Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z udziałem sekretarza N aczelnego Komitetu Bronisława Owsianika. W Domu Technika odbył się XI Wojewódzki Zjazd Delegatów Stowarzyszenia N aukowo- Technicznego Rolnictwa. Przewodniczył rektor Akademii Rolniczej prof. dr Jerzy Zwoliński. Przewodniczącym Zarządu Oddziału wybrany został ponownie inżynier Wacław Waligóra. Przybyła delegacja Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna). Spotkała się z członkami sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

»RZtZtlliSlii

Otwarcie wystawy monograficznej Tadeusza Brzozowskiego w Muzeum Narodowym.

3.12. Ogólnopolska odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej wyższych szkół oficerskich odbyła się w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Zajęciami kierował główny inspektor szkolenia, wiceminister Obrony Narodowej generał broni Eugeniusz Molczyk. W Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie władz wielko

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (3 - 6.12)polskiego sportu z dziennikarzami · sportowymi.

Przybyła delegacja Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych z Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) z Wiktorem S. Anienkowem na czele. Zmarł emerytowany zastępca profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dr Stefan Saski, współtwórca Słownika polszczYzny XVI wieku, ofiarny współorganizator polonistyki poznańskiej po roku 1945, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 4.12. W Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda Bolesław Stachowiak wręczył przedstawicielom gmin, które uzyskały najlepsze wyniki w pierwszym półroczu 1974 r. w konkursie "Gmina - mistrz gospodarności" listy pochwalne i nagrody pieniężne w wysokości 100 000 zł. W II Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Jana Spychalskiego jury pod przewodnictwem Władysława Jackiewicza przyznało I nagrodę Bogusławowi Szwaczowi (Warszawa).

Przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto Włodzimierz Kowalski dekoruje stuletnią poznaniankę medalem "Zasłużonej Matki"

Agnieszka Nowak, mieszkanka Starego Miasta, ukończyła setny rok życia. Wychowała trzy córki;doczekała się jedenastu wnuków i siedemnastu prawnuków. W rocznicę urodzin gratulacje składali: I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Włodzimierz Kowalski oraz naczelnik dzielnicy Mieczysław Tarzyński. Jubilatce wręczono medal "Zasłużonej Matki". W Pałacu Kultury - otwarcie wystawy fotografika Andrzeja Kupidury pl. W ramionach Siwy (Indie w fotografii). 5.12. W Urzędzie Wojewódzkim dwudziestu czterech działaczy kultury udekorowanych zostało Medalami XXX-lecia PRL. W uroczystości uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan G awroński. 6.12. Sesja Rady Narodowej Poznania poświęcona ocenie realizacji programu budownictwa mieszkaniowego w latach 1971 - 1974. Równocześnie omówiono program na lata 1976 - 1980. W obradach uczestniczył minister Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska Jerzy Kusiak.

Zakończenie posiedzenia Stałej Komisji Transportowej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Podsumowano wyniki pracy w dziedzinie koordynacji planów rozwoju transportu na lata 1976 - 1980. Podpisano generalną umowę o współpracy Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Mongolskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w budowie wspólnego ośrodka szkolenia personelu latającego i technicznego oraz kontrolerów ruchu lotnictwa cywilnego. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Ro

syjskiej i Słowiańskiej U niwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcona Aleksandrowi Puszkino - wio Uczestniczyli naukowcy z U niwersytetu im. Gorkiego w Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich).

Koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistą był francuski pianista Pierre Reach.

7.12. VI Wielkopolska Konferencja Kulturalna obradowała w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. W obradach uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński i kierownik Wydziału Propagandy i Kultury Marian Jakubowicz. Na początku konferencji prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Jerzy Męczyński wręczył profesorowi drowi Józefowi Burszcie doroczną N agrodę Towarzystwa za wybitne osiągnięcia naukowe. N a konferencji wybrano nowe władze, na czele których stanął ponownie Jerzy Męczyński.

Ślubowanie funkcjonariuszy Zmotoryzowanego Odwodu Milicji Obywatelskiej. Na posiedzeniu Miejskiej Komisji Porządku i Czystości ogłoszono wyniki współzawodnictwa międzydzielnicowego w latach 1973 - 1974. Uznano, iż pierwsze miejsce zdobyła dzielnica J eżyce. Nagroda wyniosła milion zł. Otwarcie wystawy fotogramów "Z rewolucyjnych tradycji ruchu robotniczego w okręgu Plowdiw - w 30 rocznicę Ludowej Republiki Bułgarii" w Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka.

Początek IV Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego "Czerwony Mak" z udziałem trzydziestu recytatorów z ośrodków kulturalnych Związku Zawodowego Metalowców. W Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego odbyła się sesja z okazji pięćdziesięciolecia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe w Warszawie (zakład lunaparków i wesołych miasteczek oraz gier i klubów rozrywki) zorganizowało w hali nr 21 Międzynarodowych Targów Poznańskich zimowy non-stop rozrywkowy obejmujący gry zręcznościowe, loterie i tańce. 8.12. Giełda plakatów, prospektów i plakietek muzycznych w Sali Kominkowej Pałacu Kultury. 9.12. Spotkanie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z delegatami poznańskiego Oddziału S towarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Walny Zjazd Stowarzyszenia. Ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana przez Instytut Pedagogiki i Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poświęcona osiągnięciom i perspektywom socjologii wychowania odbyła się w Collegium Novum.

W siedzibie Akademii Medycznej odbyła się ogólnopolska konferencja na temat "Formy działalności akademii medycznych na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju kraju" .

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (9 - 13.12)

Obrady XII Zjazdu Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni w Domu Rzemieślniczym z udziałem ponad dwustu delegatów. Wojewoda poznański Tadeusz Grabski udekorował Związek Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Przewodniczącym Prezydium Rady Nadzorczej wybrany został Stanisław Furgał .

OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA MAŁYCH FORM RZEŹBIARSKICH

Otwarcie Ogólnopolskiej Wystawy Małych Form Rzeźbiarskich ("Rzeźba XXX-lecia PRL") w Arsenale. Z tej okazji odbyły się projekcje filmów telewizyjnych Grzegorza Dubowskiego i Franciszka Kuduka. Premiera spektaklu poetyckiego z wierszy i piosenek lat pięćdziesiątych pl. Strumień rzeczYwistości w salonie Empiku w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego: Andrzeja Bogusza, Waldemara Kotasa, Jacka Polaczka, Marzeny Trybały.

N a akordeonie towarzyszył Kazimierz Budzik. Reżyserował Tomasz Szymański.

10.12. Rozstrzygnięcie konkursu im. J ana Wronieckiego na najlepszy rysunek i grafikę. Jury oceniło dwadzieścia osiem grafik i sześćdziesiąt rysunków. W dziale grafiki I nagrodę zdobył Jan Stokfisz; w dziale rysunku-Bartłomiej Kurka. Przybyła delegacja młodzieży z

Charkowa (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 11.12. Pierwszy koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w sali widowiskowo-sportowej Arena. W salonie Empiku odbył się kolejny turniej recytatorski o nagrodę "Wierzbowego Liścia". Koncert kameralny koła poznańskiego Związku Kompozytorów Polskich w sali pałacu Działyńskich. Wystąpił Poznański K wartet Smyczkowy oraz Magdalena Sołtysińska i Mieczysław Makowski (fortepian), Tomasz Walczak (flet), Leonard Katarzyński (bas), Joachim Marczyński (kontrabas).

12.12. Przybyła czteroosobowa grupa studyjna Komitetu Centralnego Związku Komunistów Jugosławii.

Delegacja spotkała się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą. XI Konferencja Odlewników Wielkopolskich w auli Politechniki Poznańskiej.

"Czwartek literacki" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. Z czytelnikami spotkał się Kazimierz Koźniewski. 13.12. W programie pierwszym telewizji wystawiona została sztuka Tadeusza N owaka A jak królem, a jak katem będziesz w reżyserii J anusza Nyczaka i wykonaniu aktorów poznańskiego Teatru Nowego. Główne role wykonali Joanna Orzeszkowska (Hela) l Wiesław Komasa (Piotr).

Zmarł docent dr habilitowany

Stefan Kubica, b. kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka Niemieckiego na Uniwersytecie im.

Adama Mickiewicza, b. sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, żołnierz Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

14.12. W auli Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie kierownictwa wyższych uczelni i placówek naukowych z przedstawicielami władz partyjnych i państwowych miasta i województwa, poświęcone ocenie przebiegu Roku Nauki Polskiej. Dekoracji zasłużonych naukowców dokonał wiceminister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Tadeusz Podgórski. Gratulacje odznaczonym składał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. W sali "Domu Żołnierza" obradował na posiedzeniu plenarnym pod przewodnictwem Mariana J akubowicza Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Uczestniczył sekretarz Zarządu Głównego Józef Szkuta.

W kombinacie Ogrodniczym Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice odbyła się uroczystość dekoracji odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników rolnictwa wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i kierownik Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej Komitetu Centralnego J erzy W ojtecki. Spotkanie konsultatywne przedstawicieli Związku Młodzieży Socjalistycznej i Wolnej Młodzieży Niemieckiej Republiki Demokratycznej, w czasie którego podpisano porozumienie o patronacie obul roku (13 - 16.12)

organizacji młodzieżowych nad budową kolejowej "Magistrali Przyjaźni". W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Zarządu Głównego Związku Młodzieży Socjalistycznej Bogdan Waligórski i sekretarz Centralnej Rady Wolnej Młodzieży Niemieckiej Dieter Mueller.

115 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Mirosław Bukowski. Solistą był Benon Hardy (fortepian).

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza załoga Zakładów Metalurgicznych "Pomet" wraz z rodzinami uczestniczyła w uroczystej akademii z okazji Dnia Odlewnika.

W siedzibie Poznańskiego T 0warzystwa Fotograficznego odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom XI Biennale Fotografii Przyrodniczej. 15.] Przybyła ponad czterystuosobowa wycieczka ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się finał turnieju wydziałów Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", tzw. fabrykiada o puchar dyrektora naczelnego Zakładów. Zwyciężyła drużyna W-7. Żołnierze z jednostki inżynieryjnej wysadzili w powietrze elementy pruskich fortyfikacji przy pi. Niezłomnych, gdzie Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 3 buduje hotel "Poznań". 16.1 Plenarne obrady Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych poświęcone ochronie środowiska człowie

ka. Obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Jerzy Męczyński. W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza obradowało plenum Zarządu Głównego Sekcji N auki Związku Nauczycielstwa Polskiego z udziałem wiceprezesa Zarządu Głównego Zofii Sztetyłło.

Tematem obrad była działalność ideowo-wychowawcza Związku N auczycielstwa Polskiego w szkołach wyższych. Sesja naukowa poświęcona wypadkom drogowym na obszarze Wielkopolski zorganizowana z inicjatywy Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Inauguracja cyklu spotkań szkoleniowych aktywu podstawowych organizacji partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działających w środowiskach twórczych. Pierwszy wykład wygłosił prof. dr Seweryn Dziamski. Obrady plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznego Młodzieży Wiejskiej. Oceniono przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Uczelniana organizacja Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymała sztandar przyznany przez Zarząd Główny jako wyraz uznania dla tradycji ruchu młodzieżowego w tej uczelni. W uroczystości uczestniczyły delegacje uniwersytetów w Charkowie (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna). Wręczenia sztandaru dokonał przewodniczący Zarządu Głównego Eugeniusz Mielcarek. W hallu Kliniki Laryngologicznej Szpitala im. Heliodora Święcickiego, rektor Akademii Me

dycznej prof. dr hab. Roman Góral dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci profesora dra Antoniego St. Jurasza, pierwszego akademickiego nauczyciela laryngologii. Uroczystość poprzedzona została posiedzeniem naukowym oddziałów poznańskich Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, na którym referat o życiu i zasługach Antoniego Jurasza wygłosił dr med. Antoni Łączkowski.

Otwarcie wystawy dzieł Antoniego Fałata (Warszawa) w Galerii Nowej w Teatrze Nowym. Podczas otwarcia dyrektor Teatru Izabella Cywińska i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej Jerzy Lengowski wręczyli medale przyznane twórcom i działaczom kulturalnym za wybitne osiągnięcia artystyczne i działalność kulturalną w roku 1974.

17.12. Plenum Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej poświęcone ocenie pierwszego etapu społecznej akcji - powszechnego przeglądu stanowisk pracy młodzieży. Rozpoczęto przebudowę ulicy Żeromskiego u zbiegu z ulicą Dąbrowskiego.

Wizyta delegacji stowarzyszenia dziennikarzy z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) z redaktorem Robertem Wassmannem na czele. Omówiono warunki współpracy z poznańskim zarządem oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podpisując odpowiednie porozumienie. 18.12. Przekazanie Polskim Kolejom Państwowym pierwszej lokomotywy spalinowej o mocy 2250 KM wykonanej w Fabryce Lokomotyw i Wagonów Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Przeznaczona jest do prowadzenia pociągów towarowych i pasażerskich z szybkością do 120 kilometrów na godzinę. Sesja wyjazdowa Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Posłowie zwiedzili m. in. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych im.

Stefana Czarnieckiego.

Z taśmy produkcyjnej Zakładów Samochodów Rolniczych zszedł 1500 samochód tarpan. Meldunek o tym sukcesie złożył sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfredowi Kowalskiemu mistrz działu montażu Bogusław Walczak. W wieku 81 lat zmarła Walentyna Walkowska (Krysiewicz), współtwórczyni ruchu harcerskiego w Wielkopolsce, b. naczelnik Chorągwi Wielkopolskiej i drużynowa l. Drużyny im. Emilii Plater. 19.12. Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona uchwaleniu Planu Społeczno-Gospodarczego oraz budżetu zbiorczego na rok 1975. Dokonano także oceny działalności samorządu mieszkańców. Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej N owe Miasto poświęcona ocenie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

20.12. Przebywający w Wielkopolsce dziennikarze kubańscy zwiedzili fabrykę lokomotyw spalinowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Soliści: Jadwiga Gadulanka (sopran), Maria Olkisz (alt), Paulos Raptis (tenor), Maciej Witkiewicz (bas) oraz Chór Mieszany Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej przygotowany przez Stanisława Kulczyńskiego.

21.12. W siedzibie Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich odbyło się spotkanie z grupą działaczy Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej z Bogdanem Gawrońskim na czele. Konsul generalny Nikołaj Tałyzin wręczył przedstawicielom przodujących ogniw Towarzystwa dyplomy uznania. Otrzymały je m. in. zarządy zakładowe Towarzystwa: Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Zakładów N aprawczych Taboru Kolejowego i Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych.

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego z udziałem przewodniczącego Centralnego Komitetu Andrzeja Benesza. W związku

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (21.12)

z powołaniem dotychczasowego sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Tadeusza W. Młyńczaka na stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła, sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu wybrany został prezes Kazimierz Nowakowski, a prezesem - wiceprezydent Poznania Zbigniew Kmieciak.

W Szkole Podstawowej Nr 75 im.

Powstańców Wielkopolskich zorganizowano Dzień Patrona Szkoły. Program obejmował m. in. zapalenie znicza przez kombatantów Powstania Wielkopolskiego 1918/ /1919, wręczanie plakietek "Przyjaciół szkoły", nagród Komitetu Rodzicielskiego dla wyróżniających się w pracy społecznej uczniów, a także listów pochwalnych dla rodziców za wzorowe wychowanie dzieci. Premiera operetki Jama Straussa Noc w Wenecji w Teatrze Muzycznym, w reżyserii Józefa Orawca, scenografii Ryszarda Strzembały i choreografii Mikołaja Ko

Widok od strony ul. Kościuszki Odsłonięcie tablicy

Apteka Nr 6 na rogu ul. Franciszka Ratajczaka otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich. Na frontonie budynku odsłonięto tablicę pamiątkową. Oddanie do użytku pawilonu sportowego na stadionie Akademickiego Zrzeszenia Sportowego. Obiekt składa się z kilku sal m.

in. szermierczej i do uprawiania judo oraz siłowni. Otwarcia obiektu dokonał prezes Zrzeszenia prof. dr Roman Góral.

Jadwiga Kurzewska (Cibjolleta)

pińskiego. Kierownictwo muzyczne spoczywało w ręku Romana Jankowiaka. W premierowej obsadzie wystąpili: Aleksander Harbul (Książę Urbino), Jan Rowiński (Delacqua), Aleksandra Rybacka (Barbara), Marian Pokrzycki (Barbaruccio), Maria Stochaj (Agricola), Tadeusz Molski (Testaccio), Maria Tomaszewska (Konstancja), Janina Guttnerówna (Annina), Jan Adamczyk (CaramelIo),

Jerzy Golfert (Pappacoda), J adwiga Kurzewska (CibolIeta), Raj - mund Wolf (Piselli). 23.12. Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda poświęcona uchwaleniu Planu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz budżetu dzielnicy w roku 1975. Tegoż dnia obradowała Dzielnicowa Rada Narodowa Stare Miasto. Podpisanie porozumienia pomiędzy Akademią Medyczną a Zakładami Metalurgicznymi "Pomet" . Umowa przewiduje m. in. badania nad wpływem warunków pracy na układ krążenia, dokształcanie lekarzy zatrudnionych w przychodni międzyzakładowej i innych służb przedsiębiorstwa w zakresie problematyki leżącej w gestii Akademii Medycznej, wysokospecjalistyczne konsultacje dla pracowników "Pometu", a ze strony zakładu praktyczne zastosowanie wyników prac lekarzy-naukowców oraz pomoc w organizowaniu badań.

Domy handlowe "Centrum"

24.12. Sklepy do ostatnich minut otwarcia były wypełnione kupującymi. Jednak po godzinie dwudziestej ulice miasta były zupełnie wyludnione. W oknach domów można było zobaczyć pobłyskujące światełka na choinkach. 25.12. Pierwszy dzień świąt upłynął pod znakiem pięknej, słonecznej pogody. Parki i alejki nad Rusałką były pełne spacerujących. Zmarł Antoni Węcławek, zasłużony działacz ruchu robotniczego, członek Komunistycznej Partii Francji · - żołnierz francuskiego ruchu oporu, członek Polskiej Partii Robotniczej, długoletni pracownik spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 26.12. Debiut dyrygencki Agnieszki Duczmai w Operze Poznańskiej. Artystka dyrygowała wykonaniem opery Donizettiego Don Pasąuale.

27.12. W miejscach pamięci narodowej: pod pomnikiem Bohaterów na Cytadeli, tablicami przy ul. Ratajczaka i na "Domu Żołnierza" przy ul. Niezłomnych oraz na grobie Franciszka Ratajczaka na cmentarzu górczyńskim złożono wieńce i wiązanki kwiatów. O godzinie 12.00 przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 złożyły wieńce delegacje Komitetu

Uroczystość pomnikiemskładania Powstańców 1918/1919 r.

wlencow przed Wielkopolskich

Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wojewódzkiego Komitetu Frontu J edności Narodu, Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W "Domu Żołnierza" odbyło się spotkanie weteranów Powstania

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 (27 - 31.12)

Wielkopolskiego 1918/1919 z władzami politycznymi i państwowymi miasta i województwa, podczas którego I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Jerzy Zasada oraz wojewoda poznański Tadeusz Grabski udekorowali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski kilkudziesięciu weteranów.

W godzinach wieczornych w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert. W części artystycznej wystąpi ły chóry i artyści estrad i scen poznańskich. Zmarł Marian Bayer, zasłużony działacz ruchu robotniczego w latach międzywojennych. Aktywny członek Polskiej Partii Socjalistycznej - Lewicy i Komunistycznej Partii Polski, a po wyzwoleniu - Polskiej Partii Robotniczej.

28.12. V Sesja Wojewódzkiej Rady N arodowej. Obradami kierował przer wodniczący Rady, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. Uchwalono Plan Społeczno- Gospodarczego Rozwoju i budżet województwa na rok 1975. 29.12. W godzinach popołudniowych nad miastem przeszła silna wichura połączona z obfitymi opadami deszczu. 30.12. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie posłów Ziemi Wielkopolskiej na Sejm. Posiedzeniu przewodniczył poseł Jerzy Zasada. Posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej poświęcone ocenie pracy Towarzystwa w środowisku wiejskim.

Sesja budżetowa Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald.

Premiera Jak wam się podoba Williama Szekspira w Teatrze N owym w reżyserii Janusza Nyczaka i scenografii Urszuli Kenar. Choreografia - Emila Wesołowskiego, muzyka - Bohdana J armołowicza. W premierowej obsadzie wystąpili: Jerzy Ernz (Książę Fryderyk), Ewa Mirska (Jego żona), Marian Pogasz (Le Beau), Teresa Waśkowska (Jego żona), Urszula Lorenz - Błażewicz i Bolesław Idziak (Dworzanie), Joanna Orzeszkowska (Celia), Elżbieta Jarosik (Rozalinda), Józef Onyszkiewicz (Oliver), Wiesław Komasa (Orlando), Henryk Abbe (Adam), Michał Grudziński (Probierczy k), Wirgiliusz Gryń (Wygnany książę), J anusz Michałowski (Jakub), Edward Warzecha (Amiens), Edmund Pietryk (Pan I), Sławomir Pietraszewski (Pan II), Lech Łotocki (Koryn), Tadeusz Drzewiecki (Sylwiusz), Jacek Różański (William), Danuta Borowiecka (Febe), Wanda Ostrowska (Audrey).

Zmarł Jan Paździor, działacz międzynarodowego ruchu robotniczego, członek Komunistycznej Partii Niemiec, współorganizator pomocy więźniom politycznym. .12. Oddanie do użytku ostatniego odcinka zelektryfikowanej liriii kolejowej z Ostrowa Wlkp. przez Jarocin do Poznania. Magistrala ta, wraz z oddanym już do użytku odcinkiem Kluczbork - Ostrów Wlkp., stanowić będzie w przyszłości zelektryfikowany ciąg komunikacyjny ze Śląska do zespołów portowych: Gdańsk-Gdynia i Szczecin - Świnoujście.

Zebrał: Kronikarz KRONIKA MIASTA POZNANIA PISAŁA.

. .

Działalność redakcji w drugim kwartale 1925 roku, zapoczątkowana została wydaniem w dniu 30 kwietnia zeszytu czwartego. Otwierał go artykuł Andrzeja Wojtkowskiego poświęcony Samuelowi Kaulfussowi, dyrektorowi gimnazjum poznańskiego w latach 1815 - 1824, zwłaszcza przyczynom usunięcia go z tego stanowiska. Zeszyt (b. cieniutki) uzupełniał przyczynek Bronisława Gładysza do biografii Macieja K. Sarbiewskiego oraz dokończenie artykułu Aleksandra Chybińskiego Opieka nad ubogimi w Poznaniu w ubieglych wiekach. Zeszyt następny - 5/6 ukazał się z datą 31 maja. Blisko połowę jego objętości zajęła rozprawa Adama H. Kaletki poświęcona nawiązaniu stosunków Poznania z Henrykiem Walezjuszem w latach 1573 - 1574. Dalszych sześć stronic zajęła notatka pl. Pochwala Kazimierza RaczYńskiego, której większość stanowił przedrukowany w całości wiersz imieninowy Jana Gorczyczewskiego. Dopiero na samym końcu "Dział bieżący" przyniósł sprawozdanie z Wystawy Gospodarczej Związku Miast zorganizowanej podczas Targu Poznańskiego (3 -1 O V 1925) w pawilonie Banku Handlowego.

W artykule czytamy: Związek Miast do roku obecnego zajmować się musial szczególnie intensywnie sprawami organizacji, uprawnlen i finansów miejskich, co pracę jego charakteryzowalo w pewnym stopniu jako administracyjną, a nie mógl poświęcić glębszej uwagi sprawom gospodarczym samorządu miejskiego, a więc tym dzialom pracy samorządowej, które stanowią o prawdziwym rozwoju miast i o szlachetnej rywalizacji niezależnych od siebie jednostek politycznych. Od roku 1925 Związek Miast począl interesować się ściślej dzialalnością gospodarczą swych czlonków i u czyn il w pracy swej bardzo poważny krok naprzód, popieranie bowiem ekonomicznych interesów miast Z natury rzeczY musi w przYszlości wysunąć się w Związku na plan pierwszY.

Wystawa cieszYla się wcale sze miasta zaproszone zostały nawsko-baltyckie w Sztokholmie, Każdego zwiedzającego uderzYć sianie wystawy przez Warszawę,

znacznym zainteresowaniem zwiedzających [...] więkdo przesiania swych eksponatów na targi skandyodbywające się w czasie od 14 do 21 czerwca br. musialy dwa glówne braki: nasamprzód nieobestolicę państwa, bardzo przYkre i n iewytlum a czon e,

: poza tym brak systemu koordynacji i równorzędności w doborze materiału wystawionego. Poznań, będący tutaj w położeniu uprzYwilejowanym, trzYmał się zasady, że wystwa była gospodarczą, i przedstawił mniej więcej komplet swych najnowszYch prac gospodarczYch w wykresach, modelach i zestawieniach liczbowych; w szczególności wystawiały eksponaty oddziały: budowy ulic, budowy Mostu Tumskiego, kanalizacja, pompy kanałowe, prze ła do wnże, budownictwo naziemne, ogrodnictwo, straż pożarna, gazownia, elektrownia, wodociągi, rzeźnia i targowica, do tego dołączYły swe eksponaty wydziały zdrowia publicznego, opieki społecznej, statystyczny i szkolny. Kraków dał eksponaty gazowni, elektrowni, wodociągów, zakładów ceramicznych, kopalni, kamieniołomów, rzeznl, tramwajów i spółki mieszkaniowej, kanalizacji, budownictwa drogowego, regulacji miasta, zarządu majątku, zarządu ogrodów, zarządu lasów, strażY pożarnej, a nadto zakładów dobroczYnnych i sanitarnych oraz wielką grupę eksponatów instytucyj kulturalnych. Łódź zobrazowała na wystawie ogólny stan miasta: ludność, zabudowę, rozwój przemysłu i oświaty oraz dała kilka wykresów plantacyj i przedsiębiorstw miejskich. Katowice dały widoki gmachów, ulic, parków, ogrodów domowych i działkowych oraz pomników, plany i prace dzieci. Bydgoszcz wystawiła modele pól irygacyjnych oraz albumy i wykresy statystyczne o rozwoju ludności, instytucyj naukowych, społecznych i przemysłowych. Z Lublina nadesłano plany, widoki i tablice, głównie z działu szkolnictwa; Z Częstochowy wykresy statystyczne, ze Stanisławowa wykresy głównie z działów gospodarczYch, Z Radomia prace uczni miejskiej szkoły rzemiosł. Grudziądz zobrazował dość dokładne prace swych działów gospodarczYch, uwzględniając ponadto szczególnie szkoły i wydział zdrowia publicznego. Kalisz dał widoki zabytków i instytucyj gospodarczYch. Toruń wystawił liczne fotografie zabytków itp. oraz swych urządzeń gospodarczYch, ściślej ilustrując pracę elektrowni, gazowni i wodociągów; Gniezno widoki i fotografie instytucyj gospodarczYch tudzież zabytków. Rzeszów, Inowrocław, Zamość, Nakło, Nowy Tomyśl i Grodzisk dały dość wyczerpujący obraz swej pracy gospodarczej, zwykle jednak tylko w fotografiach i planach. Mysłowice, Kutno, Ostrowiec, Wieliczka, Piotrków, Czarnków, Wie leń, Szamotuły, Bojanowo i Września wystawiły mniejszą ilość eksponatów, niekiedy wszakże wcale ciekawych. Na ogół miasta historyczne - zbyt mocno podkreślały w wystawie swój charakter zabytkowy. Miasta zaś ściśle przemysłowe nie uwydatniały własnej pracy gospodarczej miejskiej, lecz podkreślały statystykę generalną miasta, dając więcej obraz ogólnego stanu gospodarczego ludności niż samorządu; drogą tą poszły głównie miasta Łódź i Bydgoszcz. Krytyczne te uwagi dotyczą braku jednolitej linii wytycznej, która powinna była być nakreślona Z góry; dla zorganizowania wszakże takiej wystawy harmonijnej potrzeba pewnych doświadczeń na terenie naszYm, przY pierwszej wystawie brak ten trzeba« konieczności wziąć w rachubę i usprawiedliwić. Jeżeli pominie się zatem ów postulat jednolitości, wystawa dała obraz tym ciekawszY, że miasta polskie zaprezentowały to właśnie, co je na ogół charakteryzuje lub czYm chlubić się mogą, dały niejako odbicie swej całości, swej indywidualnej fizjognomii. Miasta bogate w zabytki ten swój majątek stary podkreślały, miasta młode prezentowały swe nowoczesne budowle (Katowice), miasta przemysłowe wysuwały na plan pierwszY ogólny, przemysłowy rozrost miasta, a miasta mniejsze wystawiały na widok publiczny, co uważały za najważniejsze, najlepiej charakteryzujące ich dążność lub wartość. Gdyby w warunkach, takich wzięło udział w wystawie nie 31, lecz -

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry