PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ POŚWIĘCONE REALIZACJI PROGRAMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU POZNANIA I WOJEWÓDZTWA NA LATA 1976-1980

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2

Czas czytania: ok. 15 min.

W DNIU 22 listopada 1974 r. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza obradował na posiedzeniu plenarnym Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z udziałem radnych obu rad narodowych i licznej grupy zaproszonych działaczy gospodarczych i politycznych z Poznania i województwa. Na obrady przybyli: I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek oraz członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch. Obrady poświęcone były sposobom realizacji Programu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Poznania i Województwa w latach 1976 -1980. Ogólne zarysy tego Programu, opracowanego przez rząd wspólnie z władzami politycznymi i państwowymi Poznania i województwa, rozpatrzyło i zaaprobowało w dniu 27 sierpnia 1974 r. w formie uchwały Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W U chwale tej czytamy: 1. Wielkopolska już od zarania państwowości polskiej odgrywała w kraju ważną rolę polityczną i gospodarczą. W dziejach historii naszego kraju społeczeństwo Wielkopolski niejednokrotnie dawało wyraz patriotyzmu w walce o polskość tych ziem. Znamiennym tego przykładem było zwycięskie powstanie zbrojne w latach 1918 - 1919, w którym lud Wielkopolski zamanifestował swą niezmienną wolę zjednoczenia z odradzającym się państwem polskim. Ten zryw niepodległościowy Wielkopolan był zwycięskim etapem w walce o włączenie prastarych ziem polskich do Macierzy - zakończonej ćwierć wieku później powrotem Polski nad Bałtyk, Odrę i Nysę Łużycką. 2. W okresie trzydziestolecia Polski Ludowej nastąpił intensywny rozwój regionu wielkopolskiego. Wzrosło też wydatnie znaczenie tego regionu w działalności społeczno-gospodarczej i kulturalnej kraju. Miasto Poznań jest jednym z największych ośrodków przemysłowych w kraju, ponadregionalnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz spełnia rolę polskiego centrum międzynarodowych i krajowych targów handlowych. Wysoką rangę województwa poznańskiego wyznaczają wybitne osiągnięcia produkcyjne.

Posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego

Jest to rezultatem wielkiego zaangażowania ludzi pracy Wielkopolski w realizację zadań nakreślonych przez partię i rząd. Wartość produkcji globalnej przemysłu regionu poznańskiego - dostawcy wielu nowoczesnych i unikalnych wyrobów - przekroczyła 105 miliardów złotych, to jest 7,4% produkcji kraju. Obszarami szczególnej koncentracji realizowanego w okresie powojennym procesu uprzemysłowienia były obok Poznania powiaty wschodnie województwa. Na tych terenach powstał między innymi nowy - Koniński Okręg Przemysłowy, jeden z ważniejszych obecnie okręgów przemysłowych Polski.

Wraz z rozwojem przemysłu następował proces intensyfikacji produkcji rolnej. Duże jej znaczenie w kraju wynika z wysokiej kultury produkcji oraz towarowości. Plony czterech zbóż w okresie powojennym wzrosły prawie dwa i półkrotnie, pogłowie bydła - ponad dwukrotnie, a trzody chlewnej - ponad czterokrotnie. W roku 1973 Wielkopolska dała krajowi 14,8% skupu czterech zbóż, 11 % ziemniaków i 13,3% żywca rzeźnego w przeliczeniu na wagę mIęsa. W wyniku planowej przebudowy struktury i przemian jakościowych w gospodarce tego regionu stworzono szerokie podstawy dla wydatnej poprawy warunków życia jego mieszkańców. Obok wzrostu przychodów pieniężnych na poprawę warunków życia ludności wpłynął również rozwój infrastruktury technicznej i społecznej miast i wsi, w szczególności budownictwa mieszkanIowego. 3. Głównymi kierunkami dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poznańskiego będą: rozbudowa i unowocześnienie przemysłu, w tym głównie przemysłu ciężkiego, chemicznego i spożywczego, pozwalające na wydatne zwiększenie produkcji opartej na przodującej technice i wysokiej wydajności pracy. Główny udział w ogólnej wartości produkcji przemysłu powinna nadal stanowić produkcja przemysłu elektromaszynowego; · - dalsze przeobrażanie rolnictwa i umocnienie jego przodującej roli w gospodarce rolnej kraju, w tym szybka intensyfikacja produkcji-roślinnej i zwierzęcej, przy uwzględnieniu poprawy struktury agrarnej, sprzyjającej zwiększeniu jego towarowości; wydatna poprawa warunków życia ludności miast i wsi poprzez dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozbudowę i unowocześnienie sieci handlu i usług, rozbudowę urządzeń komunalnych, kulturalno-socjalnych i rekreacyjnych oraz poprawę warunków pracy załóg robotniczych; · - rozwój nauki i kształcenia kwalifikowanych kadr dla regionu i kraju oraz rozbudowa zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego, które stanowią podstawę dalszego postępu w gospodarce regionu i związanych z tym przemian społecznych; · - obsługa międzynarodowej i krajowej wymiany handlowej w oparciu o targi poznańskie; świadczenie usług komunikacyjnych wynikających z tranzytowej roli regionu i związana z tym rozbudowa sieci i węzłów komunikacji drogowej i kolejowej;

z trybuny obrad plenarnych Komitetu Wojewódzkiego Polskie] Zjednoczone] Partii Robotnicze] w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przemówienie wygłasza I sekretarz komitetu Centralnego Edward Gierek (22 XI 1974)

powiększanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw budowlano-montażowych i projektowych odpowiednio do potrzeb związanych z realizacją nakreślonego programu. 4. Realizacja tak ambitnego programu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poznańskiego wymaga pełnego zaangażowania całego społeczeństwa Wielkopolski, a także wszystkich ogniw administracji "terenowej. Niezbędne jest przy tym współdziałanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Wojewódzkiego, -w szczególności w zakresie kształtowania związków funkcjonalno-przestrzennych na obszarze aglomeracji poznańskiej. W realizacji tak złożonego programu szczególna rola przypadnie organizacji partyjnej. Rozwijając aktywnie pracę organizatorską i ideowo-wychowawczą, instancje i organizacje partyjne powinny skoncentrować swoją uwagę na węzłowych zagadnieniach warunkujących pomyślną realizację programu. Najważniejszym z nich będzie dalsze usprawnienie procesu 'inwestycyjnego oraz wydatne przyspieszenie postępu technicznego i ekonoI

Posiedzenie Komitetu Wojewódzkiegomicznego. Istotną rolę powinny również spełniać zainteresowane resorty i zjednoczenia, tworząc organizacyjno-techniczne i ekonomiczne warunki dla sprawnej realizacji programu. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, akceptując program rozwoju Poznania i województwa poznańskiego w roku trzydziestolecia Polski Ludowej, podkreśla z uznaniem duży wkład mieszkańców Wielkopolski w dotychczasowy rozwój regionu i kraju dokonany pod kierownictwem poznańskiej organizacji partyjnej. Biuro Polityczne wyraża przekonanie, że w realizacji programu dalszego rozwoju Wielkopolski wspólnie z członkami partii wezmą aktywny udział wszyscy jej mieszkańcy skupieni we Froncie Jedności Narodu. Otwierając obrady plenarne, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada powitał przybyłych na posiedzenie przedstawicieli najwyższych władz partyjnych, członków i zastępców członków Komitetu Centralnego, posłów na Sejm, członków wojewódzkiej instancji partyjnej, przedstawicieli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej m. Poznania, aktyw społeczno-gospodarczy i przodowników pracy z wielu poznańskich zakładów i fabryk. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił z upoważnienia Egzekutywy I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. "Przedmiotem dzisiejszego spotkania - powiedział Jerzy Zasada na wstępie - jest wspólne wypracowanie sposobów i metod realizacji Programu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w latach 1976 -1980 uchwalonego przez Biuro Polityczne naszej partii i Radę Ministrów. "Po raz pierwszy, programowi rozwoju naszego regionu nadano tak wysoką rangę. Program powstał w jubileuszowym roku trzydziestolecia Polski Ludowej, wieńczącym trud i zaangażowanie całego naszego narodu, które jest dziełem stanowiącym powód do dumy i satysfakcji. W okresie jednego pokolenia, słaby ekonomicznie kraj, zdewastowany w wyniku długotrwałych działań wojennych i okupacji hitlerowskiej, osiągnął wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego. Również region poznański lat siedemdziesiątych - jest jednym z przykładów ogromnych dokonań Polski Ludowej. Głównym twórcą tych wielkich osiągnięć jest klasa robotnicza, która - podobnie jak w całym kraju - również w Wielkopolsce przodowała w ofiarności i poświęceniu, pociągając za sobą wszystkich ludzi pracy. Wkład Wielkopolski w rozwój gospodarki naszego kraju oraz rzetelna praca jej mieszkańców znalazły swoje uznanie w U chwale Biura Politycznego i Rady Ministrów.

"Za ten wspaniały program otwierający przed naszym regionem szerokie perspektywy, pragniemy gorąco podziękować naszemu kierownictwu, Wam, Towarzyszu Edwardzie Gierku, bowiem z Waszej osobistej inicjatywy powstał również nasz program. Właściwą i szybką jego realizacją dowiedziemy słuszności tego wielkiego wyróżnienia. "W okresie trzydziestolecia Polski Ludowej miał miejsce intensywny roz

5 S. i:

-Fragment auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w czasie obrad plenarnych Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (22 XI 1974)wój regionu wielkopolskiego pod względem gospodarczym i kulturalnym. Produkcja przemysłowa Wielkopolski wzrosła trzydziestoczterokrotnie. Dużej intensyfikacji uległo także rolnictwo, znacznie zwiększając towarowość produkcji. Przemiany gospodarcze w regionie stworzyły podstawy wyraźnej poprawy warunków życia jego mieszkańców. Godzi się w tym miejscu podkreślić, że u źródeł tych wielkich przemian legły ogromne nakłady finansowe państwa. Ich skalę najlepiej określają dwie liczby: 218 miliardów złotych przeznaczonych w latach 1946 - 1973 na odbudowę i rozwój przemysłu; 200 miliardów złotych zainwestowanych w tym samym okresie w rolnictwo.' "Na tle wyników osiągniętych w trzydziestoleciu, szczególnie owocne są ostatnie cztery lata. W przemyśle uspołecznionym osiągamy takie tempo wzrostu produkcji, które pozwoli na wykonanie zadań Planu Pięcioletniego z blisko rocznym wyprzedzeniem. Ponadplanowy wzrost produkcji przemysłowej wyraża się kwotą około 50 miliardów zł. Imponujący postęp nastąpił w zakresie warunków socjalno-bytowych ludzi pracy naszego regionu. W obecnym pięcioleciu oddamy do użytku w budownictwie uspołecznionym około 14 000 mieszkań więcej niż w latach 1966-1970. Poważnej rozbudowie ulegnie baza materialna służby zdrowia, nauki, oświaty, kultury handlu i wypoczynku. Osiągnięcia te są wymownym potwierdzeniem słusz

Posiedzenie Komitetu Wojewódzkiegoności Uchwał VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które wzrost dobrobytu ludności wiążą z pomnażaniem efektów produkcyjnych gospodarki. Świadczą też one dowodnie, że słowa partii idą w parze z jej czynamI. "Źródłem niezwykłego tempa rozwoju w ostatnim czteroleciu jest przede wszystkim klimat społeczny i codzienne działanie kierownictwa partii, pobudzające ludzką inicjatywę, zapał i pasję budowania silnej, zasobnej Ojczyzny. Nie są to tylko słowa, są to konkretne czyny: masowy udział społeczeństwa w budowie Trasy E-8 i Trasy Hetmańskiej, wzmożony wysiłek załóg oddających przed terminem nowe obiekty przemysłowe w Pątnowie, Kaliszu, Kole i Turku. Ten wysoki rytm pracy będziemy nadal utrzymywać, koncentrując wszystkie wysiłki przyspieszające nowe inwestycje w regionie. Wszelkie zwolnienie tempa oznacza bowiem po prostu cofnięcie się. Trzeba tę prawdę wszystkim wyraźnie uświadomić. Kierownictwo partii i osobiście jej przywódca uczą nas codziennie własnym przykładem pracowitości i skromności, ścisłej więzi ze społeczeństwem i rozumienia jego potrzeb. Taka postawa, jedynie godna dumnego miana komunisty, winna znaleźć coraz szersze naśladownictwo. Klasa robotnicza Wielkopolski, pracownicy socjalistycznego rolnictwa, rolnicy indywidualni, pracownicy handlu i usług, inteligencja pracująca, nieraz dowiedli, że reprezentują taką postawę i że można na nich liczyć. "Powinnością komunistów jest dążenie do ciągłego postępu. Nie możemy zatem poprzestawać na dotychczasowych osiągnięciach ani tym bardziej popadać w samozadowolenie. Musimy iść naprzód i to iść jeszcze szybciej - taka jest bowiem istota socjalizmu i taki jest wymóg współczesności. Taka jest również logika rozwoju, że to, co dzisiaj jest dobre, jutro będzie zaledwie przeciętne, a już pojutrze niewystarczające. Perspektywy i możliwości dalszego przyspieszonego rozwoju naszego regionu stwarza Uchwała Biura Politycznego i Rady Ministrów. O skali zamierzeń, jakie z niej wynikają, świadczy najlepiej ogromna kwota - ok. 134 miliardy złotych, przewidziane na dalszy rozwój Wielkopolski w Planie Pięcioletnim 1976 - 1980. "Realizacja tego wielkiego programu - a jest to przecież nasza ambicja i nasz obowiązek - wymaga olbrzymiego wysiłku naszej 215-tysięcznej organizacji partyjnej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, organizacji młodzieżowych, rad narodowych, całego społeczeństwa. Nie wystarczy już tutaj dotychczasowa organizacja, tempo i wydajność pracy. Zwiększonemu wysiłkowi każdego Wielkopolanina powinno towarzyszyć przekonanie, że pracując dla Polski, pracuje dla siebie. I na odwrót: pracując dla siebie, dla pomyślności swoich najbliższych - pracuje dla Ojczyzny. Sprzężenie obu tych celów, tkwiące od stuleci w sposobie myślenia mieszkańców naszej ziemi, jest potężną dźwignią rozwoju socjalistycznej Polski. Trzeba to w pełni wykorzystać przy realizacji programu, o którym dzisiaj mówimy. "Wojewódzka instancja partyjna, świadoma ogromu oczekujących nas zadań, podjęła już szereg przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych. Dotyczą one dalszego rozwoju przemysłu i transportu, budownictwa, rolnictwa,

Prezydium plenarnego posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od lewej: sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński, Stanisław Kulesza, Jerzy Wojtecki, wojewoda poznański Tadeusz Grabski, I sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch, prezydent Poznania Stanisław Cozaś, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski

nauki i kultury, a także szerokiego wachlarza usług dla ludności. Szereg poważnych przedsięwzięć organizacyjnych trzeba będzie podjąć w dziedzinie inwestycji i budownictwa. Obok konieczności stałego przyrostu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw wykonawczych, należy zwracać uwagę na wyposażenie budownictwa w nowoczesny sprzęt budowlany i transportowy, dopływ niezbędnych kadr i rozbudowę zaplecza socjalno-bytowego oraz dalszy rozwój przemysłu nowoczesnych materiałów budowlanych. "Zgodnie z duchem VII i VIII Plenum z 1971 r. oraz z Uchwałami VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, niezmiennie ważnym społecznie zadaniem jest poprawa warunków socjalno-bytowych i opieki zdrowotnej, a zwłaszcza szpitalnej, mieszkańców regionu. Postanowiliśmy powołać stały zespół specjalistów dla programowania rozwoju służby zdrowia oraz nadać budownictwu szpitalnemu priorytet wykonawczy. Widzimy potrzebę wypracowania nowego modelu współpracy nauki i praktyki, a zwłaszcza sprawnie działającego systemu wzajemnej informacji. Wszystkie te problemy uwzględnia harmonogram działań wojewódzkiej instancji partyjnej, określający odpowiedzialność, etapy i terminy realizacji poszczególnych zadań. Są to niezbędne przesłanki dalszego dynamicznego rozwoju naszego regionu, dalszego wzrostu dobrobytu jego mieszkańców". "Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro

Posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego

botniczej uchwalając program rozwoju Wielkopolski - powiedział na zakończenie Jerzy Zasada - podkreśliło z uznaniem duży wkład jej mieszkańców w dotychczasowy rozwój regionu i kraju oraz wyraziło przekonanie, że w realizacji tego programu wezmą aktywny udział wszyscy Wielkopolanie. Ta wysoka ocena kierownictwa partii zobowiązuje nas wszystkich do jeszcze lepszej pracy, do pomnożenia dotychczasowego dorobku. Chcemy Was zapewnić, Towarzyszu I Sekretarzu Komitetu Centralnego naszej partii, że komuniści Wielkopolski, całe społeczeństwo naszego regionu nie zawiodą i z całym zaangażowaniem, w pełni zrealizują Uchwałę Biura Politycznego i Prezydium Rządu". N astępnie rozpoczęła się dyskusja nad sposobami realizacji U chwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Rady Ministrów o Programie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Poznania i Województwa Poznańskiego w latach 1976 - 1980. W dyskusji głos zabrali: I sekretarz Komitetu Miejskiego i Powiatowego w Kaliszu - Zbigniew Chodyła; wojewoda poznański - Tadeusz Grabski; robotnik Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" - Stanisław Zieliński; dyrektor kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Manieczkach - Jan Baier; prezydent Poznania - Stanisław Cozaś; I sekretarz Komitetu Zakładowego w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych - Maria Rynkiewicz; dyrektor Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa - Jerzy Brązert; I sekretarz Komitetu Powiatowego w Koninie - Henryk Kaźmierczak; brygadzista w Zakładach Metalurgicznych "Pornet" - Bronisław Szaj; dyrektor Wielkopolskich Zakładów Mechanizacji Kompleksowej "Mera-Zap-Mont" w Ostrowie - Jerzy Przybylski; rektor Akademii Ekonomicznej - Ryszard Domański; przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej - Jerzy Lengowski; dyrektor Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka - Alojzy Andrzej Łuczak. W dyskusji mówiono o sprawach, które miały wpływ na dotychczasowy dorobek regionu. Doświadczenia ubiegłych lat mogą być podstawą realizacji otwierających się wielkich perspektyw dalszego rozwoju. Podkreślano, iż minione cztery lata nowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce ujawniły, jak wielkie rezerwy tkwią w potencjale produkcyjnym oraz w zdolnościach i pracowitości Wielkopolan. Z satysfakcją podkreślano, że znaczna część przewidzianych w programie nakładów inwestycyjnych przeznaczona zostanie na dalszą poprawę warunków socjalnych i bytowych ludzi pracy, na przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego, rozwój opieki zdrowotnej oraz zaplecza rekreacyjnego. Podkreślano także, iż przeznaczenie ogromnych środków na rozwój bazy naukowej pozwoli nauce poznańskiej lepiej służyć ludziom i gospodarce regionu, przyspieszy praktyczne rozwiązanie wielu problemów technicznych i naukowych. Uwzględnienie zaś spraw kultury służyć będzie wychowaniu wszechstronnie ukształtowanego człowieka epoki socjalizmu, zdolnego do pracy wydajnej i twórczej. Z kolei zabrał głos I sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek.

"Wielkopolska współczesna, wierna swym bogatym tradycjom postępowego myślenia i patriotycznego działania - powiedział Edward Gierek - zaj

muje wysoką pozycję w kraju. I co więcej, pozycją tą systematycznie umacnia swoje znaczenie w rozwoju Polski. Wysoką rangę i uznanie dla regionu wyznaczają przede wszystkim przodujące osiągnięcia ludzi pracy Wielkopolski, wnoszących swój duży wkład do ogólnopolskiego dorobku budownictwa socjalistycznego. Ten twórczy i niestrudzony wysiłek społeczeństwa, pobudzany i organizowany przez naszą partię, radykalnie przeobraził i będzie przeobrażał Polskę. Dzisiejszy Poznań - dla przykładu - zachowując dawną świetność i tętniąc nowym życiem jest miastem piękniejszym niż kiedykolwiek, jednym z największych ośrodków przemysłowych w kraju, jest prężnym, promieniującym ośrodkiem oświaty, nauki i kultury. Miasto Poznań to nie tylko stolica regionu, ale także miejsce spotkań naukowców, twórców i handlowców całego naszego kraju, Europy i świata. W latach Polski Ludowej dokonał się głęboki proces socjalistycznej przebudowy struktury społeczno-gospodarczej województwa poznańskiego. Tutaj na wielką skalę rozwinął się nowoczesny przemysł energetyczny, przemysł ciężki, elektromaszynowy, chemiczny, lekki i rolno-spożywczy. Przeobrażenia te dokonały się za sprawą socjalizmu, za sprawą naszego ustroju i partii. "O tempie rozwoju Wielkopolski świadczy fakt, że w roku 1973 zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej poza rolnictwem było prawie trzy i półkrotnie większe niż w roku 1946. Plony czterech zbóż - wzrosły prawie dwa i półkrotnie, pogłowie bydła wzrosło dwukrotnie, a trzoda chlewna ponad czterokrotnie. Świadczy to o tempie i o tym, że praca, którą wykonujecie, daje ogromne rezultaty. Myślę, że najcenniejszym w tym wszystkim, co robicie, jest fakt', że wyroby wielkopolskie są wyrobami wysokiej jakości, że oczywiście trafia się jeszcze gdzieniegdzie nawet u was taki wypadek, że produkcja nie zachwyca. W masie swej jest to jednak produkcja dobra i jest to produkcja, która świadczy pozytywnie o ludziach pracy i o klasie robotniczej Wielkopolski". Przechodząc do zagadnień realizacji Planu Pięcioletniego 1970 -1975, Edward Gierek stwierdził, że to, co będzie trzeba robić w końcowym roku Planu, będzie niejako kontynuacją tego, co zrobiono w ciągu ostatnich czterech lat, a więc będzie to wymagać nadal dużego wysiłku i wysokiej dyscypliny pracy. "Pragnę powiedzieć - kontynuował Edward Gierek - że przyszły rok będziemy starali się tak zakończyć, by przyniósł on jeszcze lepsze rezultaty i by suma wyników wszystkich pięciu lat złożyła się na to, co będziemy chcieli zameldować VII Zjazdowi partii. Dzisiaj już można powiedzieć, że jeśli zadania ustalone na przyszły rok zostaną w pełni wykonane, to wszystkie wskaźniki, które ustaliliśmy na VI Zjeździe i zawarliśmy w Planie Pięcioletnim, zostaną poważnie przekroczone". W dalszym ciągu swego wystąpienia Edward Gierek nawiązał do prac nad nowym Planem Pięcioletnim 1976 -1980 i charakteryzując go powiedział, że partia będzie kontynuować z całą konsekwencją politykę społeczno-gospodarczą, bowiem tylko na drodze dynamicznego rozwoju można przezwyciężać istniejące nadal trudności. "Trzeba robić tak, aby można było nie tylko cele ustalone osiągnąć, ale cele te znacznie przekroczyć. I dlatego

Posiedzenie Komitetu Wojewódzkiegoteż jeszcze raz chcę wam, towarzysze - gratulując tego co zostało zawarte w Uchwale Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i w Uchwale Rady Ministrów, a co dotyczy rozwoju Poznania i województwa poznańskiego - powiedzieć, że i w latach następnych będziemy się odwoływali do was, do całego naszego narodu, o to, aby pracować jeszcze lepiej, niż pracowaliśmy do tej pory". Na zakończenie I sekretarz Komitetu Ce'ntralnego stwierdził, że omawiany na Plenum Komitetu Wojewódzkiego Program Rozwoju Sipołeczno-Gospodairczego Poznania i Województwa Poznańskiego jest programem godnym Wielkopolan, programem, który na pewno będzie wzbogacony solidną pracą mieszkańców. Następnie uczestnicy rozszerzonego Plenum przyjęli odezwę do społeczeństwa Poznania i Wielkopolski. Na zakończenie powtórnie zabrał głos I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada.

"Nasze robocze posiedzenie dobiegło końca - powiedział Jerzy Zasada. - Sądzę, iż nie będzie wykroczeniem przeciw skromności jeśli powiem, że pracowaliśmy na nim rzetelnie, z należną sprawie powagą, ale zarazem z uzasadnionym optymizmem - tak potrzebnym przy realizacji wielkich zadań. Owe wielkie zadania dla wojewódzkiej organizacji partyjnej, stronnictw sojuszniczych, rad narodowych, dla wszystkich ludzi pracy Wielkopolski - wynikają z tego wspaniałego programu rozwoju naszego regionu, o którym dzisiaj mówiliśmy. "Dla wielkopolskiej organizacji partyjnej realizacja tego programu ma szczególny aspekt, bowiem zbiegnie się ona w czasie z realizacją uchwał i decyzji, które podejmie VII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mamy ambicję przyjść na VII Zjazd z dokonaniami godnymi naszej tradycji i naszych obecnych możliwości. Jesteśmy przekonani, że do realizacji włączy się całe społeczeństwo Wielkopolski. Z równą pewnością możemy powiedzieć, że w awangardzie tego dzieła kroczyć będzie - tak jak zawsze - nasza wspaniała, ofiarna klasa robotnicza.

"Nie zabraknie zapewne w tym wielkim czynie pracowitych ludzi rolnictwa, inżynierów, techników, pracowników nauki, kultury i oświaty - wszystkich ludzi pracy naszego regionu. Wielkie i - jak sądzimy - uzasadnione nadzieje pokładamy w młodzieży i w patriotycznych, pracowitych i ofiarnych matkach. Program, który będziemy realizować w przyszłym pięcioleciu, stwarza dla młodego pokolenia jeszcze doskonalsze warunki nauki, pracy, sportu i wypoczynku. Jego ogromny zasięg winien pobudzić młodzieńczą wyobraźnię i zapał oraz romantyzm wielkich dokonań". "Towarzyszu I Sekretarzu Komitetu Centralnego - powiedział na zakończenie Jerzy Zasada, zwracając się do Edwarda Gierka - tu, w tej auli, w czasie obrad XIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w marcu 1973 roku powiedzieliście: «Do rozwoju Wielkopolski, do pracy poznańskiej organizacji partyjnej, do spraw produkcyjnych i społecznych waszego regionu - Biuro Polityczne przykłada wielką wagę»., Program rozwoju Wielkopolski uchwalony przez Biuro Polityczne jest najlepszym potwierdzę

(5

niem Waszych słów. Nasza odpowiedź na ten wielki dowód zaufania kierownictwa partii i' to wielkie wyróżnienie naszego regionu - może być i jest tylko jedna: Wytężona praca, ofiarność, wysoka dyscyplina społeczna wszystkich ludzi pracy Wielkopolski; Zwartość, mobilizacja, aktywność polityczna i przodownictwo na każdym odcinku - wszystkich pezetperowców i całej wojewódzkiej organizacji partyjnej. Nigdy nie zawiedziemy zaufania partii i jej kierownictwa! Obrady plenarne zakończyły się odśpiewaniem MiądzYn aro dóvoki.

I

Obrady plenarne Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza 22 XI 1974. Moment zakończenia obrad. Od lewej: wojewoda poznański Tadeusz Grabski, I sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek, II selkretarz Komitetu Wojewódzkiego J erzy Zasada, członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Edward Babiuch

Posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego

ODEZWA

OBYWATELE! MIESZKAŃCY POZNANIA I WIELKOPOLSKI!

Biuro Polityczne .Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Rada Ministrów - doceniając doniosłe znaczenie regionu wielkopolskiego w życiu kraju, podjęły uchwały w sprawie dalszego społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania i województwa poznańskiego do roku 1980.

U chwały te stanowią wyraz uznania kierownictwa partii dla społeczeństwa naszego regionu, dla jego - potwierdzonego przez historię - niezłomnego patriotyzmu, woli działania i obywatelskiej postawy. Uchwały dowodzą zarazem, że partia przywiązuje wielką wagę do wszechstronnego rozwoju Poznania i województwa poznańskiego. Podkreślają, że dorobek trzydziestolecia Polski Ludowej oraz obecny przyspieszony rytm życia społeczno-gospodarczego są wynikiem ofiarności, odpowiedzialności i codziennego zaangażowania wszystkich ludzi pracy Wielkopolski, nie szczędzących wiedzy, talentów i umiejętności w realizacji zadań nakreślonych przez partię i rząd. Poznań jest jednym z większych ośrodków przemysłowych w kraju, prężnym ośrodkiem nauki i kultury; spełnia także rolę centrum międzynarodowego i krajowego handlu. Rangę poznańskiego regionu określają też wysokie osiągnięcia w produkcji przemysłowej i rolnej. Wartość rocznej produkcji globalnej przemysłu naszego regionu - dostawcy wielu nowoczesnych i unikalnych wyrobów - przekroczyła ostatnio 105 miliardów zł, co stanowi 7,4% ogólnopolskiej produkcji. Rolnictwo wielkopolskie dało krajowi w ubiegłym roku prawie 15% skupu zbóż i ponad 13% żywca rzeźnego. Zgodnie z Uchwałą Biura Politycznego i Rady Ministrów najbliższe lata przyniosą dalszy rozwój Poznania i Wielkopolski. Nastąpi wydatna rozbudowa przemysłu, który w oparciu o przodującą technikę i wysoką wydajność pracy znacznie zwiększy produkcję. Dalszemu przeobrażeniu ulegnie rolnictwo; umocni się jego przodująca rola w gospodarce rolnej kraju. Dzięki rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, rozbudowie i unowocześnieniu sieci handlu i usług, jak również urządzeń komunalnych i rekreacyjnych poprawią się zdecydowanie warunki pracy i życia mieszkańców Wielkopolski. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego uczelni poznańskich zapewni dopływ wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu. W wyniku dalszej rozbudowy wzrośnie ranga targów poznańskich oraz usług komunikacyjnych wiążących się z tranzytową rolą regionu. Odpowiednio do potrzeb zwiększy się potencjał produkcyjny przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

OBYWATELE!

Uchwalony z inicjatywy partii program dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Poznania i Wielkopolski uwzględnia potrzeby ludzi pracy naszego regionu i wychodzi naprzeciw naszym aspiracjom i ambicjom..

Wcielenie w życie tego programu wymagać będzie zwiększonego, zjednoczonego wysiłku wszystkich mieszkańców Wielkopolski: członków partii i stronnictw politycznych, organizacji społecznych, młodzieży i kobiet - ogółu obywateli, skupionych we Froncie Jedności N arodu. Urzeczywistnienie tego programu wymagać będzie zarazem zdwojonego wysiłku i sprawności działania wszystkich ogniw administracji terenowej. Nadchodzący rok 1975 będzie okresem przygotowań do przekuwania w czyn założeń tego ambitnego programu, w którego realizacji wiodąca rola przypadnie organizacjom partyjnym. Poprzez jak najlepsze wywiązanie się z zadań gospodarczych, stałą inspirację, rzetelną pracę organizatorską i działalność ideowo-wychowawczą - członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i instancje partyjne powinny stwarzać optymalne warunki do pełnego wykonania programu dalszego przyspieszonego rozwoju naszego regIonu.

MIESZKAŃCY POZNANIA I WIELKOPOLSKI!

W urzeczywistnieniu programu szybkiego rozwoju naszego regionu nie może zabraknąć nikogo. Wielka szansa zdynamizowania wszystkich dziedzin naszego życia, stworzona U chwałą Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Uchwałą Rady Ministrów zostanie przez nas w pełni wykorzystana. Wzmożonym, twórczym wysiłkiem potwierdzimy raz jeszcze głęboki patriotyzm, obywatelską postawę i przywiązanie do naszej Wielkopolskiej Ziemi, do naszej Ojczyzny - Polski Ludowej!

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.04/06 R.43 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry