WYDARZENIA W POZNANIU W 1974 ROKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1

Czas czytania: ok. 44 min.

Część trzecia

1.7. W salach Biura Wystaw Artystycznych otwarto z okazji XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wystawę pod nazwą Plastyka poznańska. Znalazło się na niej około 555 prac (w tym 250 na przeźroczach) ponad dwustu artystów-plastyków. W otwarciu wystawy uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

Utworzony został Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy dla m. Poznania. Siedziba mieści się przy ul. Szamarzewskiego 62. Dyrektorem jest dr Rajmund Krzyśko. Rozpoczęło działalność Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Przemysław" z siedzibą przy ul. Mielżyńskiego 23. Skupia ono m. in. poznańskie hotele miejskie i Biuro Zakwaterowania.

Otwarcie wystawy miniatur krakowskiego artysty-plastyka Janusza Lityńskiego w salonie Klubu Międzynarodowej Prasy 1 Książki "Ruch" .

2.7. W siedzibie Kornitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie

sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady, J erzego Wojteckiego i Alfreda Kowalskiego z konstruktorami i producentami samochodu dla rolnictwa "Tarpan". I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada udekorował wielu z nich wysokimi odznaczeniami państwowymi. Rozpoczęły się egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Przystąpiło do nich 13 000 kandydatów, z tej liczby prawie 5000 na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Wybitny chirurg poznański prof.

dr Roman Drews, dyrektor Instytu tu Chirurgii Akademii Medycznej udekorowany został Odznaką "Zasłużonego Pracownika Zakładów H CP" przyznaną przez Radę Przedsiębiorstwa za współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia "cegielszczaków" . 3.7. Zmarła emerytowana prof. dr hab.

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Zofia Małczyńska-Suchcitz, zasłużony pedagog, wychowawca kilku generacji biologów. W wieku sześćdziesięciu sześciu lat zmarł Paweł W. Zygmaniak, b. dyrektor Urzędu Statystycznego dla m. Poznania i Województwa Poznańskiego, działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. U dekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 4.7. Z podróży artystycznej do Turcji powrócił Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska", który brał udział

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (4 - 13.7)

m. in. w festiwalu folklorystycznym w Istambule. 5.7. Posiedzenie Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, na którym podsumowano osiągnięcia wielkopolskiej organizacji Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w służbie społeczeństwa. 6.7. W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie kierownictwa partyjnego z przedstawicielami wielkopolskich spółdzielców. W imieniu Komitetu Wojewódzkiego sekretarz Jerzy Wojtecki podziękował spółdzielcom za ofiarną pracę. 7.7. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się Akademia dla pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Tekstylno- Odzieżowego, w czasie której wręczono załodze sztandar prezesa Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych za wzorową pracę w roku 1973. W akademii uczestniczył minister Handlu Wewnętrznego i Usług Edward Sznajder. 8.7. W sali Teatru Nowego odbyło się spotkanie pracowników i aktywistów społecznych Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z udziałem ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Jerzego Kusiaka; w czasie spotkania Spółdzielnia otrzymała sztandar Zarządu Centralnego i Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Budowlanego za zajęcie I miejsca w roku 1973. Jerzy Kusiak udekorował szereg osób wysokimi odznaczeniami państwowymi. Zmarł dr inżynier Kazimierz 0brębski, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej, pierwszy dyrektor naczelny Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w roku 1945.

9.7. Goszcząca w Wielkopolsce trzyosobowa grupa lektorów partyjnych z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) spotkała się z aktywem polityczno-gospodarczym Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" .

Goszczący w Wielkopolsce dziennikarze radzieccy Paweł Demidow oraz Anna Charutuonowa złożyli wizytę w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i w Komitecie Zakładowym Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", odwiedzili też redakcje poznańskich gazet. Zmarł Hubert Kien, współorganizator szkolnictwa w Wielkopolsce w roku 1945, długoletni pracownik Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, inspektor Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Dzielnicowej Rady N arodowej Stare Miasto, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10.7. Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Młodzieży Socjalistycznej Bogdan Waligórski spotkał się z młodymi budowniczymi osiedli mieszkaniowych "Rataje" i "Winogrady" . 12.7. Załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 4 otrzymała w Sali Wielkiej Pałacu Kultury sztandar przechodni Pfezesa Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie w roku 1973 wśród przedsiębiorstw budowlano-montażowych budownictwa ogólnego. W sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste zakończenie studium podyplomowego pielęgniarek. Dyplomy otrzymało sześćdziesiąt siedem absolwentek. 13.7. Premiera śpiewogry Ernesta Brylla Na szkle malowane z muzyką Katarzyny Gartner, w choreografii

Rajmunda Sobiesiaka i scenografii Adama Kiliana. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Bogdana Hoffmanna. W premierowej obsadzie wystąpili: Danuta Renzówna (Swoja), Aleksandra Rybacka (Góralka), Tadeusz Molski (Opoosiągnięcia gospodarcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w trzydziestoleciu. W sali T ea tru Nowego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru przechodniego Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych załodze Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 za osiągnięcia w roku 1973. W siedzibie Wielkopolskiego T 0warzystwa Kulturalnego odbyło się spotkanie z laureatami konkursu "Wielkopolanie w 30-1eciu PRL" zorganizowanego przez redakcję "Głosu Wielkopolskiego" , poznańską rozgłośnię Polskiego Radia i Wydawnictwo Poznańskie.

Bawiła w Poznaniu czterdziestoosobowa grupa dzieci kombatantów polskich, stale zamieszkałych w Wielkiej Brytanii.

Otwarcie wystawy szwedzkich" Jana Wolfa Klubu Międzynarodowej Książki "Ruch".

" Szkiców w salonie Prasy 1ernest bryll katarzyna gartnerdPHnai@ mo1o ulone

wiadacz), Czesław Pręgowski (Dopowiadacz), Jan Rowiński (Żandarm Bojący), Aleksander Kondratiew (Żandarm Gorący), Aleksander Harbul (Żandarm Poważny), Bogdan Kamiński (Żandarm Uważny), Jan Adamczyk (Janosik), Marian Pokrzycki (Zbójnik Przemyślny), Jerzy Golfert (Zbójnik Domyślny), Błażej Liczmański (Zbójnik Łamaga), Jan Mitka (Zbójnik Ciupaga), Rajmund Woltf (Diabeł), Aleksandra Rybacka (Śmierć). 14.7. W VIII maratonie pływackim "Wpław przez Kiekrz" zwyciężył Jan Visser (Holandia).

15.7. Grupa zasłużonych działaczy politycznych, pracowników aparatu partyjnego, udekorowana została odznaczeniami państwowymi, Medalami XXX-lecia PRL, odznakami honorowymi miasta i województwa. Gratulacje wyróżnionym składał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. W pawilonie nr 10 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarta została wystawa ilustrująca

W domu studenckim "Akumulatory" uruchomiono międzynarodowy hotel studencki. Do dyspozycji gości oddano także "In ter klub" . W siedzibie poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków przekazano Klinice Gastroenterelogii Wewnętrznej Akademii Medy

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (15 - 17.7.)

cznej kilkadziesiąt dzieł artystów-plastyków i grafików: Krystyny Bajońskiej, Edwarda Gąsiora, Antoniego Gołębniaka, Karola J óźwiaka, Jana Kabacińskiego, Jana Kostki, Janiny Kotlińskiej, Andrzeja Niekrasza, Łucji Oźminowej, Hieronima Różańskiego, Klaudiusza Sandorskiego, Marii Szczawińskiej , Wacława Twarowskiego. W Osiedlowym Domu Kultury "Pod Lipami" (Osiedle Wielkiego Października) otwarta została wystawa fotogramów Marii Wołyńskiej, pn. "Ludzie nauki Wielkopolski" .

16.7. W "Domu Technika" odbyła się uroczystość wręczenia nagród w dorocznym plebiscycie "Gazety Poznańskiej" pn. "Złoty suwak" na najlepszych twórców postępu technicznego. Jury pod przewodnictwem rektora Politechniki Poznańskiej prof. dra Bolesława Wojciechowicza wybrało dziesięć najwartościowszych pomysłów z czterdziestu zgłoszonych. W siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych odbyła się dekoracja zasłużonych działaczy związkowych odznaczeniami państwowymi i Medalami XXX-lecia. 17.7. Delegacja reprezentantów wszystkich środowisk Wielkopolski wręczyła I sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzemu Zasadzie Wielkopolską Księgę Czynu XXX -lecia PRL. Marian Śmigielski traser w Fabryce Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" powiedział w imieniu delegacji: "Pozwólcie, że w imieniu ludzi pracy miast i wsi Wielkopolski zamelduję Wam, a za Waszym pośrednictwem kierownictwu partii, że podjęte zobowiązania produkcyjne na sumę 2 miliardów 180 milionów zł, na koniec czerwca bieżącego roku wykonane zostały w wysokości 1 miliarda 353 milionów zł, a do końca roku będą one na pewno przekroczone. Natomiast podjęte czyny społeczne na sumę 1 miliarda 36 milionów zł, które zadeklarowaliśmy na XII Wojewódzkiej Konferencji Partyjnej, nie tylko wykonaliśmy, lecz poważnie przekroczyliśmy i wynoszą one na dzień 30 czerwca: 1 miliard 548 milionów zł". Dziękując społeczeństwu Wielkopolski za społeczną ofiarność, która przyniosła tak imponujące efekty, Jerzy Zasada podkreślił ogromną rolę czynu społecznego Wielkopo

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada dziękuje społeczeństwu Wielkopolski za społeczną ofiarność

lan w realizacji wielkich inwestycji: Trasy E-8, hotelu "Polonez", sali sportowo-widowiskowej "Arena" i innych, które zmieniły oblicze regionu, przydały mu urody i estetyki. Wiele z tych czynów pozostanie symbolem poznańskiej rzetelności i gospodarności, który liczyć się będzie w dorobku, z jakim Wielkopolska wystąpi na jubi1eusz swojej Ludowej Ojczyzny.

Z okazji święta lipcowego odbyło się spotkanie przedstawicieli załogi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", na które przybyłim. in. konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. Dyrektor naczelny Edward Idziak nakreślił drogą rozwoju Zakładów w powojennym trzydziestoleciu. Odczytano także nazwiska 51 wyróżniających się pracowników, które wpisano do Księgi Ludzi Dobrej Roboty. Część artystyczną wypełnili artyści Teatru Muzycznego. N a zaproszenie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania przybył bułgarski zespół estradowy z Plowdiv. N a zaproszenie Pałacu Kultury do Poznania przyjechał Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca z miejscowości Nagitaka na Węgrzech.

"Jubilatka" z mamą

W Ogrodzie Zoologicznym przy ul. Zwierzynieckiej urodziła się żyrafa "Jubilatka". 18.7. W pawilonie honorowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się spotkanie aktywu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w czasie którego wielu członków tej organizacji kombatanckiej udekorowanych zostało wysokimi odznaczeniami państwowymi. Gratulacje składał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Sleboda.

W salach Zamku Przemysława przewodniczący Rady Narodowej m. Poznania Alfred Kowalski odznaczył Medalami XXX-lecia PRL i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania kilkudziesięciu zasłużonych twórców i działaczy kultury. Gratulacje składał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

Muzeum Narodowe w Poznaniu Oddział Historii Miasta Poznania

Poznań w Polsce Ludowej Wystawa w Starym Ratuszu

Lipiec 1974

W Ratuszu Poznańskim prezydent miasta Stanisław Cozaś dokonał otwarcia wystawy pod nazwą "Poznań w Polsce Ludowej". W otwarciu wzięli udział przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i środowisk twórczych. Przybył również konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radziec

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (18 - 19.7.)kich w Poznaniu Nikołaj Talyzin. Wystawa stanie się stałą częścią ekspozycji dziejów Poznania. Stronę techniczną (audio-wizualną) opracował Instytut Automatyki Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem doc. Antoniego Woźniaka. Oprawa plastyczna wystawy jest dziełem artysty plastyka Zdzisława Łosińskiego.

Na naszym zdjęciu: delegacja młodzieży poznańskiej składa życzenia zasłużonemu działaczowi ruchu robotniczego Stanisławowi Zapeńskiemu

Z okazji jubileuszu XXX -lecia przedstawiciele organizacji młodzieżowych, urzędów dzielnicowych i Frontu Jedności Narodu odwiedzili zasłużonych działaczy ruchu robotniczego w ich mieszkaniach składając im życzenia i wiązanki kwiatów. Komitet Zakładowy poznańskiego węzła Polskich Kolei Państwowych

przyznał pierwsze Odznaki "Zasłużony dla Węzła PKP Poznań". Są to pierwsze odznaki tego typu na sieci kolei państwowych w kraju W Sali Renesansowej poznańskiego Ratusza wiceprezydent miasta Andrzej Wituski udekorował grupę zasłużonych pracowników poligrafii Medalami XXX-lecia. Spotkanie urozmaicił występ Chóru Chłopięcego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. 19.7. W sali sportowo - widowiskowej

"Arena" odbył się uroczysty koncert z okazji XXX-lecia PRL. W loży honorowej zasiedli członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą, przedstawiciele stronnictw politycznych z przewodniczącym Komitetu Wojewódzkiego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walentym Kołodziejczakiem i przewodniczącym Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego Kazimierzem Nowakowskim. Obecni byli: przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Franciszek Szczerbal, wojewoda poznański Tadeusz Grabski, prezydent miasta Poznania Stanisław Cozaś, posłowie, radni, generalicja, weterani ruchu robotniczego, reprezentanci organizacji spolecznyc'n i młodzieżowych, powstańcy wielkopolscy 1918/1919,' przedstawiciele

placówek konsularnych. Przemówienie wygłosił Jerzy Zasada. Następnie Jerzy Zasada, Tadeusz Grabski i Stanisław Cozaś dokonali aktu dekoracji trzydziestu przedstawicieli różnych środowisk Wielkopolski odznaczeniami państwowymi i Medalami XXX-lecia. W barwnym widowisku danym na zakończenie wzięli udział artyści scen poznańskich, zespoły artystyczne' i czterystaosobowy zespół dziewczęcy z Kalisza. W sali Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odfbyło się spotkanie kierownictwa wojewódzkiej organizacji partyjnej z grupą działaczy zasłużonych w tworzeniu Polskiej Partii Robotniczej i władzy ludowej w Wielkopolsce. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada udekorował wielu z nich wysokimi odznaczeniami państwowymi m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Krzysztofa Jerzyka i Mariana Perza. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych przez prezydia Wojewódzkiej Rady N arodowej i Rady Narodowej Poznania Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie nauki, techniki i kultury oraz N agród Literackiej i Dziennikarskich. W uroczystości wzięli udział członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą, który dokonał wręczenia nagród. W imieniu laureatów za zaszczytne wyróżnienia podziękował prof. dr hab. Wiktor Dega. Nagrody otrzymali: W dziedzinie nauki: prof. dr hab. Leon Leja z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - za dorobek naukowy o tematycetkPnL, !1 R f ' V iR -4 j Igim 1\ .

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada przemawia na uroczystości wręczenia Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego. Stoją od lewej: wojewoda poznański Tadeusz Grabski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław Kończal, prezydent Poznania Stanislaw Cozaśregionalnej; prof. dr hab. Lech Trzeciakowski z Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza - znawca dziejów Wielkopolski. Międzyinstytutowy Zespół Problemowy Endokrynologii Akademii Medycznej: prof. dr hab. Maciej Gembicki, doc. dr hab. Józef Baron, doc. dr hab. Jerzy Kosowicz, doc. dr hab. Mieczysław Walczak, doc. dr hab. Andrzej Łukaszyk - za prace naukowe z zakresu endokrynologii klinicznej oraz twórcze osiągnięcia w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń hormonalnych. Prof, dr hab. inż. Andrzej Ryżyński z Politechniki Poznańskiej - za działalność naukową, badawczą i dydaktyczną związaną z rozwojem budownictwa mieszkalnego i przemysłowego w Poznaniu i województwie; prof. dr hab. Zdzisław Pająk z Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza - za działalność naukowo-dydaktyczną, obejmującą badania oraz kształcenie kadr naukowych w dziedzinie fizyki ferroelektryków i radiospektroskopii; prof. dr hab. Mieczysław Wender z Akademii Medycznej - za pracę naukową na temat stwardnienia rozsianego w chorobach organicznych układu nerwowego; prof. dr hab. inż. Kalikst Grabiec z Politechniki Poznańskiej · - za całokształt działalności naukowo-badawczej związanej z rozwojem budownictwa mieszkalnego i przemysłowego w Poznaniu i województwie; prof. dr hab. Wiktor Dega z Akademii Medycznej - za całokształt pracy w dziedzinie rehabili - tacji. Nagroda Młodych: doc. dr hab.

Leszek N owak z Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza za prace naukowe, fi. in. za pracę pl. U podstaw marksistowskiej metodologii nauk. W dziedzinie budownictwa i architektury: Zespół w składzie: Bogdan Bartosiewicz, Aleksandra Dzięcioł, inż. Władysław Krawczyk, Czesław Krzysztoń, mgr inż. Włodzimierz Marciniak, inż. Ireneusz Spychała, mgr Jerzy Turzeniecki, inż. Janusz Wujec, mgr Stanisław Zieliński .za projekt i realizację sali widowiskowo-sportowej "Arena". Zespół w składzie: Eugeniusz Cholewa, mgr inż. Janusz Flieger, mgr inż. Bartłomiej Głowacki, inż. J an Jackowski, mgr inż. Józef Maciejewski, mgr inż. Czesław N awrocki, Piotr Nowicki, mgr Henryk Petliński, inż. Bogdan Reiss, inż.

Bonifacy Jankojć, Edward Kowalik, mgr inż. Janusz Lenartowicz, mgr inż. Jerzy Liśniewicz, inż. Wojciech Siwa, mgr inż. Ewa Stankowska, mgr inż. Stefan Zieleśkiewicz, mgr inż. Jan Eckardt - za

projekt i realizację hotelu "Polonez" . Zespół w składzie: inż. Eugeniusz Kwiatkowski, mgr inż. Włodzimierz Wierzchowski, mgr inż. Andrzej Zielaskowski, inż. Stanisław Lewandowski, inż. Antoni Koszewski, Jan Ratajczak, Józef Woźniak, inż.

Miłosław Synoradzki, inż. Grzegorz Kilkowski, inż. Bogusław Hołderny, mgr inż. Mieczysław Kończai - za budowę Trasy E-8.

W dziedzinie techniki: doc. dr hab. Antoni Woźniak wraz z zespołem z Politechniki Poznańskiej w składzie: doc. dr Andrzej Wachowski, mgr inż. Piotr Alejski, imgr inż. Andrzej Dubowik, mgr inż. Mariusz Kaczmarek, mgr inż. Jan Andrzej Nikisch, mgr inż. Marian Rakiewicz, mgr inż. Marian Szymański, rngr inż. Zbigniew Tatarkiewicz, mgr inż. Kazimierz Tobolski, mgr inż. Barbara Łołyńska, mgr inż. Cezary Wyszyński, Jerzy Bachorski, Bogdan Niedzielski, J anusz Książek, Ryszard Michalczyk, Jerzy Strojny - za opracowanie i realizację cyfrowego sterowania puchem ulicznym oraz skonstruowanie urządzenia sterującego "światło-obraz-dźwięk" .

Zespół w składzie: mgr lnz. Jan Łącki, doc. mgr inż.. Władysław Machowiak, mgr inż. Henryk Maciaszek, mgr inż. Ferdynand Miller za badania i skonstruowanie wieloczynnościowych agregatów do punktowego wysiewu jednokiełkowych nasion buraka cukrowego i innych. Dr med. Bogdan Szelągowicz z Akademii Medycznej - za działalność badawczo-wdrożeniową związaną z kardiochirurgią dziecięcą. Dr inż. Henryk Kubzdela z Samodzielnej Pracowni Fonetyki Akustycznej Polskiej Akademii Nauk - za działalność badawczo-wdroże

niową, która doprowadziła do konstrukcji tenemetru elektrokardiografu, wibrbkonwentora i audionometru - urządzeń wykorzystywanych w służbie zdrowia, szkolnictwie i przemyśle. W dziedzinie rolnictwa: doc. dr Jan Mikołajczyk z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z Zakładu Doświadczalnego w Przebędowie - za całokształt dorobku naukowo-badawczego i popularyzacyjnego w dziale roślin pastewnych; Zygmunt Królikowski z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Zakładzie Doświadczalnym w Smolicach - za pracę nad wyhodowaniem i wprowadzeniem do uprawy nowych mieszańców kukurydzy. Zespół w składzie: doc. dr Andrzej Dubas, mgr inż. Eugeniusz Duhr z Akademii Rolniczej - za opracowanie i wprowadzenie do produkcji nowych technologii uprawy kukurydzy. Zespół w składzie: doc. dr Roman Skoczylas, doc. dr hab. Tadeusz Czwojdrak, doc. dr hab. Klemens Ratajczak, doc. dr hab. Witold Wielicki, mgr Andrzej Ślusarczyk z Akademii Rolniczej - za pracę pl.

Prognoza rozwoju mechanizacji rolnictwa do roku 1995 dla województwa poznańskiego. Za upowszechnianie kultury: Robotniczy Chór "Bard" przy Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu - za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury muzycznej; Zespół Biblioteki Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" w składzie: Maria Polcyn, Maria Chrośniak, Urszula Antkowska, Barbara Wieniecka, Edmund Błotny · - za wzorową działalność upowszechniającą współczesną literaturę wśród załóg pracowniczych; Zespół Regionalny z

12 Kronika ra. Poznania

Chrośnicy pow. Nowy Tomyśl - za szerokie upowszechnianie regionalnego folkloru; Państwowa Opera im. Stanisława Moniuszki - za całokształt działalności artystycznej, upowszechniającej muzykę i teatr muzyczny; Muzeum Narodowe w w Poznaniu - za całokształt prac związanych z opracowywaniem zbiorów muzealnych, działalnością wystawienniczą i upowszechniającą dobra kultury narodowej i światowej; Zespół Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w składzie: prof. dr Bogumił Krygowski, prof. dr Witold Jakóbczyk, dr Zbigniew Wielgosz - za zasługi w upowszechnianiu nauki i kultury w Wielkopolsce, w ramach studiów regionalnych. Zbigniew Bednarowicz (scenograf) - za wybitne osiągnięcia w twórczości plastycznej i organizacji upowszechnienia plastyki. Roman Brandstaetter (literat) - za całokształt twórczości literackiej i artystycznej. Edward Góra (literat) - za całokształt twórczości literackiej i upowszechnieniowej współczesnej literatury w środowiskach wiejskich i młodzieżowych. Gerard Górnicki (literat) - za całokształt twórczości literackiej i upowszechniającej współczesną literaturę. Edmund Grabkowski (działacz kulturalno-oświatowy) - za upowszechnianie muzyki i organizację festiwali muzycznych. Józef Kopczyński (artysta-rzeźbiarz) - za całokształt działalności twórczej w zakresie rzeźby pomnikowej, kameralnej, medalierstwa. Stanisław Kulczyński (muzyk) - za popularyzację współczesnej muzyki chóralnej i organizację życia muzycznego w Wielkopolsce. Sława Kwaśniewska (aktorka) za wybitne kreacje aktorskie.

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (19.7.)

Zygmunt Mahlik (muzyk) - za osiągnięcia w upowszechnianiu muzy ki. Stefan Mroczkowski (reżyser) - za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie telewizyjnych programów rozrywkowych. Zbigniew Napierała (działacz kulturalny) - za osiągnięcia w u powszechnianiu sztuki estradowej. Kazimiera Nogajówna-Wanat (aktorka) - za wybitne osiągnięcia artystyczne na polu sztuki teatralnej. Jerzy Nowakowski (artysta-plastyk) - za osiągnięcia w twórczości plastycznej i w upowszechnianiu sztuki plastycznej. Eugeniusz Paukszta (literat) za całokształt twórczości literackiej i w upowszechnianiu współczesnej literatury. Leokadia Serafinowicz (reżyser-scenograf) - za wybitne osiągnięcia w popularyzacji teatru lalkowego. Jadwiga Sobieska (etnograf) za wybitne osiągnięcia w badaniach nad folklorem Wielkopolski 1 w popularyzacji tego folkloru. Franciszek Tomczak (działacz kulturalno-oświatowy) za społeczną działalność na rzecz organizacji i popularyzacji ludowych zespołów folklorystycznych. Aleksandra Utrecht (pianistka) - za popularyzację i upowszechnianie muzyki w kraju i za granicą. Franciszek Woźniak (kompozytor) - za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki. Konrad Zawal (działacz kulturalno-oświatowy) - za osiągnięcia w organizacji i upowszechnianiu amatorskiej twórczości artystycznej. Nagrodę Literacką im. Jana Kasprowicza otrzymał Bogusław Kogut. Nagrodę Dziennikarską im. Marcina Kasprzaka otrzymali: Stanisław Nowak ("Gazeta Poznańska")i Maciej Gryfin-Gałązkiewicz ("Express Poznański").

Nagrodę Młodych Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej otrzymał Feliks Biłoś (" Gazeta Poznańska").

Wstępny rozruch technologiczny maszyn i urządzeń w Poznańskiej Fabryce Domów w Suchym Lesie.

Do wcześniejszego rozruchu przyczynił się zespół specjalistów radzieckich, kierowany przez inżyniera Wasila Sidorowa. Sprzed siedziby Urzędu Wojewódzkiego odjechała ostatnia grupa delegatów na Zlot Młodzieży Polskiej w Warszawie. W Sali Marmurowej Pałacu Kultury odbyło się spotkanie około stu mieszkańców Poznania urodzonych w dniu 22 lipca w latach 1944-1956. Gratulacje składali wiceprezydent Poznania Włodzimierz J uskowiak i wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Edmund Rejek.

W Muzeum Narodowym otwarto wystawę 47 portretów wybitnych przodowników pracy socjalistycznej, których nazwiska wpisano do Wielkopolskiej Księgi Przodowni ków w roku 1973. Portrety są dziełem czternastu artystów-plastyków. Tradycyjnym zwyczajem z okazji Święta 22 Lipca' w Dowództwie

Wojsk Lotniczych odbyła się zbiórka kadry zawodowej. Po raporcie odczytano uchwałę o nadaniu odznaczeń państwowych. 20.7. O godzinie 19.00 na stadionie Klubu Sportowego "Olimpia" (Golęcin) rozpoczęło się wielkie widowisko artystyczne z udziałem znanych i lubianych solistów i zespołów. Wystąpili m. in. Andrzej Dąbrowski, Trio Homo- Homini, zespół Wojciecha Skowrońskiego, "Młody Leningradczyk" czyli stuosobowy zespół baletowy wraz z orkiestrą, zespoły folklorystyczne z Szamotuł, Chrośnicy i Bukowca Górnego, zespół Pieśni i Tańca Domu Kultury Zagłębia Konińskiego, " Biskupianie" z Krobi i wiele innych. N a zakończenie odbył się pokaz sztucznych ogni. Pod Pomnikami: Bohaterów na Cytadeli, Podziemnego Kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej, w miejscach kaźni na Forcie VII i w Żabikowie oraz na cmentarzu bohaterów w Miłostowie delegacje zakładów pracy i instytucji politycznych złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. 21.7. Z placu Adama Mickiewicza ulicami Czerwonej Armii, Marcinkowskiego, placem Wolności, ulicami 27 Grudnia i Dąbrowskiego przeciągnął capstrzyk wojskowy. J ak się bawili Poznaniacy w wolną od pracy sobotę? N ad Rusałką odbyły się koncerty zespołu wokalnego "Malakah" oraz w wykonaniu artystów scen poznańskich i zespołu rozrywkowego Adama Kowalskiego z udziałem solistów. N a zakończenie - zabawa taneczna. W Parku im. M. Kasprzaka odbyły się występy zespołu baletowego z Jyvaskyla (Finlandia); zespołów poznańskiego Domu Kultury "Kolejarz" i Powiatowego Domu Kultury w Lesznie. Program folklorystyczny pl. "Jak się żyło i kochało" przedstawił zespół z Buii;»

Dekoracje lipcowe u zbiegu ulic Marcelińskiej i Grochowskiejkowca Górnego; na zakończenie wystąpił zespół estradowy "Hebros" (Bułgaria). W amfiteatrze w Parku Tysiąclecia odbył się koncert Orkiestry Rozrywkowej pod dyrekcją Jana Teresińskiego. N a estradzie nad Wartą odbył się przegląd zespołów estradowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" oraz kon

Staromiejska kawiarnia obok Muzeum Instrumentów Muzycznychcert estradowy zorganizowany przez Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. Na

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (21 - 29. 7.)zakończenie - zabawa taneczna. Plac Wolności rozbrzmiewał muzyką orkiestr dętych. W loggi poznańskiego Ratusza gościła muzyka operowa w wykonaniu solistów Opery Poznańskiej.

W amfiteatrze w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli odbył się koncert reprezentacyjnej orkiestry Wojsk Lotniczych i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Wałbrzyskiej. .

Z okazji lipcowego święta specjalnie honorowano przodowników pracy. N a naszym zdjęciu Galeria Ludzi Dobrej Roboty przy ul. Grochowskiej

22.7. Z okazji XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej o godzinie 10.00 oddany został salut artyleryjski złożony z trzydziestu salw. O godzinie 12.00 honorowa odprawa wart na Starym Rynku połączona z defiladą. 23.7. Z Warszawy powróciła wielkopolska delegacja na Zlot Młodzieży Polskiej.

Rozstrzygnięto konkurs kompozytorski na hejnał Centralnych Dożynek 1974 roku. Jury pod przewodnictwem Romualda Twarowskiego przyznało I Nagrodę kompozy torowi Jerzemu MaksymiukoWI.

24.7. Plenarne obrady Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej

Partii Robotniczej poświęcone ocenie wykonania planu społeczno-gospodarczego w pierwszym półroczu 1974 r. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, a uczestniczył w nich członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch. Plenum podjęło uchwałę o zadaniach stojących przed wielkopolską organizacją partyjną w drugim półroczu 1974 r. 25.7. Obradowało X plenum Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego poświęcone ocenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Uczestniczył członek Prezydium, sekretarz Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Zbigniew Rudnicki.

27.7. Wieczornica w Klubie Wojsk Lotniczych dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z okazji XXX rocznicy Polski Ludowej. W części artystycznej wystąpili artyści Teatru Muzycznego. 28.7. W południe wydarzyła się poważna katastrofa tramwajowa. N a skrzyżowaniu ulic Marchlewskiego i Dzierżyńskiego tramwaj linii 14 uderzył w wagon doczepny tramwaju linii 18. Na skutek katastrofy obrażenia odniosło dwadzieścia siedem osób. Dziewięćdziesięcioosobowa grupa harcerzy poznańskich wyjechała na międzynarodowy obóz pionierski do Leningradu.

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł Stanisław Paszkę, kapelmistrz- kompozytor, wieloletni kierownik reprezentacyjnej Orkiestry Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

29.7. W Klubie Spółdzielczym "Mozaika" przy Starym Rynku odbyło się ze

branie plenarne oddziału poznańskiego Związku Ociemniałych Żołnierzy, w' czasie którego szereg członków udekorowanych zostało medalami XXX-lecia i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania.

W Poznaniu przebywali wicepremier, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Mieczysław J agielski oraz wiceprzewodniczący Komisji Planowania Kazimierz Secomski. Spotkali się oni z kierownictwem politycznym i administracyjnym województwa i Poznania: I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą,- sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Alfredem Kowalskim, wojewodą poznańskim - Tadeuszem Grabskim i prezydentem miasta Stanisławem Cozasiem. W czasie spotkania przekonsultowano wyniki wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w I półroczu 1974 r. a także węzłowe zamierzenia miasta i regionu na lata 1976 - 1980.

W Wojewódzkim Zarządzie Dróg i Ulic odbyło się spotkanie przedstawicieli pięciotysięcznej rzeszy wielkopolskich drogowców z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Alfredem Kowalskim i wojewodą poznańskim Tadeuszem Grabskim. Jerzy Zasada wręczył Wojewódzkiemu Zarządowi Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł Czesław Tomaszewski - długoletni pracownik Fabryki Aparatury i Urządzeń Komunalnych "Powogaz" , wybitny fachowiec i działacz polityczny, odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy. W wieku czterdziestu pięciu latzmarł Witold wieści zbiorupo długiej chorobie literat Zegalski, autor kilku pofantastyczno-naukowych i opowiadań.

1.8.

N arada aktywu polityczno-gospodarczego Poznania, sekretarzy komitetów dzielnicowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, naczelników dzielnic, dyrektorów wielkich przedsiębiorstw oraz instytucji oświatowych, poświęcona przygotowaniom do Centralnych Dożynek. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

3.8.

W salonie "Empiku" otwarto wystawę ilustracji książkowej zmarłego przed rokiem grafika Marcina Szancera.

Podczas obrad Rady Wojewódzkiej Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, wicewojewoda poznański Bolesław Stachowiak udekorował wielu działaczy spółdzielczych wysokimi odznaczeniami państwowymi. Pierwsza upalna niedziela roku.

Miasto opustoszało - mieszkańcy wypoczywali nad jeziorami: Strzeszynek, Rusałka, Kiekrz i inne. W godzinach wieczornych przeszła nad Poznaniem gwałtowna burza.

W "Arsenale" nastąpiło otwarcie wystawy malarstwa Heleny Mindak - Michałowskiej oraz wystawy malarstwa i rysunku Bruno Kopera (Francja) . Jednocześnie otwarto wystawę obrazującą plon Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na malarstwo, grafikę i medalierstwo,

4.8.

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (4 - 11.8.)

zorganizowanego z okazji iXlXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. e.8. W "Interklubie" na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych z członkami kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz władzami dzielnicy Grunwald i Międzynarodowych Targów Poznańskich; w w czasie spotkania przewodniczący Rady Narodowej Poznania Alfred Kowalski udekorował Odznakami Honorowymi Miasta Poznania dziewiętnastu pracowników zasłużonych dla budownictwa Targów. 8.8. W Poznaniu bawił sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Łukaszewicz. W towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady oraz sekretarzy Alfreda Kowalskiego i Bogdana Gawrońskiego odwiedził załogę Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" .

Kapitan 32-tysięcznika Powstaniec Wielkopolski Danuta Kobylińska- Walas bawiła w Poznaniu. Przyj ęta była przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Je

rzego Zasadę. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Danuty Kobylińskiej- Walas oraz architekta wnętrz okrętowych Katarzyny Baranowskiej z przedstawicielami Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokracj ę. Goście - w towarzystwie prezesa Zarządu Okręgu Mariana Jakubowicza - zwiedzili Fabrykę Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" . Bawiąca w Wielkopolsce grupa Związku Młodych Komunistów Kubańskich zwiedziła miasto , Muzeum Historii Ruchu Robotniczego i Salę Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury. Odbyło się podsumowanie współzawodnictwa w upowszechnianiu kul tury pracy, zorganizowanego przez Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych. Wyniki ocenił sekretarz Komisji Mirosław Feldman. Uczestniczyło 1281 zakładów. Załogi czterdziestu zakładów, które uzyskały najlepsze wyniki w rywalizacji o pierwszeństwo, wykonały czyny społeczne wartości 9 min złotych. I miejsce zdobyły Zakłady Rowerowe "Predom-Romet" w Poznaniu.

N a estradzie w Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej wystąpił kaukaski Zespół Pieśni i Tańca z Terek (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 10.8. Z Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Midllesbrough (Wielka Brytania) powrócił Chór Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Janusza Dzięcioła. Poznaniacy zajęli tam I miejsce w kategorii chórów męskich. 11.8. Kilkuset pracowników poznańskich fabryk uczestniczyło ochotniczo w pracach modernizacyjnych na Stadionie im. 22 Lipca. Wiele tysięcy młodych poznania

Chór Politechniki Poznańskiej.

Fotografia wykonana przed wyjazdem do Anglii

ków udało się na wieś, aby pomagać przy zbiorze zbóż. 12.8. W przededniu trzydziestej rocznicy rozstrzelania w hitlerowskim obozie zagłady w Żabikowie poznańskiego podziemnego kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej, na miejscu straceń przedstawiciele władz partyjnych i państwowych oraz organizacji społecznych wzięli udział w uroczystym zgromadzeniu. Obecne były wdowy po rozstrzelanych działaczach: Emilia Mazurek i Władysława Augustyniak. Referat okolicznościowy wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfred Kowalski. Pod ścianą śmierci złożono wiązanki kwiatów i wieńce. Przybyła delegacja Komitetu Wojewódzkiego Socjalistycznej Partii Jedności z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) z Arnoldem Jodanem, zastępcą kierownika Wydziału Ekonomicznego do Spraw Budownictwa na czele. Goście spotkali się z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfredem Kowalskim.

W Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie" (Osiedle Piastowskie) otwarto wystawę plakatu Andrzeja Kraj ewskiego.

13.8. Plac budowy Stadionu im. 22 Lipca,

modernizowanego na centralne uroczystości dożynkowe, wizytowali I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski.

W trzydziestą rocznicę rozstrzelania podziemnego kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu, delegacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej złożyła wieniec pod pomnikiem peperowców na Cmentarzu Bohaterów na wzgórzach Cytadeli. 14.8. Z taśmy produkcyjnej Zakładów Samochodów Rolniczych zszedł tysięczny samochód "Tarpan". Z tej okazji sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfred Kowalski złożył załodze serdeczne gratulacje. 16.8. W sali posiedzeń Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyło się spotkanie I sekretarza Jerzego Zasady z pierwszymi sekretarzami komitetów zakładowych z większych zakładów przemysłowych miasta i województwa. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński spotkali się z fotoreporterami prasy poznańskiej i operatorami telewizji. Jerzy Zasada w imieniu Egzekutywy wysoko ocenił osiągnięcia fotoreporterów i operatorów, zwłaszcza w ukazywaniu rozwoju i dorobku Wielkopolski. Za wyrazy uznania podziękował fotoreporter Eugeniusz Kitzmann.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego w Sali Lubrań - skiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, szkołę zorganizowano przy pomocy Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". W Poznaniu przebywał mistrz świata w skokach spadochronowych sierżant Stanisław SidoL Był przyjęty przez dowódcę Wojsk Lotniczych generała brygady-pilota Henryka Michałowskiegol. W Klubie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Wielkiej odbyło się plenarne posiedzenie zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, poświęcone jubileuszowi trzydziestolecia Polski Ludowej. Zastępca przewodniczącego Rady Narodowej Poznania Bogdan Tynecki udekorował wielu zasłużonych działaczy Związku odznaczeniami państwowymi i honorowymi. W wieku siedemdziesięciu trzech lat zmarł Alfred Gawacki, zasłużony działacz ruchu robotniczego, członek Komunistycznej Partii Polski, aktywista Związku Zawodowego Pracowników Użyteczności Publicznej, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na Warcie między mostami zacumował katamaran międzynarodowego klubu esperantystów ze Szczecina. Płynąc rzekami całej PolskiupraWIają oni tą drogą propagandę języka esperanto. 20.8. Spotkanie sekretarza Komitetu Okręgowego Socjalistycznej Partii Jedności z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) Harry Klemkego z aktywem społeczno-politycznym Poznania. Gościa powitał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Odbyło się także spotkanie z redaktorami poznańskiej prasy, radia i telewizji. Władze dzielnicy N owe Miasto urządziły w sali Ratusza Poznańskiego spotkanie pięćdziesięciu sześciu par, które zawarły związki małżeńskie w pierwszych latach po wyzwoleniu Poznania. Naczelnik Urzędu Dzielnicowego Leokadia Skrobałowa złożyła im gratulacje w związku z jubileuszem trzydziestolecia Polski Ludowej. W części artystycznej koncertowała Orkiestra Kameralna Jana Teresińskiego z udziałem solistów Krystyny Szydłowskiej i Jerzego Walczaka. W wieku sześćdziesięciu jeden lat zmarł inżynier Albin Szeligowski, b. dyrektor Drukarni Biletowej i Poznańskich Zakładów Graficznych.

.8. W Poznaniu przebywał członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch. Zaznajamiając się z problemami gospodarczymi i zagadnieniami społeczno-politycznymi poznańskich zakładów przemysłowych

Członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch rozmawia z wytaezarzem precyzyjnym Henrykiem Nowiotnym w Wydziale Obrabiarek Specjalnych. W środku I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i wielkopolskiego rolnictwa, Edward Babiuch w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego J erzego Zasady zwiedził Fabrykę Obrabiarek Specjalnych "Po nar- Wiepofama". O rozbudowie Fabryki informowali gości dyrektor Konrad Sopa oraz I sekretarz Komitetu Zakładowego Stanisław Bratkowski. W "Empiku" otwarcie wystawy fotograficznej "Współczesne lotnictwo polskie w fotografii'. 22.8. Inauguracja obchodów Święta Lotnictwa. W godzinach porannych nastąpiło otwarcie zbudowanej w czynie społecznym Sali Tradycji Wojsk Lotniczych. Wieczorem w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert, na który przybyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą i wicemini - strem Obrony Narodowej gen. dywizji Florianem Siwickim. W muszli koncertowej parku Kasprzaka wystąpił zespół Pieśni i

Tańca "Sigudok" z autonomicznej Republiki Korni (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). 23.8. Z okazji Święta Lotnictwa odbyła się na S tarym Rynku o godzinie 12 honorowa odprawa wart. Następnie Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych dała pokaz musztry paradneji >

»7 .

U por?ądkowane skrzyżowanie ulicy Swierczewskiego z Kraszewskiego i Szylinga

W Białej Sali Urzędu Miasta Poznania przewodniczący Rady N arodowej m. Poznania Alfred Kowalski udekorował Odznakami Honorowymi Miasta Poznania ponad pięćdziesięciu pracowników dzielnicowych rejonów dróg i zieleni;

Estetycznie i funkcjonalnie zaprojektowane stoisko kwiaciarskie przy wejściu do parku Kasprzaka

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (23 - 30.8.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania; Miejską Komisję porządku i Czystości oraz dozorców. Podziękowanie tym, dzięki którym Poznań z każdym dniem nabiera estetyczniej szego wyglądu, złożył prezydent miasta Stanisław Cozaś. Około 160 członków Związku Młodzieży Socjalistycznej z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego oddało honorowo krew na rzecz banku krwi Centrum Zdrowia Dziecka. 24.8. Podczas uroczystego zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w "Domu Turysty" podsumowano dorobek Towarzystwa w trzydziestoleciu. Wielu zasłużonych działaczy Towarzystwa udekorowanych zostało Medalami XXX-lecia i Odznakami 100-lecia Turystyki Polskiej.

Przedstawieniem Halki Stanisława Moniuszki Opera Poznańska rozpoczęła sezon artystyczny 1974/ /1975.

25.8. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego odbyła się promocja kadetów Szkoły Chorążych. Dokonał jej komendant Szkoły, gen. brygady Witold Wereszczyński.

Dowództwo Wojsk Lotniczych zorganizowało pokazowe loty nad Poznaniem dla przodowników z wielkopolskich zakładów pracy. W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zmarł Brunon Gronau, współzałożyciel Chóru Mieszanego Spółdzielczości Pracy im. Stanisława Moniuszki.

26.8. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Centralnych Dożynek pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady.

W Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim odbyła się uroczystość dekoracji odznaczeniami państwowymi i Odznakami Honorowymi "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" pracowników szkolnictwa rolniczego. 28.8. Pierwsze prefabrykaty wykonane całkowicie w Poznańskim Kombinacie Budowy Domów w Suchym Lesie skierowane zostały na miejsce montażu budynku nr 4 na osiedlu przy ul. Sochaczewskiej. 29.8. W Dowództwie Wojsk Lotniczych odbyło się spotkanie dowódcy gen. brygady-pilota Henryka Michałowskiego z członkami prezydium Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Na Starym Rynku i okolicznych ulicach koncertowała słynna warszawska orkiestra podwórkowa z Chmielnej.

SO.8. W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kuleszy, wiceprezydenta Andrzeja Wituskiego i wicewojewody poznańskiego Romualda Zysnarskiego z medalistami VII Igrzysk Młodzieży Szkolnej - uczniami wielkopolskich szkół podstawowych, ich trenerami, nauczycielami wychowania fizycznego oraz działaczami sportu szkolnego. Reprezentacja Wielkopolski zdobyła na Igrzyskach II miejsce. W Pałacu Kultury rozstrzygnięto wojewódzki konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Do konkursu ogólnopolskiego wybrano wieniec Kółka Rolniczego w Sulmierzycach pow. Krotoszyn i Weroniki Bzyl z Wolsztyna. W wieku osiemdziesięciu siedmiu lat zmarł Wincenty Władysław Kasprowicz, pustelnik pieniński w latach 1924 - 1949. W Salonie Towarzystwa Miłośni

ków Miasta Poznania otwarto wystawę malarstwa Zygfryda Wieczorka.

31.8. W przeddzień trzydziestej piątej rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę odbyło się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spotkanie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady z grupą b. żołnierzy Armii "Poznań" uczestników historycznej bitwy nad Bzurą. Bezpośrednio po spotkaniu delegacja b. żołnierzy Armii "Poznań" złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikami: 7. Pułku Strzelców Konnych; 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej; Lotników Polskich oraz pod zniszczonym przez hitlerowców w 1939 roku pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Delegacje Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Frontu Jedności N arodu, stronnictw politycznych, władz państwowych, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, organizacji społeczno-politycznych i młodzieżowych złożyły wieńce pod pomnikiem na Cytadeli. Pięć tysięcy osób członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i bezpartyjnych przedstawicieli rozmaitych zawodów - wzięło

udział w czynie społecznym w dzielnicy S tare Miasto. Porządkowano miejsca rekreacji i wypoczynku, parki i ulice dzielnicy. Z podróży artystycznej po Węgrzech powrócił Chór Męski "Arion" pod dyrekcją Leszka Bajona.

Minister Obrony Narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski dokonuje promocji

.9 . Na dziedzińcu Wyżsaej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermisitrzowskich im. Mariana Buczka odbyła się promocja, której dokonał minister Obrony Narodowej, generał armii Wojciech J aruzelski. Na trybunie honorowej miejsca zajęli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wojewoda poznański Tadeusz Grabski, dowódca Wojsk Lotniczych generał brygady-pilot Henryk Michałowski, główny kwatermistrz Wojska Polskiego generał dywizji inżynier Mieczysław Obiedziński i komendant Szkoły generał brygady Julian Kowalewicz. Jako pierwszy na stopień podporucznika mianowany został prymus Marcin Krzywoszyński. Promocji w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Ste

fana Czarnieckiego dokonał wiceminister Obrony Narodowej, szef Głównego Zarządu Politycznego, generał dywizji Włodzimierz Sawczuk. W uroczystości uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Śleboda. W godzinach rannych nastąpiło otwarcie wielkiej wystawy rolniczej zorganizowanej w Poznaniu z okazji Centralnych Dożynek. Oficjalne otwarcie miało miejsce w Kombinacie Ogrodniczym Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice, gdzie wystawiono: bydło, trzodę chlewną, owce, konie, zwierzęta futerkowe, łowne i drób, a także wiele maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w naszym rolnictwie. Otwarcia wystawy dokonał minister Rolnictwa Kazimierz Barcikowski w obecności I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego J erzego Wojteckiego, wojewody poznańskiego Tadeusza Grabskiego, prezesa Centralnego Związku Kółek Rolniczych Jerzego Maciaka, prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walentego Kołodziejczyka i przedstawicieli licznych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji rolniczych.

Rozpoczęły się XXXIV Targi Krajowe "Jesień-74". W godzinach rannych przybył na tereny targowe wiceprezes Rady Ministrów, minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Kazimierz Olszewski w towarzystwie ministra Handlu Wewnętrznego i Usług Edwarda Sznajdra, przedstawicieli władz partyjnych i państwowych. Obecny był wiceminister Handlu Wewnętrznego Związku Socjalisty

cznych Republik Radzieckich Wiktor Byczków. Otwarcie wystawy prac nadesłanych na konkurs "Pejzaże WIeJskie" zorganizowany przez redakcję (trzech tygodników: "Tydzień", "Nowa Wieś" i "Plon", wspólnie z U rzędem Wojewódzkim w Poznaniu, Centralnym Związkiem Kółek Rolniczych, Zarządem Głównym Związku Socjalistycznego Młodzieży Wiejskiej i Wydawnictwem Poznańskim. Na konkurs wpłynęło 75 reportaży, 106 opowiadań, 206 prac graficznych i 50 fotoreportaży. W spotkaniu z laureatami uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Dyplomy wręczał wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Koncert plenerowy orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego w amfiteatrze w parku na Cytadeli. Solista: Paulos Raptiis. Śpiewogrą Na szkle malowane rozpoczął sezon artystyczny 1974/ /1975 Poznański Teatr Muzyczny.

W wieku 77 lat zmarł profesor Akademii Medycznej, doktor medycyny Rudolf Sarrazin, b. kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej, nestor i organizator poznańskiej stomatologii. 2.9. Inauguracja nowego roku szkolnego w szkołach poznańskich. Do nauki przystąpiło ponad sto tysięcy uczniów. Nowy rok szkolny rozpoczął się także w poznańskich szkołach artystycznych. Zakończenie robót modernizacyjnych Stadionu im. 22 Lipca. Na uroczystość z tej okazji przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński i Alfred Kowalski, prezydent Poznania Stanisław Cozaś i wicewojewoda poznański Andrzej Śliwiński. Meldunek o zakończeniu robót złożył zastępca dyrektora Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa, główny koordynator robót - Feliks Nogala. W imieniu władz Poznania i Wielkopolski podziękował Jerzy Zasada. Ponad dwieście trzydzieści osób otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania i "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". W imieniu wyróżnionych podziękował kierownik budowy pawilonu recepcyjmo-prasowego Czesław Goździk. W auli Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej otwarto wystawę obrazującą trzydziestoletni dorobek uczelni.

SAarbu jJluzeum dtckaotoijiazmittO w Poxnan Ut

W pałacu Górków otwarto wystawę "Skarby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu". N a wystawie ukazano najcenniejsze zabytki z 76 000, którymi poszczycić się może Muzeum. Otwarcia wystawy dokonał wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Jerzy Męczyński.

Z okazji XXX rocznicy powstania Ludowej Republiki Bułgarii otwarto w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki "Ruch" wystawę fotografii Andrzeja Kupidury pl. "Współczesna architektura Bułgarii" .

W salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę wyrobów rękodzielniczych Spółdzielni Pracy Przemysłu Artystycznego "Forma" w Poznaniu. 3.9. W sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się uroczysty koncert z okazji trzydziestolecia Ludowej Republiki Bułgarii. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Poznania Stanisław Cozaś. Pozdrowienia od narodu bułgarskiego przekazał radca ambasady w Wairszawie Teodor Dodew. W części artystycznej wystąpił m. in. Zespół Pieśni i Tańca "Wielkopolska". Rozpoczęcie nowego sezonu art y - stycznego w Teatrze Polskim. Grano Wiśniowy sad Czechowa. 4.9. Zespół Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora wyjechał do Bolonii i Florencji na imprezy organizowane przez "Unitę", organ prasowy Włoskiej Partii Komunistycznej. W Pałacu Kultury rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na wieniec dożynkowy, ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Na

konkurs nadesłano jedenaście wieńców z województw: białostockiego, bydgoskiego, gdańskiegol , wrocławskiego i poznańskiego. Jury przyznało I nagrodę wieńcowi Koła Gospodyń Wiejskich w Miłowicach (woj. wrocławskie).

W związku z trzydziestoleciem Polski Ludowej wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski udekorował Kazimierę Iłłakowiczównę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym poetce za jej wybitne zasługi w dziedzinie twórczości literackiej . Uroczystość odbyła się w mieszkaniu poetki. U czestniczyli w niej dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania Andrzej Goćwanski i prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich Gerard Górnicki. Taśmę produkcyjną poznańskiej Wytwórni Pepsi-Coli przy ul. Suchej opuściła pierwsza partia tego popularnego napoju. Wytwórnia zbudowana została przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2.

Przedstawieniem A jak królem a jak katem będziesz Tadeusza N owaka rozpoczął nowy sezon art y - styczny Teatr Nowy. Koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z okazji Centralnych Dożynek. Dyrygował Wojciech Rajski. Soliści: Barbara Zagórzanka (sopran) i Marian Kouba (tenor). W hallu Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego otwarto wystawę reportażu fotograficznego pl. "Portret laureata", która jest relacją z jednego roku pracy w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych Gołębin Stary. Autorami stu pięćdziesięciu fotogramów są członkowie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Otwarcia wystawyw 1974 roku (4 - 6.9.)dokonał wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski.

PEJZAZ

WI ELKOPOLSKI

W Arsenale otwarto wystawę prac pod nazwą "Pejzaż Wielkopolski" będącą plonem plastycznych plenerów. W hallu Pałacu Kultury otwarto wystawę plakatu politycznego zorganizowaną przez Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne. Na wystawie zgromadzono sto pięćdziesiąt prac najwybitniejszych plakacistów polskich.

WIELKOPOLSKA W FONOGRAF!!

W salonie Biura Wystaw Artystycznych otwarta została wystawa fotograficzna pl. "Wielkopolska w fotografii". Ekspozycja obejmowała dwieście fotogramów.

6.9. Na placu budowy przy ul. Sochaczewskiej rozpoczęto montaż pierwszego budynku mieszkalnego z elementów prefabrykowanych wytwarzanych w Poznańskim Kombinacie Budowy Domów w Suchym LeSIe.

Reprezentanci młodzieży WIeJskiej, robotniczej, studenckiej l wojskowej spotkali, się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, aby pod

sumować udział w akcji pod nazwą: "Każdy kłos na wagę złota". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich: zastępca członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, minister Rolnictwa Kazimierz Barcikowski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada, prezes Centralnego Związku Kółek Rolniczych Jerzy Maciak, wojewoda poznański Tadeusz Grabski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walenty Kołodziejczyk, działacze Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej ze Stanisławem Cioskiem. Podczas spotkania wręczono przodownikom młodzieżowego czynu żniwnego odznaczenia państwowe, młodzieżowe i odznaki resortowe. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się krajowa narada przewodniczących zarządów wojewódzkich Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, którą prowadził przewodniczący Zarządu Głównego Tadeusz Haładaj. Omówiono zadania w najbliższej kampanii sprawozdawczo- wyborczej.

Rozstrzygnięcie konkursu "Wielkopolska w XXX-leciu Polski Ludowej" zorganizowanego przez poznański oddział S towarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Wydawnictwo Poznańskie i Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. I nagrody nie przyznano. II nagrodę otrzymał Maciej Gryfin -Gałązkiewicz za pracę pl. Z motyką na księżyc. 7.9. Na uroczystości Centralnych Dożynek przybyli do Poznania przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych, członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: I sekretarz Edward Gierek, prezes Rady Ministrów

Piotr Jaroszewicz, sekretarze Komitetu Centralnego Jan Szydlak i J ózef Pińkowski, zastępca członka Biura Politycznego, minister Rolnictwa Kazimierz Barcikowski. W towarzystwie gospodarzy Wielkopolski I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady, wojewody poznańskiego Tadeusza Grabskiego i prezydenta miasta Stanisława Cozasia zapoznali się z mieszczącą się na terenach targowych wystawą rolniczą oraz w ramach Targów Krajowych "Jesień-74" ekspozycją państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej pod nazwą "Ułatwiamy życie kobiecie pracującej". Po wystawie rolniczej oprowadził gości dyrektor Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa U rzędu Wojewódzkiego Jan Tomaszewski. W pawilonie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej gości powitał minister Handlu Wewnętrznego i Usług Edward Sznajder. Następnie delegacja partyjno-rządowa zwiedziła wystawę rolniczą w Naramowicach.

Ulicami miasta przeciągnął korowód jeźdźców z Państwowej Stadniny Koni Bogusławice oraz zaprzęgów konnych wiozących w barwnych strojach ludowych członków Zespołu Pieśni i Tańca z Krakowa.

Na stadionie Klubu Sportowego

Wydarzenia, w Poznaniu w 1974 roku (7 - 8.9.)zaprzęg konny z członkami Zespołu Pieśni i Tańca z Krakowa u wylotu ulicy Wyspiańskiego ku Głogowskiej

Jabłońskim i prezesem Rady Ministrów Piotrem Jaroszewiczem. Obecni byli członkowie Biura Politycznego: Mieczysław Jagielski, Wojciech Jaruzelski, Władysław Kruczek, Stefan Olszowski, Franciszek Szlachcic, Jan Szydlak, J ózef Tejchma; zastępcy członków Biura: Kazimierz Barcikowski, Stanisław Kania, Stanisław Kowalczyk; członkowie sekretariatu Komitetu Centralnego: Wincenty Krasko, Józef Pińkowski, Ryszard Frelek i Zdzisław Żandarowski; członkowie Prezydium Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z prezesem Stanisławem Gucwą; członkowie Prezydium Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego z przewodniczącym Andrzejem Beneszem; przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Janusz Groszkowski; gospodarze województwa: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, wojewoda poznański Tadeusz Grabski, prezydent miasta Stanisław Cozaś. Wśród gości obecni byli członkowie Rady Państwa; pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich i wojewodowie z całego kraju; przedstawiciele kierownictw organizacji społecznych' i gospodarczych. Obecne były delegacje rolników ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wicemini - strem Rolnictwa Borysem Runowem, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii i Jugosławii. Obecny był bawiący w Polsce z oficjalną wizytą minister stanu w rządzie Republiki Francuskiej Michel Poniatowski; przedstawiciele placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. Uroczystość zagaił prezes Zarządu Centralnego Związku Kółek Rolniczych Jerzy Maćiak. Po tradycyj

"Energetyk" wystąpili oni z widowiskiem " Wesele Krakowskie" . Pró ba generalna widowiska dożynkowego na Stadionie im. 22 Lipca przygotowanego przez Bożenę Niżańską.

Otwarcie wystawy pl. "Wielkopolska Sztuka Ludowa" w Muzeum Narodowym. Jednocześnie - otwarto wystawę "Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga" , zorganizowaną przy współudziale Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepelia" w Warszawie. 8.9. Uroczystości Centralnych Dożynek na Stadionie im. 22 Lipca. Na trybunach zmodernizowanego stadionu zasiadły delegacje wszystkich regionów Polski oraz ok. ośmiu tysięcy żniwiarzy - przodujących rolników, pracowników państwowych gospodarstw rolnych i ośrodków maszynowych, spółdzielców, pracowników służby rolnej i nauki rolniczej. O godzinie 10 na trybunie honorowej miejsca zajęli przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych z I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkiem, przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem

nych obrzędach · - starosta dożynek inż. Bogumił Paul przekazał bochen chleba upieczonego ze zbiorów 1974 roku w ręce Gospodarza Centralnych Dożynek Edwarda Gierka. Przemówienie wygłosił Piotr Jaroszewicz. W części artystycznej wykonanej na murawie stadionu uczestniczyło ok. 3000 osób. Uroczystości na stadionie poprzedzone zostały aktem dekoracji kilkuset osób zasłużonych dla rolnictwa odznaczeniami państwowymi. Odbyła się ona w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Zakończyły się Targi Krajowe Jesień - 74" . Pod p isano ponad " 68 000 transakcji wartości 130 miliardów zł. Wstępna oferta opiewała na 116 miliardów zł.

Przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego wystawiono wieńce dożynkowe przysłane na konkurs do Poznania. Kawalkada starych samochodów z Polski, Niemieckiej Republiki

13 Kronika m. Poznania

Demokratycznej i Czechosłowacji przeciągnęła ulicami centrum Poznania. 9.9. W "Domu Technika" rozpoczęła się VI Krajowa Konferencja Automatyki z udziałem czterystu specjalistów z całej Polski. Uczestników obrad powitał wiceprezydent Poznania Włodzimierz Juskowiak. 10.9. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone ocenie realizacji najważniejszych zadań w działalności na rzecz poprawy warunków pracy załóg oraz przedsięwzięć socjalno-bytowych w zakładach pracy Poznańskiego. Przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. Referat wygłosił sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Władysław Śleboda.

Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Międzyresortową Radę Reklamy, Urząd Miasta Poznania i Redakcję "Głosu Wielkopolskiego" na najlepiej udekorowaną witrynę w okresie uroczystości dożynkowych. W grupie sklepów przemysłowych I nagrodę zdobyli dekoratorzy Krystyna Załęska i Tadeusz J anuszkiewicz z Białegostoku za dekorację sklepu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Tekstylno-Odzieżowego Nr 74 przy ul. Ftredry 1. W grupie sklepów spożywczych I nagrodę zdobyła Janina Danilewicz, za wystrój sklepu Wielkopolskiej Spółdzielni Ogrodniczej nr 17 przy ul. 27 Grudnia 9. W konkursie ucze

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (10 -12.9.)stniczyły 84 sklepy z przedsiębiorstw. Z okazji "Dni Przyjaźni ży Polsko- Radzieckiej" trzydzi estopięc i oosotaowaczternastu

Młodzieprzybyła delegacja

Członkowie charkowskiej delegacji młodzieżowej przed Pałacem Kulturymłodzieży z Charkowa. Delegacja złożyła wieniec pod Pomnikiem Bohaterów na wzgórzu dawnej Cytadeli i wzięła udział w seminarium na temat leninowskiej koncepcji związków młodzieży, które odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 11.9. Inauguracja nowego roku szkolnego w Technikum dla Pracujących Robotników. Rozpoczęło go 263 słuchaczy. W uroczystości uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Przebywająca w Poznaniu delegacja młodzieży charkowskiej spotkała się w gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Stanisławem Kuleszą, wicewojewodą poznańskim Romualdem Zysnarskim i wiceprezydentem Poznania Andirzejem Wituskim. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. Podziękowanie za serdeczne przyjęcie w Wielkopolsce złożył kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w Charkowie Dymitr Ostapienko. Tegoż dnia delegacja spotkała się z młodzieżą Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski".

Wojewódzka narada aktywu Stronnictwa Demokratycznego pod przewodnictwem sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Tadeusza Młyńczaka.

W wieku 54 lat zmarł długoletni dyrektor administracyjny Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej Karol Zabór, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

12.9. Obrady Plenarne Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Poisiko- Radzieokiej odbyły się w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Obradom przewodniczył i referat wygłosił przewodniczący prezydium Zarządu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński. Zgłoszono propozycję utworzenia w Poznaniu Ośrodka Kultury Radzieckiej.

Ogólnopolskie sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, poświęcone problemom walki z zatruciami w przemyśle, rolnictwie i środowisku naturalnym. U czestniczyło trzystu naukowców.

W pałacu Działyńskich IX aukcja książek rzadkich i poszukiwanych. Rozpoczęcie sezonu działalności kulturalno - oświatowej wojewódzkiej organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej. W ramach akcji "Z filmem na ty" w sali kina "Apollo" wyświetlono polski film Potop. Zmarł profesor nadzwyczajny doktor nauk matematycznych, przyrodniczych, lekarz medycyny Czesław Gerwel, kierownik Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej, odznaczony

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 13.9. W Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Jerzego Kiszyńskiego i prezesa Wojewódzkiej Federacji Sportu Henryka Szydłowskiego z Marianem Filipowiczem, wicemisltrzem Europy w zapasach w stylu wolnym i zdobywcą brązowego medalu Władysławem Stecykiem - reprezentantami Wojskowego Klubu Sportowego" Grunwald".

Rozpoczęła się międzynarodowa sesja naukowa poświęcona syntezie kwasów nukleinowych i składników kwasów rybonukleinowych. Uczestniczyło w niej stu dwudziestu pięciu chemików z Czechosłowacji, Francji, Holandii, Japonii, Kanady, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski.

Ogólnopolski konkurs kasj erek sklepów samoobsługowych odbył się w Pałacu Kultury. Uczestniczyło pięćdziesiąt kasjerek. Zwyciężyła Grażyna Wysocka z Poznania.

Otwarcie wystawy pl. "Medalierstwo w XXX-leciu PRL" w Muzeum Narodowym.

13*

Koncert kameralny Zespołu Collegium Musicorum Posnaniensium w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

[.9. Załoga Biura Studiów i Projektów Energetycznych zdobyła sztandar ministra Górnictwa i Energetyki oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Energetyków za najlepsze wyniki uzyskane we współzawodnictwie pracy w roku 1973. Małgorzata Braunek, odtwórczyni roli Oleńki w polskim filmie Potop, spotkała się z publicznością w kinie "Bałtyk". Inauguracja zaJęc Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury dla Dorosłych w Pałacu Kultury. Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu na piosenkę o Poznaniu. Wpłynęło siedemdziesiąt tekstów i sześćdziesiąt trzy piosenki. Jury pod przewodnictwem Zygmunta Mahlika przyznało za teksty dwie równorzędne I Nagrody: Stanisławie Wicowej (Kraków) i Markowi Brymorze (Kalisz). W kategorii piosenek (tekst i melodia) I Nagrodę zdobyła Jadwiga Urbanowicz (Poznań) i Leszek Bogdanowicz (Warszawa) za piosenkę Spotkanie w Poznaniu.

.9. Sesja jubileuszowa z okazji stulecia poznańskiego Ogrodu Zoologicznego odbyła się w Sali Błękitnej Pałacu Kultury. W uroczystości udział wzięli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Rady Narodowej Poznania .Alfred Kowalski, wiceprezydent Poznania - Andrzej Wituski, wiceminister Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Józef Kulesza, przedstawiciele nauki, instytucji i organizacji społecznych oraz dyrektorzy ogrodów zoologicznych z kraju i z zagranicy. Po powitaniu gości przez przewodniczącego

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (15 - 16.9.)

Komitetu Organizacyjnego Obchodów red. Stanisława Kubiaka głos zabrał Andrzej Wituski. Wyrazem uznania dla osiągnięć Ogrodu było przyznanie zbiorowej Odznaki Honorowej Miasta Poznania, którą dyrektorowi Adamowi Taborskiemu wręczył Alfred Kowalski. Podczas uroczystości otwarto także dwie wystawy: projektów plakatów, stanowiących plon konkursu pl. ,,100 lat ZOO Poznań" oraz pamiątek pl. ,,100 lat poznańskiego ZOO". W starym ZOO odsłonięto tablicę pamiątkową. W godzinach wieczornych w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie uczestników zjazdu z władzami Poznania.

Wspólne posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Towarzy, stwa Krzewienia Kultury Swieckiej i Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej z udziałem sekretarza generalnego Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej Wiesława Króla, poświęcone kierunkom światopoglądowym wychowania młodzieży. W rozegranych na torze trawiastym na Woli międzynarodowych wyścigach motocyklowych o Memoriał Jerzego Mieloch zwyciężył Jan Kwiatkowski (Poznań).

16.9. W Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych N aramowice rozpoczęła się XXII sesja Międzynarodowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Rolnych, Leśnych i Plantacji. Przewodniczył Andreas Kyriacou (Cypr). U czestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Wojtecki.

W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego rozpoczęło się sympozjum specjalistów współczesnych metod kształcenia średniego personelu medycznego . Uczestniczyli eksperci z krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Krajowa narada aktywu społeczno-gospodarczego w sprawie rozwoju wynalazczości pracowniczej z udziałem sekretarza Centralnej Rady Związków Zawodowych Stanisława Szkraby. Przewodniczył Jan Mroczek, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców. N ad Maltą odbyło się oficjalne otwarcie nowego Ogrodu Zoologicznego zbudowanego wysiłkiem Wielkopolan. W uroczystości uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Rady Narodowej Poznania - Alfred Kowalski, wicewojewoda poznański - Andrzej Śliwiński, wiceprezydent Poznania - Andrzej Wituski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu - Franciszek Szczerbal. Obecni byli goście z kraju i z zagranicy dyrektorzy ogrodów zoologicznych, biorący udział w obchodach jubileuszu stulecia poznańskiej placówki. Alfred Kowalski dokonał odsłonięcia tablicy erekcyjnej . Uczestnicy uroczystości zwiedzili zagospodarowane już obszary. Z okazji uroczystości kilku pracowników ZOO oraz członków Społecznego Komitetu Budowy Nowego ZOO otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania oraz "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego", a także "Zasłużonego Pracownika Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska". W Wojewódzkim Ośrodku Propagandy Partyjnej odbyło się spotkanie przebywającego w Wielkopolsce lektora Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby, dyrektora Biblioteki N arodowej w Hawanie, Louisa Suardiaza Rivero z aktywem politycznym i kul turalnym.

W godzinach południowych w salonie "Empiku" otwarto wystawę ze zbiorów Feliksa Wagnera pl. "Motyw zwierzęcy w exlibrisie". W salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego otwarto ekspozycję, stanowiącą plon ogólnopolskiego konkursu pl. "Zwierzęta i my". W klubie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy Starym Rynku odbyło się otwarcie wystawy projektu zooramy centralnego obiektu nowego ZOO na Malcie. Początek seminarium dla dyrygentów chóralnych i kapelmistrzów orkiestr dętych w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. W Instytucie Geografii U niwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się ogólnopolskie sympozjum geografów poświęcone rozwojowi den dolinnych niżowej części Odry. Początek konferencji naukowej poświęconej roli kompleksów barwnikowo-białkowych w fotosyntezie, zorganizowanej z inicjatywy Insty

tutu Fizyki Politechniki Poznańskiej. 17.9. Koncert Państwowej Orkietry Kameralnej Armeńskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z udziałem solistów: Marietty Antonian (sopran) i Rubena Agoroniana (skrzypce). Dyrygował Zare Saakjan. 18.9. Estrada Kameralna w sali Czerwonej pałacu Działyńskich rozpoczęła trzynasty sezon działalności. N a inauguracji odbył się koncert muzyki polskiej. Szkoła Podstawowa Nr 104 przy ul. Sikorskiego otrzymała imię J ana Kilińskiego. Odsłonięto tablicę z wizerunkiem patrona szkoły. Uroczystość dekoracji sztandaru organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odznaką honorową "Za zasługi dla wielkopolskiej organizacji ZMS". 19.9. Początek obrad VIII Międzynarodowego Sympozjum Technologii Kształcenia zorganizowanego przez Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie 1 Politechnikę Poznańską.

Podczas narady działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża, wicewojewoda poznański Zofia Dąbrowska udekorowała Edmunda Kowalka Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

20.9. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, podczas którego Poznańskim Zakładom Naprawczym Sprzętu Medycznego wręczono sztandar przechodni za zdobycie I miejsca w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy. U czestniczył wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej Stanisław Marcinkowski. Inauguracja koncertów "Pro sinfoniki" w auli Uniwersytetu 1m. Adama Mickiewicza.

Po raz pierwszy w Poznaniu roz

Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku (20 - 22.9.)grywki tenisowe o Puchar Davisa. Spotkanie Polska- Portugalia na kortach Klubu Sportowego "Olimpia" wygrała Polska 5:0.

Prezentacja drużyn przed rozpoczęciem meczu. Drużyna Polski po prawej

21.9 Plenarne posiedzenie Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w sali Muzeum Archeologicznego w pałacu Górków. Przewodniczył prezes Zarządu Okręgu Marian Jakubowicz.

Jubileusz 70 rocznicy urodzin obchodził zasłużony działacz partyjny Stanisław Zapeński. Gratulacje składał I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Grunwald Romuald Szpingier. W siedzibie Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego przy ul. Grunwaldzkiej 19 przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald Romuald Szpingier udekorował kilku dziennikarzy wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wśród nich prezesa zarządu poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Stanisława Garczarczyka.

Polska prapremiera sztuki Ocaleni Edwarda Bonda w Teatrze Polskim, w przekładzie Stanisława Barańczaka i Sławomira Magali.

Reżyserował - Andrzej Witkowski,

Marzena Trybała (Pam) w Ocalonych Edwarda Bonda

scenografię projektował Henryk Regimowicz. W premierowym przedstawieniu wystąpili: Jacek Polaczek (Leon), Tomasz Morawski (Fred), Włodzimierz Kłopocki (Harry), Halina Dobrucka (Mary), Marzena Trybała (Pam), Jerzy Schejbal (Pate), Waldemar Kotas (Colin), Jan Mitka (Mike), Andrzej Bogusz (Barry), Barbara Dejmek (Liz).

22.9. Otwarcie Międzynarodowych Targów Konsumpcyjnych "Takon 74". Przybyli przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych; członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: premier Piotr Jaroszewicz, sekretarze Komitetu Centralnego Edward Babiuch i Jan Szydlak, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski i Jerzy Wojtecki, wicewojewoda poznański Romuald Zysnarski. Obecni byli kierownicy resortów, członkowie oficjalnych delegacji zagranicznych, korpusu dyplomatycznego. Gości, w imieniu gospodarzy miasta przywitał wiceprezydent Poznania Andrzej Wituski. Otwarcia Targów dokonał wicepremier, minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Kazimierz Olszewski. Następniepremier Piotr Jaroszewicz wraz z towarzyszącymi osobami zapoznali się z ekspozycją. 23.9. Przybyła delegacja Komitetu 'Wojewódzkiego Komunistycznej Partii Czechosłowacji z Brna z sekretarzem do spraw ekonomicznych J arosławem Heke.

ONI KULTURY NRD OKRE6 COTTBUS W WOJ8NÓDZ1WIE POZNAŃSKIM 23.fX.DO 3-X.1974.

W(STAWA.

ROZ\JVÓJ OKREQU COTTBUS.

Inauguracja Dni Kultury Okręgu Cottbus z okazji 25-1ecia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W sali marmurowej Pałacu Kultury nastąpiło otwarcie wystawy ilustrującej osiągnięcia społeczno-gospodarcze województwa Cottbus. Uczestniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Wojtecki. Przybyła delegacja z Cottbus z sekretarzem Komitetu Okręgowego Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec Guentherern Jurischką. Inauguracja roku szkoleniowego 1974/1975 na Wojewódzkim Uniwersytecie Robotniczym Związku Młodzieży Socjalistycznej. 24.9. Krajowa narada przewodniczących i sekretarzy wojewódzkich komitetów Stronnictwa Demokratycznego z udziałem przewodniczącego Centralnego Komitetu Andrzeja Benesza. W sali Czerwonej pałacu Działyńskich odbył się koncert muzyki współczesnej kompozytorów z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) z udziałem solistów z tego miasta. Początek występów cyrku "Budapeszt" . W wieku sześćdziesięciu czterech lat zmarł pułkownik rezerwy Franciszek Chałupczak, b. komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 25.9. Wspólne posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej i Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcone omówieniu zagadnień związanych z aktywizacją zainteresowań techniką młodzieży wielkopolskiej. Orkiestra kameralna Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod dyrekcją Agnieszki Duczmal wyjechała w podróż artystyczną do Republiki Federalnej Niemiec.

Inauguracja II sezonu działalności Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki "Młodzi melomani" w Szkole Podstawowej Nr 64 im. Marii Konopnickiej. 26.9. Odbyła się sesja Powiatowej Rady N arodowej w Poznaniu, podczas której przewodniczącym Rady wybrany został Józef Cichowlas, I sekretarz Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W sali Domu Kultury "Pomet" zawiązał się Wielkopolski Klub Dobrej Roboty. Przystąpiło do niego siedemnaście przedsiębiorstw.

Wydarzenia w Poznaniu w 1074 roku (26 - 28.9.)

Z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków odbyła się w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" narada poświęcona współpracy poznańskiego środowiska plastycznego z Zakładami. W naradzie uczestniczyli m. in. kierownik Wydziału Propagandy i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Marian J akubowicz, naczelny dyrektor Zakładów Edward Idziak, I sekretarz Komitetu Zakładowego Zenon Jaśkowiak. Władze Związku Polskich Artystów Plastyków reprezentowali Zbigniew Bednarowicz i Jerzy Nowakowski. 27.9. Wizyta kierownika Wydziału Nauki i Szkolnictwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Sergiusza Trapieznikowa oraz kierownika sektora Wydziału Nauki i Szkolnictwa Michała Kolesnikowa. Gościom towarzyszył sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Andrzej Werblan. Z okazji dorocznego "Dnia budowlanych" sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfred Kowalski i Jerzy W ojtecki spotkali się w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego z delegacją pracowników budownictwa. Ogólnokrajowe spotkanie kierowników Wojewódzkich Ośrodków Propagandy Partyjnej.

Inauguracja nowego sezonu artystycznego Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestra pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego wykonała utwory Bolesława Szabelskiego, Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego.

Otwarcie wystawy grafiki i reliefu artystów (Niemiecka tyczna) w "Empiku" .

Otwarcie III Wojewódzkiej Wystawy Rzemiosła Artystycznego w sali Izby Rzemieślniczej. Ekspozycja obejmowała 650 eksponatów. 9. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego minister Przemysłu Maszynowego Tadeusz Wrzaszczyk oraz wicepremier i minister Ogólnego Budownictwa Maszynowego, Maszyn Rolniczych i Pojazdów Niemieckiej Republiki Demokratycznej Guenther Kleiber, podpisali porozumienie oraz parafowali umowę o współpracy przy budowie fabryki łożysk baryłkowych w Lesznie. Obecni byli wicepremierzy Jan Mitręga i Gerhard Weiss.

plastyków z Cottbus Republika Demokrasalonie wystawowymi»wo

. en.

W KOLE Mjicfęjd(1tei

Inauguracja nowego sezonu artystycznego na scenie Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora. Premiera sztuki Krystyny Miłobędzkiej W kole, w reżyserii i scenografii Leokadii Serafinowicz z muzyką Zbigniewa Bujarskiego. W premierowym przedstawieniu wystąpili: Maria Korzeniowska (Ja), adept Henryk Jurczak (Ty), adept Alojzy Zwierzyniecki (Trzeci), Krystyna Cysewska (Czwarty), Teresa Gąsiorowska (Piąty). Premiera Tygryska Hanny Januszewskiej, w reżyserii i inscenizacji Wojciecha

Wieczorkiewicza, scenografii Leokadii Serafinowicz, z muzyką Jerzego Miliana. W premierowym przedstawieniu wystąpili: Bożena Tychanicz (Tygrysek), Ewa Darulewska (Mama Tygryska), Maciej Lejman (Przewodniczący Bardzo Odważnych Tygrysów), adept Andrzej Marciniak (Tygrys II), Jerzy Goldbeck (Tygrys III), Bogdan J onas (Tygrys IV), Stanisław Słomka-Rakowski (Tygrys V), Jan Herenda (Doktor).

29.9. Zamknięcie Międzynarodowych Targów Artykułów Konsumpcyjnych "Takon-74". Uczestniczyło 1600 firm z trzydziestu czterech krajów świata. Ogólne obroty przekroczyły miliard złotych. Inauguracja "Dni studenta I roku" w Operze Poznańskiej. Rozpoczęła je Akademia Rolnicza. Po spotkaniu oficjalnym studenci obejrzeli operę Carmen Bizeta w wykonaniu zespołu operowego. Otwarcie wystawy indywidualnej Horsta Pobbiga (Niemiecka Republika Demokratyczna) w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 30.9. O godzinie 14.45 rozpalenie pierwszego kotła w nowej elektrociepłowni w Karolinie. Wieczór poetycki w "Empiku" pl.

Powrót do żYcia poświęcony poezji Polski Ludowej z lat 1945 - 1947, w wykonaniu Andrzeja Bogusza, J anusza Grebera, Waldemara Kotasa, Jacka Polaczka i Marzeny Trybal

1974 roku (28 - 30.9.)ły. Recytowano utwory Tadeusza Borowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Tadeusza Różewicza. Scenariusz i reżyseria - Tomasz. Szymański. Solista-instrumentalistka - Antonina Kacprzak- Górska (wiolonczela).

Z podróży artystycznej do Republiki Federalnej Niemiec powróciła Orkiestra Kameralna Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Zespół koncertował trzykrotnie, m. in. w Hamburgu. W wieku czterdziestu dwu lat zmarł inżynier Ludwik Gierdalski, główny specjalista do spraw kotłowych Okręgowego Dozoru Technicznego, przewodniczący Sekcji Energetycznej Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich.

W klubie "Pod Lipami" na Osiedlu Wielkiego Października odbył się wieczór poświęcony pamięci zmarłego w roku 1973 pisarza, Tadeusza Kraszewskiego.

Zebrał: Kronikarz KRONIKA MIASTA POZNANIA PISAŁA...

Trzeci rok działalności wydawniczej, Kolegium Redakcyjne "Kroniki" rozpoczęło niewielką rozprawą Zygmunta Zaleskiego, pl. Rozszerzenie granic Poznania zamieszczoną w zeszycie pierwszym, z datą 31 stycznia 1925 roku. Mało było miast tak ścieśnionych jak Poznań w wieku XIX - pisał Zygmunt Zaleski. - Dzięki reformom socjalnym pierwszej połowy ubiegłego stulecia, straciło miasto swe średniowieczne płuca,. wsi podmiejskie, a zamiana miasta na silną fortecę uniemożliwiła mu właściwy rozwój terenowy [.ooJ Poznań średniowieczny dzielił się na kilka osad autonomicznych. Poznań królewski sam posiadał jednak icłości tak rozległe, że jeszcze dotąd, mimo powiększenia n ajn o wszego, nie osiągnął granic swej jurysdykcji Z czasów średniowiecznych. W r. 1253 już należały do miasta np. Zegrze, cała Starołęka itd. Jedyną gminą, która - o ile mi wiadomo - nigdy nie była w jakiej bądź postaci zależna od władz miejskich w Poznaniu, jest Główna. WSzYstkie inne do tej chwili włączone, należały dawniej do Poznania, czY to jako wsie miejskie, czY też jako jurysdykcje odrębne do Poznania w szerszem znaczeniu wliczane. Teren, na którym wedle pewnych hipotez miasto Poznań wzięło swój początek, "przedmieście św. Jana' Komandoria, wraca dopiero obecnie do miasta. Zygmunt Zaleski omówił następnie decyzje władz pruskich z lat 1900 -1907 o przerwaniu pasa fortyfikacji i włączeniu w granice miasta gmin obrzeżnycłi. Pierwszy krok w kierunku "Wielkiego Poznania" został zrobiony, ale od 1907 roku "znowu było cicho o rewizji granic miejskich".

W roku 1923 - pisze dalej Zaleski - władze miejskie zażądały wcielenia do Poznania gmin podmiejskich: Głównej, Komandorii, Chartowa, Rataj, Zegrza, Małej i Wielkiej Staro łęki, Dębca, Lubonia, Swierczewa, Junikowa, Ławicy, Golęcina, dom. Sołacza, Winiar, Naramowice dominium i wsi. Niektóre Z gmin tych zgodziły się na przYłączenie, inne stawiały opór. Na czele opozYcji stanęli sołtysi Lubonia, Komandorii i Ławicy. Wniosek spoczYwał w Ministerstwie. Dopiero Z końcem grudnia 1924 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów, mocą którego z dniem 1 stycznia 1925 wcielono do miasta siedem gmin, a mianowicie: Główną, Komandorię, Rataje, Małą Starołękę, Dębieć, Winiary i obszar dworski Naramowice. PrzY rozstrzYgnięciu wniosku kierowano się nasamprzod zasadą, że przYłącza się gminy graniczące bezPośrednio Z dotychczasowym terytorium miasta, a nadto pominięto cały plan rozszerzenia miasta na zachód. Z powodu pierwszego nie wcielono do miasta Chartowa, Zegrza, Wielkiej Sta

VJ

:-uxzorołęki i wsi Naramowice; z powodu drugiego wSzYstkich dalszYch żądanych przez władze miejskie gmin. PrzYłączanie gmin wschodnich wydaje się niektórym nieracjonalnem. PrzYjęło się bowiem powszechnie prawidło, że rozwój miasta idzie w czasach n ajnoioszYch w kierunku zachodnim i południowym. Poznań sam w ciągu ostatnich dziesiątek lat istotnie rozbudowywał się na Zachodzie (Sołacz, JeżYce, Łazarz), tudzież na południu (Wilda) a całkowicie popadł w stagnację na wschodzie i na północy. Na północy nie było miejsca do rozbudowy, a na wschodzie forteca uniemożliwiała rozwój budownictwa. Za to poza murami wschodnimi jako też za granicą południową budowały się gminy podmiejskie bardzo intensywnie. W efekcie zarysowało się zjawisko takie, że budownictwo mieszkaniowe rozwijało się w kierunku zachodnim, przemysł zaś obierał sobie stanowiska na wschodzie i południu. I prawdopodobnem jest, że tereny przemysłowe znajdą się także w przYszłości w tych tylko stronach miasta [...] . ROzPorządzenie Rady Ministrów załatwiło całą sprawę rozszerzenia granic miasta Poznania połowicznie i niedostatecznie - podkreślał Zygmunt Zaleski. - Starało się dać minimum tego, co miastu potrzebne, przY czYm powstały jeszcze pewne braki, których wyrównanie jest nieuniknione. Tak np. przYłączono Komandorię a Z nią trakt główny prowadzący wzdłuż tej gminy, nie przYłączono zaś Chartowa, które cząstką gruntów przechodzi przez ową drogę tak, że do miasta należY droga przed skrawkiem chartowskim i kawałek dalszY poza tą enklawą chartowską. Nie mniej oryginalna jest granica na północnym zachodzie, wynikająca Z wcielenia dworu sołackiego. MiędzY dawną granicą miasta a gminą Winiary, wcieloną obecnie do Poznania, ciągnie się droga Urbanowska, której część riależY administracyjnie do Sołacza. Z przYczYn tych władze miejskie poprowadzą dalsze starania o włączenie Chartowa oraz dworu Sołacza i Golęcina. Gminy przYłączone już w najbliŻSzYm czasie korzYstać będą Z licznych świadczeń i dobrodziejstw miasta. Sama dopłata miasta na cele gmin podmiejskich, przewidziana w budżecie na rok 1925, przekracza kilkakrotnie fundusze łożone na te cele przez gminy w czasie ich niezależności. Przewidziane jest rozbudowanie w niedalekim czasie instalacji gazowych, elektrycznych i wodociągowych na gminy przYłączone, wprowadzenie należYtego oświetlenia ulic, w r. 1925 już założY się strażnicę pożarną w Głównej i posterunek pożarny w Starołęce, przY szkole w Winiarach przewiduje się nadbudowę piętra, dawno we Winiarach upragnioną, w dziale opieki społecznej rozszerzY się nadzór lekarski; niektóre prace scentralizuje się od razu w Magistracie. O komunikację dogodną starać się będzie jak najusilniej zarząd miasta. Z przedsięwzięć wstępnych wynika jasno, że gminy wcielone już obecnie znaczne osiągną korzyści. Ten sam autor w notatce Pomnik Bolesława Chrobrego pisze: Miasto nasze od chwili uzYskania niepodległości żYczliwie traktowało projekty pomnikowe, ale wspierało je wyłącznie dotąd materiałem tylko. Konkretniej przewidział Magistrat w zasadzie dwa miejsca pod pomniki, dla dwu najbardziej za służonych około miasta obywateli: Edwarda RaczYńskiego i Karola Marcinkowskiego. Mężowie Ci, wysoce zasłużeni tak około miasta jak około narodu polskiego, są symbolami dzielności i twórczości polskiej w czasie niewoli. A wielkim symbolem Polski panującej, Polski państwowej, Polski mocnej w niepodległości jest najdawniejszY Z wielkich obywateli miasta naszego, Król Bolesław. Pod pomnik tego męża rtie przewidziano nawet placu, obawiając się w pierwszYch latach ogromu zadania, jakim przedsięwzięcie to w przYszłości być powinno. Nadspodziewanie wcześnie stała się jednak aktualną sprawa pomnika królew

IV« miejskie zadecydowaly postawienie nowego mostu. Równocześnie z przebudową okazała się konieczność pewnych przemian poziomowych, zwłaszcza od strony placu Tumskiego. Roboty około niwelacji prowadzić się mają w pobliżu miejsca, w któI rym prawdopodobnie stał stary zamek królewski. Równocześnie miasto podjęło I bardzo liczne prace skierowane ku zmodernizowaniu i upiększeniu najstarszej I dzielnicy miasta, Bródki, Z okolicą najbliższą. Zaniedbana część miasta ma wedle planów władz miejskich stanąć Z czasem na nowoczesnej wysokości wielkomiejskiej. Pakty te: prace w okolicy grodu, prace około podniesienia dzielnicy prawobrzeżnej, a wreszcie przypomnienie, że sto lat temu komitet obywatelski pragnął stawić piękny pomnik Mieszkowi I i Bolesławowi Chrobremu na płacu przed Katedrą (do czego dla braku funduszów nie doszło), nasunęły myśl o projekcie Pomnika Bolesławowskiego.

Inicjatorem sprawy był prezydent miasta. Pierwotnie projektowano stawić pomnik na moście, i pierwszy projekt mostu liczył się Z tym postulatem. W mleSlą· cach letnich roku 1924 przedłożono plan ten komisjom specjalnym złożonym z członków Magistratu, artystów i in. Rzecz stała się aktualna Z tego względu, że t ukończenie mostu projektowało się mniej więcej na miesiąc czerwiec 1925 r. a ponieważ równocześnie przypadnie 900 rocznica śmierci Bolesława Chrobrego, wskazanym było połączyć ukończenie mostu Z obchodem Bolesławowskim i poświęceiv niem kamienia węgielnego pod pomnik. Komisje od hoc zwołane, uznające bez zastrzeżeń myśl samą, obradowały m. in. głównie nad kwestią miejsca, na którym torycznego i mlejSCa reprezentacyjnego. Miejsce historyczne mogło w zasadzie znaleźć się tylko w starej dzielnicy prawobrzeżnej, odległej od właściwego żYcia miejskiego i ubogiej w odpowiednie tereny. Wchodziły w rachubę mlejSca: na mOSCle, przY brzegu Warty po stronie Ostrowia ku psałterii albo wreszcie po prawej ręce na terenie zburzonej szkoły pod Krakusem lub w pobliżu. Częściowo historycznym byłoby miejsce na Wzgórzu Przemysława. Reprezentacyjne zaś, niehistoryczne równocześnie, byłyby miejsca: po Bismarcku, na dziedzińcu zamkowym, na skwerze międzY Zamkiem a Ziemstwem Kredytowym albo wreszcie na placu Wolności. Sprawa miejsca nie została na razie jeszcze załatwiona [...] Z początkiem stycznia 1925 Magistrat miasta naszego przedstawił zamiar budowy pomnika Radzie Miejskiej, wyrażając zarazem nadzieję, że uroczYstość Bolesławowska w Poznaniu stanie się uroczYstością ogólnopaństwową na szerszą skalę. Rada Miejska wniosek akceptowała [...] Komitet przYgotowawczY tworzą Magistrat i Rada Miejska. Pan PrezYdent RzeczYpospolitej przYjął protektorat nad budową pomnika, udzieliwszY w tej sprawie audiencji pp. wiceprezYdentowi miasta dr. Kiedaczowi i prezesowi Rady Miejskiej inż. W Hedingerowi. Do tematu powrócił Stanisław Łukomski w zeszycie trzecim z 31 marca, w artykule Do historii pomnika MieczYsława I i Bolesława Chrobrego w Katedrze Poznańskiej. W zeszytach drugim i trzecim Aleksander Chybiński zamieścił artykuł Opieka nad ubogimi w Poznaniu w ubiegłych wiekach. Wśród instytucji charytatywnych autor wymienia m. in. szpital trędowatych za Bramą Wrocławską założony na początku XV wieku przez mieszczkę poznańską Gertrudę Pestlową i "Dom dla zarażonych tak zwaną francuską chorobą" (pierwsza połowa XVI wieku), który stał na Gąskach za szpitalem św. Walentego. Z rozprawki Budowniczowie poznańscy w początkach XV w. Zygmunta Zaleskiego warto wynotować: Bardzo częstym gościem ksiąg miejskich jest Mikołaj Wilda murarz. Był to najznaczniejszY Z możnego rodu Wildów, którzY nadali nazwisko swoje posiadanej przez siebie wsi Wierzbięcice, a nazwiskiem tym określamy dzisiaj całą wielką dzielnicę nowoczesnego Poznania. Znamy w Poznaniu dwa analogiczne jeszcze przYkłady. Na gruncie Winiar posiadał burmistrz poznański Schilling folwark, który od nazwiska jego przezwano "Szelągiem" [...] Wieś Dębieć nazwali jej właściciele Czeńpińscy "Dąbczeń" składając słowo "dąb" z początkiem swego nazwiska "Czeń".

Nazwy tej wszakże nie akceptowała ludność, nie była zresztą wygodna i zatraciła się. Kronika miesięczna. Styczeń: 2. Wcielenie gmin: Główna, Komandoria, Rataje, Mała Starołęka, Dębieć, Winiary i dominium N aramowice do miasta Poznania; 14. U chwała Rady Miejskiej o budowie pomnika Bolesława Chrobrego; Luty: -; Marzec: 12. Otwarcie biblioteki wojskowej garnizonu poznańskiego; 24. Założenie oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego; 27. Chór jugosłowiański "Oblik" w Poznaniu. W marcu korporacje miejskie uchwaliły zaciągnąć w Ubezpieczalni Krajowej pożyczkę 3 milionów złotych na cele budowy domów mieszkalnych. Na listę członków Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania jako 222 wpisany został Michał J anyga urzędnik miejski

Zebrał: Kronikarz

W dniu 23 lutego 1975 roku minęło trzydzieści lat od momentu ostatecznego wyzwolenia Poznania z rąk hitlerowskich okupantów. Miasto przystroiło się na ten dzień uroczysty w flagi narodowe i herby, transparenty mówiące o przyjaźni z narodami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i wdzięczności dla wyzwolicieli. N a naszym zdjęciu dekoracje na skwerze u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiegor'o ,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry