J14

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1

Czas czytania: ok. 10 min.

Czesław

Nawrocki

Budynek wysoki hotelu. Stan robót w lipcu 1973 r.

nych na "Winogradach"), potwierdził przydatność technologii wielkopłytowej dla budownictwa hotelowego. Jego sprawny przebieg pozwolił na podjęcie kolejnej ważnej decyzji. W dniu 9 lipca 1973 r. postanowiono skrócić założony pierwotnie termin zakończenia budowy o dwa i pół miesiąca, tj. do 30 kwietnia 1974 r. W tym czasie ukończono też podstawowe opracowania projektowe, w związku z czym zespół autorski kierującego biura projektów w celu zwiększenia stopnia elastyczności współpracy z wykonawcami i natężenia kontroli zgodności realizacji z zamierzeniami autorów przeniósł się na plac budowy. Projektanci współpracujących biur projektów byli w tym czasie również częstymi gośćmi na budowie. Jesienią i zimą 1973 r. nastąpiło znaczne rozszerzenie frontów robót. W tym okresie (i prawie do końca budowy) znajdowało się na budowie hotelu przeciętnie dwudziestu pięciu podwykonawców i od czterystu do sześciuset pracowników. Kontynuowano daleko zaawansowane już roboty przy instalacjach: sanitarnych i elektrycznych, klimatyzacji i automatyki oraz roboty wykończeniowe. Ważnym osiągnięciem z punktu widzenia organizacji budowy było wykonanie do' końca grudnia 1973

Wnętrze przyszłych sal bankietowych hotelu w październiku 1973 r.,roku wszystkich uzbrojeń zewnętrznych. Dobrze spisała się załoga wykonawcy tych robót - Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych. Hotel otrzymał bogate wyposażenie instalacyjno-techniczne. Instalacje: wody (trzy strefy zasilania), kanalizacji rozdzielczej, gazu, oświetlenia i energii elektrycznej, telekomunikacji przyłączone zostały do miejskiej sieci, odpowiednio rozbudowanej w rejonie lokalizacji hotelu. Zbudowano szereg instalacji specjalnych, z których na wzmiankę zasługuje pełna klimatyzacja pomieszczeń usługowych i gastronomicznych, zapewniająca stałą temperaturę i regulowaną wilgotność powietrza. Nowością jest teleelektryczna instalacja kontroli stanu zamieszkania pokoi hotelowych. Instalacja ta przekazuje recepcji i centralnemu dyspozytorowi obsługi piętrowej informacje o aktualnym stanie zamieszkania pokoi oraz o gotowości pozostałych do wynajęcia. Szereg urządzeń dla klimatyzacji, automatyki klimatyzacji i instalacji teleelektrycznych (w tym centrala telefoniczna na sześćset numerów) sprowadzono z zagranicy. Zainstalowany w podziemiu punkt dyspozytorski umożliwia centralne sterowanie i kontrolę pracy większości urządzeń technicznych.

Montaż stropów podwieszonych systemu gema w kuchni główne] hotelu. Zdjęcie wykonane w marcu 1974 r.

Czesław

Nawrocki

Brygadzista Zbigniew Kacprzak z Szydłowieckich Zakładów Kamienia Budowlanego w Szydłowcu przycina specjalną piłą płytę kamienną. Zdjęcie wykonane w marcu 1974 r.

Dużym sukcesem było uruchomienie w dniu 2 listopada 1973 r. przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych centralnego ogrzewania budynku wysokiego.

Ułatwiło to roboty wykończeniowe w tej części obiektu, szczególnie zaś stolarskie (meble wbudowane i boazerie ścienne). Główne nasilenie robót stolarskich nastąpiło

Kazimierz Gulik ze Spółdzielni Przemysłu Artystycznego "Rzeźba i Stolarstwo Artystyczne II pracuje przy zakładaniu stropu (15 III 1974)

Pracownicy Szydłowieckich Zakładów Kamienia Budowlanego w Szydłowcu układają chodniki wzdłuż dróg komunikacyjnych wokół hotelu. N a planie od lewej: Kazimierz Korczak, Marian Zieliński i Stanisław Depo (marzec 1974)

w pierwszym kwartale 1974 r. Pracowały wtedy trzy znane poznańskie przedsiębiorstwa specjalistyczne: Przedsiębiorstwo Urządzeń Drzewnych i Szklarskich, Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Rzeźba" oraz Stolarska Spółdzielnia Pracy "Jawor" z Jarocina. Podstawowe roboty wnętrzarskie łącznie z okładzinami z kamienia budowlanego wykonane zostały do 10 kwietnia 1974 r. Znacznie wcześniej, bo już 21 grudnia 1973 r., założony został główny trzymetrowej wysokości neon na dachu budynku wysokiego z napisem: "Hotel Orbis - Polonez". W ciągu stycznia 1974 r. Rada Budowy, inwestor, generalny realizator inwestycji - przy wydatnej pomocy Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa - przeprowadziły niezwykłą akcję przyspieszenia opóźnionej dostawy urządzeń klimatyzacyjnych firmy Carrier ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Po szczegółowym, telegraficznie dopilnowanym załadunku urządzeń w porcie amerykańskim, rejs polskiego statku śledzony był na całej trasie poprzez porty zachodnioeuropejskie aż do portu w Gdyni, gdzie na ładunek czekały już samochody ciężarowe, które bezzwłocznie dowiozły urządzenia na plac budowy. Dobrze zorganizowana akcja oznaczała pokonanie kolejnej przeszkody, dzięki czemu instalacja klimatyzacji i uzależniona od niej automatyka klimatyzacji wykonane zostały na czas. 12 marca 1974 r. można było rozpocząć próbny rozruch klimatyzacji i automatyki. Duża ilość wykonawców oraz różnorodność robót budowlanych instalacyjnych, montażowych i wykończeniowych, których nasilenie przypadło na przełom lat 1973 i 1974 zmusiły do dalszych decyzji organizacyjnych, zwiększających operatywność ośrodka dyspozycyjnego budowy. Z dniem 2 stycznia 1974 r. zastępca dyrektora naczelnego Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa, inżynier Feliks Nogala, mianowany został pełnomocnikiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do spraw budowy Hotelu "Polonez". N a tym stanowisku inżynier Feliks Nogala w sposób godny szczególnego podkreślenia przyczynił się do udoskonalenia współdziałania wszystkich wykonawców, dostawców i innych współuczestników procesu inwestycyjnego -

Czesław

Nawrocki

mimo, że jak to wcześniej powiedziano, organizacja budowy Hotelu "Polonez" przewyższała znacznie dotychczasową praktykę w tym zakresie. Marzec i kwiecień 1974 r. były gorącymi dniami finiszu. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "Elektromontaż" instalowało lampy, oświetlenia pomieszczeń usługowo-gastronomicznych; Spółdzielnia Pracy "Lumet" - żyrandole, a Szydłowieckie Zakłady Kamienia Budowlanego kończyły marmurowe okładziny wewnętrzne i elewacyjne. W tym samym czasie główna komisja i pięć podkomisji · dokonywały rozruchu technologicznego wszystkich maszyn, urządzeń i zespołów instalacyjnych. Dnia 19 marca 1974 r. wykonawca przekazał inwestorowi pierwsze pomieszczenia do wyposażenia, w pozostałej części hotelu wrzała dalej praca aż do końca kwietnia. Wystrój i wykończenie wnętrz obok wyposażenia techniczno-instalacyjnego, zadecydowały o nowoczesnym charakterze hotelu. Projektant wnętrz zastosował dużą ilość nowych materiałów, a cały zespół autorski poświęcił sporo uwagi sprawie rodzaju i jakości robót wykończeniowych. Dominującym elementem wykończenia wnętrz sal reprezentacyjnych są okładziny marmurowe i stropy z różnokolorowego aluminium, zakupione w Holandii i wykonane według patentu holenderskiej firmy H unter- Douglas. Sale restauracyjne posiadają boazerie drewniane, a sala bankietowa posiada oryginalny drewniany strop kasetonowy, zaproponowany (przez projektanta wnętrz i wykonany przez Spółdzielnię Przemysłu Artystycznego "Rzeźba" i stolarstwo artystyczne. Podłogi pokoi mieszkalnych oraz sal gastronomicznych · wyłożono wykładzinami dywanowymi produkcji Kaliskich Zakładów "Wistil". Ele

Fragment apartamentu

Czesław

NawrockiwalcJe przyziemia i szereg przegród wnętrz usługowych wykonano w bogatej szacie aluminiowej. Wnętrza oświetlają stylowe żyrandole, plafony i lampy ze szkła ozdobnego produkcji krajowej. Wszystkie meble części mieszkalnej, zabudowa zespołów wejściowych do pokoi mieszkalnych, boazerie ścienne, elementy galanterii wewnętrznej i elementy oświetlenia zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane. Budowie hotelu przez cały czas jej trwania towarzyszyło niezwykłe zainteresowanie prasy miejscowej i krajowej. W prasie poznańskiej ukazało się około stu notatek, informacji i szerszych opracowań. Przebieg budowy śledziły z uwagą czynniki partyjne i państwowe. Plac budowy wizytowali m. in.: 6 kwietnia 1973 - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski, wojewoda poznański Tadeusz Grabski i prezydent Poznania Stanisław Cozaś; 11 kwietnia 1973 - wicepremier Jan Mitręga; 6 czerwca 1973 - członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jan Szydlak; 10 czerwca 1973 - I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek oraz towarzyszący mu członkowie Komitetu Centralnego; 17 lipca 1973 - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski; 31 lipca 1973 - sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Franciszek Szlachcic i zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Kazimierz Barcikowski; 29 sierpnia 1973 - I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek; 24 października 1973 - Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu; 6 marca 1974 - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski; 20 kwietnia 1974 - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada i prezydent Poznania Stanisław Cozaś; 3 czerwca 1974 - minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Alojzy Karkoszka. W dniu 30 kwietnia 1974 r. rozpoczęła czynności powołana przez Zjednoczenie Gospodarki Turystycznej w Warszawie Komisja Odbioru Inwestycji. Staranność wykonania, kompleksowość robót i wcześniej przeprowadzone próby technologiczne oraz odbiory częściowe znacznie ułatwiły prace Komisji Odbioru, dzięki czemu jej działalność zakończyła się już 9 maja podpisaniem protokołu i przekazaniem inwestycji do użytku. W maju inwestor hotelu wraz z użytkownikiem ukończyli umeblowanie i wyposażenie obiektu. N a zakończenie tej kroniki wydarzeń należy powiedzieć słów kilka o znaczeniu inwestycji i przyczynach dużego zainteresowania budową hotelu. Sukces budowniczych polegał nie tylko na tym, że Poznaniowi przybyło 612 miejsc hotelowych, co poprawiło znacznie sytuację hotelową w mieście. Najważniejszym osiągnięciem było skrócenie całego cyklu inwestycyjnego (przygotowanie, projektowanie i realizacja) z sześciu lat do dwudziestu miesięcy, a skrócenie dyrektywnego cyklu budowy z pięćdziesięciu dwóch do piętnastu miesięcy. Poznańskie środowisko techniczne udowodniło, że stać je na dobrą organizację i szybkie tempo budowy. Atmosfera, jaka panowała na placu budowy, przyczyniła się do znacznej integracji załóg robotniczych, techników i inżynierów z różnych przedsiębiorstw. Rozwiązania projektowe obfitowały w szereg elementów o charakterze nowatorskim. Do nich należy w pierwszym rzędzie zastosowanie po raz pierwszy w kraju wielkopłytowej technologii w budownictwie hoteli. Budowa oznacza praktyczne wprowadzenie w życie na taką skalę systemu generalnego realizatora inwestycji douf I Uroczystość dekoracji odznaczeniami państwowymi budowniczych hotelu "Polonez" (l VI 1974). I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada dekoruje Bonifacego J ankojcia, kierownika robót z ramienia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "Hydrobudowa 9". Stoją od lewej: Bogdan J ankow jiak, Bogdan Slifirczyk i Jan Jackowski

skomplikowanej inwestycji budownictwa ogólnego. Oparcie się na nowoczesnych zasadach sterowania budową z zastosowaniem elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie prokor jest dalszym ważnym osiągnięciem organizacyjnym. Pełną klimatyzację pomieszczeń reprezentacyjnych i gastronomicznych zastosowano po raz pierwszy w krajowym budownictwie hotelowym. Wreszcie wystrój wnętrz zaprojektowano i wykonano w dużej części w oparciu o oryginalne rozwiązania indywidualne, wykonane środkami krajowymi, m. in. wielkoprzestrzenne elementy dekoracyjne z polskiego szkła artystycznego. Szereg doświadczeń z tej budowy nadaj e się do wykorzystania przy projektowaniu i wznoszeniu innych inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego. Dnia 1 czerwca 1974 r. "Polonez" otworzył podwoje dla gości. Na uroczyśtośó zakończenia budowy (31 imają) przybyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, prezydent Poznania Stanisław Cozaś i wojewoda poznański Tadeusz Grabski. Meldunek o wybudowaniu hotelu złożyli robotnicy z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3: Tadeusz Władysiak, Stanisław Serba i Zygfryd Goźdź. Na budowie wyróżnili się kierownicy robót z ramienia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3: Bogdan Jankowiak (1 IX 1972 - 4 VI 1973) i Wojciech Siwa (5 VI 1973 - 31 V 1974), a nade wszystko brygady: c i e s i e l s k a Mariana Jarzembowskiego; o g ó l n o b u d o w l a n e: Henryka Porolniczaka, Hieronima Rumińskiego i Kazimierza Żurawi cza; z b r o jar s k a Jana Frankowskiego; m o n t a ż u

Czesław

Nawrockip r e f a b ryk a t ó w w i e l k o p ł Y t o w y c h Franciszka Wildy; m o n t a ż o w a k o n s t r u k c j i s t a l o w y c h Bogdana Lehmana; i n s t a l a c y j n a Alfreda J akubiaka; m u r a r z y Bolesława Kasperskiego; i n s t a l a c j i k l i m a t y z a c j i Wacława Włodarczaka; i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n y c h Romana Przybyłowicza; s t o l a r s k a Antoniego Koszczyńskiego; m o n t a ż u d ź w i g ó w Józefa Kuźnickiego; m a l a r s k o - t a p i c e r s k a Jana Ciesielczyka; d r o g o w a Aleksego Krzyżańskiego; s t o l a r s t w a a r t y s t y c z n e g o Stefana Zajasa; k a m i e n i a r s k a Zbigniewa Kacprzaka; m o n t a ż o w a e l e m e n t ó wal u m i n i o w y c h Tadeusza Ziółkowskiego.

Za trud i wysiłek załóg budowlanych, za nowatorstwo myśli technicznej i konstruktorskiej zespół projektujący i wykonawczy wyróżniony został wieloma nagrodami oraz odznaczeniami. Nagrodą I stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych za zastosowanie technologii wielkopłytowej i organizację budowy hotelu "Polonez" ze znacznym skróceniem cyklu realizacyjnego, wręczoną w salach U rzędu Rady Ministrów w Warszawie w dniu 4 lipca 1974 f., wyróżnieni zostali projektanci: J anusz Flieger, Janusz Lenartowicz, Jerzy Liśniewicz, Józef Maciejewski, Leszek Marchwicki, Czesław Nawrocki, Stefan Zieleśkiewicz oraz zespół generalnego realizatora: Alojzy Adamski, Jerzy Brązert, Bartłomiej Głowacki, Alfred Hofman, Bonifacy Jankojć, Czesław Karolewski, Florian Klaus, Feliks Nogala, Wojciech Siwa, Ewa Stankowska, Bogdan Ślifirczyk, Stanisław Wiciak, Włodzimierz Wróblewski.

Nagrodą Zespołową Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie budownictwa i architektury za projekt i realizację hotelu "Polonez" wręczoną w Sali Odrodzenia Ratusza Poznańskiego w dniu 19 lipca 1974 f. wyróżnieni zostali: Eugeniusz Cholewa, mgr inż. Janusz Flieger, mgr inż. Bartłomiej Głowacki, inż.

Jan Jackowski, mgr inż. Józef Maciejewski, mgr inż. Czesław Nawrocki, Piotr Nowicki, mgr Henryk Petliński, inż. Bogdan Reiss, inż. Bonifacy Jankojć, Edward Kowalik, mgr inż. Janusz Lenartowicz, mgr inż. Jerzy Liśniewicz, inż. Wojciech Siwa, mgr inż. Ewa Stankowska, mgr inż. Stefan Zieleśkiewicz, mgr inż. Jan Eckardt.

Aneks

AUTORZY PROJEKTU

Architektura (zespół autorski): Janusz Lenartowicz, Jerzy Liśniewicz, Józef Maciejewski, Stefan Zieleśkiewicz, Mieczysław Drewniak (współpraca), Tadeusz Parowicz (współpraca) Główny projektant: Józef Maciejewski Generalny projektant: Czesław Nawrocki Konstrukcja: Irena Eiantkowska, Janusz Flieger, Eugeniusz Komorowski Wystrój i architektura wnętrz: Janusz Lenartowicz Instalacje sanitarne: Zbigniew Krawczuk, Maria Przewoźniak, Władysław Rornańczyk, Michał Zbierski Klimatyzacja: Zbyszko Piotrowski Urządzenia chłodnicze: Zdzisław Grzegorczyk Instalacje elektryczne: Bronisław Szymaniak Instalacje teleelektryczne: Witold Frąckowiak Automatyka klimatyzacji: Stefan Bocheński

Konstrukcja stalowa i elementy aluminiowe: Ernest Polus, Werner We ideI Okładziny z kamienia: Ryszard Żurek Koszty: Roman Siudzińskidwuosobowe apartamenty Liczba miejsc gastronomicznych w tym restauracje sale bankietowe lokal nocny ka wiarnia bar aperitif Ilość miejsc parkingowych

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Powierzchnia: terenu zabudowy użytkowa

1,92 ha 5386 m 2 22 000 m 2 99 500 m S 14 12 612

Kubatura Liczba: kondygnacji kondygnacji mieszko Liczba miejsc noclegowych w tym pokoje: jednoosobowe

LISTA PODWYKONAWCÓW

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Wodno- Kanalizacyjnych w Poznaniu 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 1 Kanalizacji w Poznaniu 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Poznaniu 4 Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 5 5 Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Wodno-Inżynieryjnego "Hydrobudowa 7" w Poznaniu 6 Poznańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" w Poznaniu 7 Poznańskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" w Poznaniu 8 Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych w Poznaniu 9 Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Hydrobudowa 9" w Poznaniu 10 Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych w Poznaniu 11 Poznańskie Przedsiębiorstwo Usług Drzewnych i Szklarskich w Poznaniu 12 Poznańskie Zakłady Maszyn i Urządzeń Handlowych w Poznaniu 13 Pracownie Sztuk Plastycznych w Poznaniu

Imię i nazwisko kierownika robót 3

Tadeusz Szubiński

Marek Grenda

Stanisław Jakubowski Tadeusz Szczepaniak Stanisław Szturemski

Piotr Nowicki

Bartłomiej Głowacki

Jacek Długaszewski

Bonifacy J ankojć

Stefan Olejniczak

Józef Łączkowski

Kazimierz Kukawka

Witold Zakrzewski 12 854 204 300 120 200 30 220 25 28 29

Czesław

Nawrocki

Eugeniusz Małek

Kinga Mądra Wojciech Rajewicz

Włodzimierz J ęczkowiak

Marek Dobrzycki

Wojciech Radomski

Mirosław Słodkowski

Henryk Marczewski Stefan Konarski

Włodzimierz Wróblewski

Lech Nippold Mieczysław Ratajczak

Jerzy Zakrzewski

Maciej Piłat Edward Jakubowski Mieczysław Woźniak

Eugeniusz Plewa

WYKAIZ BIUR PROJEKTÓW Biuro Projektów Instalacji Przemysłowych "Instalprojekt" w Warszawie Biuro Projektów Kamienia Budowlanego "Kam bud" w Krakowie - okładziny i posadzki z kamienia budowlanego Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" w Zabrzu Biuro Studiów i Projektów Łączności w Poznaniu - instalacje teleelektryczne Poznańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" w Poznaniu Pracownie Kompleksowej Automatyki "Mera-Zap-Mont" w Poznaniu - automatyka klimatyzacji Pracownia Sztuk Plastycznych w Poznaniu - architektura wnętrz 1 wystrój plastyczny Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych "Reklama" w Poznaniu - projekty konstrukcyjne i elektryczne neonów Spółdzielnia Pracy "Lumet" w Poznaniu - konstrukcje lamp i żyrandoli Zakład Projektowania i U sług Inwstycyjnych Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Inwestoprojekt" w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Dozoru Akumulatorów" Centra" w Poznaniu Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Poznaniu Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Chłodniczych "Mostostal" we Wrocławiu Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "Elektrom on taż" w Poznaniu Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych "Reklama" w Poznaniu Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Robót Drogowo- Budowlanych w Poznaniu Spółdzielnia Przemysłu Artystycznego "Rzeźba i Stolarstwo Artystyczne" w Poznaniu Stolarska Spółdzielnia Pracy "Jawor" w Jarocinie Szydłowieckie Zakłady Kamienia Budowlanego w Szydłowcu Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal" w Zabrzu Urząd Telefonów Miejscowych w Poznaniu Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Poznaniu Wielkopolskie Zakłady Automatyzacji Kompleksowej "Mera-Za p- Mont" w Poznaniu Wojewódzki Zakład Urządzeń Pożarniczych w Poznaniu Zakład Urządzeń Dźwigowych w Warszawie Zakłady podległe Zjednoczeniu Produkcji Elementów Wyposażenia Budowlanego "Metal piast" w Poznaniu Zakłady Usług Radiowych i Telewizyjnych w Poznaniu 16 22

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry