Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

Zbioru Statutów MiejsIcowych. Zbiór ten słusznie stwarzają Kc..,towice. idąc za wzorem miasta Paznania. "S p r a w O' z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i F u n d u s z u B e z - I' o b o c i a 1926" Warszawa 1927, 4° str. 54 i tablice.

"J a k p r a c u j ą S t o war z y s z e n i a MJ ł O' d ,zj e ż y P o l - s k i e j". Sprawozdanie Związku Młodzieży Polskiej W' Poznaniu za rok 1926. Poznań 1927.8°. Str. 46. Z sprawozdaniem zasłużonego Związku powinni zapoznać się wszys'cy działacze społeczni ze sfer wychO'wawczych. T a d e u s z B u s z a: S t l' Z e I n o. -. Krótki opis hi,storyczny j statystyczny. Strzelno b. r. Kilka wiadO'mO'ści statystycznych z krótkim w.stępem retrospektyw'nym. "M s s a g e l' P o l O' n a i s" nry. 885-888. Jean Picardin (Omer Neveux): VilIes et gens de Poznanie. P.oznań et le Posnanien.

,,2ołnilrz Wielkopolski", nr. IX/1 i nast. Kpt. Fenrych: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. "M e s t W i n", dodatek Słowa Pomorskiego, I1IJnr. 14. St. D.

"Kronika miasta Poznania".

"K u r jer P o z n a ń s k t. Nr. 542. DL Andrzej WO'jtkowski: X Kasyna Gostyńskie i ewangelicy - Polacy. - Nr. 554. S. N.

" Cech rybacki w Poznaniu. - Nr. 556 i 558 . Ignacy Chrzanowski: Za CO' Poznań przyznał swoją pierwszą nagrodę literacką RO'manO'wi Dmowskiemu? - Nr. 558 T. E. Pogrzeby i stypy (drobiazg). - Nr. 588. Aniela KO'ehlerówna: Cześć św. Stanisława Kostki w Paznaniu. - T. E. Suplika Bractwa Rybackieg.o (drobiazg). - Rok 1928 nr: 11 T. E.

Stroje mieszczek poznańskich. - Nr. 23. Dl'. Marj:ł W ojciechowska: Bibljoteka Kórnicka i Poznań. - N.r. 24. St. Wiechowicz: Śpiewactwo wielkapolskie. - Nr. 26. JanUisz Staszewski: Szwoleżer do wyda.wcy (pułk. Andrzej Niegolewski). - Nr. 27. Dr. A. Wojtkowski: "Nie'zawodowi" lecz '\zasłużeni (o Zygmuncie Zaleskim). - Nr. 30. Tenże: Jszcze "Nie'zawodowi". - T. E. Jak ratowano Poznań, gdy miasta '/ płonęło? (drobiazg) - Nr. 36 "Dobrze zasłużonym" (ks.

') prał. Stychlowi). - Nr. 50. T. E. Jak czeladź "od robół poy wstawała". - Nr. 76. T. E. Poznańskie zapusty. - Nr. 90. X Dr. Mikołaj Rudnicki: Skąd się wzięły nazwy pr'zedmieść Poznania. - Nr. 93. Dr. A. WO'jtkO'wski "Zabawki literacI!

KRONIKA MIASTA POZNANIA.

kiz" (dotyczy czasopisma "Rozrywki literackie" 1924 i 1925). - Nr. 96. Dr. M. Wojciechawska: Jak dawny Po1. znań bronił się przeciw żydom.

"D z i e n n i k P o z n a ń s k i" 1928 nr. 6 i n1łist. Wł. Janta Połczyński: Estetyka w rozbudawie mi'ast. - Nr. 18. Mar'Ja y.. Wicherkiewiczowa: Z przeszłości Pozn. Karmelitanki. 1 liP D S e n e r T a g e b l a l t" nr. 18. L., Zur Erinnerung an MarcinkO'wski. "A r c h iI w u m h i s t o r j i i fi I o z o f j i ID e d y c y n y", tam 7. Adam Wrzosek zamieszcza pierwszy rozdział biografji MarcinkoW'skiego. "G a 'z e t a P a w s z e c h n a" nr. 275. Stanilsław Wegner: Występ Jana Królikowskiego w Poznaniu w r. 1872.

NADESŁANO.

XM i e c z y s ł a w N o 's k o w i c z: 1) Sprzedawczy:k. - 2) Biblijny Majżesz. - 3) Więźnia polity.cznega li,st otwarty. . . . . 4) Bolesław Rawicz-Dembiński. -!. Tajemnica żydowskie'go panowania nad światem. - 6) Zmartwychwstanie Polski. 7) Strażnik Kukła z wieży wietnicy poznańskiej.

X S t a n i s ł a w D o h l' Z Y c ki: H i oS t o l' j a l i t e r a t u l' Y P o 1s k i e J. CZ. I. Polska niepadległa. Poznań 1927. St. 600. Historja literatury Stansława Dobrzyckiego przygotowana została dla encyklopedji polskiej w języku francuskim. Z tego pawodu, jak tłumaczy autor, ułoż>ona została tak, że uwzględnia w szerokiej mierze tło histaryczne, na którem rozwijało się piśmiennictwo polskie. A więc daje autor charakterystykę przejawów politycznych, społecznych, gaspodarczych i agólno-kulturalnych, i na tel szerokiej podstawie kresli pochód literatury polskiej. To właśnie podkreślenie jedności piśmiennictwa z całokształtem żyda narodowego jest rzeczą nową VI historji literatury i niezwykle cenną, i takiem stawieniem literatury w światło histmjli zdabył sobie Stanisław Dobrzycki tytuł do szczerej naszej wdzięczności. Uważamy, że historja lite,ratury tak pojęta zasługuje na Iszczere uznanie i rozpawszechnienie w warstwie inteligentnej. M!elibyśmy w szczegółach zastrzeżeni'a Co' da charakterystyki pewnych zjawisk historycz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry