REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Andrzej Goćwiiński (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Tadeusz Swatała (sekretarz redakcji)

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43 lub 660 - 020

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłyaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 -100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa - Książka - Ruch" Przedsię biorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała

Maria Dolna

A AQ/j_j )/

Zdjęcie na okładce

Stanisława

Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania

Sztuki

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POENAN

Nakład 2250+100 egz. Arkuszy wyd. 17,5, arkuszy druk. 13,375. Oddano doskładania 8 X 1974 r. Podpisano do druku 8 II 1975 r. Druk ukończono w lutym 1975 r. Papier drukowy sal. ki. V, 80 g 70XlOO cm. R-18. Zamówienie nr 431;29 Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1975.01/03 R.43 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry