SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.10/12 R.42 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Jerzy T o p o l s k i - O zadaniach i roli Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na tle ogólnych procesów rozwoju nauki. A n e k s: Komisje naukowe działające przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk . 5

MATERIAŁY

Mirosław G r z y w a c z i Aleksander Kir y eh Komunikacja masowa w Poznaniu w latach 1945 - 1970. .19 Aleksander We s o ł o w s k i Szkolnictwo zawodowe Poznania w latach 1945 - 1970. .33 Olgierd B ł a ż e w i c z - Teatry poznańskie w latach 1967 -1970. Dyrekcja Jerzego Zegalskiego (1 IX 1967 - 31 VIII 1970). .53

KRONIKA

Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej Tadeusz Ś w i t a ł a - Jerzy Kurczewski dyrygent, kompozytor, pedagog 71 Irena T o m i a k o w a - Maszynista-typograf Zygmunt Małecki 7 6 Henryka N a m y s ł o w s k a - Doktor medycyny Ryszard Markowski . 81 Grażyna B a n a s z k i e w i c z - Ślusarz z "Hydrobudowy-9" · - Bolesław Ratajczak .85 Tadeusz O r l i k - Leokadia Serafinowicz dyrektor Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora .89 Maria P a b e 1 - Brygadzista narzędziowni Marian Swiergiel . 93 Anna B u r k o w a - Krystyna Ziemniak z "Modeny". .96 Katarzyna N o w i c k a - Brygadzista-nastawiacz Stanisław Wierzejewski 100

Z żałobnej karty Bolesław H o r n o w s ki - Profesor doktor habilitowany Andrzej Lewicki. 103 Witold M a i s e 1 Marian Mika kustosz Archiwum Państwowego w Poznaniu .107 Bogumił G l i n k a - Wspomnienie pośmiertne o Leonie Pawelczyku 112 Zygmunt D y s z k a n t - Wspomnienie pośmiertne o Zenonie Wernerze 115

Sprawozdania Marian G e n o w e fi ak - Sesja Rady Narodowej Miasta Poznania poświęcona sprawozdaniu z wykonania Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta Poznania za rok 1973. An e k s: Informacja o wnioskach i postulatach mieszkańców zgłoszonych w kampanii wyborczej 1973 r. Z ał ą c z n i k: Wykaz wniosków i postulatów przyjętych do wykonania przez Urząd Miasta Poznania .117

Spis treści

Ewa B o r k o w s k a - B a g i e ń s k a - Początki i rozwój poznańskiego Starego Miasta w świetle najnowszych badań Urszula P r z e s t a c k a - Wykonanie Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu Poznania w roku 1973. Kronikarz - Wydarzenia w Poznaniu w 1974 roku. Część II

.131

.138 147

50 lat temu "Kronika" pisała A A_irA AIPif-r'- VAI- 'Ai A '

.173 - l/W

ZDJĘCIA Centralnej Agencji Fotograficznej, Witolda Czarneckiego, Henryka Drygasa, Aleksandra Jałosinskiego, Stanisława Kaczmarka, Henryka Kamzy, Eugeniusza Kitzmanna, Tadeusza Lejczaka, Henryka Matuszewskiego, Zdzisława Nowickiego, Stanisława Ossowskiego, Kazimierza Przyohodzkiego, Zbigniewa Staszyszyna, Jerzego U nierzyskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej RYSUNKI Elizy Krygier i Matyldy Patała

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.10/12 R.42 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry