ZAPISKI.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

MISCELLANEA 1. PRZYCZYNEK DO CHARAKTERYSTYKI GOSPODARKI PRUSKIEJ W WIELKOPOLSKICH BIBLJOTEKACH KLASZTORNYCH.

W Archiwum Państwow2m na Górze Przemysława jest niemało aktów dotyczących bibljotek klasztorów, kasowanych pospiesznie od r. 1833. Roz:prolSzenie tych bibljotek, nagromadzonych pracą kaku wieków, 'Jest jednem z najcięż,gzych przewinien władz pruskich w sf-Dsunku do ruchu umysłowego w WieIkopolsce. Wiele z tych ksiąg poszło do Berlina, a stamtąd nawet do Muzum Brytyjskiego w Londynie. Wiele jednak urzędnicy prus'cy sprzedali za be"zcen Mmakulaturę jajko "g a n z l i c h we r t los". Skazane na zagładę ratował hr. E d w a rdR a c z y ń s k i i J ó z e f Łuk a s z e w i c Z ! zakupując je dla Bibljoteki Raczyńskich. Znajdują się zatem w Bibljotece Raczyńskich książki, PQchodzące z wszystkich niemal klasztorów wielkopolskich. Prze, glądanie tych czcigodn)'lch zabytków poucza, że w wieku XVl, XVII i XVIII w najzapadle)'szych nawet miejscowośdach wielkopoIskich: Woźr..ikach, Osiecznie , Goruszkach itd. byli zakDnnicy, którzy się orjentowali w ruchu umysłowym na Zachodzie i sprowadzali dla swoich klasztorów dzieła teologiczne, prawnicze, filozofi.czne z Francji, Włoch i Niemiec *). Co to znaczy, zrozumie każdy, kto sobie uświadomi, jak niedostępn2mi są dla dzisiejszych uczonych polskich czasopisma naukowe

1) W r. 1657, a więc w czasach "potopu" za Jana Kazimierza, -proboszcz zbąszyński, Jan Kazimierz Steczewicz, mając dwa doktoraty: pra\\a i filozofji, uzyskał jeszcze trzeci, teologji w lngolstadzie, na podstawie dysertacji p. t. "Assertiones de d'spositionibus lucrativis", drukownej w Ingolstadzie r. 1657

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry