J34

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3

Czas czytania: ok. 35 min.

Szpitale, izby chorych i izby porodowe Zakłady dla nerwowo i psychicznie chorych Prewentoria i półsanatoria Lecznictwo otwarte Leki dla uprawnionych Stacje pogotowia ratunkowego Kolumny transportu sanitarnego Stacje sanitarno-epidemiologiczne Różna działalność Zwalczanie alkoholizmu Śvviadczenia społeczne Domy pomocy społecznej Zakłady rehabilitacji zawodowej inwalidów Różna działalność Różna działalność Zadania wyodrębnione Inwestycje, kapitalne remonty 1 różne rozliczenia Inwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 88 Kultura fizyczna, turystyka i vvypoczynek Imprezy sportowe i sport w szkole Zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej Ośrodki sportu, turystyki i wypoczynku Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Organizacje sportowe i turystyczne Wydział Zatrudnienia 87 Śvviadczenia społeczne Akcja werbunkowa Różna działalność Urząd Spraw Wewnętrznych 67 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

1,2

J i

Sprawozdania

Jednostki ochrony przeciwpożarowej Szkolnictwo zawodowe 498 000 52 644 000 214 300 000 22 036 000 16 987 000 12 004 000 10439 000 2133 000 39 941 000 22 878 000 160 000 622 OOÓ 300 000 191000 8162 000 277 000 277 000

16 368 000 * 850 000 1950 000 7 882 000 657 000 657 000 57 000 600 000 34 396 000 607 000

" .fi * 2 3 4 5 Ośrodki szkolenia kursowego i zawodowego 607 000 91 Administracja państwowa 145 000 1') ! Kolegia do spraw wykroczeń 65 000 Komisje poborowe 20 000 t. . 1 Różna działalność 60 000 94 Różna działalność 337 000 93 000 Izby wytrzeźwień 337 000 Zadania wyodrębnione 93 000 00 Inwestycje, kapitalne remonty 1 różne rozliczenia 9 422 000 Inwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych 9 422 000 97 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1 230 000 38 893 000 31 Budownictwo 1 200 000 Roboty geologiczne (nie inwestycyjne) 1 200 000 67 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 5 120 000 Zasiłki na uzupełnienie wkładów do mieszkań spółdzielczych 5 000 000 Nagrody za akcje wyodrębnione 120 000 78 Szkolnictwo wyższe 650 000 , Pomoc dla studentów 650 000 81 Kultura i sztuka 80 000 Różna działalność 80 000 91 Administracja państwowa 1 230 000 27212 000 Rady narodowe i komisje 45 000 Urząd Miasta Poznania 1 030 000 Wydziały Urzędu Miasta Poznania 1 230 000 23 929 000 Różna działalność 2 090 000 Odszkodowania 118 000 94 Różna działalność 631 000 Zadania wyodrębnione 631 000 00 Inwestycje, kapitalne remonty 1 różne rozliczenia 4 000 000 Inwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych 4000 000

Sprawozdania

Załącznik 1 DOCHODY I WYDATKI ZBIORCZEGO BUDŻETU MIASTA NA ROK 1974 WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I GŁÓWNYCH KIERUNKÓW WYDATKÓW (w tys. złotych)

Dział Nazwa

Dochody - wydatki - ogółem (I + 11 + III + IV) I Dochody własne - wydatki bieżące 01 Przemysł 31 Budownictwo 40 Rolnictwo 45 Leśnictwo 61 Handel wewnętrzny 67 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 76 Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie 77 Szkolnictwo zawodowe 78 Szkolnictwo wyższe 81 Kultura i sztuka 84 Ochrona zdrowia 87 Świadczenia społeczne 88 Kultura fIzyczna, turystyka 1 wypoczynek 89 Finanse i ubezpieczenia 91 Administracja państwowa 94 Różna działalność 99 Dochody z gospodarki nieuspołecznionej i od ludności 00 Różne rozliczenia fInansowe (rezerwy) II U działy i dotacje U działy w dochodach budżetu centralnego Dotacje z budżetu centralnego III Wadatki na inwestycje IV Wydatki na kapitalne remonty

Dochody

Wydatki 2 127 649 188 907 70 585 213 9 209 780 102 580 1 409 450 2 001 010 2 198 66 321 766 186 913 650 113 714 793 437 64 797 21 773 3 174 900 260 42 254 39 660 279 337 1985 489 501 573 989 612 282

Załącznik la

WYDATKI NA INWESTYCJE I KAPITALNE REMONTY NA ROK 1974 (w tys. złotych)

Wydatki Wydatki Część Nazwa na kapitalne na inwestycje remonty Razem 577 847 612 282 80 Wydział Finansowy 560 675 87 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszka - niowej 2 300 510 700 89 Dyrekcja Inwestycji Miejskich 110 91 Kuratorium Okręgu Szkolnego 1 500 29 982 92 Wydział Kultury i Sztuki 19 772 93 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 10 350 41 318 96 Urząd Spraw Wewnętrznych 3 022 6 400 97 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 4000

DOCHODY I WYDATKI ZBIORCZEGO BUDŻETU MIASTA POZNANIA WEDŁUG PODZIAŁU TERYIDRIALNEGO NA ROK 1974 (w tys. złotych)

Dochody w tym Dochody własne Środki wyrównawcze Wyszczególnienie Ogółem z tego udziały U działy dochody w dochodach w dochodach Dotacje wy- Dotacje Razem własnych rad budżetu równawcze celowe narodowych centralnego (na inwestycje) Ogółem zbiorczy budżet miasta 3 191 139 2127 649 1 660 129 489 501 571 847 2142 Budżet jednostkowy miasta 2 011471 947 981 660 129 489 501 571 847 2142 Budżety dzielnic - razem 1 179 668 1 179 668 - - - S tare Miasto 311662 311 662 N owe Miasto 194 574 194 574 Grunwald 284 253 284 253 - Jeżyce 215 979 215 979 - - Wilda 173 200 173 200

Załącznik 2a

WYDATKI NA INWESTYCJE I KAPITALNE REMONTY NA ROK 1974

Wydatki Wydatki bieżące z tego VVyszczegó1nienie Wydatki Razem Rezerwa na Rezerwa na Inwestycje Kapitalne ogółem wydatki nieprzewi - czyny spo- remonty bieżące dziane łeczne niewydatki inwestycyjne Ogółem zbiorczy budżet miasta 3191 139 2 001 010 28 260 19 000 577 847 612 282 Budżet jednostkowy miasta 2011471 968 110 18 194 2800 571 847 471 514 Budżety dzielnic - razem 1179 668 1 032 900 10 066 16 200 6000 140 768 S tare Miasto 311662 271 426 2 658 3 000 1000 39 236 N owe Miasto 194 574 176 424 1702 4500 500 17 650 Grunwald 284 253 246 171 2 411 2 700 2,000 36 082 Jeżyce 215 979 189 879 1 845 350C 1 000 25 100 Wilda 173 200 149 000 1450 2 500 1 500 22 700

ANEKS

... -.,.,,,

WOJEWÓDIZKI FUNDUSZ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU (fragmenty)

.,i.. .» .. l. Tworzy się Wojewódzki Fundusz Turystyki i Wypoczynku w Poznaniu zwany w dalszym ciągu niniejszej uchwały Funduszem. 2. Nadaje się Funduszowi osobowość prawną.

l. Terenem działania Funduszu jest miasto Poznań i województwo poznańskie. 2. Siedzibą Funduszu jest miasto Poznań.

l. Przedmiotem działania Funduszu jest: a. finansowanie zagospodarowania terenów miasta Poznania i województwa poznańskiego dla masowego wypoczynku i turystyki, łącznie z budową i wyposażeniem obiektów oraz urządzeń; b. finansowanie rozbudowy, kapitalnych remontów i modernizacji istniejących obiektów i urządzeń turystycznych oraz wypoczyn. kowych na obszarze Poznania i województwa poznańskiego; c. udzielanie bezzwrotnych dqtaeji dla lokalnych organizacji społecznych oraz na czyny społeczne w zakresie wymienionym w punktach a i b pod warunkiem, że organizacja korzystająca z dotacji przeznacza na ten cel środki własne [.. .] l. Gospodarkę środkami Funduszu prowadzi się na podstawie planów wieloletnich oraz planów rocznych [. . .] l. Dochody Funduszu stanowią w szczególności; a. dobrowolne wpłaty instancji i organizacji związków zawodowych; b. dotacje budżetowe przyznawane przez rady narodowe; c. różnice opłat pobierane od cudzoziemców za usługi hotelowe; d. fundusze z dobrowolnych świadczeń; e. dotacje Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku; f. inne dobrowolne wpłaty [. . .]

l. Wydatki Funduszu polegają na finansowaniu: a. inwestycji, kapitalnych remontów obiektów oraz urządzeń turystycznych i wypoczynkowych wydziałów kultury fizycznej i turystyki oraz jednostek podległych i dotowanych; b. modernizacji wyposażenia obiektów oraz urządzeń turystycznych i wypoczynkowych jednostek podległych i dotowanych przez wydziały kultury fizycznej i turystyki; c. kosztów badań i studiów w zakresie wymienionym w punktach a i b; d. nieinwestycyjnyeh zakupów sprzętu turystycznego dla jednostek budżetowych; e. konserwacji urządzeń turystycznych ogólnodostępnych użytkowanych nieodpłatnie. 2. Niezależnie od finansowania zadań przewidzianych w ustępie l może być udzielona ze środków Funduszu dotacja finansowa zwrotna lub bezzwrotna z przeznaczeniem na: budowę, rozbudowę, remonty kapitalne i modernizację urządzeń turystycznych i wypoczynkowych. 3. Z dotacji bezzwrotnych Funduszu nie mogą korzystać organizacje spółdzielcze [...]l. Dysponentem środków Funduszu jest Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania.

2. Funduszem administruje Biuro Wojewódzkiego Funduszu Turystyki i Wypoczynku zwane dalej w skrócie Biurem Funduszu. 3. Statut organizacyjny Biura Funduszu oraz zakres zadań i tryb działania określi prezydent miasta Poznania w porozumieniu z wojewodą poznańskim [...]

Sprawozdania

S9 l. Dla składania świadczeń w zakresie praw lub obowiązków majątkowych Funduszu konieczne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. z. Osobami upoważnionymi są: dyrektor Biura Funduszu oraz główny księgowy, którzy działają na podstawie aktu nominacyjnego oraz pełnomocnicy w przypadku ich ustanowienia [.. .] l. Nadzór zwierzchni nad działalnością Funduszu sprawuje przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

2. Nadzór bezpośredni nad działalnością Funduszu wykonuje prezydent miasta Poznania w porozumieniu z wojewodą poznańskim, przy wykorzystaniu Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania [...].

Kronika obchodów 29 rocznicy wyzwolenia Poznania (20-27 lutego 1974 r.)

W roku 1974 obchody dwudziestej dziewiątej rocznicy wyzwolenia miasta miały szczególny charakter, Inaugurowały bowiem przygotowania do obchodów trzydziestolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Klasa robotnicza Poznamia dawała wyraz swojej patriotycznej i zaangażowanej postawie, podejmując dodatkowe zadania produkcyjne. Przyspieszyli tempo roboty budowniczowie Trasy E-8, hotelu "Polonez" i hali widowiskowej w parku Kasprowicza.

Środa, 20 lutego

Poznański oddział Związku Kompozytorów Polskich zorganizował w pałacu Działyńskich uroczysty koncert. Wykonawcami byli soliści oraz Chór Męski "Arion", Zespół Madrygalistów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej pod batutą Leszka Bajona i Poznański Kwartet Smyczkowy.

Czwartek, 21 lutego

Komisja Plebiscytowa - złożona z przedstawicieli organizatorów: Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, redakcji "Gazety Poznańskiej" , "Głosu Wielkopolskiego", "Expressu Poznańskiego" , "Tygodnia", Polskiego Radia i Telewizji - ogłosiła wyniki plebiscytu na "Wielkopolanina roku 1973". Mieszkańcy Poznania i Wielkopolski nadesłali do poznańskich redakcji łącznie 33 089 głosów na dziesięciu zaproponowanych kandydatów do tytułu "Wielkopolan roku 1973". Najwięcej głosów oddano na Stanisława Królika - przewodniczącego Zarządu Rolniczej

Spółdzielni Produkcyjnej w N owym Świecie (pow. Pleszew) , który tym samym uzyskał tytuł "Najpopularniejszego Wielkopolanina roku 1973".

Tytuły "Wielkopolanina roku 1973" w kolejności ustalonej na podstawie liczby nadesłanych głosów otrzymali: Leon Burzyński - kolejarz z Parkowa (pow. Oborniki); Bernard Łuczewski - żołnierz Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, działacz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację; Konrad Drzewiecki - choreograf, dyrektor i kierownik artystyczny Polskiego Teatru Tańca - Balet Poznański; Jerzy Topolski - historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Edward Pindur - inżynier, dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego i Wodno-Inżynieryjnego "Hydrobudowa 7"; Marian Kamiński - aktywny działacz Związku Młodzieży Socjalistycznej w Hucie Aluminium w Koninie; Regina Cichomska mieszkanka Witkowa (pow. Gniezno); Janusz Błaszczyk - spawacz-instalator w Poznańskich Zakładach Koncentratów Spożywczych "Amino" oraz Czesław Chruszczewski - literat.

*

We wczesnych godzinach rannych wyjechał z Poznania do Moskwy i Leningradu "Pociąg przyjaźni" z blisko azterystoma przedstawicielami poznańskich zakładów pracy i instytucji, wśród których większe grupy stanowili pracownicy Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych, przedsiębiorstw budownictwa, państwowych gospodarstw rolnych i fabryk mebli. Braterską wizytę zorganizowały: Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsfco-Radzieekiej oraz redakcja "Expressu Poznańskiego" . Odjeżdżających żegnali na dworcu przedstawićiele Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Poznańskiego Wydawnictwa Prasowego, rodziny i przyjaciele.

W Technikum Poligraficzno-Księgarskim odbyła się sesja popularnonaukowa, zorganizowana przez wildecki Zarząd Dzielnicowy Związku Młodzieży Socjalistycznej. W licznych referatach przygotowanych i wygłoszonych przez młodzież omówiono historyczne aspekty powstania Czerwonej Armii oraz jej zasługi w zwycięstwie nad niemieckim faszyzmem. 57 rocznica jej powstania stała się także okazję do przypomnienia związków braterstwa Czerwonej Armii i Ludowego Wojska Polskiego.

Piątek, 22 lutego

W Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło wręczenie medali i dyplomów dziesięciu zwycięzcom plebiscytu na tytuł "Wielkopolanina 1973": Januszowi Błaszczykowi, Leonowi Burzyńskiemu, Czesławowi Chruszczewskiemu, Reginie Cichomskiej, Konradowi Drzewieckiemu, Marianowi Kamińskiemu, stanisławowi Królikowi, Bernardowi Łuczewskiemu, Edwardowi Pindurowi i Jerzemu Topolskiemu.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych miasta i województwa na czele z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, reprezentanci organizacji społecznych i środowisk, z których wywodzili się "Wielkopolanie roku 1973", dziennikarze prasy, radia i telewizji.

Wręczenia pamiątkowych medali oraz dyplomów laureatom plebiscytu dokonał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych Czesław KończaI. W imieniu laureatów za "wyróżnienia podziękował zdobywca tytułu "Najpopularniejszego Wielkopolanina", przewodniczący zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Nowy Świat" Stanisław Królik. Gratulował "Wielkopolanom 1973 roku" I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

Delegacje zakładów pracy i organizacji polityczno-społecznych oddały hołd poległym w walkach o oswobodzenie Poznania w roku 1945, składając wieńce pod pomnikami: Bohaterów i kierownictwa podziemnej Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli.

Uroczystość wręczenia medali i dyplomów zwycięzcom plebiscytu na tytuł "Wielkopolanina 1973" w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Stoją od lewej: Stanisław Królik, Leon Burzyński, Bernard Łuczewski, Konrad Drzewiecki, Jerzy Topolski, Edward Findur , Marian Kamiński, Regina Cichomska, Janusz Błaszczyk i Czesław Chruszczewski medali i dyplomów .Bwycięzcom plebiscytu-, .na tytuł "Wielkopolanina 1973" w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego (22 II 1974). Gratulacje Stanisławowi Królikowi skład-a I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii - Robotniczej Jerzy Zasada. W głębi Leoin Burzyński i Bernard Łuczewski

Uroczystość wręczenia medali i dyplomów zwycięzcom plebiscytu na tytuł "Wielkopolanina 1973" w sali Urzędu Wojewódzkiego (22 II 1974). I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada gratuluje Konradowi Drzewieckiemu. Obok Jerzy Topolski i Edward Pindur

Fragment sali Opery Poznańskiej podczas uroczystego koncertu z okazji 29 rocznicy wyzwolenia Poznania (22 II 1974)

W imieniu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wieńce złożyła delegacja, której przewodniczył sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Bogdan Gawroński, w imieniu bratnich stronnictw - delegacje Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego. Wieniec złożyła także delegacja Konsulatu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z konsulem generalnym Nikołajem Tałyzinem. Kolejno do pomnika zbliżały się delegacje: Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady N arodowej m. Poznania, Frontu Jedności Narodu, Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, Wojewódzkiej Rady Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, Dowództwa Wojsk Lotniczych, wyższych szkół oficerskich, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Uroczystość składania wieńców zakończyła "Międzynarodów ka". Wieńce i wiązanki kwiatów złożono również na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Miłostowie.

Centralnym punktem obchodów dwudziestej dziewiątej rocznicy wyzwolenia miasta był uroczysty koncert w sali Opery im. Stanisława Moniuszki. Przybyli przedstawiciele wszystkich środowisk Poznania i województwaoraz ci, którzy w roku 1945 brali udział w wyzwalaniu miasta. Obecni byli członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą; przedstawiciele kierownictw stronnictw politycznych: Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, Frontu Jedności Narodu, Rad Narodowych, Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego, generalicja Ludowego Wojska Polskiego, delegacje związków zawodowych, organizacji społecznych i młodzieżowych, liczni "cytadelowcy" , laureaci plebiscytu ma tytuł "Wielkopolan roku 1973", przedstawiciele Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz delegacje zakładów pracy i instytucji poznańskich. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin oraz oficerowie Północnej Grupy Wojsk Radzieckich. Po odegraniu hymnu narodowego okolicznościowe przemówienie wygłosił I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada. "Każda kolejna rocznica wyzwolenia Poznania to wielkie patriotyczne święto Wielkopolan - powiedział na wstępie Jerzy Zasada. - Przywodzi ono na myśl historyczną doniosłość zwycięstwa Armii Radzieckiej i walczącego u jej boku Ludowego Wojska Polskiego nad hordami Hitlera. Ta rocznica jest rów

Sprawozdania

!SSnoczesnle okazją do zbilansowania rezultatów naszego wysiłku nad umacnianiem siły ludowej ojczyzny i budowaniem pomyślności jej obywateli. "Składając dziś hołd poległym bohaterom, wyrażamy zarazem głęboką wdzięczność Czerwonej Armii obchodzącej pięćdziesiątą siódmą rocznicę swego powstania - za wyzwolenie naszej ziemi ojczystej oraz za pomoc w dziele odbudowy naszego kraju. Słowa najwyższego szacunku i uznania kierujemy też do ojców, matek i żon tych wszystkich ludzi radzieckich, którzy polegli na ziemi wielkopolskiej w walce o jej wolność. "Dla nas, poznaniaków, pamięć o dniach wyzwolenia ma wielkie symboliczne znaczenie.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada przemawia w czasie uroczystego koncertu z okazji 29 rocznicy wyzwolenia Poznania w Operze Poznańskiej (22 II 1974)

. "fI

Tutaj bowiem, ma ulicach naszego miasta, na stokach Cytadeli, w śmiertelnym boju ze znienawidzonym ciemiężcą, przypieczętowano wspólnie przelaną krwią więzy przyjaźni i braterstwa z armią-wyzwolicielką. Błyskawiczne działania Armii Radzieckiej nie tylko przyspieszyły wyzwolenie Wielkopolski. Mądra taktyka operacyjna jej dowódców uratowała miasta i wsie przed znacznie większym zniszczeniem oraz przed kataklizmem przewlekłej wojny pozycyjnej. "W naszym społeczeństwie podziw i wdzięczność dla wyzwoleńczej armii były spontaniczne i powszechne. Jest dziś przedmiotem dumy fakt, że społeczeństwo Wielkopolski zapisało sobie piękną kartę w masowej akcjipomocy, udzielanej wyzwoleńczym oddziałom Armii Radzieckiej, przekazywanie informacji o wrogu, przewodnictwo po nie znanym terenie, sprawowanie opieki nad rannymi, masowy udział przy budowie przepraw, organizowanie zakwaterowania i dziesiątki innych świadczeń wojennych polskiej ludności cywilnej zapoczątkowały zbliżenie i scementowały przyjaźń polsko-radziecką. ..Wśród symboli braterstwa broni, zbrojny czyn poznańskich cytadelowców jest wkładem naj droższym i naj chlubniejszym. Około dwu tysięcy uczestników ostatecznego szturmu Cytadeli w dniach 21 - 23 lutego, z których ponad dziewięćdziesięciu poległo, przesądziło u boku nacierających żołnierzy i oficerów radzieckich o kapitulacji hitlerowskiego garnizonu. Jest to w dziejach wyzwalania miast polskich w 1945 r. fakt bez precedensu. "Z pokolenia na pokolenie przekazywać będziemy mieszkańcom Wielkopolski pamięć o cenie krwi. którą zapłacił za wolność naszej rodzinnej ziemi bohaterski żołnierz radziecki. Ponad szesnaście tysięcy poległych czerwonoarmistów spoczywa na cmentarzach Wielkopolski. N a ziemi przesiąkniętej ich krwią ofiarną, na stokach Cytadeli mieszkańcy Poznania wznieśli nie tylko obelisk wiecznej pamięci, ale zbudowali też park - pomnik przyjaźni, nierozerwalnego braterstwa w walce i pracy ludzi radzieckich i narodu polskiego. .,W dniu obu rocznic - wyzwolenia Poznania i powstania Czerwonej Armii, które uroczyście dzisiaj obchodzimy, kierujemy wszystkie nasze gorące myśli i uczucia do dowódców radzieckich jednostek wojskowych i żołnierzy walczących niegdyś o wyzwolenie Ziemi Wielkopolskiej"'. I sekretarz Jerzy Zasada w imieniu mieszkańców Poznania i Wielkopolski złożył na ręce konsula generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaja Tałyzina serdeczne pozdrowienia dla wybitnych dowódców armii radzieckiej, zasłużonych w walkach o wyzwolenie Poznania i Wielkopolski, wśród nich - dla marszałka Wasyla Czujkowa. ..Nie było w naszych dziejach ojczystych - mówił dalej Jerzy Zasada - roku tak przełomowego i znaczącego, jak okres po ostatniej zawierusze wojennej. Start do budowy ludowej ojczyzny nie był łatwy. W latach okupacji prawie trzysta tysięcy Wielkopolan zginęło lub zostało zamęczonych, dwieście tysięcy wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec, a czterysta tysięcy wysiedlono z ich domów i gospodarstw, skazując na tułaczkę i poniewierkę. Poznań wyszedł z wojny zniszczony w 55 procentach. Fabryki i warsztaty świeciły pustkami. Kawałek chleba i dach nad głową były problemem najważniejszym. ..Przykładów poświęcenia i patriotyzmu były setki i tysiące. Za ten wielki trud, ofiar

10 Kronika Miasta Poznanianość i bezinteresowną pracę dla wyzwolonego miasta wyrażamy dziś hołd wszystkim patriotom, wyrażamy uznanie i szacunek młodzieży z szeregów Związku Walki Młodych i Związku Młodzieży Polskiej, pracowitym i ofiarnym matkom wielkopolskim, wspaniałej klasie robotniczej, rolnikom, wszystkim ludziom, którzy przed dwudziestu dziewięciu laty dali najlepszy dowód umiłowania ludowej ojczyzny. To dzięki nim rozmiary przeobrażeń i ogrom dokonań narodu pod przewodnictwem partii - stały się historycznym precedensem. W tym zbiorowym wysiłku narodu, we wspólnym wianie, z którym obywatele całego kraju powitają trzydziestolecie swej ludowej ojczyzny - jest również wielki udział Wielkopolan. "Region nasz jest dzisiaj w kraju czołowym producentem silników okrętowych, węgla brunatnego, energii elektrycznej, łożysk tocznych, taboru kolejowego i aluminium hutniczego. ..Półmilionowy obywatel Poznania, którego przed kilku dniami powitaliśmy, przyszedł więc na świat w zupełnie innych warunkach niż dzieci przed dwudziestu dziewięciu laty". ..W tym uroczystym dniu rocznicy wyzwolenia Poznania i Wielkopolski - powiedział na zakończenie Jerzy IZasada - w imieniu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw sojuszniczych: Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, rad narodowych województwa i Poznania, składam wszystkim mieszkańcom Ziemi Wielkopolskiej wyrazy serdecznego podziękowania za ofiarny trud, rzetelną pracę i dobre wyniki osiągane we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

..Życzę wszystkim ludziom pracy, aby ich życie codzienne przynosiło im poczucie zadowolenia ze spełnianych obowiązków i pełnię osobistej satysfakcji z owoców własnej pracy. Słowa szczególnie serdecznych życzeń kieruj ę pod adresem byłych uczestników "walk o Cytadelę. Wasz patriotyczny czyn wpisał się już na trwałe w dzieje Wielkopolski. Niechaj z równą dziś, jak przed dwudziestu dziewięciu laty siłą przemawia zwłaszcza do serc i rozumów młodego pokolenia. Wyrazy wdzięcznej pamięci i najlepsze życzenia przekazujemy też dzisiaj wszystkim żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego, bohaterskim funkcjonariuszom milicji i służby bezpieczeństwa, którzy oddali swe życie i zdrowie, swe siły i zapał w walce o utrwalenie władzy ludowej w Wielkopolsce. ..Dzisiejsza uroczystość posiada jeszcze jeden doniosły, patriotyczny aspekt. Jest ona bowiem naszą wielkopolską inauguracją obchodów trzydziestolecia polski Ludowej. W czasie dzielącym nas od tej jubileuszowej daty

Sprawozdania

chcemy i uczynimy wszystko, aby święto całego narodu polskiego powitać w poczuciu najlepiej spełnianych obywatelskich obowiązków, w poczuciu uzasadnionej dumy z rosnącego dobrobytu ludzi pracy, z rozkwitu naszej wielkopolskiej ziemi i całej ojczyzny. Drogą wskazała nam Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Pójdziemy tą drogą w piękne jutro naszej ojczyzny, z ufnością i głębokim przeświadczeniem, że idziemy słuszną drogą. Pójdziemy pod kierownictwem naszej partii, pod zwycięskim sztandarem rnarksizmu-leninizmu" . Następnie odbył się koncert, który zapoczątkowała skomponowana przez Stefana Stuligrosza Kantata o Poznańskim Orle Ratuszowym do słów Stanisława Krokowskiego, w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Państwowej Filharmonii i orkiestry Opery im. Stanisława Moniuszki, pod dyrekcją kompozytora. W montażu poetyckim patriotycznych utworów wystąpili aktorzy Teatru Polskiego: Aleksander Błaszczyk, Andrzej Bogusz, Jan Greber, Rajmund Jakubowicz, Tadeusz Morawski, Kazimiera N ogajowna, Jacek Polaczek, Marzena Trybuła i Małgorzata Ząbkowska oraz aktor Teatru Nowego, Sławomir Pietraszewski. Całość reżyserował Roman Kordziński. Słowo wiążące wygłosił Bogdan Rataj czak. W drugiej części odbył się koncert galowy "Pod Pegazem 74". Wystąpili w nim soliści, chór, balet i orkiestra Opery Poznańskiej pod dyrekcją Jana Kulaszewicza. * Dla upamiętnienia udziału poznaniaków w walkach o Cytadelę Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu wybił specjalny medal pamiątkowy. Umieszczono na nim napis: "Za udział w walkach o poznańską Cytadelę", a na odwrocie widnieją sylwetki żołnierza radzieckiego i "cytadelowca" . Medale otrzymało 508 osób.

We wszystkich dzielnicach odbyły się spotkania, podczas których gospodarze dzielnic wręczyli pamiątkowe medale "cytadelowcom" , członkom Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Na Starym Mieście - dzielnicy, z której najwięcej mieszkańców uczestniczyło w walkach o Cytadelę, medale otrzymało 164 uczestników szturmu. Medale wręczali I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej IZjednoczonej Partii Robotniczej - Włodzimierz Kowalski i wiceprezydent miasta - Andrzej Wituski.

Wieczorem z placu Adama Mickiewicza wyruszył capstrzyk wojskowy. Pododdziały garnizonu poznańskiego na czele z orkiestrą i pocztami sztandarowymi przeszły ulicami: Czerwonej Armii, wokół Ratusza na Starym

Rynku, Paderewskiego, Fredry i Dąbrowskiego do Rynku J eżyckiego.

Sobota, 23 lutego O godzinie 12.00 na Rynku Starego Miasta odbyła się uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego. Oddziały wartownicze wprowadziła na Rynek Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych, poczet szandarowy oraz kompania honorowa Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka.

Staraniem "Mieżdunarodnoj Knigi" w Moskwie i poznańskiego "Domu Książki" zorganizowano w Pałacu Kultury wystawę książki radzieckiej, a staraniem poznańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Biura Wystaw Artystycznych - wystawę prac rzeźbiarzy moskiewskich. W otwarciu wystaw wziął udział sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński. Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj Tałyzin oraz przedstawiciel "Mieżdunarodnoj Knigi" Lew Kułaków.

*

W Operze Poznańskiej powtórzono część artystyczną prezentowaną na uroczystej akademii w poprzednim dniu. *

Rozpoczął się konkurs "Znam historię swojego regionu i udział młodzieży w jego życiu". W eliminacjach wstępnych wzięło udział osiemset dziewcząt i chłopców ze szkół średnich i zawodowych. Do półfinału zakwalifikowało się 45 zespołów trzyosobowych. *

W programie II Telewizja Poznańska nadała dokumentalne widowisko zatytułowane: Gdy Poznań był twierdzą (18.50) oraz wodewil poznański pod tytułem Piosenki z przedmieścia (21.20)iviedzieta, 24 lutego W Domu Kultury Milicji Obywatelskiej przy ul. Grunwaldzkiej, w obecności komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej pułkownika Henryka Zaszkiewicza, otwarto salę tradycji i pamięci. Zgromadzono w niej szereg interesujących eksponatów obejmujących okres od września 1939 r. do czasów współczesnych. Zdjęcia, dokumenty, liczne eksponaty ukazują także pierwsze dni wyzwolenia w roku 1945, ofiarne zmagania z reakcyjnym podziemiem.

Zakończył się rozpoczęty w sobotę indywidualny międzynarodowy turniej w zapasach w stylu wolnym rozgrywamy z okazji rocz

Sobota dnia 23 lutego 1974 r. godzina 12.00.

Uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego na Rynku Starego Rftasta

Fragment wystawy prac moskiewskich rzeźbiarzy w Pałacu Kultury, otwartej w dniu 23 lutego 1974 r.

%tie { M M I

MOŚKEWSKEH

Sprawozdanianicy wyzwolenia miasta. W imprezie wzięło udział ponad czterdziestu zawodników z klubów wielkopolskich oraz silna ekipa bułgarska. Zawody stały pod znakiem przewagi Klubu Sportowego "Grunwald". *

W parku na Cytadeli odbyły się sztafetowe biegi przełajowe. Imprezę mającą wieloletnią tradycję rozpoczęło złożenie wieńców oraz wiązanek kwiatów u stóp pomnika żołnierzy-bohaterów. N a starcie stanęło trzydzieści osiem pięcioosobowych zespołów męskich i osiemnaście żeńskich. Bieg rozstawny kobiet rozegrano na trasie 4(0) metrów (800+ 400+ l600-i 400 + 800). Pierwsze miejsce zajęła sztafeta Starego Miasta, drugie - Gniezno I, trzecie - Szamotuły. Bieg mężczyzn odbył się na trasie dwukrotnie dłuższej. Zwyciężył zespół powiatu poznańskiego, a drugie miejsce zajął zespó! N owe Miasto.

Młodzież szkolna wzięła udział w VI Marszu Szlakiem Walk o poznańską Cytadelę. Jedną z konkurencji imprezy było strzelanie z wiatrówek.

Poniedziałek, 25 luty W godzinach południowych przybyła do Poznania delegacja Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z Charkowa - miasta, z którym łączą Poznań więzy przyjaźni i od lat utrzymywane są owocne kontakty. N a czele delegacji stał I sekretarz Komitetu Obwodowego w Charkowie Iwan Z. Sokołów. W skład delegacji wchodzili: Aleksander D. Fetisow - kierownik Wydziału Komitetu Obwodowego, Herman Michaiłów - tokarz oraz Piotr A. Czaban - I sekretarz Komitetu Rejonowego w Krasnokucku. N a dworcu gości powitali I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarze Komitetu Jerzy Wojtecki i Stanisław Kulesza, prezydent miasta Stanisław Cozaś.

Członkowie delegacji Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z Charkowa po zwiedzeniu Muzeum Wyzwolenia Poznania wpisali się do księgi pamiątkowej (25 II 1974). Na zdjęciu: do księgi wpisuje się przewodniczący delegacji I sekretarz Komitetu Obwodowego Iwan Z. Sokołów

Obecny był konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. Po serdecznych słowach powitania 1 zyczeniach najprzyjemniejszego pobytu w Poznaniu i Wielkopolsce, młodzież wręczyła gościom wiązanki czerwonych goździków. W godzinach południowych delegacja Komitetu Obwodowego z Charkowa oddała hołd bohaterom, składając wieńce u stóp pomnika na Cytadeli.Goście zwiedzili park oraz amfiteatr, rosarium, Muzeum Wyzwolenia Miasta Poznania. N astępnie delegacja spotkała się z członkami sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W klubie Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieekiej oraz w Klubie Oficerskim Wojsk Lotniczych odbyły się koncerty, podczas których wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

*

W dzielnicy Grunwald odbył się koncert, w którego programie wykonano montaż poezji, pieśni i muzyki, .wykonawcami byli aktorzy teatrów dramatycznych, Opery oraz orkiestra rozrywkowa pod dyrekcją Zygmunta Mahlika.

Koncert poprzedziło spotkanie władz dzielnicy z tymi, którzy w roku 1973 wyróżnili się w realizacji czynów społecznych. Wartość czynów przekroczyła 32 miliony złotych. Dokonując podsumowania pracy społecznej, naczelnik Urzędu Dzielnicowego, Maria Prędka, podkreśliła ofiarność zakładów pracy, instytucji i szkół. Podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia dzielnicy, złożył I sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiejzjednoczonej Partii Robotniczej Romuald Szpingier.

Dziesięciu aktywistom wręczono Honorowe Odznaki Miasta Poznania. Nagrody rzeczowe przyznano Szkołom Podstawowym Nr 52 i 69, Liceum Ogólnokształcącym Nr l i 11, Komitetom Osiedlowym: Górczyn- Wschód, Swierczewskiego-Zachód i Grunwald l oraz klubom sportowym "Energetyk" i "San".

Środa, 27 lutego

Przebywająca w Poznaniu delegacja Komitetu. Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z Charkowa z I sekretarzem Iwanem Z. Sokołowem, w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J erzego Zasady, zwiedziła Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Po powitaniu przez dyrektora Edwarda Idziaka, goście zapoznali się w muzeum zakładowym z historią Zakładów, ich rozwojem i bieżącą produkcją, uczestniczyli w spotkaniu z aktywem polityczno - gospodarczym. N a zakończenie zwiedzili Fabrykę Wagonów i Lokomotyw Spalinowych, Obrabiarek oraz Fabrykę Silników Okrętowych. W godzinach popołudniowych goście radzieccy zwiedzali Stary Rynek, Muzeum Historii Ruchu Robotniczego oraz place budowy hotelu "Polonez" i hali sportowo-widowiskowej. Miłym akcentem było wręczenie przewodniczącemu delegacji, I sekretarzowi Komitetu Obwodowego Iwanowi Z. Sokołowowi, Honorowej Odznaki Miasta Poznania.

Tadeusz Orlik

KRONIKA WYDARZEŃ W ROKU 1974 Część Iy-y.. -,

4. 1. Na koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała Poznańska Orkiestra Kameralna pod dyrekcja Renarda Czajkowskiego; solistą był Marian Ba1buza (fagot). 5. 1. Na 108 "Koncercie Poznańskim" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Renarda Czajkowskiego. Solistami byli: Delfina Ambro

Sprawozdania

ziak (sopran), Jerzy Jadczak (baryton), Urszula Lorenz- Błażewicz i Andrzej Bogusz (recytacje). 7. 1. Otiwarcie wystawy prac p1astyka-amaitora Zygmunta Warczygłowy w Klubie Międzynarodowej Prasy d Książki. Otwarcie wystawy akwareli Wandy Boguszewskiej w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

Inżynier Eugeniusz Mrugaiski - kierownik Montażu w Fabryce Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", jeden z "wielu którzy przyczynili się do sukcesu w produkcji silnika okrętowego o mocy ponad 23 cm KM, otrzymał z rąk I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady (po lewej) list z gratulacjami od Edwarda Gierka. W środku I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zenon J aśkowiak

8. 1. I sekretarz Komitetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada wręczył listy od I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka z podziękowaniem za ofiarną pracę zawodową i społeczną wyróżniającym się pracownikom Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz naukowcom z

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Medycznej. 9. 1. W Poznaniu przebywał minister N auki i Techniki Niemieckiej Republiki Demokratycznej Gunter Prey w towarzystwie ministra N auki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Jana Kaczmarka. Podpisano porozumienie między oboma państwami o kompleksowym programie współpracy naukowej i naukowo - technicznej. 10. 1. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Jan Kaczmarek spotkał się w siedzibie Urzędu Miasta Poznania z redaktorami prasy poznańskiej. W spotkaniu uczestniczyli: wojewoda poznański Tadeusz Grabski oraz prezydent m. Poznania Stanisław Cozaś. 11. 1. Recital wiolonczelowy Bogumiły Reszke w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza.

12. 1. Otwarcie wystawy fotograficznej "Miłość starogrecka kobiet" Horsta Mundschitza (Austria) w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego .

14. 1. Otwarcie wystawy "Szwajcarscy malarze 1 rzeźbiarze" w "Arsena1e" .

15. 1. Wojewódzki Związek Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich zorganizował w sali Izby Rzemieś1- · niczej giełdę warzyw i owoców oferując 45 000 ton warzyw, 7000 ton owoców, 14 000 ton wczesnych ziemniaków i 25 000 ton kwaszonek. 16. 1. Do Poznania przybyła delegacja Ministerstwa Oświaty Niemieckiej Republiki Demokratycznej z ministrem panią Margot Honecker na czele. Towarzyszył jej mInIster Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski.

17. 1. Delegacja Ministerstwa Oświaty Niemieckiej Republiki Demokratycznej spotkała się z kierownictwem Komitetu Wojewódzkiego

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uczestniczył w spotkaniu kierownik Wydziału Nauki Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Romuald Jezierski.

Na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nadano minister Margot Honecker tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. , dr Benon Minkiewicz wręcza dyplom doktora honoris causa pani Margot Honecker

W małej auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza podpisano umowę o współpracy między Ministerstwem Oświaty Niemieckiej Republiki Demokratycznej a U niwersytetem im. Adama Mickiewicza. 18. 1. W stacji prób W-3 Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" zgromadzili się twórcy i wykonowcy lokomotywy spalinowej o mocy 1700 KM, której setny egzemplarz został tego dnia przekazany do eksploatacji. Gratulacje załodze Fabryki Silników Agre

gatowych i Trakcyjnych oraz Lokomotyw i Wagonów przekazał sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfred Kowalski.

Na koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą łona Baciu (Rumunia), solistą był skrzypek amerykański Sidney Harth, laureat II Nagrody Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (1957).

21. 1. Premiera baletu Epitafium dla Juana w wykonaniu artystów Polskiego Teatru Tańca Balet Poznański w Operze Poznańskiej. Reżyseria i choreografia Konrada Drzewieckiego, scenografia Władysława Wigury.

Wicepremier Franciszek Kaim w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady odwiedził Zakłady Przemysłu Metalowego .,H. Cegielski" .

Sprawozdania

Frontispis - Autoportret formistyczny 1916

Otwarcie wystawy monograficznej złożonej z ponad stu prac Tytusa Czyżewskiego w Muzeum Narodowym.

24. 'W kinie "Olimpia" rozpoczął się przegląd polskich filmów pełnometrażowych, seriali telewizyjnych i krótkometrażowych oferowanych kontrahentom z krajów demokracji ludowej. 25. 1. N a koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Krzysztofa Missony. Solistką była pianistka rumuńska Liana Serbeseu. 26. 1. Z okazji zakończenia dyplomowego roku szkolnego w Technikum dla Pracujących Robotników przy ul. Różanej, I sekretarz Komitetu Wojewódzikiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada spotkał się z dyrekcją oraz przedstawicielami podstawowej organizacji partyjnej i samorządu. Następnie w Technikum odbyła się uroczystość abso1utoryjna, w czasie której świadectwa dojrzałości otrzymało 45 absolwentów. U czestniczył w niej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bogdan Gawroński.

27. 1. Ostatnie przedstawienie zespołu Teatru Lalki i Aktora "Marcinek" w starej siedzibie przy ul. Czerwonej Armii. W ciągu dwudziestu dziewięciu lat odbyło się tam ponad sto premier. 29. 1. Spotkanie zasłużonych pracowników handlu z I sekretarzem Komi tetu Wojewódzkiego Polskiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą odbyło się w siedzibie Komitetu. 30. 1. Zakończył się przegląd dziesięciu naj nowszych filmów fabularnych i ok. trzydziestu krótkometrażowych zorganizowany przez "Film Polski" dla kontrahentów z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Niemieckiej Republiki Demokra tycznej, Rumunii, Węgier i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zawarto czterdzieści transakcji. 1. 2. Na koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Jose Serebriera (Urugwaj). Solistą był Marek Drewnowski (fortepian).

5. 2. Otwarcie wystawy "Ordery, odznaczenia i medale PRL" w salonie wystawowym Pałacu Kultury. 7. 2. Pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Centralnych Dożynek 1974 roku. Przewodniczącym został I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

8. 2. II sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona uchwaleniu Planu Społeczno-Gospodarczego i budżetu miasta na rok 1974. Na koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Witolda Krzemieńskiego. Solistą był Jerzy Godziszewski (fortepian).

9. 2. Rozpoczęła się X Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Młodzieży Socjalistycznej z udziałem przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Młodzieży Socjalistycznej Bogdana Waligórskiego. Premiera musicalu Augustyna B10cha Pan Zagłoba odbyła się w Teatrze Muzycznym w reżyseriiinliini'ilMilflBwJmmm

VI Gl STi N BLOCH

PAN ZAGŁOBA

Henryka Olszewskiego. Scenografia - Barbary Jankowskiej, choreografia - Wiktora Charczenki, kierownictwo muzyczne Bogdana Hoffmanna. W przedstawieniu premierowym wystąpili: Andrzej Kobuszewski (Zagłoba), Rajmund Wolff (Skrzetuski), Mieczysław Szymański (Rzędzian), Czesław Pręgowski (Zaćwilichowski), Aleksander Kondratiew (Podbipięta), Waldemar Kotas (Wołodyjowski), Marian Pokrzycki (Wachmistrz), Jan Adamczyk, Jerzy Go1fert, Zdzisław Kaczkowski, Andrzej Wiza (Szlachta), Maria Stochaj (Kniahini), Danuta Renzówna (Helena), Jan Mi tka (Bohun) , Jan Rowiński (Wasy1), Władysław Mielcarek (Szlachcic; Dziad), Teresa Bogdanowicz (Horpyna), Edward Pokross (Czeremis), Aleksandra Rybacka (Panna młoda), Aleksander Harbul (Szlachcic; Pan młody), Jan Spieczyński (Eliaszenko). 12. 2. Przybycie delegacji Freie Deutsche Jugend z Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Egonem Krenzem na czele.

13. 2. W klinice Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej przy ul. Polnej przyszedł na świat Przemysław Maciej Windorpski, półmilionowy mieszkaniec Poznania, syn pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego "H.

Cegielski" Karola Windorpskiego i jego żony Doroty. W tym samym Instytucie nieco wcześniej urodziła się 499 999 mieszkanka miasta Monika Maria Lisewska, córka Janusza Lisewskiego, profesora w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Modrzejewskiej i jego żony Alicji - nauczycielki w Szkole Podstawowej Nr 29. 500 001 obywatel Poznania Maciej Zaremba urodził się w Miejskim Szpitalu przy ul. Lutyckiej. Jest synem Jerzego i Elżbiety Zarembów, pracujących w Poznańskich Zakładach Produkcji Części Zamiennych Maszyn Budowlanych przy ul. Bałtyckiej. Rozstrzygnięto konkurs Stowarzyszenia Architektów Polskich na projekt teatru muzycznego w Poznaniu. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert zespołu kameralistów z Sofii. 14. 2. Matce półmilionowego mieszkańca Poznania, Dorocie Windorpskiej, złożył gratulacje i wręczył pamiątkowy dokument I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, w towarzystwie przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Alfreda Kowalskiego i prezydenta miasta Stanisława Cozasia.

Dokument zawierał następujący tekst: "W imieniu społeczeństwa Poznania przyjmujemy Cię Przemysławie Macieju Windorpski do grona obywateli naszego 500 000 miasta. Wyrażamy nadzieję, że będziesz godnym członkiem naszego społeczeństwa - uosobieniem pracowitości, sumienności, a ponad wszystko stawiać będziesz zawsze dobro naszej Ojczyzny. Życzymy Ci szczęśliwego dzieciństwa i wszechstronnego rozwoju".

Sprawozdaniar i:j'

Alicja Lisewska z córką Moniką Marią

Dorota Windorpska z synem Przemysławem Maciejem

Elżbieta Zaremba z synem Maciejem

III iillll

- - "« - HU

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczomej Partii Robotniczej Jerzy Zasada składa gratulacje matce półmilionowego obywatela Poznania Dorocie Windorpskiej

Dokument podpisali: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, przewodniczący Rady Narodowej m. Poznania Alfred Kowalski i prezydent miasta Stanisław Cozaś. Alfred Kowalski wręczył matce (pamiątkowy medal, a prezydent miasta książeczkę mieszkaniową z pełnym wkładem. Gratulacje składano także Alicji Lisewskiej i Elżbiecie Zarembowej. W Pałacu Kultury rozpoczęła się XIV sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin Akademii Rolniczej. 16. 2. Premiera adaptacji scenicznej powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament w reżyserii i adaptacji Romana Kordzińskiego (scenografia Zbigniewa Bednarowicza) w Teatrze Polskim. W przedstawieniu premierowym wystąpili: Aleksander Błaszczyk (Szczuka), Tadeusz Morawski (Podgórski), Waldemar Kotas (Maciek Chełmioki), Małgorzata Ząbkowska {Krystyna Rozbicka), Stefan Socha (Porucznik Andrzej), Jacek Polaczek (Kapitan Waga Pawlicki), Stefan Czyżewski (Sędzia Kossecki); Janina Ratajska (Pani Kossecka), Bronisława Frejtażanka (Rozalia), Tadeusz Wojtych (Adam Puciatycki), Danuta Balicka (Róża Puciatycka), Jerzy Schejba1 (Fred Te1eżyński), Cecylia Pu tro (Staniewiczowa), Stanisław Owoc (Profesor Szretter), Helena Krauze (Pani Szretterowa), Janusz Greber (Drewnowski), Rajmund Jakubowicz (Pieniążek), Jacek Flur (Prezydent Świecki), Włodzimierz Kłopocki (Słomko), Piotr Wypart (Major Wrona), Stefan Drewicz (Kalicki'" Danuta Wiłowicz (Jurgie1uszka), Andrzej Bogusz (Seifert), Barbara Dr agor ób (Loda Kochańska), Marzena Trybała (Hanka Lewicka).

Na 109 "Koncercie Poznańskim" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Stefana Marczyka. Solistą był Henryk Łukaszek (bas). 18. 2. Koncertem muzyków studenckich w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zainaugurowano "Dni Kultury Uniwersytetu".

Wybitny przodownik pracy socjalistycznej Henryk Wacławik przekazuje sztandar w ręce przewodniczącego zakładowego koła Związku Młodzieży Socjalistycznej Ryszarda Sójki

20. 2. Uroczysta wieczornica w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza z okazji 75-1ecia Poznańskich Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka oraz pięćsetlecia drukarstwa polskiego. Zakładowej organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej wręczono sztandar. 21. 2. "Pociąg przyjaźni" wiozący trzystaosobową delegację Poznania i Wielkopolski odjechał z Dworca Głównego do Moskwy.

22. 2. W sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie kiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady i wojewody poznańskiego Tadeusza Grabskiego ze zwycięzcami p1e biscytu na tytuł "Wielkopolan 1973 roku" . Uroczysty koncert z okazji 29 rocznicy wyzwolenia Poznania odbył się w Operze Poznańskiej. Premiera sztuki Pan Andersen przedstawia Królową Śniegu w Teatrze Aktora i Lalki "Marcinek" według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Dziedziu1a. Scenografia Marii Królikowskiej, muzyka - Zbigniewa Karneckiego.

Otwarcie wystawy prac Józefa Kaliszana w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki. Na koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Zbigniewa Chwedczuka. Solistą był Roman Siwek (puzon).

23. 2. Otwarcie sali tradycji 1 pamięci Milicji Obywatelskiej w Domu Kultury Milicji Obywatelskiej.

Otwarcie dwóch wystaw w Pałacu Kultury: książki radzieckiej i prac rzeźbiarzy moskiewskich. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oddało do eksploatacji nowy odcinek linii tramwajowej w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" biegnącej ulicami: Murawa i Serbska. 24. 2. Otwarcie wystawy malarstwa, grafiki i medalierstwa pn. "Poznań - Wielkopolska - czas wojny i czas pokoju" w Klubie Oficerskim Wojsk Lotniczych.

25. 2. Przybycie delegacji Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z Charkowa z I sekretarzem Iwanem Z. Sokołowem na czele.

26. 2. W pałacu Działyńskich odbyło się spotkanie zamykające obchody pięćdziesięciolecia T owarzystwa Miłośników Miasta Poznania, na którym wręczono pamiątkowe dyplomy i odznaki przedstawicielom zakładów i insytucji współpracujących z Towarzystwem. 27. 2. Plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu z udziałem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady oraz wojewody poznańskiego Tadeusza Grabskiego poświęcone przygotowaniom do obchodów trzydziestolecia Polski Ludowej.

Recital fortepianowy Andrzeja Tatarskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 28. 2. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Zasady poświęcone rozwojowi i umocnieniu organizacji partyjnych na wsi wielkopolskiej. Uczestniczył sekretarz Komitetu Centralnego Józef Pińkowski.

1. 3. Tysięczny koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Mali śpiewacy wystąpili w nowych strojach galowych. tetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Solistką była Jadwiga Kaliszewska (skrzypce).

W kinie "Kosmos" rozpoczął się II Ogólnopolski Festiwal Kiczu Filmowego.

3. 3. W sali Teatru Nowego odbyła się uroczysta akademia związana ze stuleciem polskiego społecznego ruchu turystycznego. Społeczny ruch turystyczny w naszym regionie liczy 60 lat. Prezydent miasta ufundował oddziałowi poznańskiemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego sztandar, który wręczył I wiceprezydent Andrzej Wituski.

4. 3. W 29 rocznicę powstania Związku Walki Młodych w Wielkopolsce, odbyło się w Pałacu Kultury uroczyste posiedzenie Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Pod pomnikiem Bohaterów Polskiej Partii Robotniczej na Cytadeli złożono wiązanki kwiatów. 5. 3. Uczestnicy zlotu młodych przodujących rolników Wielkopolski spotkali się z kierownictwem partyjnym i administracyjnym regionu, z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą na czele. 9. 3. 110 Koncert Poznański w auli Kah1ówny (1913 - 1948) iDudomiły Lanżanki (1904 - 1966) w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta

Janina Kahlówna Dziewczyna z ważką (rysunek)

Ludomiła Lanżanka drzeworyt barwny do ballad Emila Zegadłowicza

Poznania była poświęcona pamięci o ich życiu i twórczości. 7. 3. Spotkanie aktywu kobiecego Wielkopolski z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej J erzym Zasadą odbyło się w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych. 8. 3. Wizyta delegacji Komitetu Okręgowego Socjalistycznej Partii J edności Niemiec z Cottbus z I sekretarzem Komitetu Okręgowego Wernerem Wa1de na czele. W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podpisano program współpracy między instacjami partyjnymi Cottbus i Wielkopolski.

i Ji

Moment wymiany podpisanych dokumentów, z lewej - Jerzy Zasada, z prawej - Werner Walde. W głębi od lewej: wojewoda poznański Tadeusz Grabski i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Władysław Sleboda

9. 3. 110 Koncert Poznański w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Stefana Rachonia. Solistami byli: Barbara Nieman (sopran). Jan Czekay (baryton), Benon Hardy (fortepian), Wiktor Szmańda (perkusja) .

Sprawozdania

Inauguracja koncertów III Międzynarodowej Wiosny Estradowej w sali Wielkiej Pałacu Kultury. Jako pierwszy wystąpił zespół węgierski z programem "Hallo! Tu Budapeszt"! 10. 3. Premiera baletu Giselle Adolfa Adama w Operze Poznańskiej w choreografii Barbary Kasprowicz i scenografii Barbary Jankowskiej. Kierownictwo muzyczne Jana Kulaszewicza. VII Okręgowy Zjazd Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z udziałem: I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady, ministra do Spraw Kombatantów Mieczysława Grudnia ministra Gospodarki Terenami , i Ochrony Środowiska Jerzego Kusiaka obradował w sali Izby Rzemieś1niczej. Prezesem wybrany został Marian J akubowicz. 11. 3. Otwarcie wystawy malarstwa Wojciecha Surdackiego w "Arsenale". 13. 3. Otwarcie wystawy malarstwa Edouarda Pignon (Francja) w "Arsenale" . Wręczenie nagród laureatom konkursu na prace magisterskie poświęcone tematyce regionu pod hasłem "Studenci Poznaniowi i Wielkopolsce" odbyło się w sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

15. 3. Na koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą francuskiego dyrygenta N oe1 Lanciena. Solistą był Mieczysław Koczorowski (obój). 17. 3. Otwarcie XXXIII Wiosennych Targów Krajowych w obecności wiceprezesa Rady Ministrów Franciszka Kaima, ministrów: Handlu Wewnętrznego i Usług - Edwarda Sznajdra, Przemysłu Lekkiego - Tadeusza Kunickiego. Gościom

POZNAN WIOSENNE TARGI KRAOOWItowarzyszył I Wojewódzkiego czonej Partii Zasada.

18. 3. Obrady XI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z udziałem prezesa Naczelnego Komitetu Stronnictwa Stanisława Gucwy.

Na czele nowego Wojewódzkiego Komitetu stanął ponownie Walenty Kołodziejczyk. 19. 3. Wiosenne Targi Krajowe zwiedził prezes Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Stanisław Gucwa. 22. 3. Narada przewodniczących i sekretarzy wojewódzkich komitetów S tronnictwa Demokratycznego z udziałem przewodniczącego Centra1nego Komitetu Stronnictwa Andrzeja Benesza.

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej z udziałem przewodniczącego Zarządu Głównego Bogdana Waligórskiego.

Na koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Stefana Stuligrosza, śpiewał Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej. Solistami byli Piotr Liszkowski (baryton), Andrzej Tatarski (fortepian)sekretarz Komitetu Polskiej ZjednoRobotniczej Jerzy

Otwarcie, wystawy poświęconej odbudowie i rozbudowie Poznania w Polsce Ludowej w salonie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada dekoruj e Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Waleriana Juskowiaka

23. 3. W Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych pracownikom Zakładów zasłużonym przy uruchamianiu produkcji pierwszego silnika dla statku o nośności 105 000 ton. Odznaczenia wręczał I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

Otwarcie wystawy pn. "Chile" w salonie wystawowym Pałacu Kultury.

24. 3. Zakończenie XXXIII Wiosennych Targów Krajowych. Wartość zawartych umów handlowych wyniosła 59 miliardów złv- fr

Hsmvu l'OLSMI-j MI jIVM «sp ot! /rs\t i

27. 3. Inauguracja Poznańskiej Wiosny Muzycznej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Renarda Czajkowskiego z udziałem Chóru Mieszanego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej i Chóru Męskiego Politechniki Poznańskiej.

Solistami byli: Delfina Ambroziak (sopran), Maria 01kisz (mezzosopran), Jerzy Sulikowski (fortepian), Zofia Mrozowska i Stanisław Zaczyk (recytacje). Zakończenie trzydniowego V Przeglądu Teatrów Inicjatyw w Pałacu Kultury. Jury pod przewodnictwem Haliny Mikołajskiej przyznało I nagrodę Wiesławowi Komasie (Teatr Nowy) za monodram Odejście Kaina. 28. 3. Grupa wybitnych kompozytorów polskich oraz organizatorzy poznańskiej Wiosny Muzycznej spotkali się z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej Jerzym Zasadą. 29. 3. Powstał oddział Towarzystwa Przyjaźni Po1sko- Francuskiej. Prezesem Zarządu wybrano doc. dra Zygmunta Kowalczyka.

micznej wystąpił gościnnie austriacki teatr studencki "Studio Buehne" z Villach ze spektaklem Auto, auto, auto w inscenizacji Alfreda Meschnigga.

30. 3. Premiera sztuk Sobowtór i Akcja Wega Friedricha Durrenmatta na Scenie Młodych Teatru Aktora i Lalki "Marcinek"; pierwszy spektakl reżyserował gościnnie Pave1 Vasicek z Brna, drugi - Wojciech Wieczorkiewicz. Scenografia Andrzeja WieIgosza, muzyka Jerzego Miliana.

Jubileusz 55-lecia obchodziła Wielkopolska Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Wiepofama". Uroczystość, podczas której osiągnięcia zakładów przedstawił naczelny dyrektor Konrad Sopa, odbyła się w Operze Poznańskiej. Szereg zasłużonych pracowników udekorowanych zostało wysokimi odznaczeniami państwowymi. W sali zabytkowego Ratusza Poznańskiego odbyła się uroczystość nadania imion półmilionowemu poznaniakowi Przemysławowi Windorpskiemu oraz Monice Marii Lisewskiej (499 999) i Maciejowi Czesławowi Zarembie (500 001). Honorowymi opiekunami dzieci zostali: Przemysława Windorpskiego - naczelny dyrektor Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Edward Idziak i przewodniczący Rady Przedsiębiorstwa tych Zakładów Zygmunt Nowak; Marii Lisewskiej - - kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego Anna Tyczyńska i dyrektor Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej prof. dr Witold Michałkiewicz; Macieja Zaremby ordynator Kliniki Położniczej przy ul. Eng1a doc. Anna Bie1ecka- Winnicka i wiceprezydent miasta Zbigniew Kmieciak.

Sprawozdania

29. 3. Na placu Niezłomnych rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy 16-piętrowego nowoczesnego hotelu z płyt prefabrykowanych. Plac budowy zwiedził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

Zwiedzanie placu budowy. Na planie od lewej: dyrektor Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa Jerzy Brązert, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii -Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski

Na koncercie symfonicznym w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod batutą J erzego Maksymiuka. Solistami bvli: Lothar Faber z Niemieckiej Republiki Federalnej (obój) oraz Andrzej Grabiec (skrzypce).

31. 3. Premiera Opery za trzy grosze Bertolta Brechta w Teatrze N owym, w reżyserii Rau1a Zarmeno, scenografii Andrzeja Sadowskiego, z muzyką Kurta Weila. Opracowanie i kierownictwo muzyczne Jerzego Miliana i Zbigniewa Górnego. W przedstawieniu premierowym wystąpili: Lech Łotocki (Narrator), Sławomir Pietraszewski (Pan Peachum) , Sława Kwaśniewska (Pani Peachum), Michał Grudziński (Fi1ch), Janusz Michałowski (Matyjas), Tadeusz Drzewiecki (Mackie Majcher), Halina Łabonarska (Polly), Leszek Dąbrowski (Kuba), Marian Krawczyk (Robert Piła), Jacek Różański (Edek), Wiesław Komasa (Jimmy), Bolesław Idziak (Walter), Henryk Abbe (Komball), Józef Onyszkiewicz (Tygrys-Brown), Danuta Borowiecka (Prostytutka, Żebrak I), Józef Zembrzuski (Żebrak II), Eugeniusz Kotarski (Żebrak III), * Elżbieta Jarosik (Jenny), Halina Przyby1

11 Kronika Miasta Poznania

ska (Wixen), Joanna Orzeszkowska (Dolly) , Wanda Ostrowska (Betty) , Ewa Mirska (Prostytutka Stara), Edmund Pietryk {Smith), Urszula Lorenz - Błażewicz (Lucy), Zbigniew Roman (Konstabl).

Koncertem w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończyła się Poznańska Wiosna Muzyczna. Wystąpiła Orkiestra Symfoniczna i Chór Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie pod batutą Krzysztofa Missony i Tadeusza Dobrzańskiego z udziałem Romana Sucheckiego (wiolonczela). Koncert "Z kwiatkiem dla aktora" z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru odbył się w Pałacu Kultury. Wystąpili artyści scen poznańskich. "Pierwsze spotkanie z cyklu "Niedziela w teatrze" w Teatrze Polskim pod hasłem "Plastyka a teatr" .

Zebrała: Anna Zabielska KRONIKA MIASTA POZNANIA PISAŁA. . .

N ajbliższym, po majowym zeszycie podwójnej objętości (Nr 5/6), okazał się ponownie zeszyt podwójny - 7/8 z datą 31 sierpnia 1924 I. Redakcja usprawiedliwiała się w obu wypadkach "okresem wakacyjnym", zapowiadając zeszyt następny - dziewiąty - na koniec września. J ak to jednak wyjaśniono w październiku, nie mógł się on w porę ukazać "z powodu długotrwałego strajku drukarzy". W rezultacie z datą 31 października 1924 I. ukazał się po raz trzeci w roku zeszyt podwójny - 9/10.

Zeszyt 7/8 otworzyła rozprawka Teodora Tyca O kościółku Sw. Gotharda i kulcie tego świętego w Poznaniu, o którym to kościółku wspominał luminarz historii kościelnej i znawca dziejów dominikańskich Abraham Bzowski w swym dziele wydanym w roku 1606 w Wenecji Propago divi Haycinthi Thaumaturqi Po lon i, a już słynny Józef Łukaszewicz wątpił w istnienie kościoła, bo napisał: Ponieważ atoli zabytki piśmienne owej epoki, w archiwum miejskim starannie dochowane, żadnej wzmianki o kościele Sw. Gotharda nie czYnią, sądzę, że się Bzowski pomylił. Tymczasem Bzowski nie pomylił się - udowadniał Teodor Tyc. O istnieniu w Poznaniu kościoła Sw. Gotharda jeszcze przed lokacją na prawie niemieckim dowiadujemy się z dokumentu księcia Przemysła I z roku 1244, w którym tenże nadaje braciom dominikanom plac na lewym brzegu Warty. Dla rozszerzenia zaś placu tego na grunt pod klasztor, uzYskał książę od biskupa Bogufała grunt i kościół Sw. Go tharda, a to w zamian za kościół Sw. Wojciecha "na górce' którego patronat biskupowi odstąpił. Z tego krótkiego dokumentu - pisze dalej Tyc - dowiadujemy się interesujących szczegółów. Wynika z niego przede wSzYstkim istnienie na lewym brzegu Warty podgrodzia biskupiego, w którym był kościół Sw. Go tharda, parafialny Poza tym były tu jeszcze dwa kościoły: Sw. Wojciecha - książęcy i Sw. Marcina należący do kapituły. Przez zamiany w 1244 roku Sw. Wojciech stał się również biskupi. Zamiana z roku 1244 dokonana międzY księciem a biskupem łączYła się z przeniesieniem dominikanów ze Sródki na lewy brzeg. Jest to prawdopodobnie jeden Z pierwszYch kroków zmierzających do nowego rOzPlanowania miasta na lewym brzegu Warty, połączonego wreszcie Z ostatecznym zamknięciem jego formy ustrojowej miejskiej. Parafię, będącą dotychczas u Sw. Gotharda, przeniesiono dalej, do Sw. Wojciecha. PrzYgotowując ostateczne "przeniesienie" miasta, książę dokonać musiał jeszcze dalszYch regulacji gruntów, tzn. uzYskać pewne place, należące do biskupich kościołów Sw. Marcina i Sw. Wojciecha i utworzYć skomasowany obszar książęcy, na którym miało stanąć nowe miasto. Stało się to w roku 1252 [. . . \ Kiedy jednak powstał ów kościółek Sw. Gotharda? Trudne tu domysły Powiedzieć tylko możemy, że międzY latami 1131 a 1244. ŁączY się to Z historią kultu tego świętego

Vśe A

IX.

t r

-

Brama Warszawska

Interesujące informacje zawierał dział bieżący w artykule pt. Miejskie budownictwo podziemne pióra inżyniera Augustyna Drozodowicza. Do prac większych należy w pierwszym rzędzie budowa łazienek rzecznych.

Brak zakładów kąpielowych jest w Poznaniu dość dotkliwy, skoro na 200 000 ludności posiadamy trzy łaźnie (natryski i wanny) miejskie i dwa zakłady prywatne, a jeszcze słabiej przedstawiają się łazienki naturalne. Brak wzorowych łaźni rzecznych na Warcie oraz wadliwość i usterki istniejących zakładów tłumaczą się okolicznościami specyficznemi. Basen kąpielowy położony jest w płytkiej zatoce, która pomimo ciągłego pogłębiania stale zanosi się piaskiem i prawie nie ma dopływu świeżej wody. Nadto jeszcze ta niewielka ilość wody, która tam dopływa, zanieczyszcza się zawartością kanałów położonych wyżej odprowadzaną podczas wielkich deszczów do Warty. Powietrze zatruwa, zwłaszcza w czasie upałów, cuchnący rów izw. austriacki, płynący obok drogi do łazienek [...j. Wyniesieniu łazienek w górę rzeki przeszkadzała odległość od centrum miasta, zresztą łazienki pobudowane na rzece otwartej narażone są na zamulenie dzięki znacznej ruchliwości dna Warty. Władze niemieckie zrezygnowały więc Z łazienek na Warcie i projektowały łaźnie letnie za Parkiem Sołackim przy cegielni golęcińskiej, przeznaczając na cel ten doły pozostałe JJO wybranej glinie i doprowadzając wodę Bogdanki. Miejsce jest odpowiednie, ale Z powodu odległości od centrum miasta uŻYteczne tylko dla dzielnic jeżYckiej i sołackiej, dla których tamże w przyszłości prawdopodobnie łaźnie powstaną. Brano również pod rozwagę możliwość budowy łazienek na Cybinie, poniżej mieć tylko lokalne znaczenie. Wszystko to wziąwszy pod uwagę, zaprojektował Magistrat, a Rada Miejska akceptowała, budowę łazienek nad Wartą powyżej wszystkich kanałów na Bociance [. uj Aby ułatwić dojście do łazienek, wykonywa się już obecnie przedłużenie Drogi Dębińskiej, nadając jej ten sam przekrój, jaki ma w części już urządzonej i podnosząc koronę ponad poziom wysokich wód. W roku bieżącym mogą być oczywiście wykonane tylko roboty ziemne, ułożenie zaś jezdni i chodników nastąpi w przyszłości, gdy ziemia zleży się należycie. Dla łatwiejszej komunikacji Z Wildą buduje się ulicę, łączącą ulicę Sw. Jerzego Z Drogą Dębińską koło Kolumbii. Ulica ta równocześnie chronić będzie założony tu kanał przed powodzią oraz domy przy Dolnej Wildzie i Drodze Dębińskiej na północ od ulicy tej położone [. uj Do nasypywania nowych ulic służy ziemia zebrana Z góry położonej pomiędzy ulicami Krzyżową, Wierzbięcicarni, Sw. Jerzego i Dolną Wildą. Dzięki temu wytwarza się w mieście nowy teren budowlany oraz wykonywa wykop pod część zachodnią ustalonej już ulicy Powstańczej. Ze sprawą łazienek łączy się praca nad zasypaniem rowu austriackiego, w sezonie bieżącym prowadzona. Jako drugą pracę o wielkim dla rozwoju miasta znaczeniu wymienić należy zburzenie Bramy Warszawskiej ['..J W r. 1921 znzeszono wały między Bramą Warszawską a Kaliską, na wyspie Tumskiej i przy Bramie Bydgoskiej. W r. 1922 wykonano ograbienie Sródki, którego skutki były tak zbawienne podczas tegorocznej powodzi. Sprawiedliwość wszakże nakazuje zaznaczyć, że wszystkie te prace miały charakter dorywczy i nie były ujęte ogólnym planem rozbudowy miasta, ponieważ tereny były własnością wojskową i Magistrat nie mógł nimi dysponować. Podjęte w r. 1923 pertraktacje Z wojskiem uwieńczone zostały przejściem terenów pofortecznych na prawym brzegu Warty na własność miasta. Otworzyło się szerokie pole pracy dla techników miejskich [. uj Trakt państwowy Poznań- Warszawa kończył się tuż przy Sródce Bramą Warszawską, stanowiącą tunel szerokości zaledwie pięciu metrów a długości 20 m. Na zewnętrznej stronie bramy zrobione były w celach fortyfikacyjnych dwie serpen

Brama Kaliska po częściowym wyrównaniu terenutyny o małym promieniu a znacznym spadku podłużnym jezdni. Stan taki krępował wielce ożYwiony dzisiaj ku wschodowi ruch, brama narażała nawet na wielkie niebezPieczeństwa, szczególnie samochody. Chcąc usunąć tę zaporę, przYstąpiono wiosną roku bieżącego, w myśl uchwał miejskich, do rozbiórki bramy. Bramę rozebrano, drodze nadano kierunek prosty, jezdnię rozszerzono do 9 m, spadek podłużny drogi zmniejszono. Ziemią uzYskaną podwyższono drogę wojskową międzY Bramami Warszawską i Kaliską, stwarzając definitywną obronę Sródki przed powodzią ze strony Cybiny. GruzY wzmocnią jezdnię drogi, a cegłę zużYje się przY budowie baraków przY warowni Radziwiłła oraz fundamentów łazienek i domów miejskich przY ul. Wspólnej. Z innych robót autor wyróżnił: zasypywanie fosy przy warowni Radziwiłła, podnoszenie terenów pod przyszłe targowisko, położonych przy warowni Czecha; budowę nowych ulic: Langiewicza (od Górnej Wildy do kościoła Zmartwychwstańców) i Wspólnej (na granicy administracyjnej Poznania i Dębca). Kazimierz Dąbrowski w artykule Doniosłe znaczenie IV Targu Poznańskiego tak komentował tę imprezę handlową: W pomyślnych warunkach idea Targu Poznańskiego krzepnie, a działalność tej pożYtecznej instytucji gospodarczej ku zadowoleniu przedstawicieli polskiego przemysłu i handlu oraz najwYŻSzYch rządowych wzrasta Z każdym rokiem więcej. Ze to uznanie nie jest gołosłowne, świadczY o tym najlepiej korzYstna opinia prezYdenta RzeczYpospolitej, premiera Grabskiego oraz wybitnych przedstawicieli władz centralnych, jaka padła z ust tych dostojników Z okazji IV Targu Poznańskiego. Mówiono bardzo wiele o wytężonej pracy, nie pozbawionej głębszYch cech celowości i poczucia organizacji zarówno twórców, jak i organizatorów Targu Poznańskiego. Rzucono i zdanie, że każda impreza gospodarcza mająca swe źródło w Wielkopolsce może liczYć na poparcie czYnników rządowych. A już radością musi napawać nasze serca wiadomość, że zgodzono się również, aby ptzYszła wystawa

!AŁ< nicę wyswobodzenia Ziem Polskich ze szponów zaborców, a zatem w r. 1928, odbędzie się nie w innym mieście, jak tylko w stolicy Wielkopolski, Poznaniu. O sennym życiu miasta świadczy ubożuchna "Kronika miesięczna", obejmująca miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień 1924 roku, w której redaktor mógł odnotować zaledwie: Wszechpolski zjazd śpiewaczy (8-9 VI), odsłonięcie pomnika Moniuszki (9 VI), wizytę biskupów francuskich (2U- 24 VI), jubileusz 425-1ecia cechu stolarzy (12 VII), wizytę misji wojskowej tureckiej (11 -18 VIII), jubileusz półwiecza Towarzystwa Młodych Przemysłowców (15 VIII) i wręczenie miastu Odznaki 55. Pułku Piechoty w Lesznie, niegdyś 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich.

W tym czasie rozpoczęto prace około budowy Mostu Tumskiego przez miasto.

Miejski Urząd Targu Poznańskiego rozpoczął pracę około budowy nowej hali wystawowej i domu administracyjnego na placu wystawowym przy ul. Głogowskiej

Kronikarz ,

Gospodarz Centralnych Dożynek, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek i premier Piotr Jaroszewicz przyjmują z rąk starostów dożynek bochen chleba ze zbiorów 1974 roku. Fragment uroczystości dożynkowych na Stadioinie im. 22 Lipca w Poznaniu, w dniu 8 września 1974 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.07/09 R.42 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry