MGR ANDRZEJ WITUSKI I wiceprezydent

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.04/06 R.42 Nr2

Czas czytania: ok. 9 min.

IN2. WŁODZIMIERZ JUSKOWIAK wiceprezyden t

I i i i

MGR ZBIGNIEW KMIECIAK wiceprezydent

9'

organów przedstawicielskich ze znacznie szerszymi aniżeli gromadzkie rady narodowe uprawnieniami oraz organów administracji państwowej - naczelników gminnych i ich urzędów. Doświadczenia funkcjonowania gmin były analizowane na I Krajowej Konferencji Partyjnej.

Potwierdziły one słuszność i celowość rozdzielenia funkcji prawodawczych od funkcji wykonawczych. N a obecnym etapie rozwoju naszego kraju sprzyja to zarówno rozwinięciu i umacnianiu demokratycznej kontroli społecznej, jak i podnoszeniu sprawności działania władz wykonawczych. Nie można zatrzymać się w pół drogi. Toteż I Konferencja uznała za celowe, aby w związku z wyborami do rad narodowych w dniu 9 grudnia 1973 r. dokonać zmian w organizacji i funkcjonowaniu rad oraz administracji państwowej w miastach, powiatach i województwach. Zmiany te polegają na umocnieniu wewnętrznej organizacji rad narodowych i powołaniu terenowych kierowników administracji państwowej w województwach (wojewodów), w powiatach (naczelników powiatów) i w miastach (naczelników lub prezydentów), którym podlegają wydziały oraz jednostki gospodarcze i usługowe. W wyborach w dniu 9 grudnia 1973 r. do Rady Narodowej miasta Poznania wybrano 120 radnych, spośród których na sesji inauguracyjnej w dniu 12 grudnia tegoż roku sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Alfred Kowalski wybrany został przewodniczącym a Tadeusz Młyńczak, Maria Dziewoiska i Bogdan Tynecki zastępcami. W skład Prezydium wchodzą ponadto z urzędu przewodniczący komisji Rady: Stanisław Andrzejewski, Jan Filipiak, Stanisław Konieczny, Stanisław Mytko, Maria Roszczak, Kazimierz Wieczorowski, Ryszard Witkowski. Obecny na sesji minister Zdrowia i Opieki Społecznej Marian Śliwiński z upoważnienia prezesa Rady Ministrów zaproponował na stanowisko prezydenta Miasta Poznania dotychczasowego przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej dra Stanisława Cozasia. Radni jednomyślnie zaaprobowali kandydaturę, po czym poinformowano Radę, że władze polityczne rekomendowały na wiceprezydentów: Andrzeja Wituskiego, Włodzimierza Juskowiaka i Zbigniewa Kmieciaka, oraz że prezydent miasta przedstawił stosowne wnioski prezesowi Rady Ministrów. Jednocześnie na gmachu przy placu Kolegiackim 17 zawisły dwie nowe tablice: z lewej - Urzędu Miasta Poznania; z prawej - Rady Narodowej Miasta Poznania. Rada Narodowa dysponuje kilkuosobowym Biurem, na którego czele stoi dr Bogusław Boczarski. Urząd Miasta Poznania składa się z kilkunastu Wydziałów i komórek podporządkowanych. N a czele Wydziału stoją dyrektorzy mianowani przez prezydenta z dniem l stycznia 1974 r. W Urzędzie Miasta funkcjonuje Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki wspólny dla miasta i województwa. Szereg dziedzin i agend miasta załatwiają wydziały wspólne dla województwa i miasta, mające siedziby w Urzędzie Wojewódzkim. M. in. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu; Wyznań; Geologii; Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Wspólne jest Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz Komisja Cen. Publikujemy w załączeniu krótkie noty biograficzne prezydenta miasta, jego zastępców i dyrektorów tych Wydziałów, których siedziby mieszczą się w U rzędzie Miasta Poznania.

Tadeusz Świtała

Dr STANISŁAW COZAS prezydent miasta Poznania Urodził się w 1923 r. w Skalmierzycach Nowych, pow. Ostrów Wlkp., w rodzinie robotniczej. W latach okupacji pracował początkowo jako robotnik, a następnie aresztowany przez okupanta · - przebywał w więzieniach w Radogoszezu pod Łodzią, Ostrowie Wlkp. oraz w Lipsku.

Po wyzwoleniu aktywnie uczestniczył w organizowaniu władzy ludowej i administracji państwowej w województwie poznańskim. W 1950 r. podjął prace w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Pełnił szereg lat funkcję sekretarza oraz zastępcy przewodniczącego Prezydium. W dniu 5 września 1970 r. wybrany przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Stanisław Cozaś ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Odznaczony m. in. Sztandarem Pracy II ki. (1969) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

MGR ANDRZEJ WITUSKI

I wiceprezydent U rodził się w 1932 r. w Poznaniu, w rodzinie inteligenckiej. Studia wyższe na Wydziale Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu ukończył w 1956 r., uzyskując tytuł magistra towaroznawstwa. Posiada ponad dwudziestoletni staż pracy zawodowej w organizacjach i instytucjach gospodarczych. Z dniem l lutego 1971 r. powołany został na stanowisko kierownika Wydziału Handlu Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, a w dniu 28 stycznia 1972 r.

wybrany został zastępcą przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Aktywnie uczestniczy w pracach społecznych i politycznych. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

INŻ. WŁODZIMIERZ JUSKOWIAKwiceprezydent U rodził się w 1927 r. w Poznaniu, w rodzinie rzemieślniczej. Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej i uzyskał w 1961 r. stopień inżyniera budownictwa lądowego. Posiada ponad trzydziestoletni staż pracy zawodowej. W dniu 27 kwietnia 1973 r. wybrany został zastępcą przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, aktywnym działaczem społeczno-politycznym. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej udekorowany został m. in. Złotym Krzyżem Zasługi.

MGR ZBIGNIEW KMIECIAK wiceprezydent Urodził się w 1923 r. w Poznaniu, w rodzinie robotniczej. Ukończył studia wyższe na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu i w 1963 r. uzyskał tytuł magistraekonomii. Posiada ponad trzydziestoletni staż pracy zawodowej. W dniu 27 kwietnia 1973 r. wybrany został zastępcą przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Jest działaczem Stronnictwa Demokratycznego od 1956 r. Pełnił szereg funkcji, m. in. przewodniczącego Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Poznaniu. Na X Kongresie Stronnictwa Demokratycznego wybrany został członkiem Centralnego Komitetu.

Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej udekorowany został m. in. Złotym Krzyżem Zasługi.

DR BOGUSŁAW BOCZARSKI dyrektor Biura Rady Narodowej

U rodził się w 1932 r. wKolbuszowej , w rodzinie inteligenckiej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Posiada ponad dwudziestoletni staż pracy zawodowej, w tym trzynaście lat w organach rad narodowych. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz aktywnym działaczem społeczno-politycznym. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej udekorowany został m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

OLGIERD BORECKI

dyrektor Wydziału Budżetowo-Gospodarczego

Urodził się w 1913 r. w Poznaniu, w rodzinie chłopskiej. Posiada wykształcenie średnie oraz czterdziestoletni staż pracy zawodowej, w tym trzydzieści lat w organach rad narodowych. Kieruje Wydziałem Budżetowo-Gospodarczym od dnia l kwietnia 1965 r. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz działaczem społeczno-politycznym. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej udekorowany został m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964).

Tadeusz Świtała

MGR INŻ. ARCH. JERZY BUSZKIEWICZgłówny architekt miasta Poznania i dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Urodził się w 1930 r. w Poznaniu, w rodzinie inteligenckiej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskując w 1956 r. tytuł magistra inżyniera architektury. Posiada dwudziestoletni staż pracy zawodowej.

Funkcję głównego architekta miasta Poznania i kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a obecnie dyrektora tegoż Wydziału pełni od l kwietnia 1972 r.

Jest autorem lub współautorem wielu projektów urbanistyki i architektury oraz projektów nagrodzonych w konkursach międzynarodowych i krajowych, ostatnio na projekt zabudowy pi. Trzech Krzyży w Warszawie.

Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Poza pracą zawodową aktywnie uczestniczy w pracach społecznych i politycznych. U dekorowany m. in. Złotym Krzyżem Zasługi.

MGR JÓZEF FI LIPEK dyrektor Wydziału Spraw Wewnętrznych

Urodził się w 1922 r. w Łazach pow. Bochnia, w rodzinie chłopskiej. Studia wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 1965 r. uzyskując tytuł magistra prawa. Posiada ponad trzydziestoletni staż pracy zawodowej, w tym dziesięć lat w aparacie partyjnym. Od dnia l stycznia 1959 r. kieruje Wydziałem Spraw Wewnętrznych.

Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz działaczem politycznym i społecznym na terenie miasta Poznania. Posiada odznaczenia państwowe, m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany w roku 1964.

MGR ANDRZEJ GOCWiNSKIdyrektor Wydziału Kultury 1 Sztuki

Urodził się w 1935 r. w Poznaniu, w rodzinie inteligenckiej. Studia wyższe ukończył na Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie i Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk politycznych. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. Piętnaście lat działał w organizacjach młodzieżowych w Poznaniu i w województwie poznańskim. Początkowo w Związku Młodzieży Polskiej, a następnie w Związku Młodzieży Socjalistycznej. Przez pięć lat pracował w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu. Od dnia l maja 1972 r. kieruje Wydziałem Kultury i Sztuki. W 1954 r. wstąpił w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. U dekorowany Złotym Krzyżem Zasługi.

MGR ALEKSANDER KIRYCH dyrektor Wydziału Komunikacji

Urodził się w 1927 r. w Lesznie, w rodzinie robotniczej. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał w 1962 r. tytuł magistra prawa. Posiada ponad trzydziestoletni staż pracy zawodowej, w tym dwadzieścia lat w organach rad narodowych. Był m. in. przewodniczącym Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto. Wydziałem Komunikacji kieruje od dnia l lutego 1970 r. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i aktywnym działaczem społeczno-politycznym. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej udekorowany został m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970).

Tadeusz Świtała

MGR JERZY KISZYŃSKI

dyrektor Wydziału Kul tury Fizycznej 1 Turystyki

Urodził się w 1927 r. w Sulmierzycach pow. Krotoszyn, w rodzinie inteligenckiej. Ukończył studia wyższe pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom magistra pedagogiki uzyskał w 1970 r. Posiada blisko dwudziestopięcioletni staż pracy zawodowej, w tym dziesięć lat w aparacie partyjnym. Od dnia l grudnia 1970 r. kieruje Wojewódzkim Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki, a obecnie Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki wspólnym dla miasta i województwa. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aktywnie uczestniczy we wszelkich akcjach społeczno-politycznych. Za zasługi w pracy zawodowej 1 społecznej udekorowany został m. in. Złotym Krzyżem Zasługi.

MGR ZDZISŁAW ŁOMIŃSKI dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych

U rodził się w 1932 r. w Poznaniu, w rodzinie robotniczej. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stopień magistra praw uzyskał w roku 1970.

Posiada ponad dwudziestopięcioletni staż pracy zawodowej, w tym pięć lat w organach rad narodowych. Z dniem l stycznia 1974 r. powołany został na stanowisko dyrektora Wydziału Spraw Lokalowych. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i aktywnym działaczem społeczno-politycznym. Za zasługi w pracy zawodowej i - społecznej udekorowany został m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

15

MGR EUGENIUSZ PASZCZAK

przewodniczący Miejskiej Komisji PlanowanIa

Urodził się w 1928 r. w Gnieźnie, w rodzinie robotniczej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w roku 1963 uzyskał stopień magistra prawa. Posiada ponad trzydziestoletni staż pracy zawodowej, w tym dwadzieścia cztery lata w organach rad narodowych. Funkcję przewodniczącego Miejskiej Komisji Planowania pełni od dnia l maja 1972 r.

Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Poza pracą zawodową bierze aktywny udział w pracach społeczno-politycznych, pełniąc szereg funkcji społecznych. Posiada szereg odznaczeń, m. in. Srebrny Krzyż Zasługi.

DR WALERIAN SKORUPSKI dyrektor Wydziału Zdrowia I Opieki Społecznej

Urodził się w 1928 r. w Poznaniu, w rodzinie inteligenckiej. Ukończył studia medyczne w Poznaniu w roku 1960. Posiada dwudziestopięcioletni staż pracy w instytucjach służby zdrowia, w tym ponad piętnaście lat w organach rad narodowych. Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej kieruje od dnia 11 stycznia 1964 r. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz aktywnym działaczem społeczno-politycznym. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej udekorowany został m. in. Złotym Krzyżem Zasługi.

&h»walerskim Orderu Odrodzenia

Tadeusz Świtała

LEON STAJKOWSKIdyrektor Wydziału Finansowego

Urodził się w 1909 r. w Recklinghausen - Siid (Westfalia), w rodzinie robotniczej. Posiada wykształcenie średnie oraz blisko pięćdziesięcioletni staż pracy zawodowej, w tym dwadzieścia siedem lat w aparacie finansowym. Wydziałem Finansowym kieruje od dnia l marca 1954 r. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pełni szereg funkcji społecznych. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej udekorowany został m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964).

DR HENRYK STAWICKIdyrektor Wydziału Organizacyjno- Prawnego i Kadr

Urodził się w 1928 r. w Ostrzeszowie, w rodzinie inteligenckiej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 1952. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1967.

Posiada ponad trzydziestoletni staż pracy zawodowej, w tym czternaście lat w radach narodowych. Od dnia l lutego 1960 r. pełni funkcję kierownika Wydziału Organizacyjno- Prawnego. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i aktywnym działaczem społeczno-politycznym. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej udekorowany został m. in. Krzyżem KaPolski (1969).

MGR RAFAŁ MACIEJ WAWRZYNIAKdyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Urodził się w Poznaniu w roku 1932, w rodzinie inteligenckiej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w 1964 r. uzyskał stopień magistra prawa. Posiada ponad dwudziestoletni staż pracy zawodowej, w tym sześć lat w organach rad narodowych. Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kieruje od dnia 16 maja 1973 r. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz aktywnym działaczem społeczno-politycznym. U dekorowany Brązowym Krzyżem Zasługi.

MGR EUGENIUSZ ZAREMBAdyrektor Wydziału Handlu, Przemysłu i Usług

U rodził się w Poznaniu w roku 1926, w rodzinie inteligenckiej. Ukończył wyższe studia administracyjne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień magistra administracji uzyskał w roku 1969. Posiada ponad trzydziestoletni staż zawodowy, z tego dwadzieścia siedem lat w organach handlu. Od dnia 16 listopada 1973 r. kieruje Wydziałem Handlu, Przemysłu i Usług. Jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz aktywnym działaczem społeczno-politycznym. Udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970).

2 Kronika Miasta Poznania

Hala wystawowa i pawilon wielokondygnacyjny Międzynarodowych Targów Poznańskich zbudowane w roku 1962. Halę projektowali: mgr inż. arch. Józef Jędrzejczak (architektura), mgr inż. Władysław Lemański oraz mgr inż. Antoni Mizera (konstrukcja); pawilon wielokondygnacyjny: mgr inż. arch. Józef Jędrzejczak (architektura), mgr inż. Janusz Patelski oraz mgr inż. Antoni Mizera (konstrukcja) z Poznańskiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego. Robotami brygad budowlanych Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr l kierował mgr inż. Jan Tomaszewicz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.04/06 R.42 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry