REDAGUJE KOMITETpod przewodnictwem Stanisława Cozasia

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.04/06 R.42 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Andrzej Goćwinski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Tadeusz Filipiak, Władysława Klawiter , Stanisław Kubiak, Marian Olszewski, Katarzyna Paj owa (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania") , Jerzy Ziółek

Adres redakcji: 60-967 P o z n a ń, plac Kolegiacki 17 tel. 523 - 43 lub 660 - 020

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratą przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, RSW "Prasa- Książka- Ruch", Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki, Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty ma tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 -100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w RSW "Prasa - Książka - Ruch " Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: Księgarni Naukowej w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Zdjęcie na okładce

Stanisława

Laskowskiego

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania

Sztuki

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNAŃl 974

Nakład 2200 + 100 egz. Arkuszy wy!. 17,7, arkuszy druk. 13,5. Oddano do składania 12 I 1974. Podpisano do druku 10 IV 1974 r. Druk ukończono w kwietniu 1974 r.

Papier drukowy saL ki. V 70 g 70xlOO cm. E-lI. Zamówienie nr 42/240 Cena zI 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAŃ UL. FREDRY 10

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Tadeusz Ś w i t a ł a - Władze miasta Poznania

MATERIAŁY

Zdzisław N o w i c ki - Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr l w Poznaniu w latach 1945 - 1970 (szkic monograficzny) . 19 Aleksander Łuk a s i e w i c z - Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .45 Zenon W i a t r - Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy " Tryton" 1912-1972 (szkic monograficzny). .57

ZYCIE KULTURALNE

Andrzej S a t u r n a - Sezon artystyczny 1972/1973 Filharmonii Poznańskiej.

A n e k s: Repertuar wykonany przez orkiestrę symfoniczną Filharmonii Poznańskiej we Włoszech (15 VII -1 VIII (1973). .69 Olgierd B ł a ż e w i c z - Teatry Poznańskie w latach 1963-1967. Dyrekcja Marka Okopińskiego (1 IX 1963 - 31 VIII 1967). .79

KRONIKA

Wybitni Przodowniicy Pracy Socjalistycznej.

(Dokończenie) Anna S i e k i e r s k a - Mechanik Henryk Komin .93 Kazimierz F e & i c z a k Czesław Kubacki - budowniczy targowego Poznania .96 Kazimierz Z a r a d z ki - Brygadzista "Mostostalu" Edward Lisiecki 99 Ireneusz S o l i ń s k i - Inżynier Edward Pinduf. .103 - Prof. dr Stanisław Smoliński .105 - Podpułkownik Ryszard Szwagierczak .109 Zofia K o s a k o w s k a - Wychowawca i pedagog Konrad Świtek 112 Maria P a b e l - Prof. dr Jerzy Topolski .116 Irena T o m i a k o w a - Drukarz Henryk Wacławik .120

Jubileusze Witold Jak ó b c z y k - Siedemdziesiąta rocznica urodzin Zdzisława Grota. 125

Z żałobnej karty Ludwik K. M a l e n d o w i e ź Wspomnienie pośmiertne o profesorze dr hab.

Kazimierzu Miętkiewskim .130

Spis treści

Sprawozdania Stanisław B u g ó w s ki - Pięćdziesiąta piąta rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. .134 Marian G e n o w e fi a k Wspólna sesja Rady Narodowej m. Poznania i Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęcona problemom wychowania młodzieży. Aneks: Program działania Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej m. Poznania w sprawie wychowania młodzieży. (Fragmenty). 143 Marian G e n o w e fi ak - Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona ocenie działalności Rad Narodowych w latach 1969-1973. An e k s: Nowe nazwy ulic i osiedli .153 Jan L u b i k i Stanisław W i t e c ki - Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" w latach 1970 - 1972. .176 Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w 1973 roku. Część czwarta 1%

50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała .203

ZDJĘCIA

Bogusława Chwalisza, Witolda Czarneckiego, Kazimierza Feliczaka, Kazimierza Gawlaka, Stanisława Gila, Edwarda Hartwiga, Mirosława Idziorka, Stanisława Kaczmarka, Eugeniusza Kitzmanna, Aleksandry Konarskiej, Janusza Korpala, Tadeusza Ligockiego, Aleksandra Łukasiewicza, Dany Matuszewskiej, Zdzisława Nowickiego, Fortunat y Obrąpalskiej, Kazimierza Przychodzkiego, Zbigniewa Staszyszyna, Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora, Grażyny Wyszomirskiej, Kazimierza Zaradzkiego

RYSUNKI

Danuty Radzonowskiej i Jerzego Stefki

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.04/06 R.42 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry