OJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.01/03 R.42 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

Tabela 14

WYDATKI DZIELNICY GRUNWALD NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W LATACH 1955 - 1970 (iv tys. zł)w tym: Rok Ogółem Gospodarka KoZdrowie i Opieka Oświata i Kul tura munalna i Miesz- Administracja Pozostała działal - Społeczna kani owa ność 1 2 3 4 5 6 7 1955 3 807 235 119 1 655 262 1 536 1956 12 461 297 7 856 3 782 526 1957 24 405 4 750 10 850 7 213 772 820 1958 3 O 186 6 661 14 076 8 356 1093 1959 35 546 8 909 15 678 9 168 1791 1960 40 087 10 431 18 635 8 940 2035 46 1961 5 O 183 14 087 22 205 10 835 2871 185 1962 110 549 33 987 49 560 22 857 3520 625 1963 123 760 35 488 53 560 23 655 4065 6 992 1964 129 542 39 916 61 947 23 126 3947 606 1965 152 106 44 553 7 O 964 25 970 4567 6 052 1966 161 553 49 023 80 068 26 464 4777 1 221 1967 186 696 59 041 89 515 30 290 4798 3 052 1968 212 402 66 418 99 871 38 368 5020 2 725 1969 222 958 72 799 105 319 38 161 5066 1 613 1970 237 408 75 326 106 162 36 108 4965 14 847

i Mikołaj Zabiełło (członkowie). W trakcie kadencji nastąpiły zmiany na stanowisku przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza Prezydium. W ich miejsce Rada wybrała: Bolesława Matczaka na przewodniczącego, Lucjana Leracza na zastępcę przewodniczącego, a sekretarzem został Romuald Rochmiński. Kadencję tę znamionowało umacnianie się jednolitych organów władzy i administracji na obszarze dzielnicy, która przejmowała coraz to nowe kompetencje wkraczając w okres poważnej decentralizacji władzy i administracji państwowej. Wraz z przejmowaniem kompetencji i rozszerzaniem zakresu działania wzmacniała się administracja państwowa. W kadencji tej następowały dalsze zmiany w strukturze administracji; powstawały liczne samodzielne wydziały. Pod koniec kadencji administrację państwową tworzyło jedenaście wydziałów i jeden oddział. Zatrudniano ogółem 103 pracowników.

Rada na dwudziestu dwóch odbytych w tej kadencji sesjach podjęła 41 uchwał, a o aktywności radnych świadczy 149 dyskutantów zabierających głos na tych posiedzeniach. Poza sprawami organizacyjnymi i budżetowymi Rada zajmowała się stanem i potrzebami służby zdrowia, ładu i porządku publicznego, działalnością samorządów mieszkańców (uchwalono nowy statut komitetów blokowych), gospodarką komunalną. Dużą aktywność przejawiało Prezydium, które odbyło w tej kadencji 112 posiedzeń; rozpatrzono na nich ponad 160 zagadnień problemowych i w wyniku rozpatrzonych spraw podjęto 169 uchwał. Kadencja na lata 1961-1965 rozpoczęła się sesją w dniu 27 kwietnia 1961 r., na której wybrano Prezydium w prawie niezmienionym składzie, jedynie na miejsce członka Prezydium Tadeusza Galińskiego wybrana została Helena Sobczyk. N a okres tej kadencji przypadł największy rozwój dzielnicy, ciągle wzrastała liczba mieszkańców, rosły nowe osiedla mieszkaniowe, gwałtownie rozbudowywał się nowoczesny przemysł. W tym też czasie nastąpiło ostateczne ukształtowanie organów administracji państwowej i jednostek gospodarczych podległych Radzie N arodowej. Znacznie umocnił swoją pozycję samorząd mieszkańców. Procesy decentralizacji osiągnęły swój kulminacyjny punkt, Rada i jej organy stały się rzeczywistym gospodarzem swojego terenu. Coraz nowe zadania przekazywane były do kompetencji dzielnicowych organów administracji, co spowodowało wzrost liczby pracowników aparatu etatowego do 143. W trakcie kadencji nastąpiło znaczne usprawnienie obsługi obywateli, organizacji wewnętrznej . Umocnił się samorząd mieszkańców. Ponad pięciuset aktywistów stanowiło trzon 52 komitetów blokowych, które swoją działalnością przyczyniły się do integracji mieszkańców wokół zadań Dzielnicowej Rady Narodowej. Przy tych komitetach rozpoczęły działać społeczne komisje pojednawcze, rozwiązujące polubownie wiele spraw, które poprzednio trafiały do sądów powszechnych. W tej atmosferze Rada i Prezydium mogły się uważniej zająć sprawami problemowymi. Na 25 sesjach, jakie odbyły się w kadencji, omówiono m. in. takie sprawy, jak: perspektywy rozwoju dzielnicy, rozwój kultury, handlu i przemysłu. Wiele spraw załatwiały komisje Rady, które w kadencji tej odbyły 368 posiedzeń przygotowując materiały na sesje, sprawując kontrolę wydziałów, jednostek podporządkowanych i niepodporządkowanych. O aktywności Prezydium świadczy to, że na 182 posiedzeniach przyjęto 446 uchwał, w tym 239 problemowych. W kadencji tej Rada, Prezydium i ich organy rozpoczęły generalne porządkowanie spraw mieszkaniowych. Przystąpiono do prac nad zaewidencjonowaniem potrzeb i określeniem polityki przydziału mieszkań. Ponadto Prezydium zajęło się rozmieszczeniem sieci handlu i usług. Przyjęto pierwszy szeroki program modernizacji i unowocześnienia handlu.

3 Kronika Miasta Poznania

Boguslaw Grodzki

W trakcie kadencji nastąpiła zmiana w składzie Prezydium, gdyż dzielnica przekraczając liczbę 100 000 mieszkańców uzyskała prawo do wyboru drugiego zastępcy przewodniczącego. Został nim wybrany w dniu 29 października 1964 r. dotychczasowy sekretarz Prezydium Romuald Rochmiński, a na stanowisko sekretarza Rada wybrała Jerzego Baumę. W tak ukształtowanym składzie urzędujący członkowie Prezydium wybrani zostali w dniu 8 czerwca 1965 r. na kadencję w latach 1965 - 1969, zmiany nastąpiły jedynie wśród członków Prezydium, którymi zostali: Łucja Nawrot, Jan Olejnik, Mikołaj Zabieł ło.

Pod koniec 1967 r. przewodniczący Prezydium Bolesław Matczak powołany został na stanowisko zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, a na jego miejsce Rada wybrała przewodniczącym Wacława Głowińskiego. Kadencja ta charakteryzowała się znacznym ożywieniem gospodarczym dzielnicy.

Ukształtował się nowy jej charakter przemysłowo"'mieszkaniowy. W szybkim tempie kończono zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych, a nowo wybudowane zakłady osiągały w pełni moc produkcyjną. Na 28 sesjach Rada podjęła 95 uchwał i poza sprawami budżetowymi i organizacyjnymi omówiła politykę lokalową, stan gospodarki komunalnej, porządku publicznego i in. Ostatnia kadencja w latach 1969 -1973 zapoczątkowana została sesją w dniu 12 marca 1969 r., na której wybrano Prezydium w składzie: Wacław Głowiński (przewodniczący), Jan Matschi i Bogusław Grodzki (zastępcy przewodniczącego), Henryk Bednarek (sekretarz). Członkowie Prezydium: Czesława Bytowska, Jan Olejnik i Kazimierz Zbucki.

W kadencji tej kończono pracę nad ustaleniem programów w podstawowych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Było to niezbędne dla zorientowania się w niedomaganiach i potrzebach przyszłościowych. Rada i Prezydium zatwierdziły w tej kadencji perspektywiczne programy w zakresie rozwoju bazy sportowo-wypoczynkowej, rozwoju oświaty, organizacji wolnego czasu młodzieży, zdrowia, zagospodarowania przestrzennego, remontów kapitalnych budynków mieszkalnych, budownictwa drogowego, urządzenia zieleni publicznej. U porano się ostatecznie z programowaniem w podstawowych dziedzinach, co skutecznie wpłynie w przyszłości na rozwiązania i możliwości bardziej prawidłowego realizowania wycinkowych planów zagospodarowania dzielnicy.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.01/03 R.42 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry