INAUGURACYJNA SESJA RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.01/03 R.42 Nr1

Czas czytania: ok. 12 min.

W środę dnia 12 grudnia 1973 r. w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się inauguracyjna sesja Rady Narodowej Miasta Poznania, wybranej w dniu 9 grudnia 1973 r. Przybyli na nią nowo wybrani radni miejscy, działacze partyjni i państwowi, przedstawiciele organizacji związkowych, młodzieżowych i społecznych. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej reprezentował minister Zdrowia i Opieki Społecznej Marian Śliwiński. Obecni byli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Jerzy Zasada, sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski i Stanisław Kulesza, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Walenty Kołodziejczyk, prezes Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego Kazimierz Nowakowski i sekretarz Tadeusz Młyńczak, wojewoda poznański Tadeusz Grabski, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Edmund Rejiek, sekretarz Wojewódzkiego Klubu Poselskiego Stanisław Furgał, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych Czesław KończaI. Rozległy się dźwięki hymnu państwowego. Do zabytkowej sali wkroczył poczet sztandarowy miasta. Na sztandarze, zawieszony u wierzchołka drzewca, widniał Order Budowniczego Polski Ludowej nadany Poznaniowi w roku 1966. Sesję otworzył radny Stanisław Mytko powitaniem radnych i gości. Po załatwieniu spraw proceduralnych Stanisław Mytko poprosił radną Hannę Węclewicz o pełnienie funkcji sekretarza przy akcie ślubowania. Zebrani wstali. Stanisław Mytko odczytał rotę ślubowania: Ślubują uroczYście, jako radny pracować dla dobra narodu polskiego i pogłębiać jego jedność, przYczYniać się do umacniania więzi władzY państwowej Z ludem pracującym, troszczyć się o jego sprawy, nie szczędzić swoich sil dla wykonania zadań rady narodowej. Radna Hanna Węclewicz alfabetycznie wzywała radnych. Każdy z nich wypowiadał słowo "ślubuję". W dniu inauguracji ślubowanie złożyło 118 radnych:

Stefan Adamski Józef Andersen Stanisław Andrzejewski Anna Balcerek

Tadeusz Bekas Maria Brzózka Sabina Buchwald Łucja Chałupka

Stanisław Cozaś Janina Czternasta Maria Dakowska Edward Dębowski Teodor Działowski Maria DziewoIska Władysław Feliszkowski Adam Filipiak Jan Fili piak Feliks Fornalczyk Urszula Franek Stanisław Gagracz Iwona Gawlak Wojciech Gawroński Halina Gensler Zofia Gołębiowska Elżbieta Gościańska Stanisław Gurda Stanisław Jermak Halina Jesionowska- Hałas Zygmunt Jesionowski Witold J eske Alicja J opp Zygmunt Józefczak Józef Kaczmarek Cecylia Kaczor Jan Kałamarz Halina Kasprzak - Skręty Stanisław Konieczny Czesław KończaI Mirosław Kopiński Henryk Kostrzyński Lucyna Koszuta Bogumiła Koteras Alfred Kowalski Stefan Kozarski Sylwester Krajewski Czesław Kriger Stanisław Królikowski Bożena Kubala Florian Kubiś Bożena Kwiatkowska Maria Leitgeber Edward Lisiecki Janina Ławniczak Romuald Łożyński Alojzy Andrzej Łuczak Władysław Łukaszyk Joanna Maciejewska Jadwiga Mankiewicz Stanisław Marczyński

Inauguracyjna sesja Rady

Wacław Mądry Marian Mikołajczyk Tadeusz Młyńczak Stanisław Mytko Władysław Napierała Stanisław Nowak Norbert Nowicki Andrzej Obrębowski Wacław Olszewski Edmund PachoIski Ryszard Pawlak Andrzej Perz Bogdan Pieczonka Anna Piskorek Jan Pluciński Jerzy Potok Mieczysław Pucki Wacław Radkiewicz Danuta Rembalska Czesława Ristau Bronisława Rodziejczak Maria Roszczak Czesława Rotsztadt Przemysław Rożewski Zygmunt Ruhnke Marian Rum Zbigniew Rusinek Zbigniew Rybkowski Anna Siekierska Krystyna Siwczak Stanisław Smoczyński Kazimierz Sobczak Ludwik Sobieraj Bożena Stachowiak Maria Starosta Jerzy Stefański Henryk Stolbiak Jadwiga Strzyżewska Hanna Suchocka Bronisław Szaj Jan Szych Barbara Śliwa Maksymilian Świtaj Zenon Tomczewski Wojciech Toporowski Bożena Trojan Bogdan Tynecki Stanisław U ram Zygmunt Wesołowski Hanna Węclewicz Kazimierz Wieczorowski

Włodzimierz Wilke Ryszard Witkowski Janina Wittmanm Stanisław Wojsznis

Elżbieta Woźniak Janina Wudarczyk Kazimierz Zbucki Alojzy Zieleśkiewicz

W imieniu Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych oraz zespołów radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego oraz bezpartyjnych, członek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, radny Bogdan Tynecki przedstawił kandydaturę sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Radny Stanisław My tka otwiera obrady. Obok zajmuje miejsce przedstawiciel rządu, minister Zdrowia i Opieki Społecznej Marian Śliwiński

Inauguracyjna sesja Rady

radnego Alfreda Kowalskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Narodowej m. Poznania. Na zastępców przewodniczącego: sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego, radnego Tadeusza Młyńczaka, zastępcę ordynatora Szpitala Miejskiego przy ul. Lutyckiej radną Marię Dziewolską i brygadzistę w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" radnego Bogdana Tyneckiego. Radni oklaskami zaaprobowali propozycje, a następnie w jawnym głosowaniu wybrali radnego Alfreda Kowalskiego przewodniczącym Rady, Tadeusza Młyńczaka, Marię Dziewolską i Bogdana Tyneckiego zastępcami przewodniczącego. Prezydium Rady zajęło miejsca za stołem. Dziewczęta w strojach organizacji młodzieżowych wręczyły członkom prezydium wiązanki kwiatów. Przewodnictwo obrad objął radny Alfred Kowalski. Pierwszą sprawą, którą zreferował nowy przewodniczący było uchwalenie regulaminu Rady. Po jednogłośnym uchwaleniu, Rada dokonała wyboru przewodniczących siedmiu stałych Komisji. Przewodnictwo Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego powierzono radnemu Stanisławowi Mytko; Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności radnemu Janowi Filipiakowi; Komisji Zaopatrzenia, U sług i Rolnictwa radnemu Ryszardowi Witkowskiemu; Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych radnemu Stanisławowi Andrzejewskiemu; Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury radnej Marii Roszczakowej; Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego radnemu Stanisławowi Koniecznemu; Komisji Ochrony Środowiska radnemu Kazimierzowi Wieczorowskiemu. Programowe przemówienie wygłosił przewodniczący Rady Narodowej m.

Poznania, radny Alfred Kowalski.

"W dniu 9 grudnia 1973 roku, realizując obywatelski i patriotyczny obowiązek - stwierdził Alfred Kowalski - mieszkańcy Poznania dali wyraz pełnego poparcia dla kandydatów do rad narodowych wysuniętych przez Front Jedności Narodu. Oddając 99,3% głosów na listy Frontu Jedności Narodu, obywatele naszego miasta wykazali wysoką dojrzałość polityczną i pełne zaufanie dla polityki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i współdziałających z nią stronnictw politycznych: Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. "W toku spotkań kandydatów na radnych, podczas zebrań przedwyborczych, nawiązujących do uchwał VI Zjazdu oraz postanowień I Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, mieszkańcy wyrażali pełną aprobatę i zrozumienie ich znaczenia dla przyspieszonego rozwoju kraju. Z pełnym poparciem mieszkańców spotkały się też wysunięte kandydatury na, radnych, co świadczy o trafnym doborze proponowanych osób. Kampanię wyborczą charakteryzowała duża aktywność mieszkańców. Ogółem w mieście odbyło się dziewięćdziesiąt sześć spotkań z kandydatami na radnych. Ponadto zorganizowano dwanaście spotkań o charakterze środowiskowym. Ogółem w Poznaniu w spotkaniach uczestniczyło 25 000 mieszkańców. Udział mieszkańców w spotkaniach umożliwił dyskusję nad podstawowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i dzielnic oraz nad pracą rad narodo lewej: przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Kazimierz Nowakowski, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych Czesław Kończal, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alfred Kowalski, prezydent miasta Stanisław Cozaś Radna Hanna Węclewicz odczytuje listę radnych Pochylony sztandar miasta W ciszy i skupieniu pada słowo "ślubuję"i-l

%«»#

Prezydium nowo wybranej Rady. Przewodniczący, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Alfred Kowalski. Pozostałe osoby (od lewej): Tadeusz Młyńczak, Bogdan Tynecki, Maria Dziewoiska

Gratulacje od młodzieży Pozna glasza referat

Zabiera głos radny Stanisław Królikowski

Przemawia wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Edmund Rejek

Minister Marian Śliwiński rekomenduje kandydaturę Stanisława Cozasia na prezydenta miastawych i administracji państwowej. Poruszane sprawy dotyczyły budownictwa mieszkaniowego, gospodarki komunalnej i komunikacji, handlu i zaopatrzenia, zapewniania równowagi w inwestycjach towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu oraz zwiększenia opieki nad ludźmi starszymi. "Wybory w dniu 9 grudnia, przebiegały w atmosferze powagi i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności. W wyniku wyborów do Rady Narodowej miasta Poznania wybranych zostało stu dwudziestu radnych". "Podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju - mówił dalej radny Alfred Kowalski - zawarte w uchwałach VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz postanowieniach I Krajowej Konferencji Partyjnej stanowiły ogólnokrajową platformę polityczną kampanii wyborczej.

Obecnie zaś, poszerzone wnioskami i uwagami wyborców, stanowić będą główny kierunek pracy rad narodowych w bieżącej kadencji. Realizując uprawnienia w dziedzinie kierowania działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, rady narodowe przeiz wiązanie potrzeb terenu z zadaniami ogólnopaństwowymi powinny dbać o coraz lepsze zaspokojenie potrzeb ludności i o wszechstronny rozwój miasta. "W świetle dokonanych zmian ustawowych w systemie rad narodowych, sprawą zasadniczą dla każdego z radnych jest pełne wykorzystanie tych możliwości w pracy dla dobra miasta i jego mieszkańców. W sferze zadań społeczno-gospodarczych konieczne jest zapewnienie dalszej odczuwalnej przez społeczeństwo poznańskie poprawy sytuacji materialno-bytowej, przy równoczesnym dynamicznym rozwoju potencjału gospodarczego miasta. W centrum, uwagi Rady i jej organów wykonawczych musi więc znaleźć się problem mieszkaniowy jako podstawowy element decydujący o poziomie stopy życiowej ludności. W najbliższych latach powstanie np. konieczność przygotowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe". Problemem niezmiernej wagi jest kontynuowanie programu modernizacji układu drogowego miasta i usprawnienia komunikacji zbiorowej. Dotyczy to rozbudowy podstawowych tras tramwajowych i autobusowych oraz rozpoczęcia przebudowy arterii obwodowych i przelotowych miasta. Wzrost siły nabywczej ludności wymaga rozbudowy bazy handlowo-usługowej oraz podniesienia na wyższy poziom organizacyjny pracy całego aparatu handlu i usług. Rozwój sieci handlowo-usługowej powinien m. in. polegać na rekonstrukcji głównych ciągów handlowych. Zapadły decyzje o budowie i rozbudowie wielu zakładów przemysłowych.

Dotyczą one m. in. rozbudowy Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych, modernizacji Zakładów Metalurgicznych "Pomet" oraz budowy Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" na Karolinie. Rozbudowane zostaną także Zakłady Samochodów dla rolnictwa oraz baza produkcji piekarniczej. Spośród innych ważnych zamierzeń wymienić należy budowę nowych obiektów U niwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz rozbudowę Międzynarodowych Targów Poznańskich.

N a zakończenie radny Alfred Kowalski powiedział: "Jednym z podstawowych zadań w nowej kadencji Rady jest zapewnienie ściślejszych form kontaktów radnych z wyborcami. Obok udziału w spotka

Inauguracyjna sesja Rady

niach z ludnością istotna jest stała praca radnego w ogniwach samorządu, bieżące przenoszenie na forum Rady problematyki nurtującej mieszkańców, a jednocześnie pobudzanie społecznej inicjatywy, wskazywanie na możliwości rozwiązywania określonych spraw we właściwym zakresie m. in. drogą czynów społecznych. "Wkraczając w okres czteroletniej kadencji, świadomi jesteśmy odpowiedzialności wynikającej z powierzenia nam zaszczytnej funkcji reprezentantów społeczeństwa Poznania. Jestem przekonany, że każdy z nas swoją wiedzę i umiejętności w pełni wykorzysta dla osiągnięcia celów, jakie stawia przed nami Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, społeczeństwo i nasza ludowa Ojczyzna.

"Życzę wszystkim obywatelom radnym satysfakcji i głębokiego zadowolenia z odpowiedzialnej i zaszczytnej pracy społecznej w Radzie Narodowej Miasta Poznania, pełnionej w interesie społeczeństwa naszego miasta".

Następnie zabrał głos wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności narodu Edmund Rejek. "Zakończona przed paroma dniami - powiedział na wstępie Edmund Rejek - wielka kampania wyborcza do rad narodowych była doniosłym aktem politycznym w życiu naszego narodu w tym również i dla pracowitych, gospodarnych i zaangażowanych w procesie realizacji programu budowy «drugiej Polski» mieszkańców Poznania. "Wybrani zostali nowi radni - wypróbowani działacze społeczni, reprezentujący wszystkie środowiska Poznania. Zostali wybrani ludzie, cieszący się uznaniem i zaufaniem swych środowisk za twórczą, obywatelską, socjalistyczną postawę · - o czym świadczy bardzo wysoki udział wyborców Poznania w głosowaniu". Przechodząc do omowlenia reformy rad narodowych, Edmund Rejek podkreślił, iż u jej podstaw legła leninowska koncepcja funkcjonowania państwa wyrażająca się w skutecznym łączeniu demokracji socjalistycznej ze sprawnym działaniem aparatu państwowego. Pełne wprowadzenie w życie tej koncepcji wymaga dalszego wzmocnienia więzi między radami narodowymi a społeczeństwem. Winno ono iść w kierunku szerokiego zrozumienia istoty reformy, w której władza państwowa i samorząd społeczny stapiają się w jednolity fundament rządzenia krajem. Trzeba więc umacniać świadomość społeczną w tym, że obecna reforma rad narodowych ogromnie zbliża obywatela do aparatu władzy państwowej, pozwala mu na jeszcze bardziej bezpośredni udział w podejmowaniu i realizowaniu decyzji, ważnych zarówno dla danej dzielnicy, miasta i kraju. Szczególną rolę w tym zakresie ma do spełnienia Front Jedności Narodu, jednoczący wszystkich obywateli naszego kraju. "Ogniwa Frontu Jedności Narodu i rady narodowe poprzednich kadencji wypracowały wiele dobrych doświadczeń w dziedzinie umacniania więzi między społeczeństwem a radami narodowymi. Doświadczenia te będą pomocne w nowych warunkach pracy zreformowanych rad narodowych. Można tu wspomnieć o Ośrodkach Wiedzy Obywatelskiej Frontu Jedności Narodu, które będą nadal popularyzowały i doprowadzały do społecznej świadomości uchwały i postanowienia rad narodowych. Wiele cennych i liczących się w kraju osiągnięć ma stolica Wielkopolski w dziedzinie samorządu mieszkańców. Samorządy te stanowią pierwszy szczebel aktywności społecznej i odgrywają dużą rolę w umacnianiu demokracji socjalistycznej". N a szczególną uwagę zasługują doświadczenia ogniw Frontu Jedności N arodu i Rady Narodowej m. Poznania w dziedzinie realizacji czynów społecznych oraz troski o ład i porządek i czynny udział w konkursie "Mieszkańcy sobie, swemu miastu, wisi, Ludowej Ojczyźnie", jak też w zbiórce na N arodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. "Na XIII Wojewódzkiej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - mówił dalej Edmund Rejek - złożyliśmy w imieniu mieszkańców Poznania deklarację wykonania czynów o wartości 250 milionów złotych. Obecnie mogę poinformować, że zrealizowane już na obszarze Poznania czyny społeczne oceniane są na 110 milionów złotych. "Wspólną ambicją rad narodowych nowej kadencji i ogniw Frontu J edności Narodu będzie takie działanie, aby słowa znalazły pełne pokrycie w rzeczywistości, aby Poznań - stolica Wielkopolski była jak najlepiej przygotowana do centralnych dożynek. "Współdziałanie komitetów Frontu Jedności Narodu z radami narodowymi traktować będziemy nadal jako jedno z głównych zadali. Celem współdziałania będzie pełna mobilizacja społeczeństwa Poznania wokół realizacji programu wyborczego, opartego o Uchwałę VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i postanowienia I Krajowej Konferencji Partyjnej.

"W imieniu Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu pragnę złożyć szczere i serdeczne gratulacje z okazji wyboru do Rady Narodowej Miasta Poznania. Jednocześnie życzę wiele zadowolenia w niełatwej , odpowiedzialnej i tak ważnej pracy dla pomnażania dobra materialnego i kulturalnego miasta i jego mieszkańców". Jako następny zabrał głos radny Stanisław Królikowski.

"Dzisiejsze inauguracyjne posiedzenie Rady Narodowej naszego miasta powiedział na wstępie - jest wynikiem wyborów, które odbyły się w dniu 9 grudnia. W dniu tym społeczeństwo Poznania, w tym również klasa robotnicza, dało wyraz pełnego poparcia dla postanowień I Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które stały się programem wyborczym Frontu Jedności Narodu. Pragnę zapewnić wysoką Radę, że my, radni ze środowiska robotniczego, w całej pełni aprobujemy wystąpienie przewodniczącego Rady Narodowej Alfreda Kowalskiego. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że nakreślone zadania będziemy realizować w codziennej działalności organów Rady, przy pełnym zaangażowaniu, w środowisku pracy i miejscu zamieszkania" . Do ważnych zagadnień w działalności Rady mówca zaliczył łączenie spraw dnia codziennego ludzi pracy z problemami ogólnomiejskimi oraz współdziałanie z samorządami mieszkalńców, z załogami zakładów pracy w celu wykorzystania tej siły społecznej dla rozwiązania różnorodnych, ważnych dla obywateli Poznania problemów.

Inauguracyjna sesja Rady

"Stoimy u progu roku jubileuszu XXX-lecia Polski Ludowej - mówił dalej radny Królikowski. - Z dumą może patrzeć poznańska klasa robotnicza i pozostali mieszkańcy naszego grodu na przebytą drogę. Możemy powiedzieć, że lat tych nie zmarnowaliśmy. Wyróżnienie Poznania i Ziemi Wielkopolskiej powierzeniem organizacji centralnych dożynek w roku 1974 jest uznaniem za nasz wkład w rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Zróbmy wszystko, aby wyróżnienie to poprzeć pełnym poparciem polityki partii i programu Frontu Jedności Narodu dla dalszego rozwoju miasta i rozkwitu socjalistycznej ojczyzny! " Radny Jerzy Stefański powiedział, iż cechą szczególną wyborów było to, że - jak nigdy dotychczas - spontanicznie i manifestacyjnie uczestniczyła w nich młodzież. Atmosfera patriotycznego, obywatelskiego zaangażowania, powszechna aktywizacja młodych wyborców świadczyły o świadomym poparciu programu I Krajowej Konferencji Partyjnej i listy Frontu Jedności Narodu. Rada Wojewódzka Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej ogłosiła dni od 2 do 9 listopada "Tygodniem młodego wyborcy". W jego ramach zapoznano szerokie kręgi młodych wyborców z ordynacją wyborczą do Rad Narodowych, przedstawiono program wyborczy Frontu Jedności Narodu. Młodzież pomagała w organizowaniu pracy komisji wyborczych i ułatwiała oddanie głosów ludziom starszym i kalekom, pełniła wreszcie warty przed wejściem do lokali wyborczych. Nigdy dotychczas aktywiści organizacji młodzieżowych nie obsadzali takiej liczby mandatów w Radzie, jak obecnie. Jest to przede wszystkim rezultatem konsekwentnej realizacji uchwał VI Zjazdu i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jest to dowodem zaufania wobec młodzieży.

Zademonstrowane w dniu wyborów poparcie dla programu Frontu J edności Narodu wymagać będzie codziennego udziału w jego wykonaniu. Chcemy zacząć doskonalić te wszystkie formy działania - podkreślił radny Jerzy Stefański - które bezpośrednio służą rozwojowi miasta, które sprawiają, że dom, ulica czy dzielnica, w której się mieszka jest ładniejsza, piękniejsza, żyje się w niej lepiej. "Myślimy o rozszerzaniu patronatu Związku Młodzieży Socjalistycznej nad budownictwem mieszkaniowym; harcerskiej akcji sadzenia krzewów i kwiatów; konkursie «Studenci miastu swoich studiów». Chcemy uczestniczyć w działaniu na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka i mieć konkretny udział w rozwoju życia kulturalnego miasta. W tym ostatnim zwłaszcza upatrujemy okazję do wielkiego czynu mobilizującego młodzież do aktywnej pracy na rzecz życia kulturalnego miasta; aby każdy młody człowiek mógł samego siebie w jakimś stopniu wyrazić poprzez różne formy amatorskiego ruchu kulturalnego". "Przewodniczący Rady w swoim wystąpieniu - rozpoczęła radna Maria Roszczakowa - przedstawił podstawowe kierunki działania VI kadencji Rady.

Można by je sprowadzić do jednego podstawowego hasła: Pracować więcej - żyć lepiej! W tym lapidarnym programie zawarta jest inspiracja do zaangażowanego działania również dla czterdziestu dwu kobiet-radnych. Reprezentujemy wprawdzie całe społeczeństwo miasta, ale czujemy się szczególnie re

prezentantkami kobiet wszystkich środowisk. Uzyskanie mandatu jest warunkiem wstępnym, który pozwala na sprawdzenie się w tym typie społecznej praoy. Chcemy, aby zaufanie, którym nas obdarzono, było przez nas potwierdzone efektami naszej pracy". Radna Maria Roszczakowa omówiła następnie kilka istotnych problemów pracy w Radzie. 117 tysięcy kobiet poznańskich pracuje zawodowo. Codzienną pracą współuczestniczą w pomnażaniu dóbr materialnych. Obok tych istnieje poważna liczba kobiet, które niejako instytucjonalnie zajmują się organizowaniem życia rodziny. Pracują jako gospodynie domowe. Od zrozumienia przez te kobiety spraw wielkich i małych zależy bardzo często atmosfera życia rodzinnego. Atmosfera, która pozwala dojrzewać młodemu pokoleniu, pozwala czynnym zawodowo członkom rodziny odnajdywać w domu wypoczynek i zachętę do pracy. Ciągły dialog z wyborcami jest niesłychanie ważny w odniesieniu do tej części kobiet, które są społecznością objętą ramami gospodarstwa domowego. Radna Roszczakowa poświęciła dużo miejsca sprawom szeroko pojętego zaopatrzenia i usług. Jako ostatni zabrał głos radny Kazimierz Wieczorowski, który nawiązał do II Kongresu Nauki Polskiej i nakreślonych na nim zadań przyśpieszenia społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Mówiąc o probelmach nauki mówca podkreślił, iż bardzo poważnie wzrosły nakłady materialne na rozwój poznańskiego środowiska naukowego. Do końca planu pięcioletniego 1971 -1975 wydatkowana zostanie kwota miliarda złotych, a więc tyle, ile przeznaczono w poprzednich kilku planach. Jest to najlepszym argumentem świadczącym o wadze, jaką przywiązuje się do rozwoju poznańskiego ośrodka naukowego. Nakłada to również poważne zadania na środowisko poznańskie, zwłaszcza we wdrażaniu wyników badań naukowych dla potrzeb i przyśpieszenia rozwoju miasta. "Zdajemy sobie sprawę - podkreślił radny Wieczorowski - że tylko aktywna współpraca nauki i gospodarki przyczyni się do dalszego dynamicz-' nego przyśpieszenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu, wzrostu dochodu narodowego, poprawy efektywności gospodarowania i wykorzystania zasobów kraju. W tym zakresie środowisko poznańskie przygotowuje się dodatkowo do rozpracowania istotnych problemów dla naszego przefmysłu, gospodarki miejskiej, komunikacji, ochrony środowiska. Kadra pracowników nauki, współpracując z rzeszą studentów, którzy olbrzymim potencjałem swoich możliwości i młodzieńczym zapałem przyśpieszają realizację d ,,, za an . Po dyskusji głos zabrał minister Marian Śliwiński, który z upoważnienia prezesa Rady Ministrów zaproponował na stanowisko prezydenta miasta Stanisława Cozasia, dotychczasowego przewodniczącego Prezydium Rady N arodowej m. Poznania. Radni jednomyślnie zaaprobowali tę kandydaturę, po czym zarekomendowali na pierwszego wiceprezydenta miasta Andrzeja Wituskiego, dotychczasowego zastępcę przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, a na wiceprezydentów: Włodzimierza Juskowiaka i Zbigniewa Kmieciaka,

Inauguracyjna sesja Radypełniących do tej pory funkcje zastępców przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej.

Również te kandydatury radni pozytywnie zaopiniowali.

Na tym obrady sesji inauguracyjnej zostały zamknięte.

Tadeusz Świtała

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1974.01/03 R.42 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry