OJ a-, 22 N akłady inwestycyjne w rolnictwie (plan terenowy) min zł 5,8 4,8 82,7 23 Sprzedaż detaliczna ogółem » 13 060,0 14 300,0 109,5 24 Ilość m 2 powierzchni sklepów na tysiąc mieszkańców m 2 30 l, l 312,5 103,8 25 Liczba miejsc konsumpcyjnych na tysiąc mieszkańców miejsce 35,5 37,0 104,2 26 N akłady inwestycyjne na uspołecznione budownictwo mieszkaniowe min zł 667,3 785,8 117,7 27 W tym: Rad Narodowych JS 43,4 98,5 227, O 28 spółdzielcze 559,8 585,0 105,4 " 29 zakładów pracy >)> 64,1 102,3 159,6 Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego typu miejskiego ogółem: 30 mieszkania sztuk 4485 4 620 103,0 31 izby j» 15 249 15 327 100,5 32 powierzchnia 2 218,8 219,8 100,4 tys. m 33 Wskaźniki zagęszczenia osoba/izbę 1,22 1,20 x 34 Wartość produkcji i usług komunalnych min zł 745,9 771,8 103,5 35 Sprzedaż wody ogółem . 3 46, l 47,7 103,5 mln m 36 w tym dla ludności >)> 22, l 23,0 104,3 37 Ilość pasażerów w tramwajach min osób 231,7 239,0 103,2 38 w autobusach J J 89,8 97,5 108,6 39 Przebieg taboru tramwajowego lin wozokm 24,5 24,8 101,2 40 autobusowego 13 17, l 18,3 107,0 41 Produkcja energii cieplnej ogółem Gcal/tys 497,5 523,5 105,2 42 z tego: w elektrociepłowni » 238,6 251,0 105,2 43 w kotłowniach zdalaczynnych j> 198,0 210,6 106,4 44 w kotłowniach lokalnych 61,0 61,9 101,5 45 Kubatura ogrzewcza ogółem " 3 8 675,7 10141,4 116,9 m 46 Pranie bielizny w zakładach miejskich ton 1062 1229 115,7 47 w tym dla ludności 450 629 139,8 " 48 Czyszczenie chemiczne l 102 1114 101,1 " 49 Liczba dzieci w przedszkolach ogółem dziecko 11200 11415 101,9 50 Liczba uczniów na jedną izbę lekcyjną w szkołach podstawowych uczeń 47, l . 46, l 97,9 51 Liczba uczniów w klasych I liceów ogólnokształcących >5 2963 2900 97,9 52 szkół zawodowych uczeń 13 463 14015 104, l 53 Liczba uczniów ogółem w szkołach zawodowych > 44 984 47 338 105,2 54 w tym: w technikach i równorzędnych >>> 22 874 24 373 106,5 55 w zasadniczych szkołach zawodowych » 22100 '22 965 103,9 56 Liczba łóżek w szpitalach ogółem (bez psychiatrycznych) łóżko 4407 4739 107,5 57 w tym: plan terenowy " 2206 2 538 115,0 58 Liczba przychodni ogółem przychodnia 152 156 102,6 59 Liczba miejsc w żłobkach stałych ogółem miejsce 1862 1912 102,7 60 Liczba lekarzy medycyny lekarz 1873 1958 104,5 61 Liczba lekarzy na 10 tys. ludności: medycyny » 38,7 39,8 102,8 62 dentystów 9,7 9,6 99,0 63 pielęgniarek . ". 46,6 48,3 103,9 pIelęgnIarka 64 N akłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej ogółem min zł 3 967,2 4 380,0 _ 110,4 65 plan centralny 2 767,0 3 099, O 112,0 66 plan terenowy l 200,2 1281,0 107, O 67 z tego: inwestycje: rad narodowych 574,1 609,8 106,2 68 spółdzielczości 626,1 671,2 107,2 69 Nakłady inwestycyjne w przemyśle uspołecznionym l 500,0 l 665,0 111,0 70 U dział nakładów na inwestycje przemysłowe w ogólnych nakładach na gospodarkę uspołecznioną %% 37,8 38,0 - 71 N akłady na inwestycje towarzyszące realizowane w planie terenowym min zł 35,2 55,1 156,5 72 N akłady na inwestycje wspólne realizowane w planie terenowym * " 52,7 13,5 25,6 73 N akłady na inwestycje wspólne realizowane w planie centralnym » 24,8 34,3 138,3ze względu na brak danych dotyczących przewidywanego wykonania 1972 r. podaje się plan 1972 r.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.07/09 R.41 Nr3

Czas czytania: ok. 32 min.

Sprawozdania

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

POZNAŃ" "

W połowie 1972 r. Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Oddział Wielkopolski Związku Polskich Artystów Fotografików i Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne ogłosiły konkurs fotograficzny pod nazwą "Poznań". Ideą przewodnią konkursu było pozyskanie zdjęć ilustrujących rozkwit stolicy Wielkopolski. Konkurs spotkał się z żywym oddźwiękiem wśród fotografików zawodowych i amatorów, dowodem czego jest udział dwudziestu ośmiu autorów, którzy nadesłali do oceny 215 fotogramów. Nadesłano fotogramy bardzo zróżnicowane pod względem poziomu technicznego i treści. Oceniło je jury w składzie: Katarzyna Pajowa zastępca kierownika Wydziału Kultury Prezydium Rady N arodowej m. Poznania, 1 arosław Stanisławski _ przedstawiciel Związku Polskich Artystów Fotografików, Maria Wołyńska, Stefan Woj

necki - przedstawiciele Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, przyznano Grand Prix i puchar przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Maksymilianowi Myszkowskiemu (za zestaw prac); złoty medal - Zbigniewowi Staszyszynowi - za tryptyk "Warta"; srebrny medal - Lechosławowi ludkowiakowi - za zestaw prac; brązowy medal - Pawłowi Siczyńskiemu - za fotogram pt. "MTP - poznańskie oko na cztery strony świata". Wyróżniono prace 1 ózefa Myszkowskiego i Zbigniewa zielonackiego. Blisko jedną trzecią (76) prac szesnastu autorów wybrano do ekspozycji w Salome Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewskiego 7, zorganizowanej w dniach obchodów dwudziestej ósmej rocznicy wyzwolenia Poznania. Wśród eksponowanych prac znalazł się bo

Maksymilian Myszkowski: "Nepomucen'?

Maksymilian Myszkowski: "Konie"

gaty pakiet znanego artysty-fotografika Maksymiliana Myszkowskiego. Nie okazał się on może zbyt odkrywczy w tematyce, prezentując na ogół fotogramy znanych widoków miasta, był wszakże technicznie doskonały, zwłaszcza przy próbie zastosowania swoistej wypowiedzi i formy. Odnosi się to do uroczego fragmentu Starego Miasta oraz pracy zatytułowanej "N epomucen". Liryczny i nastrojowy fotogram ukazał piękno miasta nie dostrzegane przez zabieganych przechodniów. Bogactwo treści zawarł autor w "Panoramie" - widoku Poznania prawie z lotu ptaka, w którym podkreślił swoisty urok miejskich dachów. Równie charakterystyczna dla starej części miasta i równie liryczna jak inne, była też praca zatytułowana "Ul. Klasztorna" . I wreszcie najbardziej urocze zdjęcie

- "Prozerpina", potraktowane nie jako dokument, lecz obrazek pełen baśniowego nastroju. W pozostałych fotogramach Maksymilian Myszkowski nie wyszedł poza rolę dokumen - talisty co zresztą było charakterystyczne dla większości uczestników konkursu. Wyjątek stanowiły prace Pawła Siczyńskiego. Przedstawił on kompozycje interesujące, a formalnie odbiegające od dokumentu, kompozycje - raczej typu plakatowego - dotyczące Ratusza i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szczególnie podobała się zastosowana zasada pełnej symetrii, choć powtarzanie ujęć kompozycyjnych trudno zaliczyć do pomysłów najszczęśliwszych. Trzeci wyróżniający się niką wykonanych zdjęć

zwłaszcza techautor Zbigniew

Sprawozdania

Staszyszyn ukazał w tryptyku "Warta" metamorfozę rzeki w granicach miejskich. Inne jego fotogramy, podobnie jak u Maksymiliana Myszkowskiego, przedstawiały trafne ujęcia współczesnego Poznania, głównie jego nowych osiedli mieszkaniowych i architektonicznego zespołu śródmieścia, którego dotyczyły fotogramy ukazujące przemiany architektoniczne na znacznym odcinku jednej z głównych arterii miasta - ul. Czerwonej Armii.

Stare Miasto, najbardziej wdzięczny temat dla obiektywu fotografika, było przedmiotem zainteresowania kilku innych autorów. Wśród tych prac uwagę zwracał nastrojowy fotogram Jerzego Dolaty - "Widok na ul. Klasztorną" oraz Tadeusza Napadły "Starówka". Zwłaszcza ta ostatnia praca, wykonana jako relief, podkreślała nie tyle nastrojowość tego fragmentu Starego Rynku, ale uwypukliła poprzez specjalną technikę architektoniczne piękno całego zespołu Domków Budniczych. W sprawach nowej architektury wypowiedział się nieszablonowo Lechosław J udkowiak. Jego prezentacja zespołu obiektów Centrum przy ul. Czerwonej Armii polegała na operowaniu bryłami w całym tego słowa znaczeniu, na kompozycjach - na zasadzie powtarzalności - obrazów pełnych symetrii i rytmu.

Kilka słów należy się dwom autorom: J ózefowi Myszkowskiemu i Zbigniewowi Zielonackiemu. Pierwszy z nich, znany jako specjalista fotografii sportowej, i tym razem nie pominął tej tematyki. Jedna z jego prac ("Owacje") dotyczyła obchodów pięćdziesięciolecia Klubu Sportowego "Lech", a przez swą autentyczność i reporterski charakter pokazała entuzjazm kibiców na meczu piłkarskim - nosiła także znamiona dokumen - tu. Józef Myszkowski przedstawił też uroczy fragment Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli. Natomiast Zbigniew Zielonacki zaprezentował specyficzne ujęcie Mostu Chrobrego, podkreślone grą głębokich czerni i stonowanej bieli. W sumie konkurs ten, mimo że nie dostarczył rewelacji kompozycyjnych, a prace znacznej liczby autorów obracały się wokół - nazwałbym to - tematyki konwencjonalnej, dostarczył przecież wielu interesujących obrazów współczesnego Poznania. Było to zasługą wszystkich autorów, szczególnie tych, których prace nagrodzono. Wręczenie nagród laureatom odbyło się w salonie Związku Polskich Artystów Fotografików w dniu otwarcia wystawy - 23 lutego 1973 r.

Eugeniusz Co/ta

KONKURS NA KONCEPCJĘ PLASTYCZNĄ "RONDA KAPONIERA"

Związek Polskich Artystów Plastyków oraz Pracownia Sztuk Plastycznych w Poznaniu, działając w porozumieniu z Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni Prezydium Rady N arodowej m. Poznania, ogłosiły w dniu 15 lutego 1972 r. konkurs otwarty dla członków Związku Polskich Artystów Plastyków na koncepcję plastyczną dla tunelu "Kaponiera". Regulamin konkursu przewidywał, iż koncepcja plastyczna stanie się podstawą wykonania projektu realizacyjnego w trzech dziedzinach: 1. informacji dla ruchu pieszych w tunelu; 2. urządzeniach wnętrz sklepowych; 3. szaty graficznej czternastu gablot reklamowych. Projekty plastyczne nie powinny naruszać konstrukcji, architektury i wnętrz tunelu dla pieszych, opracowanych przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Określono również rodzaje tworzywa i materiałów wykończeniowych posadzki, ścian i stropów tunelu. W gablocie ogłoszeniowej Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków główny projektant tunelu wyłożył próbki wykładzin z marmuru i granitu. Powołany przez organizatorów Konkursu Sąd obradował w dniach 29 - 30 marca 1972 r.

w następującym składzie: artysta plastyk Rajmund Hałas (przewodniczący), sędzia referent: artysta plastyk Waleria Schmidt-Kubacka, sekretarz: artysta plastyk Zenon Kaczmarkiewicz. Członkowie: mgr inż. arch. Włodzimierz Staniszewski - przedstawiciel Biura Projektów Budownictwa Komunalnego; mgr inż. arch. Bernard Kwapiszewski przedstawiciel Głównego Architekta m. Poznania; doc. inż. arch. Jerzy Schmidt - przedstawiciel poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej; mgr Edmund Storczyk - przedstawiciel Wydziału Handlu Prezydium Rady Narodowej m. Poznania; artysta-plastyk Olgierd Szlekys (Warszawa); mgr inż Zenon Stachowski - przedstawiciel Zarządu Dróg, Mostów i Zieleni Prezydium Rady Narodowej m. Poznania; artyści plastycy: Anna Krzymańska, Edmund Łubowski, Włodzisław Szczerbaloraz eksperci Zarządu Dróg, Mostów i Zieleni: Henryk Filipiak, Ryszard Goguiski, Zygmunt Ziętek. W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem prac oznaczonych godłami. Prace otwarto w dniu 29 marca 1972 r. w obecności sędziego-referenta Walerii Schmidt- Kubackiej oraz sekretarza konkursu Zenona Kaczmarkiewicza. ziemnej i podziemnej na "Rondzie Kaponiera"

Sprawozdania

Wizja projektowa "Ronda Kaponiera"

/ iiij

I \ \)1 Ul imtKrtm.fCŁA "" \ '

I» KUOSlrillA

Sprawozdania

Praca Aleksandra Borysa i Zbigniewa Kaji wyroznlona I nagrodą. Proj ekt wejścia nr 2 do tunelu

N astępnego dnia (30 III) odbyło się posiedzenie sądu konkursowego, które otworzył dyrektor Pracowni Sztuk plastycznych Antoni Mińczykowski. Sąd konkursowy obradował pod przewodnictwem doc. artysty-plastyka Rajmunda Hałasa i przyznał: jedną pierwszą nagrodę oraz dwie trzecie nagrody i jedno wyróżnienie. Drugiej nagrody nie przyznano. Pierwszą nagrodę w wysokości 20 (XX) zł, ze wskazaniem do realizacji, przyznano pracy oznaczonej godłem ,,1234", opracowanej przez zespół artystów plastyków: Aleksandra Bo

rysa i Zbigniewa Kaję. Wśród jej zalet należy wyróżnić ciekawe, czytelne i zróżnicowane czterema kolorami oznaczenia literowe wejść do tunelu oraz sposób informacji o najważniejszych strefach komunikacyjnych w kierunku: Międzynarodowych Targów Poznańskich, hotelu "Merkury", centrum Poznania i dworca kolejowego. Elementy informacji wzbogacone zostały tablicami umieszczonymi nad wejściami do tunelu z nazwami i strzałkami kierunkowymi. Kierunek ruchu wyznaczają zróżnicowane ko

Praca Aleksandra Borysa i Zbigniewa Kaji yyróżniona I nagrodą. Widok perspektywiczny wnętrza tunelu przy wyjściu nr llorystycznie rury neonowe umieszczone w stropie podwieszonym. Plan miasta z wkomponowanym rondem "Kaponiera" oraz plan tunelu z naniesionym kodem cyfrowym w kolorze oznaczeń, uzupełnione informacją o ruchu tramwajowym. Wnętrza pomieszczeń handlowych posiadają ujednolicony charakter i nie kolidują kolorystycznie z informacją o ruchu pieszym w tunelu, są jednorodne pod względem proponowanego tworzywa i harmonizują z projektem architektonicznym wnętrza tunelu dla pieszych. W gablotach zaproponowano ukryte światło.

III Nagroda w wysokości aro zł przyznana została pracy oznaczonej godłem ,,906", której autorem jest artysta plastyk Witold Gyurkovich. Odznacza się ona ciekawą propozycją zastosowania elementów pionowych w części naziemnej ronda "Kaponiera" oraz informacją o głównych wejściach do tunelu przy pomocy symboli liter: M, B, U, D. Symbole te powtarzają się na ścianach tunelu jako tubusy i informują o kierunkach ruchu dla pieszych. III Nagroda w wysokości ffiX) zł przyznana została pracy oznaczonej godłem "Rondo", której autorem jest artysta plastyk Jan Olejniczak. Odznacza się ona wyczerpującym opracowaniem sposobu informacji o komunikacji tramwajowej oraz o kierunkach ruchu w tunelu. Wyjście główne oraz wyjścia na przystanki tramwajowe oznaczono literamiod A do H. Oznaczenia na ścianach tunelu oraz na zewnątrz ronda zaprojektowano na elementach pionowych ze szkła organicznego (pleksiglas), oddzielnych dla informacji o kierunkach ruchu dla pieszych oraz informacji o połączeniach tramwajowych. Wyróżnienie w wysokości DX) zł otrzymała praca oznaczona godłem "SEA", której autorem jest zespół artystów plastyków w składzie: Elżbieta Schlabs i Andrzej Sibilski. Odznacza się ona interesującą propozycją podziału tunelu na trzy strefy kolorystyczne uzyskane poprzez zastosowanie znaków graficznych (litery, strzałki kierunkowe i oprawy oświetleniowe) w odpowiednich kolorach. Dla wnętrz handlowych zaproponowano ruchomy stelaż z aluminium. Sąd konkursowy w podsumowaniu wyników sformułował wnioski pokonkursowe stwierdzając w nich, iż konkurs był celowy i pożyteczny. Cel konkursu został osiągnięty. Z uwagi na złożoność zagadnień dotyczących informacji o ruchu dla pieszych, wnętrz dla siedmiu jednostek handlowych oraz propozycji gablot reklamowych dla czternastu użytkowników, konkurs należy uznać za bardzo trudny, tym bardziej iż rozstrzygnięty został w niezwykle krótkim czasie sześciu tygodni, co umożliwiło rozpoczęcie prac wykonawczych jeszcze w pierwszym półroczu 1972 r.

Włodzimierz

Staniszewski

KRONIKA OBCHODÓW 28 ROCZNICY WYZWOLENIA POZNANIA (16 - 26 LUTEGO 1973 R.)

Wzorem lat ubiegłych, rocznica wyzwolenia Poznania spod jarzma faszystowskiego obchodzona była w roku 1973 w ciągu kilku dni miesiąca lutego. Uroczystości wzbogacone były inauguracją Roku Nauki Polskiej. Kulminacyjny dzień przypadł na 22 lutego i był połączony z 53 rocznicą powstania Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, której bohaterskie oddziały wyzwalały Poznań w 1945 r.

Piątek, 16 lutego W sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się uroczysty koncert w wykonaniu poznańskich chórów męskich: "Arion", "Hasło" i Politechniki Poznańskiej. Słowo wstępne do uroczystości związanej z rocznicą wyzwolenia Poznania, z krótką charakterystyką działalności dwóch najstarszych męskich chórów Poznania "Arion" i "Hasło" oraz jego zasłużonych działaczy, wygłosił p. o. prezesa Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr Walerian Szukała.

Za zasługi w upowszechnianiu kultury wielu aktywnych śpiewaków udekorowanych zostało odznaczeniami państwowymi i Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Józef Skibiński i Teodor Smiełowski.

Niedziela, 18 lutego

Akademię z okazji rocznicy wyzwolenia miasta urządziło koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na Głównej. W czasie akademii przewodniczący Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej N owe Miasto

Sprawozdania

Edmund Strzeszyński udekorował dwudziestu czterech kombatantów Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymali je: Wiktor Bialasik, Bronisław Frankowski, Mieczysław Gajowiecki, Maksymilian Guzek, Michał Hemler, Franciszek Jankowiak, Jakub Jankowski, Władysław Jankowski, Marcin Jaskulski, Stefan Kaczmarek, Stefan Kowalka, Józef Kruk, Stanisław Kwiatek, Wincenty Majchrzak, Stanisław Masztalerz, Wacław Melzer, Ignacy Nawrocki, Sylwester Nowicki, Stanisław Palacz, Władysław Rzyminiak, Antoni Skowroński, Aleksander Stawski, Franciszek Szałamacha, Józef Wojkiewicz.

Poniedziałek, 19 lutego

W pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste posiedzenie senatów wyższych uczelni oraz poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W imieniu Kolegium Rektorów, Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności uroczystość zagaił rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej prof. dr Ryszard Domański, który powitał członków kierownictwa wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I

Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (19 II 1973). Stoją od lewej: prof. dr Gerard Labuda, prof. dr Ryszard Domański, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, prof. dr Benon Miskiewicz, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jan Pawlaksekretarzem Komitetu Wojewódzkiego l erzym Zasadą, prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - Walentego Kołodziejczyka, sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusza Młyńczaka, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Frontu l edności Narodu - Franciszka Szczerbala, przedstawicieli Prezydiów Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej m. Poznania oraz przedstawicieli wszystkich kręgów społeczeństwa. Docent dr Hieronim Hurnik przedstawił znaczenie myśli naukowej Mikołaja Kopernika dla rozwoju wiedzy światowej i podkreślił rewolucyjne aspekty twórczości naukowej wielkiego astronoma. Problemy gospodarcze, kulturalne i społeczne oraz udział nauki poznańskiej w ich rozwiązywaniu przedstawił następnie sekretarz Prezydium Rady Narodowej Poznania lózef Świtaj. "Dotychczasowy dorobek naszego środowiska naukowego pozwala sądzić - stwierdził l ózef Świtaj - że sprosta ono również zadaniom, przed którymi stanie Poznań i Wielkopolska w najbliższych latach". Niektóre zagadnienia współpracy przemysłu z nauką poruszyli w swych przemówieniach: dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych doc. dr Kazimierz Mielec oraz naczelny dyrektor Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" Edward Idziak.

Profesor dr Gerard Labuda, prezes poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, omówił rolę i znaczenie nauki w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki i kultury oraz wynikające stąd zadania poznańskich placówek Polskiej Akademii Nauk. Natomiast przewodniczący Kolegium Rektorów prof. dr Ryszard Domański przedstawił ważniejsze zamierzenia wyższych uczelni Poznania w Roku Nauki Polskiej. Kierownik Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Andrzej Goćwiński odczytał "wspólną uchwałę Prezydiów Rady Narodowej m. Poznania i Wojewódzkiej Rady Narodowej o przyznaniu indywidualnych i zbiorowych Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, techniki i przemysłu, budownictwa i architektury oraz rolnictwa. W dziedzinie nauki nagrody indywidualne otrzymali: prof. dr Stefan Białobok, kierownik Zakładu Dendrologii i Pomologii Drzew i Lasu w Kórniku - za całokształt działalności naukowej, pedagogicznej i organizacyjnej w dziedzinie dendrologii; doc. dr hab. Florian Domka, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, wicedyrektor Instytutu Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - za całokształt działalności naukowobadawczej i dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie nauk chemicznych; prof. dr Cze

10 Kronika Miasta Poznaniasław Łuczak, dyrektor Instytutu Historii U niwersytetu im. Adama Mickiewicza - za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie historii gospodarczej Poznania i Wielkopolski; dr med. Zbigniew Nadolski, kierownik Zakładu Rehabilitacji Przemysłowej Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu - za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej i zawodowej w dziedzinie rehabilitacji przemysłowej; dr hab. Zdzisław Nowak z Instytutu Zachodniego - za całokształt działalności naukowej, w szczególności za monografię Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej we -współczesnym, kapitalizmie; prof. dr Zbigniew Zakrzewski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu - za wybitne osiągnięcia naukowe, a zwłaszcza za prace z zakresu ekonomiki, organizacji handlu i usług w Poznaniu; prof. dr hab. l an Żak, kierownik Katedry Archeologii U niwersytetu im. Adama Mickiewicza za wybitne osiągnięcia w badaniach nad najdawniejszymi dziejami regionu wielkopolskiego i w rozwoju poznańskiego środowiska archeologicznego. W dziedzinie techniki i przemysłu nagrody zespołowe otrzymały zespoły: pracowników Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w składzie: inż. Telesfor Brzóstowlcz, mgr inż. l an Łącki, doc. dr inż. Kazimierz Mielec, mgr inż. Ferdynand Miller - za osiągnięcia w badaniach i konstrukcji automatycznej zaprawiarki do odkażania materiału siewnego zbóż, roślin oleistych i motylkowych oraz buraków przy użyciu stężonych zapraw roztworowych i zawiesinowych; pracowników Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej i Zakładów Metalurgicznych "Pomet" w składzie: doc.

dr hab. inż. Kazimierz Hess, mgr inż. Adam Baranowski, mgr inż. l erzy Kilanowski, mgr inż. Czesław Stodulny, inż. Ireneusz Sokół z Instytutu Technologii oraz mgr inż. lózef Piechota, mgr inż. Augustyn Łącki i mgr inż. l erzy Stankiewicz z Zakładów Metalurgicznych "Pomet" - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie postępu technicznego w odlewnictwie; pracowników Instytutu Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Centralnego Biura Konstrukcyjnego przemysłu Taboru Kolejowego w składzie: doc. dr Aleksander Zuk, dr l erzy Bogajewski, mgr Helena Hańczak, mgr Maria Wejchan-ludek, mgr inż. Jerzy lęczalik z Instytutu Technologii oraz mgr inż. l erzy Stępień i mgr Aleksandra Zaremba z Centralnego Biura Konstrukcyjnego - za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu postępu technicznego w przemyśle taboru kolejowego.

W dziedzinie budownictwa i architektury nagrodę zespołową otrzymał zespół pracowników Instytutu Technologii Budowy Maszynro 13 S

Moment wręczania Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (19 II 1973)

Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 w Poznaniu w składzie: doc. mgr inż. Kazimierz Marcolla, dr inż. Henryk Grzybowski, mgr inż. Zbigniew Szafrański, inż. Ireneusz Sokół (ponownie) z Instytutu Technologii oraz budowniczy Władysław Radoń z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 - za szczególne osiągnięcia w zakresie mechani - zacji budownictwa. W dziedzinie rolnictwa nagrodę otrzymał prof. dr Stanisław Jankowski z Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Akademii Rolniczej w Poznaniu - za działalność naukowobadawczą i dydaktyezno-wychowawczą w dziedzinie nauk rolniczych.

N agrodę zespołową - zespół pracowników Instytutu Organizacji Gospodarstwa Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu w składzie: doc. dr hab. Mieczysław Podgórski, dr inż. Henryk Błaszyk, dr inż. Łucjan Sobański - za opracowanie na ukowe pt. Próba oceny ba:ry surowcowo-drzewne) oraz potencjału przemysłowo-drzewnego powiatów: międ:rych o dzkiego, nowotomyskiego i szamotulskiego. N agrodę Młodych otrzymał dr med. Ludwik Malendowicz z Zakładu Histologii i Embriologii Instytutu Biostruktury Akademii Medycznej w Poznaniu - za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego w dziedzinie nauk medycznych. N agrody wręczali: zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Bolesław Stachowiak i sekretarz Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Józef Switaj.

W imieniu odznaczonych za zaszczytne wyróżnienie podziękował prof. dr Czesław Łuczak który zapewnił władze miasta i wojewód twa, że pracownicy wyższych uczelni i instytutów nie będą szczędzić sił dla dalszego rozwoju miasta i regionu.

W sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie objęcia przez Związek Młodzieży Socjalistycznej patronatu nad budową w. latach 1974 - 1976 planetarium im. Mikołaja Kopernika w Parku Braterstwa Broni i przyjaźni Polsko- Radzieckiej oraz nad późniejszym wykorzystaniem tego obiektu. Porozumienie podpisali przedstawiciele Prezydiów Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej Poznania, Zarządów Miejskiego i Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieekiej, Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa, Społecznego Komitetu Budowy Parku i Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej. Instytucje te będą współpracowały w realizacji patronatu.

10»

W sali Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania otwarto wystawę fotografii Czesława Czuba, obrazującą odbudowę Poznania i jego zabytków.

Środa, 21 lutego W zabytkowej Sali Odrodzenia Ratusza poznańskiego odbyła się uroczysta sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto. Referat kreślący historię odbudowy Poznania oraz omawiający społeczną działalność mieszkańców dzielnicy w 1972 r. wygłosił sekretarz Prezydium Jerzy Radowski. Prace społeczne wykonane w dzielnicy w 1972 r. przez ok. 49 (XX) mieszkańców oceniono na 18,5 min zł. Do naj okazalszych obiektów zbudowanych w 1972 r. należy Młodzieżowy Dom Kultury "Harcówka" w parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. W Parku posadzono 14 (XX) drzew i krzewów.

Na uznanie zasługuje zwłaszcza praca uczniów Szkół Podstawowych Nr 29 i 38 oraz Szkół Zasadniczych: Samochodowej i Łączności. Pracowano także na wielu obiektach sportowych w dzielnicy, zbudowano boiska dla Szkół Podstawowych Nr 38 i 82. Społeczny dorobek dzielnicy w roku 1972 zamykają remonty urządzeń komunalnych, nowo powstałe kwietniki i zieleńce. Podczas sesji wielu najbardziej wyroznlających się w pracy społecznej udekorowano odznaczeniami państwowymi, Odznakami Honorowymi Miasta Poznania oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Złotymi Krzyżami Zasługi udekorowani zostali Aldona Kołaczkowska i Zygmunt Silski.

Program czynów społecznych w dzielnicy Wilda, j ak stwierdzono na sesji Dzielnicowej Rady Narodowej, zakładał wykonanie prac wartości 15 min zł. Podsumowanie wykazało, że społeczna ofiarność wyniosła o wiele więcej, bo ponad 22 min zł. Do naj aktywniejszych należały Komitety Blokowe, a zwłaszcza Nr 22, 23 i 27, które zmobilizowały mieszkańców do podjęcia cennych dla gospodarki komunalnej prac: budowy kanalizacji, sieci wodociągowej i gazowej. Dzięki czynom przybyło w dzielnicy kilka nowych obiektów użyteczności publicznej: boiska, świetlice, tereny rekreacji. Inne wypiękniały po pracach remontowych. Dziełem społecznym są też nowe zieleńce, tysiące drzew itp. Dzięki czynom społecznym powstał pawilon do nauki przyrody w Przedszkolu Nr 112, założono oświetlenie jarzeniowe w pracowniach Technikum dla Przodujących Robotników, wyremontowano salę gimnastyczną w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.

Sprawozdania

Młodzież ze Związku Młodzieży Socjalistycznej Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" pracowała przy adaptacji Lasku Dubieckiego na park. Kilkudziesięciu zasłużonych społeczników otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania.

Załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ufundowała sztandar dla Zakładowego Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, który został wręczony na uroczystej akademii z okazji rocznicy wyzwolenia miasta w sali Domu Drukarza. Członkowie Zakładowego Koła Związku Młodzieży Socjalistycznej zaciągnęli warty honorowe przed tablicą pamiątkową ku czci poległych w latach 1939 - 1945 tramwajarzy poznańskich.

Czwartek, 22 lutego W godzinach rannych do Białej Sali Prezydium Rady Narodowej m. Poznania przybyła liczna grupa uczestników szturmu na Cytadelę w 1945 r. Odbyło się tradycyjne spotkanie cytadelowców z członkami kierownictwa partyjnego oraz państwowego Poznania i Wielkopolski. Wzięli w nim udział: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Stanisław Kulesza, przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisław Cozaś, sekretarz Prezydium Wojewódzkiej Rady N a

Prof. dr Czesław Łuczak, laureat Nagrody N aukowej Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego dziękuje władzom za zaszczytne wyróżnienie (19 II 1973)

rodowej - Bogdan Gawroński i przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych Czesław Kończal. W uznaniu zasług, uchwałą Prezydium Rady Narodowej, pięćdziesięciu kombatantom wręczono Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Dwie osoby otrzymały Odznaki Honorowe "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" .

W siedzibie Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej odbyło się wręczenie pamiątkowych medali i dyplomów do zaszczytnych tytułów "Wielkopolan roku 1972". Na uroczystość przybyli przedstawiciele .władz wojewódzkich z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Jerzym Zasadą, przewodniczący prezydiów Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej m. Poznania - Tadeusz Grabski i Stanisław Cozaś.

W serdecznych słowach powitał obecnych przewodniczący Komisji Plebiscytowej Czesław Kończal, gratulując laureatom plebiscytu zdobytych tytułów i wysokiej oceny ich pracy przez szerokie rzesze społeczne. Czesław Kończai podkreślił, iż cele plebiscytu pozwalają nie tylko na ujawnienie ludzi o wysokich walorach obywatelskich, lecz także najbardziej godnych naśladowania czynów i postaw jednostek, zaangażowanych w budownictwie socjalizmu w naszym kraju. Czytelnicy, radiosłuchacze i telewidzowie odpowiedzieli na apel organizatorów -plebi

Biała Sala Prezydium Rady Narodowej (22 II 1973). Dekoracja Odznakami Honorowymi Miasta Poznania uczestników szturmu na Cytadelę w 1945 roku. Na zdjęciu: przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisław Cozaś dekoruje Bolesława Łojewskiego

« f e

Siedziba Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej (22 II 1973). U roczystość wręczenia medali i dyplomów laureatom plebiscytu na "popularnych Wielkopolan roku 1972". Na zdjęciu: przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu Franciszek Szczerbal (z lewej) i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada (z prawej) w rozmowie ze zdobywcą tytułu "Najpopularniejszego Wielkopolanina 1972 roku" Janem Baierem

Sprawozdania

scytu i nadesłali ogółem 25 480 głosów. N ajwiększą liczbę głosów (7999) uzyskał Jan Baier, dyrektor Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych Manieczki w pow. śremskim. Tym samym zdobył tytuł "N ajpopularniejszego Wielkopolanina roku 1972". Tytuły "Wielkopolan roku 1972" - w kolejności liczby otrzymanych głosów zdobyli: Alojzy A. Łuczak - dyrektor Państwowej Filharmonii w Poznaniu; Władysław Noszczak starszy sierżant Milicji Obywatelskiej w Gosławicach pow. Konin; Antonina Kawecka - solistka Państwowej Opery im.

Stanisława Moniuszki; Leon Chojnacki - inspektor szkolny Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kościanie; Czesław Krajewski spawacz w Wielkopolskim przedsiębiorstwie Przemysłu ziemniaczanego w Luboniu; prof. dr Gerard Labuda - historyk, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; Bronisław Lange konserwator linotypów w Poznańskich Zakładach Graficznych im. Marcina Kasprzaka; prof. dr Bogumił Krygowski geograf, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Bolesław Hadryan kierownik kina ruchomego w Krotoszynie. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie laureatom pamiątkowych medali i dyplomów. Zdobywca największej liczby głosów - Jan Baier, jako "N ajpopularniejszy Wielkopolanin" otrzymał dodatkowo kryształowy puchar. Laureatom plebiscytu złożył serdeczne gratulacje I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

"Od ponad tysiąca lat - powiedział Jerzy

Siedziba Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej (22 II 1973). U roczystość wręczenia medali i dyplomów laureatom plebiscytu na "popularnych Wielkopolan roku 1972". Na zdjęciu: Czesław Kończai przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych wręcza kryształowy puchar zdobywcy tytułu "N ajpopularniejszego Wielkopolanina 1972 roku" Janowi Baierowi. Po prawej: zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Bolesław Stachowiak

Zasada - wydaje Ziemia Wielkopolska wielu wspaniałych ludzi, których czyny stanowią wzorce godne naśladowania. I nie bez uzasadnionych przyczyn honorujemy te najpiękniejsze postawy w rocznicę wyzwolenia Poznania, a równocześnie w dniu Armii Radzieckiej, która nas oswobodziła - bilansujemy bowiem z tej okazji wszystkie nasze dokonania" .

W godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość składania wieńców przed Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli. Po odegraniu hymnów państwowych polskiego i radzieckiego, przy łoskocie werbli, delegacje złożyły wieńce od Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej, kierownictw wojewódzkich stronnictw politycznych, Rad Narodowych Poznania i województwa, Wojewódzkiej Komisji związków Zawodowych, Bojowników o Wolność i Demokrację, Wojska Polskiego, szkół oficerskich, organizacji młodzieżowych, zakładów pracy. Wieniec złożyła delegacja Konsulatu Generalnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz członkowie radzieckiej wycieczki z Uzbekistanu. Wieńce złożono także przed pomnikiem zamordowanych w 1944 r. członków kierownictwa podziemnego poznańskiej Polskiej Partii Robotniczej oraz w kwaterze cytadelowców.

O godz. 17.00 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczął się uroczysty kon

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podczas uroczystego koncertu z okazji 28 rocznicy Wyzwolenia Poznania (22 II 1973). Siedzą od lewej: Franciszek Szczerbal - przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Franciszek Nowak - członek egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Jan Pawlak - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, Stanisław Cozaś - przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Nikołaj K. Tałyzin - konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu z małżonką, Jerzy Zasada - I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Tadeusz Grabski przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Andrzej Porajski wygłasza referat w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (22 II 1973)

Sprawozdania

cert. Przybyli członkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Jerzym Zasadą, przedstawiciele stronnictw z wiceprezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - Tomaszem Malinowskim i sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeuszem Młyńczakiem, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu Franciszek Szczerbal, przewodniczący Prezydiów Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej Poznania Tadeusz Grabski i Stanisław Cozaś, przedstawiciele Wojska Polskiego z dowódcą garnizonu gen. bryg.

- pilotem Franciszkiem Kamińskim.

Obok weteranów ruchu rewolucyjnego i Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 zasiedli kombatanci drugiej wojny światowej, zasłużeni działacze społeczni i kulturalni, przedstawiciele licznych zakładów pracy. N a koncert przybyli serdecznie witani nowo kreowani "Wielkopolanie roku 1972". Obecni byli konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Nikołaj K. Tałyzin, przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Radzieckich z gen. lejtn. Aleksiejem Krawcowem oraz konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. Francis Antonia Usenik. Część oficjalną uroczystości rozpoczęło wykonanie hymnu państwowego. Przemówienie wygłosił szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego gen. bryg. Andrzej Poraj ski. Przypomniał on przebieg bohaterskich walk oddziałów Armii Radzieckiej i polskich ochotników o wyzwolenie Poznania, ostatni szturm na Cytadelę oraz ogrom poniesionych przy tym ofiar. "Składając hołd poległym i wyrażając wdzięczność Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich za wyzwolenie naszego kraju i pomoc w jego odbudowie, wspólnie z Krajem Rad - podkreślił Andrzej Porajski - obchodzimy pięćdziesiątą piątą rocznicę powstania Armii Radzieckiej - największej potęgi militarnej świata i strażniczki pokoju". Końcową część przemówienia gen. Poraj ski poświęcił osiągnięciom narodu polskiego w socjalistycznym budownictwie. Część nieoficjalną wypełnił bogaty program artystyczny, w którym wzięli udział artyści Opery Poznańskiej, Teatru Polskiego i Państwowego Przedsiębiorstwa Imprez Estradowych oraz Wielka Orkiestra Rozrywkowa i Chór Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Członkowie wojewódzkich władz partyjnych, stronnictw politycznych i władz państwowych, reprezentanci wszystkich środowisk, przybyli wieczorem do Garnizonowego Klubu O fi c e rski e g o.

Przybyła również delegacja Północnej Grupy Wojsk Radzieckich z gen. lejtn. Aleksiejem Krawcowem. Gości w imieniu dowódcy Wojsk Lotniczych powitał gen. bryg.-pilot Franciszek Kamiński. Następnie zostały odczytane rozkazy: ministra Obrony Narodowej o nadaniu srebrnych i brązowych Medali "Za zasługi dla obronności kraju" oraz dowódcy Wojsk Lotniczych o nadaniu Medali "Zasłużonych dla

Plac Adama Mickiewicza (22 II 1973). Oddziały gotowe do wymarszu na capstrzyk

..

Ig

Uroczysta odprawa wart na Rynku Starego Miasta (23 II 1973)

lotnictwa" oraz honorowych oficerskich kordzików. Medale i kordziki otrzymali przedstawiciele wszystkich środowisk społecznych Wielkopolski: działacze polityczni, przodujący robotnicy, rolnicy, technicy, reprezentanci świata nauki, kultury i sztuki.

W świetlicy Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" odbyła się uroczysta akademia zorganizowana przez zarząd koła Związku Bojowników o Wolność i Demokracją, w czasie której odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru organizacyjnego. przed obeliskiem zasłużonych dla Zakładów złożono wieniec. Otwarto wystawę Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

o godz. 18.30 z placu Mickiewicza wyruszył capstrzyk zorganizowany przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu, wojsko oraz organizacje młodzieżowe.

SI

Czoło pochodu, który przeszedł centralnymi ulicami miasta, stanowiła Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych. Za nią kroczyły poczty sztandarowe i kompania honorowa wojska. Pochodowi towarzyszyły także poczty sztandarowe organizacji społecznych i młodzieżowych.

Piątek, 23 lutego O godz. 12.00 na Rynek Staromiejski marszowym krokiem weszła kolumna oddziałów wartowniczych z reprezentacyjną orkiestrą Wojsk Lotniczych oraz pocztem sztandarowym i honorową kompanią Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Odbyła się uroczysta odprawa wart zakończona defiladą.

W siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Paderewskiego 1 otwarto ekspozycję ukazującą dawny i współ

Sprawozdania

czesny Poznań w fotografii. Wystawa zatytułowana "Poznań" była plonem konkursu i pierwszą z zaplanowanego cyklu, poświeconego tematom ściśle związanym z historią i współczesnym rozwojem stolicy Wielkopolski. W czasie otwarcia wystawy wręczone zostały nagrody za najlepsze fotogramy i zestawy prac. Grand Prix zdobył Maksymilian Myszkowski, złoty medal - Zbigniew Staszyszyn, srebrny Lechosław Judkowiak, a brązowy - Paweł Siczyński. Wyróżnienia otrzymali: Józef Myszkowski i Zbigniew Zielonacki.

Sobota, 24 lutego Dwudziestu dwóch młodych mieszkańców osiedli Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje", którzy ukończyli osiemnaście lat życia, w obecności rodziców oraz licznych mieszkańców N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" zostało pasowanych w auli Szkoły

Praca Stanisława Paczyńskiego (Kraków) - I Nagroda w kategorii szopek w konkursie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Spółdzielni Przemysłu Artystycznego "Cepelia" i Pałacu Kultury (26 II 1973)

Praca Jerzego Wesołowskiego (Poznań) - I Nagroda w Konkursie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Spółdzielni Przemysłu Artystycznego "Cepelia" i Pałacu Kultury (26 II 1973)

Podstawowej Nr 14 na pełnoprawnych obywateli. Po uroczystym złożeniu przyrzeczenia, otrzymali z rąk sekretarza Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej N owe Miasto Leokadii Skrobałowej dowody osobiste ze specjalną wkładką z wydrukowanym tekstem złożonego przyrzeczenia. W uroczystości wziął udział minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Jerzy Kusiak. Uroczystość uświetnił koncertem nowo powstały, pięćdziesięcioosobowy muzyczny zespół harcerski przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" grający na prostych instrumentach - melodykach.

Podczas uroczystej akademii z okazji rocznicy wyzwolenia miasta Koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację "Łączność" przy Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji otrzymało sztandar organizacyjny. Niedziela, 25 lutego Na plenarnym posiedzeniu Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej podsumowano działalność w roku 1972 i uchwalono plan na rok 1973. Uwzlędnia on m. in. dalszą rozbudowę Parku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli oraz dalszy rozwój organizacyjny Towarzystwa.

Fragment wystawy jubileuszowej z okazji pięćdziesięciolecia naszego kwartalnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego (20 II - 5 III 1973). Scenariusz Janusza Dembskiego

W roku 1972 w czynach społecznych przy budowie Parku uczestniczyło ponad 17 800 osób, wykonując prace wartości ponad dwóch milionów złotych. Prace były skupione na budowach Łąki Ludowej, Młodzieżowego Domu Kultury "Harcówka", w otoczeniu amfiteatru. W planie na rok 1973 przewidziano m. in.

budowę serpentyn wokół torów saneczkowych. Przygotowuje się założenia projektowe planetarium-obserwatorium i kawiarni przy rosarium. Wyróżniające się instytucje oraz aktywiści otrzymali Złote Odznaki Honorowe przyznane przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zbiorowe Złote Odznaki otrzymały: redakcje "Gazety poznańskiej", "Głosu Wielkopolskiego", Wyższa Oficerska Szkoła Służb Kwatermistrzowskich oraz Spółdzielnia "Reklamodruk" . Wiele osób wyróżniono pamiątkowymi medalami.

Do VII wiosennych biegów wokół Cytadeli, zorganizowanych przez Poznański Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki z okazji 28 rocznicy oswobodzenia Poznania, stanęło 61 sztafet, w tym 22 żeńskie.

Pierwsze miejsce zdobyła sztafeta Starego Miasta (12,26), na drugim miej scu znalazła się sztafeta Grunwaldu (12,43). Wśród mężczyzn wygrała sztafeta powiatu Poznań w czasie 22,18. Dalsze miejsca zajęły: Wilda (22,22), Stare Miasto (22,28), Jeżyce (22,41).

Poniedziałek, 28 lutego W godzinach popołudniowych w Pałacu Kultury nastąpiło otwarcie piątej już wystawy modeli. Organizatorami dorocznego konkursu byli: Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Spółdzielnia Przemysłu Artystycznego "Cepelia" i Pałac Kultury. Tym razem konkurs rozszerzono na modele architektoniczne zabytkowych budowli poznańskich (nie tylko Ratusza) oraz na wzory pamiątek i upominków poznańskich. Wpłynęły 23 prace od autorów z Poznania i Wielkopolski oraz Krakowa. Obok modeli Ratusza nadesłano miniatury budynków Biblioteki Raczyńskich, Wagi Miejskiej i Opery. Pierwszą nagrodę zdobył Jerzy Wesołowski, drugą Józef Neumann (obaj z Poznania), a trzecią Antoni Jakubowski (Buk). W kategorii szopek I miejsce przyznano Stanisławowi Paczyńskiemu z Krakowa.

Sprawozdania

& .

W sali kina "Olimpia" odbył się uroczysty koncert zorganizowany przez Dzielnicowy Komitet Frontu Jedności Narodu oraz Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald. Uczestniczyli członkowie kierownictwa partyjnego i państwowego dzielnicy z I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Romualdem Szpingierem oraz przedstawiciele grunwaldzkich zakładów pracy, mieszkańcy dzielnicy. W części oficjalnej podsumowano dorobek dzielnicy w dziedzinie czynów społecznych. Ich wartość w 1972 r. wyniosła 25 milionów zł.

Plansza tytułowa wystawy z okazji pięćdziesięciolecia naszego kwartalnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego (20 II - 5 III 1973)

Odznaczeniami państwowymi udekorowani zostali uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, uczestnicy szturm u na Cytadelę w 1945 r. oraz zasłużeni społecznicy, wielu weteranów Powstania otrzymało nominacje na stopnie oficerskie.

W koncercie-prezentacji dorobku wildeckich placówek oświatowych pn. ,,2ywot młodzika poczciwego", w sali Wielkiej Pałacu Kultury udział wzięło ok. pięciuset wykonawców. Ireneusz Soliński

WYDARZENIA W POZNANIU W 1973 ROKU

Częśćpierwsza

STYCZEŃ

4.1. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, minister Obrony N arodowej Wojciech Jaruzelski oraz minister Przemysłu Ciężkiego Włodzimierz Lejczak spotkali się z załogą Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Gościom towarzyszył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada.

Otwarcie wystawy autografów naj słynniej szych sportowców w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki. 5.1. Z okazji dwudziestopięciolecia istnienia Filharmonii Poznańskiej w Sali Białej Prezydium Rady Narodowej m. Poznania odbyło się spotkanie zespołu artystów i pracowników z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisławem Cozasiem, wiceministrem Kultury i Sztuki Aleksandrem Syczewskim.

Filharmonia udekorowana została przez Radę Państwa Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Zasłużeni artyści i działacze udekorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wieczorem odbył się uroczysty koncert symfoniczny orkiestry Filharmonii Poznańskiej w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyrygował Renard Czajkowski, solistką była pianistka Lidia Grychtołówna. Z okazji 54 rocznicy zdobycia przez żołnierzy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 lotniska w Ławicy odbyło się spotkanie seniorów-lotników z dowódcą Wojsk Lotniczych gen. bryg.-pilotem Henrykiem Michałowskim w klubie Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Poznańskim.

8.1. Koncert Chóru Żeńskiego "Pro Sinfonika" z Nowego Tomyśla i Grodziska pod dyrekcją Walerii Milczyńskiej, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

10.1. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada przekazał załodze Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" dyplom Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej i Rady Ministrów za wyniki produkcyjne i udział w akcji ,,20 miliardów" w 1972 r. Otwarcie wystaw: grafiki Macieja Modzelewskiego z Warszawy oraz malarstwa i rzeźby Wacława Twarowskiego w "Arsenale". 12.1. Na setnym "Koncercie Poznańskim" w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna pod batutą Renarda Czajkowskiego, solistką była Krystyna Szostek-Radkowa (mezzosopran). Wystąpił też Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod kierownictwem Stefana Stuligrosza. 20.1. Prapremiera polska sztuki Odona Horvatha Nieznajoma znad Sekwany na scenie Teatru Polskiego. Reżyseria - Tadeusz Minc, scenografia - Zbigniew Bednarowicz. W przedstawieniu premierowym wystąpili: Tadeusz Morawski (Albert), Janusz Greber (Srebrnik Policjant), Jacek Polaczek (Nicolo), Cecylia Putro (Irena), Jerzy Schejbal (Emil), Włodzimierz Kłopocki (Ernest), Rajmund Jakubowicz (Teodor), Ewa Wolf (Nieznajoma), Stanisław Owoc (Zegarmistrz). Jadwiga Żywczak (Dozorczyni), Krystyna Tkacz (Klara), Tomasz Grochoczyński (Student), Krystyna Bigelmajer (Małżonka inżyniera), Stefan Drewicz (Pan we fraku), Piotr Wypart (Lekarz), Marcin Talarczak (Komisarz), Józef Zembrzuski (Fotograf sądowy), Janina Ratajska (Matylda), Alina Horanin (Lilii), Helena Krauze (Lucylla).

23.1. Przybycie delegacji partyjno-związkowej z Charkowa z sekretarzem Charkowskiej Rady Związków Zawodowych Ilją Kandaurowem. 24.1. Koncert pianisty włoskiego Fausto Zadra w Sali Malinowej pałacu Działyńskich.

26.1. W Bibliotece Miejskiej im. Edwarda Raczyńskiego rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska sesja literacko-naukowa poświęcona problemom poezji dla dzieci. Solistom włoskim Fausto Zadra oraz Marie Luiss- Bastyns w auli Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza towarzyszyła Orkiestra Kameralna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Renarda Czajkowskiego. 28.1. W obradach XIII Miejskiego Zjazdu Delegatów Stronnictwa Demokratycznego uczestniczył wicemarszałek Sejmu Andrzej Benesz. Centralna akademia z okazji Dnia Pracownika Handlu z udziałem wicepremiera Kazimierza Olszewskiego, ministra Handlu Wewnętrznego i Usług Edwarda Sznajdra, sekre

Sprawozdania

tarza Centralnej Rady Związków Zawodowych Stanisława Lewandowskiego, przewodniczących Prezydiów: Rady Narodowej m. Poznania - Stanisława Cozasia oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej - Tadeusza Grabskiego odbyła się w Operze Poznańskiej.

LUTY

1.2. W "Domu Technika" rozpoczęła się trzydniowa konferencja naukowo-techniczna na temat analizy chemicznej w ogrodnictwie. 2.2. Do Poznania przybył I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek. W towarzystwie sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierza Barcikowskiego, I sekretarza Komitetu Wojewódzkego Jerzego Zasady oraz przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Tadeusza Grabskiego zwiedził szereg zakładów rolniczych w Wielkopolsce.

Koncert symfoniczny w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą czeskiego dyrygenta Gabriela Patocsa. Solistką była pianistka Regina Smendzianka.

Otwarcie wystawy publikacji wydawnictwa "Wiedza Powszechna" w Pałacu Kultury.

4.2. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęły się trzydniowe obrady I Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. 6.2. Otwarcie wystawy twórczości Jana Lenicy w . .Arsenale".

12.2. Otwarcie wystawy dzieł malarstwa i grafiki ze zbiorów Ewy Garzteckiej w ..Arsenale".

14.2. Wspólne posiedzenie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz prezydiów Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej m. Poznania na temat środków i metod realizacji planu społeczno-gospodarczego regionu wielkopolskiego. W posiedzeniu uczestniczyli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wicepremier Mieczysław J agielski oraz I zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Kazimierz Secomski. W pawilonie 38 Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto wystawę najnowszej aparatury elektronicznej i elektrycznej służącej do pomiarów, produkowanej w Czechosłowacji. Pierwszy z cyklu recitali fortepianowych poświęconych twórczości Beethovena, w wykonaniu radzieckiej pianistki Tatiany Nikołajewej, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

15.2. Przybycie delegacji Niemieckiej Partii Liberalno- Demokratycznej z Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Gerhardem Lindnerem, sekretarzem Centralnego Zarządu tej Partii.

Przybyła delegacja Demokratycznego Związku Kobiet Niemieckich z Cottbus (Niemiecka Republika Demokratyczna) z Annie Matiek, przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji. 16.2. Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle (Niemiecka Republika Demokratyczna) o współpracy i wymianie naukowej. Podpisali je rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr Benon Miśkiewicz i rektor Uniwersytetu w Halle prof. dr Eberhardt Poppe. 17.2. Otwarcie wystawy plakatu politycznego Włodzimierza Schmidta w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki. 18.2. Premiera Wieczoru baletowego w Operze Poznańskiej. Na spektakl złożyły się Les Biches Francisa Poulenca i Adagietto z V Symfonii Gustawa Mahlera. Choreografia Konrada Drzewieckiego, scenografia Władysława Wigury.

Koncert z cyklu "Auditorium Musicum" z udziałem Detleva Gravesmuehla z Niemieckiej Republiki Federalnej (skrzypce) i Andrzeja Tatarskiego (fortepian) w Sali Malinowej pałacu Działyńskich. 19.2. Uroczysta inauguracja Roku Nauki Polskiej w Wielkopolsce połączona z wręczeniem Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W uroczystości wzięli udział członkowie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności N arodu Franciszek Szczerbal, przedstawiciele rad narodowych miasta i województwa, konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin. Posiedzenie otworzył przewodniczący Kolegium Rektorów prof. dr Ryszard Domański.

Podczas uroczystości zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Bolesław Stachowiak oraz sekretarz Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

Józef Świtaj wręczyli Nagrody Miasta Poznania i Województwa poznańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, techniki i przemysłu, budownictwa i architektury oraz rolnictwa. W dziedzinie nauki nagrody indywidualne otrzymali: prof. dr Stefan Bialobok, doc.

dr hab. Florian Domka, prof. dr Czesław Łuczak, dr med. Zbigniew Nadolski, dr hab. Zdzisław N owak, prof. dr Zbigniew Zakrzewski, prof. dr hab. Jan Żak.

W dziedzinie techniki i przemysłu nagrodę zespołową otrzymały: zespół pracowników Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w składzie: inż. Telesfor Brzóstowicz, mgr inż. Jan Łącki, doc. dr inż. Kazimierz Mielec, mgr inż. Ferdynand Miller; zespół pracowników Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej i Zakładów Metalurgicznych "Pomet" w składzie: doc. dr hab. inż. Kazimierz Hess, mgr inż. Adam Baranowski, mgr inż. Jerzy Kilanowski, mgr inż. Czesław Stodulny, inż. Ireneusz Sokół z Politechniki Poznańskiej oraz mgr inż. Józef Piechota, mgr inż. Augustyn Łącki, mgr inż. Jerzy Stankiewicz z Zakładów Metalurgicznych "Pomet"; zespół pracowników Instytutu Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Centralnego Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Taboru Kolejowego w składzie: doc. dr Aleksander żuk, dr Jerzy Bogajewski, mgr Helena Hańczak, mgr Maria Wejchan-Judek, mgr inż. Jerzy Jęczalik, mgr inż. Jerzy Stępień, mgr Aleksandra Zaremba. W dziedzinie budownictwa i architektury nagrodę zespołową otrzymał zespół pracowników Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 w składzie: doc. inż. Kazimierz Marcolla, dr inż. Henryk Grzybowski, mgr inż. Zbigniew Szafrański, inż. Ireneusz Sokół z Politechniki Poznańskiej oraz budowniczy Władysław Radoń z Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2.

W dziedzinie rolnictwa nagrodę indywidualną otrzymał prof. dr Stanisław Jankowski, a nagrodę zespołową otrzymał zespół pracowników Instytutu Organizacji Gospodarstwa Leśnego Akademii Rolniczej w składzie: doc. dr hab. Mieczysław Podgórski, dr inż. Henryk Błaszyk, dr inż. Łucjan Sobański.

N agrodę młodych otrzymał dr med. Ludwik Malendowicz.

Otwarcie ekspozycji fotogramów Andrzeja Kupidury "Jego niebo i ziemia - szlakiem Kopernika" oraz wystawy książek i publikacji o tematyce kopernikowskiej w Pałacu Kultury.

Podpisanie umowy o patronacie Związku Młodzieży Socjalistycznej nad budową Planetarium-Obserwatorium na Cytadeli odbyło się w sali Tradycji Ruchu Młodzieżowego w Pałacu Kultury. Zespół studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej wystawił w auli uczelni operę Maurycego Ravela Dziecko i czary. Spektakl reżyserował Roman Kordziński, dyrygował Mieczysław Dondajewski. 20.2. XXVIII Sesja Rady Narodowej m. Poznania na temat programu rozwiązań komunikacyjnych do roku 1975 w mieście. Otwarcie wystawy obrazującej 50-letni dorobek "Kroniki Miasta Poznania" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego. 2l.2. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na temat polityki kadrowej z udziałem członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Franciszka Szlachcica. Obradom przewodniczył I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Jerzy Zasada. 22.2. Uroczysty koncert z okazji 28 rocznicy wyzwolenia Poznania odbył się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wzięli w nim udział I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Grabski, przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisław Cozaś. Obecni byli także konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin, konsul Stanów Zjednoczonych w Poznaniu Francis U senik. Delegacje organizacji politycznych i społecznych złożyły wieńce i kwiaty u stóp Pomnika Bohaterów na Cytadeli.

23.2. Uroczysta odprawa wart garnizonu poznańskiego odbyła się na Starym Rynku.

Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie przy ul. Podkomorskiej otrzymało imię Karola Libelta. 24.2. Premiera sztuki Eugene Ionesco Afacuett w Teatrze Nowym na scenie Domu Kultury Milicji Obywatelskiej. Reżyseria bułgarskiego reżysera Kiriłła Stojanowa, scenografia Teresy Darochy, muzykę opracował Ryszard Gardo. W przedstawieniu premierowym wystąpili: Krzysztof Ziembiński (Macbett), Sława Kwaśniewska (Lady Macbett), Marian Pogasz (Duncan), Sławomir Pietraszewski (Banco).

N a 101 Koncercie Poznańskim grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej,

17.3.

18.3.

21.3.

160 Sprawozdania

śpiewał Chór Chłopięcy, i Męski pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Solistami byli Aleksandra Gustowska (sopran), Barbara Figas (alt), Piotr Liszkowski (bas), Zofia Brencz- B udny (klawesyn), Andrzej Tatarski (organy).

27.2. W obradach XX sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej poświęconej problemom ochrony środowiska człowieka wziął udział minister Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska Jerzy Kusiak.

Przybycie delegacji Komunistycznej Partii Finlandii z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Oiva Lehto na czele.

MARZEC

2.3.

Podczas koncertu symfonicznego w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Renarda Czajkowskiego. Solistką była pianistka rumuńska Ilinca Dumitrescu.

Spotkanie b. działaczy Związku Walki Młodych i Związku Młodzieży Polskiej z członkami sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zj ednoczonej Partii Robotniczej. Premiera przedstawienia dla dzieci Bajka pana Bajki Jifi Streda w reżyserii Tomasza Stecewicza, scenografii Joanny Góreckiej w Teatrze Aktora i Lalki "Marcinek". Otwarcie wystawy rzeźby Anny Rodzińskiej-Iwińskiej w salonie Wystawowym pałacu Kultury. Rozpoczęły się gościnne występy czechosłowackiego Teatru Lalek "Drak" z Hradec Kralove, na scenie Teatru Aktora i Lalki "Marcinek". Przedstawiono Johannesa doktora Fausta w reżyserii Mateja Kopecky' ego.

Na plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego na stanowisko przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu powołano Kazimierza N owakowskiego . Otwarcie wystawy pL Grafika wiedeńskiej secesji w "Arsenale".

Dni Kultury Czechosłowackiej w Poznani'u rozpoczęto otwarciem wystawy "Zwycięski luty 1948" w Oficerskim Klubie Garnizonowym oraz ekspozycji "Wycinanki i collage" Kornelii N emeckovej w Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy.

N a 102 Koncercie Poznańskim w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Andrzeja Jakubowskiego, solistami byli klarneciści Oskar Michalik z Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Józef Hadula.

Przybycie delegacji egipskiego Ministerstwa Zdrowia z drem Abdel Mahmudem na czele.

Otwarcie wystawy rzeźby Anny Krzymańskiej w "Arsenale".

Zespół Symfoniczny Orkiestry Filmowej z Pragi czeskiej "Lyra N ova" koncertował w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch uczestniczył w spotkaniu posłów Okręgu Wyborczego Poznań.

Otwarcie wystawy "Kopernik - człowiek i dzieło" w Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. N a koncercie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą radzieckiej dyrygentki Weroniki Dudarowej. Solistą był pianista Andrzej Stefański. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług Edward Sznajder przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisław Cozaś spotkali się z młodymi pracownikami handlu poznańskiego w siedzibie Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Otwarcie XXXI Wiosennych Targów Krajowych z udziałem wicepremiera Kazimierza Olszewskiego, ministra Handlu Wewnętrznego i Usług Edwarda Sznajdra, ministra Przemysłu Lekkiego Tadeusza Kunickiego , ministra Przemysłu Spożywczego Skupu Emila Kołodzieja. Gościom towarzyszyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Grabski, przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisław Cozaś. Uroczystość wręczenia medali "Handlowego Znaku Jako ści" akcji prowadzonej przez redakcj ę "Głosu Wielkopolskiego", z udziałem wicepremiera Kazimierza Olszewskiego, ministra Handlu Wewnętrznego i U sług Edwarda Sznajdra przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisława Cozasia odbyła się w siedzibie Prezydium Rady Narodowej.

Z udziałem 399 delegatów rozpoczęła o brady XIII Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W pracach Konferencji

3.3.

4.3.

7.3.

9.3.

10.3.

13.3.

14.3.

16.3.

uczestniczył I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek.

22.3. Zakończenie obrad XIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przemówienie końcowe wygłosił I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek. N a Konferencji wybrano nowy skład Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na pierwszym plenarnym posiedzeniu wybrano Egzekutywę w składzie: I sekretarz - Jerzy Zasada, sekretarze: Bogdan Gawroński, Alfred Kowalski, Stanisław Kulesza, Władysław Śleboda, Jerzy Wojtecki oraz członkowie: Urszula Chojecka, Józef cichowlas, Stanisław Cozaś, Tadeusz Grabski, Czesław Kończal, Benon Miśkiewicz, Franciszek Nowak, Franciszek Szczerbal, Józef Scibisz, Bogdan Tynecki, Henryk Zaszkiewicz. I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek zwiedził Wiosenne Targi Krajowe w towarzystwie ministra Handlu Wewnętrznego i Usług Edwarda Sznajdra i I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady.

23.3. Na koncercie symfonicznym w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Tadeusza Strugały. Solistą był skrzypek radziecki Igor Chaczbabian. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada dokonał w Pałacu Kultury otwarcia wystawy fotograficznej "ZSRR - kraj i ludzie" poświęconej pięćdziesięcioleciu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obecni byli przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Grabski i konsul generalny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Nikołaj Tałyzin.

24.3. Premiera sztuki Bertolda Brechta Dobry człowiek Z Seczuanu w Teatrze Polskim. Reżyseria - Romana Kordzińskiego, scenografia - Zbigniewa Bednarowieza, kierownictwo muzyczne - Ryszard- Gardo. W przedstawieniu premierowym wystąpili: Włodzimierz Kłopocki (Wang), Piotr Wypart, Jerzy Schejbal, Janusz Greber (Bogowie), Kazimiera Nogajówna (Szen Te - Szui Ta), Jacek Polaczek (Jang Sun), Danuta Wiłowicz (Pani Jang), Stefan Czyżewski (Szu Fu), Cecylia Putro (Mi Tsu), Jadwiga Żywczak (Szin), Tadeusz Morawski (Mężczyzna), Rajmund Jakubowicz (Policjant), Helena Krauze (Niewiasta), Janusz Rewiński (Bezrobotny), Stanisław Owoc (Lin To), Tomasz Grochoczyński (Bratanek), Krystyna Tkacz (Szwagierka), Krystyna Bigelmajer (Stara prostytutka), Stefan Drewicz (Dziadek), Ewa Wolf (Siostrzenica), Marzena Trybała (Dziewczyna z dzieckiem), Alina Horanin (żona sprzedawcy dywanów), Józef Zembrzuski (Sprzedawca dywanów). 24.3. Inauguracja II Międzynarodowej Wiosny Estradowej w Pałacu Kultury. Na pierwszym koncercie' wystąpił zespół z Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ,.Lajne". 25.3. Premiera opery komicznej Kopciuszek Gioacchimo Rossiniego w Operze Poznańskiej.

Reżyserował - Sławomir Żerdzicki, scenografia - Mariana Iwanowicza, choreografia - Władysława Milona, kierownictwo muzyczne - Mieczysława Dondajewskiego. W przedstawieniu premierowym wystąpili: Aleksander Burandt (Don Ramiro), Jan Czekay (Dandini), Henryk Łukaszek (Don Magnifico), Jadwiga Myszkowska (Clorinda), Stefania Benk (Tisbe), Barbara Zagórzanka (Angelina - Kopciuszek), Andrzej Kizewetter (Alidoro).

27.3. W związku z Międzynarodowym Dniem Teatru w Sali Białej Prezydium Rady Narodowej m. Poznania odbyło się spotkanie z artystami scen poznańskich, na którym przewodniczący Prezydium Stanisław Cozaś udekorował zasłużonych aktorów Odznakami Honorowymi Miasta Poznania. 29.3. Inauguracja XIII "Poznańskiej Wiosny Muzycznej" w auli Uniwersytetu m. Adama Mickiewicza. Grała orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod batutą Renarda Czajkowskiego, śpiewał chór Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. W programie: prawykonanie publiczne oratorium Tadeusza Szeligowskiego Odys plączący oraz prawykonanie Concerto grosso Witolda Rudzińskiego. 31.3. W Sali Białej siedziby Prezydium Rady Narodowej m. Poznania odbyła się uroczystość udekorowania Odznakami Honorowymi Miasta Poznania wybitnych twórców, zasłużonych dla rozwoju muzyki w Wielkopolsce: Witolda Lutosławskiego, Tadeusza Bairda i Stefana Sledzińskiego.

Zebrała: Anna Zabielska

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.07/09 R.41 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry