PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW WOJEWÓDZKICH TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ (1948 - 1970)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.01/03 R.41 Nr1

Czas czytania: ok. 35 min.

Józef Górski 1946 - 1948

Włodzimierz Migań 1948 - 1949 1950 - 1955

Mariain Adamowicz 1949 - 1950

Józef Pieprzyk 1955 - 1967

Jerzy Kusiak 1967 - 1970

Tadeusz Kwaśniewski o d 1970

Uczestniczyło w nim stu czterdziestu delegatów, którzy reprezentowali 35 000 członków, skupionych w 239 kołach (Tabela 1). Po sprawozdaniu zarządu i dyskusji wybrano nowe władze wojewódzkie, na czele których stanął wicewojewoda Włodzimierz Migoń. W tym samym roku zorganizowano w Polsce Miesiąc Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Program przewidywał wciągnięcie do obchodów różnych organizacji społeczno-politycznych. Powołano Komitet "Miesiąca", który rzucił hasło: "W każdej organizacji, w każdej fabryce, w każdej szkole - koło TPPR". Przy zarządzie wojewódzkim powołano cztery następujące komisje problemowe: o r g a n iz a c y j n ą pod kierunkiem Stanisława Sroki, k u l t u r a l n o - o Ś w i a t o w a pod kierunkiem prof. dra Bolesława Kuryłowicza, f i n a n s o w o - g o s p o d a r c z ą pod kierunkiem Dominika N osiadka oraz p e d a g o g i c z n ą , na czele której stanął inż. Teofil Gutowski. Efekty "Miesiąca" oceniono m. in. na IV Zjeździe Wojewódzkim (12 VI 1949) w auli Uniwersytetu Poznańskiego. Brało w nim udział 432 delegatów i zaproszeni goście. W wyniku ożywionej dyskusji Zjazd podjął uchwały w sprawie umasowienia Towarzystwa. W Uchwale czytamy m. in.: " 1. Zebrani na konferencji przedstawiciele zarządów powiatowych uchwalają wzmóc swój wysiłek w pracy kulturalno-oświatowej i organizacyjnej, zacieśniając łączność z organizacjami społecznymi i wszystkimi instytucjami; 2. Przystąpić natychmiast do współzawodnictwa między oddziałami powiatowymi i kołami oraz do uaktywniania komisji; 3. Wzmóc aktywność w zjednywaniu prenumeratorów prasy Towarzystwa i prasy radzieckiej; 4. N awiązywać współpracę z wszystkimi świetlicami". Na czele nowego zarządu wojewódzkiego stanął wicewojewoda Marian Adamowicz. W całym kraju oddziały Towarzystwa przystąpiły do współzawodnictwa. Oddział poznański został wezwany do rywalizacji przez oddział w Bydgoszczy. Wezwanie przyjęto na konferencji wojewódzkiej (27 VIII 1949). W celu usprawnienia pracy, rozbudowano m. in. sekretariat zarządu wojewódzkiego oraz powołano sekretariaty w powiatach, przy czym tylko jedenaście oddziałów powiatowych prowadziło samodzielną, samowystarczalną gospodarkę. Większość biur powiatowych nie była w stanie utrzymać się ze składek, co później spowodowało objęcie wszystkich pracowników etatowych budżetem centralnym. W marcu 1950 r. Marian Adamowicz przeniesiony został do Warszawy, a obowiązki przewodniczącego przejął wiceprzewodniczący Czesław Passon. Pod jego kierunkiem odbyły się przygotowania do V Zjazdu Wojewódzkiego, który odbył się w dniu 2 lipca 1950 r. w auli Uniwersytetu Poznańskiego. Wzięło w nim udział czterystu czterdziestu jeden delegatów oraz ponad stu siedemdziesięciu zaproszonych gości. Przemówienie powitalne wygłosił m. in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Feliks Baranowski. W związku z wyodrębnieniem województwa zielonogórskiego, na Zjeździe dokonano wyboru dwóch zarządów wojewódzkich: dla zielonogórskiego i poznańskiego. Na czele zarządu wojewódzkiego w Poznaniu stanął przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Włodzimierz Migoń 6. Kolejny VI Zjazd Wojewódzki odbył się w dniu 2 marca 1952 r.

· Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego w Zielonej Górze został przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Bady Narodowej, Jan Musiał.

Tadeusz

Bartkowiak

Tabela 1

STAN ORGANIZACYJNY WWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ W WIELKOPOLSCE W LATACH 1948 - 1955

Liczba Lp. Data członków szkół 1 1 V 1948 35 000 239 2 1 III 1949 104 422 1219 3 31 V1949 124 658 1661 4 1 VI 1949 131 106 1629 5 10 V1950 263 733 3336 6 2 III 1952 311 187 5251 7 5 VI 1955 387 415 6946

We współzawodnictwie międzywojewódzkim oddział poznański wysunął się w tym okresie na drugie miejsce w kraju. Przystąpiono energicznie do realizacji hasła rzuconego przez III Krajowy Zjazd: "W każdej gromadzie koło TPPR", osiągając w latach 1952 -1953 liczbę 2554 kół w gromadach całego województwa. Występujące od 1948 r. tendencje do umasowienia Towarzystwa przerodziły się w kierunek zmierzający do przekształcenia Towarzystwa w organizację powszechną. Dokonano zmian w sposobie zbierania składek członkowskich (raz na miesiąc) oraz przystąpiono do szerokiej akcji wśród młodzieży szkolnej. W dniach od 20 czerwca do 20 lipca 1953 r. zorganizowano w Wielkopolsce "Miesiąc umasowienia Towarzystwa Przyj aźni Polsko - Radzieckiej" . J ak wynika z referat u przedstawionego na plenarnym posiedzeniu zarządu wojewódzkiego, poświęconym działalności organizacji (17 VI 1953), VI Krajowy Zjazd postawił zarządowi wojewódzkiemu postulat zwerbowania 900 000 członków. W związku z tym całą pracę zarządu nastawiono na werbowanie nowych członków, szczególnie na wsi. W dniu 10 października 1953 r. w powiecie wągrowieckim odbyła się uroczystość wręczenia półmilionowej legitymacji członkowskiej. Dokumentacja nie potwierdza, czy "plan umasowienia" został wykonany. Do najlepiej pracujących zarządów powiatowych w tym okresie zaliczano zarządy w Jarocinie, Nowym Tomyślu, Ostrowie, Rawiczu i Wągrowcu. VII Zjazd Wojewódzki obradował w dniu 5 czerwca 1955 r. Brało w nim udział 283 delegatów oraz wielu gości, m. in. sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wincenty Krasko i konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Borys Zybin. Po referacie sprawozdawczym i dyskusji Zjazd wybrał nowy zarząd' wojewódzki, liczący 37 osób. Na czele stanął przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Józef Pieprzyk. Zjazd uchwalił szereg rezolucji w sprawie dalszego umasowienia Towarzystwa. Tendencja taka znamionowała działalność Towarzystwa do połowy 1955 r. Według sprawozdania zarządu wojewódzkiego za rok 1955 w Wielkopolsce zorganizowano ponad sześćset kursów języka rosyjskiego i 22 000 odczytów, m. in. cykl odczytów związanych z rocznicą podpisania Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, 3500 wieczornic, 1500 różnego rodzaju konkursów, 2200 wystaw itp. Zorganizowano Miesiąc Pogłębiania Przyjaźni Polsko- Radzieckiej i Dni Kultury Białoruskiej.

V Zjazd Krajowy Towarzystwa w oparciu o uchwały II i III Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dokonał zasadniczych zmian w kierunkach pracy i strukturze organizacyjnej Towarzystwa. W miejsce samodzielnych kół działających w fabrykach, instytucjach i gromadach zalecono powołać tzw. komisje międzyorganizacyjne. Miały one składać się z przedstawicieli różnych organizacji społecznych i politycznych danego środowiska. Samodzielne koła miały pozostać tylko w szkołach. Zmiany te były wyrazem dążenia do likwidacji nadmiernie rozbudowanego apartu organizacyjnego i przestawienia działalności Towarzystwa na tory pracy społecznej. W tym celu zarząd wojewódzki powołał dziewięcioosobową Wojewódzką Komisję Likwidacyjną, której przewodniczył Ignacy Rataj. Przeprowadziła ona zalecenia Zarządu Głównego do dnia 31 grudnia 1955 r.

W 1956 r. Towarzystwo, podobnie jak inne organizacje społeczno-polityczne przeżywało pewien kryzys organizacyjny. Pociągnęło to za sobą spadek autorytetu i wpływów. Znalazło to m. in. wyraz w zmniejszającej się liczbie członków. W sprawozdaniu dla Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej problemy te przedstawiono w następujący sposób: "W poprzednim okresie widziano i oceniano rozwój Towarzystwa na podstawie ilości rozprowadzonych legitymacji członkowskich. W tym pozornym rozkwicie Towarzystwa następowało faktyczne odrywanie się aktywu TPPR od reszty społeczeństwa, czego wielu aktywistów nie dostrzegało" . W uzupełnieniu tego w materiałach zarządu wojewódzkiego na VIII Zjazd Wojewódzki dodano, iż w końcu 1956 r. działalność Towarzystwa "ograniczała się do skupienia najbardziej ofiarnych aktywistów wokół Zarządu Wojewódzkiego"7. Organizacja nie straciła jednak swego autorytetu. W dalszym ciągu organizowano w szkołach wieczory przyjaźni, konkursy na gazetki ścienne o tematyce radzieckiej oraz quizy na temat znajomości Kraju Rad. Zwrócono większą uwagę na historyczne tradycje przyjaźni narodu polskiego i narodów Związku Radzieckiego a także na braterstwo żołnierza polskiego i radzieckiego, ugruntowane wspólną walką z hitleryzmem w okresie II wojny światowej.

DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 1957 - 1970

Uchwała Zarządu Głównego z dnia 20 grudnia 1957 r. sprecyzowała zadania Towarzystwa w oparciu o deklarację polsko-radziecką z dnia 18 listopada 1956 r. Przewidywała ona m. in. rozwinięcie szerokiej pracy polityczno-wyjaśniającej. Wykorzystano w tym celu organizowane Dni Leninowskie, Dekadę Kul tury Litewskiej, wizyty radzieckich żołnierzy i partyzantów oraz różnych delegacji oficjalnych. W roku 1957 obchodzono uroczystości 40 rocznicy Rewolucji Październikowej oraz dni Pogłębiania Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. W następnym - 1958 r. reaktywowano koła, pozostawiając im szeroką swobodę wyboru form pracy. Oceny działalności Towarzystwa w Wielkopolsce w latach 1956 -1959 dokonał obradujący w dniu 16 grudnia 1959 r. VIII Zjazd Wojewódzki. Stwierdził on, że Towarzystwo okrzepło organizacyjnie i politycznie, dowodem czego była systematyczna działalność wszystkich zarządów powiatowych i miejskich. Zarejestrowano 2000 kół w zakładach pracy i instytucjach oraz 1000 Szkolnych Kół Przyjaźni, które

* Oceny sytuacji dokonał także Zaarząd Główny w uchwale z dnia 20 grudnia 1957 r. Czytamy w niej m. in.: "Rok 1957 byl okresem wielkiej próby dla naszej organizacji. W toku ogólnonarodowej dyskusji, toczącej się w naszym kraju po XX Zjeździe KPZR, dokonaliśmy krytycznej oceny dotychczasowej pracy TPPR, szukając nowych dróg l więzi ze społeczeństwem". zolucji Zjazdu stwierdzono: "Zjazd stwierdza, że w ciągu ostatnich czterech lat [..'.] w Wielkopolsce Towarzystwo osiągnęło poważne rezultaty, wniosło poważny wkład do wzbogacenia w szeregach naszego społeczeństwa wiedzy o ZSRR, do umocnienia uczuć przyjaźni do Kraju Rad. Wokół Towarzystwa skupił się aktyw społeczno - kulturalny, rekru tuj ący się z różnych grup i środowisk. Zacieśniła się współpraca z wieloma masowymi organizacjami". Zjazd wybrał nowy, liczący pięćdziesiąt pięć osób Zarząd Wojewódz3.6.60. -.--lQ-. - ki, a przewodniczącym został ponownie ISSmi M KM ;;a u» Józef Pieprzyk.

W oparciu o wnioski z pracy w latach 1948 -1955 Towarzystwo powróciło do działalności głównie o charakterze społecznym. Cel pracy nie uległ zmianie, zmieniły się natomiast metody pracy i środki oddziaływania propagandowego. Lata 1960 - 1970 to nowy, bardzo owocny i pełen inicjatyw okres działalności zarządu wojewódzkiego Towarzystwa. Powołano komisje: młodzieżowo-propagandową; wiejską; kultury; języka rosyjskiego; lektorską; akademicką i absolwentów uczelni radzieckich, natomiast w 1991 r. komisje: zdrowia; nauki; techniki. Ich celem było inspirowanie i inicjowanie w różnych środowiskach popularyzacji wiedzy o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich poprzez konferencje specjalistyczne, seminaria, wieczory dyskusyjne. Organizowano Dni Techniki Radzieckiej; Oświaty; Rolnictwa i Kultury. Bardzo poważnej zmianie uległa struktura organizacyjna Towarzystwa. W maju 1961 r. zredukowano liczbę pracowników etatowych Zarządu Wojewódzkiego z dwudziestu pięciu do dwunastu. Obok kół zrzeszających członków indywidualnych nastawiono się również na upowszechnienie tzw. członkostwa zbiorowego. Poważną rolę w pracy propagandowo-informacyjnej Zarządu Wojewódzkiego zaczął odgrywać Klub Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej, otwarty przy ul. Ratajczaka. Utrzymuje on ścisłą współpracę z przedstawicielami środowisk naukowych i twórczych. Przy ich pomocy organizuje się seminaria, odczyty, konkursy i spotkania. Przy klubie działają: Młodzieżowy Klub Przyjaźni, Klub Konwersacji i organizowano są kursy języka rosyjskiego. Prowadzone są systematyczne projekcje filmów radzieckich oraz spotkania z przebywającymi w Poznaniu członkami różnych delegacji radzieckich. Przy klubie działa Młodzieżowy Klub Sympatyków Filmu Radzieckiego, którego działalność stanowi uzupełnienie referatów i prelekcji o tematyce filmowej.

Tadeusz

ELKI KONKURS

A * « A W «c » ! » M a»

< ffi. «M£2K lVU\1 w

* MBLWBH matt «tte»ms wawu

Fotokopia ausza zapowiadającego konkurs pod hasłem "Czy znasz technikę radziecką" w dniu 3 czerwca 196) r., zorganizowany przez Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsfco- Radzieołdej przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego

Bartkowiak

Polsko- Radzieckiej

Wśród imprez masowych organizowanych przez Towarzystwo znaczną popularnością cieszą się poświęcone piosence radzieckiej. Każdego roku przeprowadza się eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorów Wykonawców Piosenki Radzieckiej. W roku 1963 w eliminacjach wojewódzkich wzięło udział ponad 5000 wykonawców. W dniu 15 grudnia 1963 r. w auli Wyższej Szkoły Ekonomicznej obradował kolejny, IX Zjazd Wojewódzki s. w podjętej przez Zjazd rezolucji czytamy m. in.: "Duże osiągnięcia można zanotować w pracy z młodzieżą szkolną. Rozszerzył się zakres działalności Klubu TPPR. Nawiązano ściślejszą współpracę z świetlicami, klubami, Powiatowymi Domami Kultury i innymi placówkami kulturalnymi". W wytycznych na następną kadencj ę stwierdzono natomiast: "W celu zabezpieczenia realizacji powyższych zadań należy: umocnić organizacyjnie i rozwijać pracę kół, członków i Szkolnych Kół Przyjaciół Związku Radzieckiego". Wybrano nowy Zarząd Wojewódzki, na czele którego stanął ponownie Józef Pieprzyk. J ak z tego wynika, zarząd wojewódzki zwrócił szczególną uwagę na nowe zjawiska w działalności Towarzystwa, a zwłaszcza na rolę członków zbiorowych, koordynację poczynań różnych organizacji i instytucji w popularyzowaniu osiągnięć Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i działania na rzecz umacniania przyjaźni polsko-radzieckiej. Towarzystwo rozwijało coraz szerszą i bardziej wszechstronną działalność polityczno-wychowawczą, poważnie wzbogaciło treść i argumentację swej pracy propagandowej oraz rozszerzyło zasięg oddziaływania. Pracy tej sprzyjał uchwalony na IV Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (15 - 20 VI 1964) program budownictwa socjalistycznego w naszym kraju. Oiganizowano uroczystości z okazji Dni Leninowskich, rocznic Rewolucji Październikowej, powstania Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej. Odbywały się spotkania z pisarzami. Każdego roku organizowano "rajdy przyjaźni", m. in. "Siadami walk płk. Paszkowa" (Wągrowiec). Szczególną popularnością cieszył się w 1965 r. XIV Ogólnopolski Rajd Przyjaźni w Lesznie oraz XV Rajd w 1966 r. na Ziemi Wolsztyńskiej. Od 1964 r. odbywają się w październiku i listopadzie dni kultury i literatury

Gazetka ścienna Związku Młodzieży Socjalistycznej w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" poświęcona 45 rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1962)

« Pierwotnie w materiałach zjazdowych podano mylnie, Iż jest to VII Zjazd.

Tadeusz

Bartkowiak

Tabela 2

ODCZYTY I SEMINARIA ZORGANIZOWANE W WIELKOPOLSCE WLATACH 1964 - 1966

Rok Środowisko: Razem młodzieży robotnicze wiejskie 1964 380 420 345 1145 1965 415 480 375 1270 1966 421 450 380 1251 Razem: 1216 1350 1100 3666

radzieckiej, a w ich ramach seminaria na temat form i metod propagandy literatury radzieckiej, prelekcje oraz wieczory poezji radzieckiej (Tabela 2). Jedną z poważniejszych akcji organizowanych corocznie są "Dni filmu radzieckiego", podczas których ok. 300 000 widzów (rocznie) ogląda dzieła kinematografii radzieckiej. Zarząd Wojewódzki wspólnie z Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego zorganizował w 1964 r. konkurs dla młodzieży szkół ogólnokształcących nt. "Co wiesz o filmie radzieckim". Wzięło w nim udział ok. 200 000 uczestników.

W 1965 r. zorganizowano ponadto pięć konkursów młodzieżowych na temat znajomości kinematografii radzieckiej (Tabela 3). Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego zorganizowani' został w Poznaniu I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Teatrów Poezji Radzieckiej. Głównym celem festiwalu było zainteresowanie amatorskich zespołów klasyczną i współczesną poezją radziecką. Również dwa następne festiwale odbyły się w Poznaniu 9 . W dniu 16 marca 1967 r. w Klubie Oficerskim przy ul. Niezłomnych odbył się X Zjazd Wojewódzki, który wytyczył kierunki pracy organizacji na lata 1967 -1969.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak. Główną treść działalności ideowo-wychowawczej i politycznej Towarzystwa stanowiły w tym okresie problemy wynikające z realizacji uchwał Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i IX Zjazdu Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej . Na ten okres przypadały: 50 rocznica Rewolucji Październikowej, 50-lecie niepodległości Polski, 50-lecie Powstania Armii Radzieckiej i Leninowskiego Komsomołu, 25-1ecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz trwały przygotowania do 100 rocznicy urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina. Obchody rocznicy Rewolucji Październikowej stały się okazją do zamanifestowania przyjaźni polsko-radzieckiej oraz do podkreślenia znaczenia Rewolucji dla narodu polskiego. Zarząd Wojewódzki organizował spotkania z naukowcami radzieckimi, z przedstawicielami Domu Kultury Radzieckiej, pisarzami i poetami. Ponadto odbyło się sto pięćdziesiąt spotkań z przedstawicielami konsulatu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, z przedstawicielami Armii Radzieckiej oraz weteranami II wojny światowej (1939 - 1945). XI Zjazd Wojewódzki obradował w dniu 18 stycznia 1970 r. w auli Studium Nauczycielskiego Nr l. W uchwale Zjazdu czytamy m. in.: "XI Wojewódzki Zjazd

» Drugi festiwal odbył się w roku 1%5, trzeci w roku 1%7.

PrzYjaźni

Polsko- Radzieckiej

Tabela 3

STAN I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO WWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ (na dzień 31 XII 1964 r.)

Liczba: Jednostka Szkolnych Kursów członków Kół języka imprez organizacyjna kół zbioro- Przyj a - rosyj - odczytów artystyczwych ciół skiego nych Zarząd Wojewódzki 1777 748 1466 136 1180 3433 wtym Zarząd Grodzki w Poznaniu 360 240 123 45 190 1058

Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbywa się w okresie 100 rocznicy urodzin W. I. Lenina, rocznicy uroczyście obchodzonej nie tylko przez społeczeństwo polskie, lecz także przez cały postępowy świat [...] Dla nas, członków Towarzystwa, stanowi to okazję do podsumowania dorobku minionych lat, a jednocześnie sprzyja wzmożeniu i rozszerzeniu zasięgu oddziaływania naszej organizacji na szerokie kręgi społeczeństwa". W oparciu o sprawozdania zarządów powiatowych, dyskusję przedzjazdową i sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego, XI Wojewódzki Zjazd stwierdził, iż nastąpił dalszy wzrost wielkopolskiej organizacji Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, która jest obecnie najliczniejsza w kraju. Na Zjeździe dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym liczącego 55 osób zarządu został Tadeusz Kwaśniewski. Główne kierunki działalności Towarzystwa w Wielkopolsce w 1970 r. wynikały ze wskazań VIII Zjazdu Krajowego. Dla celów przeprowadzenia szerokiej akcji odczytowej, popularyzującej osiągnięcia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w dziedzinie nauki, techniki, gospodarki, oświaty i kultury powołano własne zespoły lektorskie. Wygłaszano prelekcje w kluczowych zakładach pracy oraz w szkołach i w środowiskach akademickich. Wielokierunkowo była prowadzona działalność kulturalno-oświatowa, polegająca głównie na ścisłym współdziałaniu z szerokim frontem ruchu kulturalnego. W porozumieniu z Biurem Wystaw Artystycznych zorganizowano m. in. wystawy książki, grafiki plakatu - poświęconego setnej rocznicy urodzin Lenina. Obchody setnej rocznicy urodzin Lenina zmobilizowały cały aktyw Towarzystwa do wzmożonej pracy ideowo-politycznej i propagandowej. Województwo poznańskie gościło Zespół Pieśni i Tańca Północnej Grupy Wojsk Radzieckich. Odbyły się wycieczki do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zloty turystów, zloty szkolnych kół Towarzystwa Przyj aźni Polsko - Radzieckiej i tp. Zarząd Woj ewódzki uczestniczył (na prawach współorganizatora) w IX Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Radzieckiej, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Szkolnych Kół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Leninie, w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego dla młodzieży szkolnej i innych. Więcej uwagi poświęcono działalności komisji, szczególnie komisji wiejskiej. Z racji rosnącej liczby kół Towarzystwa w dużych zakładach pracy, w niektórych powiatach oraz przy zarządzie wojewódzkim powołano (1969) komisję robotniczą,

Tadeusz

Bartkowiak

Finał konkursu techni - ki radzieckiej w kolejnictwie zorganizowany w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Na konkursowe pytania odpowiada pracownica Zakładów Krystyna Deska. Konkurs prowadzi Franciszek Bombała. W głębi [przewodniczący jury Edmund Gburek (22 X 1%7)która zajęła się koordynacją działalności Towarzystwa wśród klasy robotniczej. W maju 1970 r. powołano także Komisję Organizacyjną dla Poznania i województwa. W latach 1966 - 1970 nastąpił poważny wzrost organizacyjny Towarzystwa. Liczba kół wzrosła z 3868 (na dzień 31 XII 1966) do 4585 na koniec 1970 r. Od połowy 1970 r. zarząd woj ewódzki położył również nacisk na wzrost liczby członków indywidualnych Towarzystwa, co w poważnej mierze usprawniło działalność tej masowej organizacji społecznej.

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU MIEJSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ W LATACH 1945-1970

Bezpośrednio po powołaniu Tymczasowego Zarządu Grodzkiego Towarzystwa (23 V 1946) przystąpiono głównie do działalności w środowiskach robotniczych i inteligenckich. Do połowy 1947 r. w Poznaniu zorganizowano dwadzieścia jeden "Kół

.. .. ro?SA, A..ir AL

Stanisław Sroka 1948 - 1949

Zygmunt Wolniewicz 1950 - 1952

_._._I____ I__.III_._.__._. .___ ._ __ _._.

____.III__I..I_._._.._.I__._I_._.... I_ Władysław Szymczak 1949 - 19S0

Edmund Skrzyp czak 1952 - 1957 1957 - 1959

Czesław Adamski 1959 - 1966

Henryik Biniaś 1966 - 1969

Aleksander Anho1cer od 1969 I

Przyjaźni". Zrzeszały one ok. 5000 członków. Zarząd grodzki rejestrował równIe z 12 000 tzw. członków masowego zespolenialo. W dniu 3 czerwca 1947 r. odbyła się Grodzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Przewodniczącym zarządu grodzkiego wybrano Kazimierza Nowosielskiego li. Podjęto szeroką akcję odczytową, nauczania języka rosyjskiego, organizowano występy radzieckich zespołów artystycznych i spotkania z delegacjami radzieckimi. Zarządowi Międzynarodowych Targów Poznańskich udzielono pomocy przy organizowaniu stoiska dla Księgarni" Współpraca". I Zjazd Grodzki Towarzystwa odbył się w dniu 24 marca 1948 r. w auli Akademii Handlowej. Jego uczestnicy reprezentowali ok. stu "Kół Przyjaźni", organizacje społeczne i polityczne oraz instytucj e kulturalne. Podczas Zjazdu, który ujawnił, jak duży jest potencjał pracy aktywu społecznego Towarzystwa, zademonstrowano pokaźny dorobek w dziedzinie szerzenia wiedzy o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz idei rozwijania przyjaźni polsko-radzieckiej. Ujawniły się też pewne słabości i braki, które zwykle towarzyszą szybkiemu procesowi oddolnego rozwoju organizacji społecznej. N a czele zarządu stanął prezydent m. Poznania Stanisław Sroka. Poważną rolę w popularyzacji idei prZYJaznl i wiedzy o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz o współpracy polsko-radzieckiej odegrała także gazeta "Wolność". Stanowiła ona niezwykle cenny materiał pomocniczy w pracy aktywu i ogniw Towarzystwa. W dniu 15 maja 1949 r. w auli Uniwersytetu Poznańskiego odbył się II Zjazd Grodzki z udziałem ok. czterystu delegatów i ok. stu zaproszonych gości. Na Zjeździe przedstawiono poważny dorobek Towarzystwa. Uchwała zjazdowa dała wyraz dążeniu do jeszcze szerszego rozwoju działalności programowej i organizacyjnej, wyl-orzystania środków masowego oddziaływania oraz współpracy z innymi organizacjami w celu popularyzowania wiedzy o Związku Socjalistycznych Republik Rad: ieckich i umacniania przyjaźni polsko-radzieckiej.

Podgumowano również pierwszy etap pracy oddziału miejskiego Towarzystwa.

Skrystalizował się jego charakter jako organizacji ogólnospołecznej, ponadpartyjnej i głęboko patriotycznej. Według stanu na dzień 15 maja 1949 r. Towarzystwo skupiało w swych szeregach 57 723 członków, zrzeszonych w 253 kołach. Po Zjeździe przy zarządzie grodzkim powołano poradnię dla aktywu, z bogatym zestawem prasy oraz nowościami wydawniczymi. Organizowano odczyty, spotkania, koncerty muzyki radzieckiej, wyświetlano filmy i prowadzono kursy języka rosyjskiego. W kołach stopniowo zaczęto wykraczać poza ramy obchodów rocznic. W porozumieniu z Okręgową Komisją Związków Zawodowych zaczęto wprowadzać problematykę polsko-radziecką do programów świetlic zakładowych oraz amatorskich zespołów artystycznych. Pozytywnym terenem działania, aktywizującym młodzież, była opieka nad mogiłami żołnierzy radzieckich i polskich. Inicjatywą zarządu grodzkiego było również zorganizowanie "Miesiąca polsko-radzieckiej wymiany kulturalnej", podczas którego odbył się m. in. pierwszy "Festiwal Filmów Radzieckich" .

W atmosferze dużego ożywienia propagandowego i organizacyjnego odbył się w dniu 4 czerwca 1950 r. w sali Domu Rzemieślniczego III Zjazd Grodzki. Zjazd

» Zarys historii l działalności Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-RadzieckIe) w Poznaniu w latach 1945-1970 (maszynopis). Archiwum Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

'» Tamże.

4 Kronika Miasta Poznania

Tadeusz

Bartkowiak

Zapowiedź poznańskich "Dni filmu radzieckiego" w 1972 r. (plac Wolności). Inauguracja odbyła się w dmiu 3 listopada w kinie "Bałtyk" pokazem filmu Dworzec Białoruskimiał charakter wybitnie roboczy. Zastanawiano się na nim głównie nad sposobami i metodami doskonalenia pracy Towarzystwa, co bynajmniej nie oznacza, że Zjazd nie zawierał nowych akcentów politycznych i ideologicznych. W latach 1949 -1950 (według niekompletnych danych) zorganizowano m. in. 80 odczytów, 30 koncertów, 300 wieczorów świetlicowych i 10 wystaw. Powstały również zespoły artystyczne, kluby, świetlice oraz zorganizowano 10 kursów języka rosyjskiego. Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym zarządu grodzkiego został Zygmunt Wolniewicz. Zorganizowany przez zarząd grodzki kolejny "Miesiąc radzieckiej wymiany kulturalnej" uświetniły: wystawa porcelany radzieckiej, występy tancerki tadżyckiej Tamary Chanun, pianistów: Lwa Oborina i Tatiany Nikołajewej oraz występy radzieckich zespołów pieśni i tańca. Zarząd był inicjatorem szeregu poważnych akcji propagandowych, m. in. "Miesiąca pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej" w dniach od 7 października do 7 listopada 1950 r. W działalności Towarzystwa w 1951 r. szczególnie wyróżniło się zwiększanie oddziaływania Towarzystwa na młodzież; dużą rolę odegrało tu powołanie i praca Szkolnych Kół Przyjaciół Związku Radzieckiego.

Obchodzono też (po raz pierwszy) "Dni Armii Radzieckiej" w czasie od 10. do 28 lutego 1951 r., a także "Dni Leninowskie" i in. Działalność ta podniosła poziom pracy

Przyjaźni

Polsko- Radzieckiej

Towarzystwa i przyczyniła się do rozwoju liczby ogniw oraz szeregów Towarzystwa (Tabela 4).

Obok poważnych osiągnięć w pracy zarządu, zarysowały się także zjawiska negatywne. Niektóre koła Towarzystw» dla osiągnięcia większej liczby członków i zwiększenia wpływów ze składek -. w miejsce rozwiniętej pracy propagandowej · - zaczęły stosować administracyjne środki.

· IV Zjazd Miejski w 1952 r. w oparciu o analizę dorobku Towarzystwa podjął dwie ważne decyzje. Jedna z nich dotyczyła umasowienia Towarzystwa i w związku i tym rozluźnienie więzów organizacyjnych. Konsekwencją tego były ustalenia zmierzające do odciążenia ogniw od pracy biurowo-administracyjnej, a więc zniesienie deklaracji członkowskich, przyjęcie symbolicznej rocznej składki oraz wymiana legitymacji. Równocześnie Zjazd podjął drugą decyzję w sprawie scentralizowania pracy. "Istnieje potrzeba - stwierdza się w materiałach Zjazdu - większego scen

Walny Zjazd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w auli Studium Nauczycielskiego przy ul. Szamarzewskiego (18 I 1970). Na zdjęciu - fragment Prezydium. Od lewej: Stanisław Jung - redaktor naczelny tygodnika "Przyjaźń", Jerzy Kusiakprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Leon Jozetowiak - wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, Czesław Końctzal - sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wiktoir Odinokow konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu

Bartkowiak

Tabela 4

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA ZARZĄDU MIEJSKIEGO W LATACH 1950 - 1952 (na dzień 31 XII)

Lp. Rok: Wyszczególnienie 1950 1951 "1952 l Odczyty i pogadanki 840 930 1010 2 Gabloty 90 160 180 3 Wystawy 50 40 30 4 Imprezy artystyczne 240 260 300 5 Kursy języka rosyjskiego 82 120 160

tralizowania działania w zakresie krzewienia wiedzy o ZSRR". Nowy zarząd wyłonił ze swego grona dziewięcioosobowe Prezydium, którego przewodniczącym został Kazimierz Skrzypczak.

W 1953 r. powołana została przy zarządzie miejskim poradnia Towarzystwa; podobne tworzono przy zarządach kół zakładowych. Miały one służyć aktywowi kulturalno-oświatowemu. Pomyślny rozwój poradnictwa oraz innych form działalności Towarzystwa wskazał na możliwości oparcia pracy zarządu miejskiego na aktywie społecznym. Zaczęły powstawać koła prelegentów; komisje kulturalno-oświatowe; młodzieżowe; do spraw nauczania języka rosyjskiego i inne. Zainicjowano (1954) nową formę imprez masowych pod nazwą ludowych "Festynów Przyjaźni". V Zjazd Miejski obradował dnia 19 grudnia 1954 r. w sali Domu Drukarza. Wzięło w nim udział ok. sześciuset delegatów. W czasie dyskusji nad sprawami organizacyjnymi wykazano niedociągnięcia w działalności poszczególnych kół oraz biura zarządu miejskiego. Przeprowadzono wybory do władz. Na przewodniczącego wybrano ponownie Kazimierza Skrzypczaka. W dniu 26 listopada 1956 r. odbyło się posiedzenie plenarne zarządu miejskiego, które przyjęło jako podstawę odrodzenia Towarzystwa uchwały VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz deklarację rządu radzieckiego z dnia 30 października 1956 r. i wspólną deklarację polsko-radziecką z dnia 18 listopada 1956 r. Dzięki temu zdołano zachować zasady programowej działalności Towarzystwa oraz określić platformę dalszej pracy. Przejściowe zahamowania występujące w działalności Towarzystwa na obszarze miasta przezwyciężono stosunkowo szybko. W dniach od 1 do 10 października 1956 r. z dużym powodzeniem przeprowadzono "Dekadę Kultury Ukraińskiej". Osiągnięciem było zorganizowanie "Przeglądu Filmów Radzieckich". W dniach od 22 czerwca do 1 lipca 1957 r. z inicjatywy Koła Przyjaciół Litwy zorganizowana została "Dekada Kultury Litewskiej", w której wziął również udział litewski Zespół Pieśni i Tańca oraz grupa solistów. Bardzo szeroko zorganizowano obchody czterdziestej rocznicy Rewolucji Październikowej. Wystarczy nadmienić, że właśnie w tym okresie odbyło się piętnaście seminariów przygotowawczych dla lektorów, wygłoszono ok. pięćdziesięciu odczytów i pogadanek oraz zorganizowano ponad dwieście dwadzieścia imprez masowych i sto dwadzieścia wystaw. W dniu 15 maja 1957 r. nastąpiły istotne zmiany w składzie zarządu miejskiego a przewodnictwo powierzono Wacławowi Wanatowi. Nowy zarząd aktywnie włączał się do organizowania imprez o charakterze ogólnokrajowym, jak np. "Dni Oświaty,

Tabela 5

SEMINARIA I NARADY ORGANIZOWANE PRZEZ ZARZĄD MIEJSKI W LATACH 1962 - 1966

Liczba: Liczba: Rok konferencji problemowych uczestników narad uczestników i seminariów 1963 6 240 2 120 1964 15 600 6 432 1965 21 840 9 511 1966 25 1000 9 798 Razem: 67 2680 26 1861

Książki i Prasy". Dzięki staraniom zarządu zaczęli systematycznie przyjeżdżać do Poznania artyści radzieckiej estrady, m. in. Zespół Pieśni i Tańca "Bierioska", Chór Aleksandrowa, Chór Radzieckiej Marynarki Wojennej i Północnej Grupy Wojsk Radzieckich. Poczynania zarządu sprawiły, iż rok 1958 można by nazwać "Rokiem braterstwa broni". Szeroki zakres miały bowiem obchody czterdziestej rocznicy powstania Armii Radzieckiej oraz rocznice walk partyzanckich. Począwszy od 1958 r. wiele uwagi poświęcono także wykorzystaniu takich form pracy, jak turystyka i sport. "Rajd Braterstwa i Przyjaźni", rajd "Szlakiem walk o Poznań" i in. były imprezami o charakterze masowym, nie tylko ze względu na liczbę uczestników, lecz przede wszystkim na szerokie zainteresowanie ze strony mieszkańców Poznania. Spośród innych inicjatyw w latach 1956 - 1960 należy jeszcze wymienić obchody "Dekady Kultury Gruzińskiej", seminaria, konkursy, akcje młodzieżowe prowadzone wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego itp. VI Zjazd Miejski odbył się w dniu 7 października 1959 r. w Klubie Oficerskim.

Podsumowano na nim ten okres działalności w następujący sposób: "Dziś możemy stwierdzić, że przemiany w pracy naszej organizacji, mimo wielu trudności, które musieliśmy pokonać, doprowadziły w wyniku do umocnienia Towarzystwa, przyczyniły się do lepszego niż kiedykolwiek klimatu działalności".

Tabela 6

STAN ORGANIZACYJNY TOWARZYSTWA PRZY JAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ W POZNANIU W LA TACH 1966 - 1970

Rok: Lp. Wyszczególnienie 1966 1967 1968 1969 1970 l Członkowie zbiorowi ogółem 231 277 315 318 341 2 Szkolne Koła Przyjaciół 120 143 149 150 159 3 w tym członków 17 400 19 229 23 000 23 276 25 976 4 Komisje przy zarządach miejskim i dzielnicowych 19 30 37 37 39 5 Lektorzy 70 90 100 100 94

Tadeusz

Bartkowiak

Prezydium Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w Sali Błękitnej Pałacu Kultury. Od lewej: Manfred Gorywoda - wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich, Eugenia Krassowska - przewodnicząca Komisji Akademickiej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Jan Drzewiński - członek Prezydium, Jerzy Kusiak - przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Wiktor Odinokow - koinsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu, Jan Wojtaszek - kierownik Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wiesław Szulc - kierownik Wydziału Studenckiego Zarządu Głównego Związku Młodzieży Socjalistycznej (29 XI 1%9)

Dwie decyzje Zjazdu zasługują na szczególne podkreślenie: ściślejsze łączenie pracy Towarzystwa z aktualnymi zadaniami budownictwa socjalistycznego w'kraju oraz rozszerzanie form organizacyjnych przez wprowadzenie obok koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, jako podstawowego ogniwa, instytucji członka prawnego. Decyzje te stanowiły tezę przewodnią działalności Towarzystwa w Poznaniu. A trzeba zaznaczyć, że inicjatorem w skali kraju, jeżeli chodzi o członkostwo zbiorowe, był właśnie Poznań. N a Zjeździe wybrano trzydziestopięcioosobowy zarząd, który wybrał prezydium na czele z Czesławem Adamskim. Z inicjatywy działaczy zarządu miejskiego rozpoczęto w 1961 r. budowę Parku- Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej na Cytadeli. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy w dniu 14 lutego 1962 r. przewodniczącym został wybrany Jan Zaus. W kwietniu 1964 r. Komitet zakończył pracę nad ustalaniem nazw dla głównych dróg parkowych. Drogę obwodową nazwano Aleją Republik, środkową - biegnącą poprzez Łąkę Ludową z południa na północ - Aleją Cytadelowców, a drogę leżącą na osi Pomnika - Aleją Braterstwa Broni. W tym samym miesiącu zapoczątkowano sezon prac społecznych na Cytadeli, powtarzany odtąd co roku przy współudziale młodzieży, załóg robotniczych i woj

Przyjaźni

Polsko- Radzieckiejska. Wspólnym wysiłkiem wszystkich mieszkańców Poznania, Cytadela - symbol braterstwa żołnierza polskiego i radzieckiego - przekształcana jest stopniowo w Park Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckief 2 .

VII Zjazd Miejski odbył się dnia 18 grudnia 1962 r. w Klubie "Mozaika". W wyniku wyborów przewodniczącym zarządu wybrany został ponownie Czesław Adamski.

W 1963 r. zarząd miejski posiadał punkt informacji i konsultacji o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przy Klubie Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy . .Mozaika". W 1964 r. czynne były dwa punkty informacyjne w mieście oraz dwie poradnie przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Natomiast w 1965 r. działały cztery punkty informacji, trzy poradnie i piętnaście "kącików przyjaźni". Wyniki osiągnięte przez aktyw zarządu miejskiego są zasługą m. in. dziewięciu komisji: młodzieżowej; pedagogicznej; informacji i propagandy; finansowej; nauki i techniki; organizacyjnej; do spraw członkostwa zbiorowego; kultury; języka rosyjskiego oraz miejskiego koła lektorów. Szeroki zasięg miała w 1964 r. akcja odczytowa: 186 odczytów i 125 pogadanek; podobnie było w 1965 r. Ponadto odbyło się ok. 500 spotkań z członkami delegacji radzieckich i oficerami Armii Radzieckiej z weteranami Rewolucji Październikowej; 30 z absolwentami uczelni radzieckich (Tabela 5). Po VIII Zjeździe Miejskim (6 X 1966 w Pałacu Kultury) podstawową tezą pracy prezydium zarządu miejskiego było maksymalne usamodzielnienie zarządów dzielnicowych i środowiskowych Towarzystwa i wyzwolenie pełnej inicjatywy ich działania poprzez współpracę koordynowaną wydawaniem corocznych, kierunkowych wytycznych. W wyniku wyborów przewodniczącym został Henryk Bianiaś. Skromne środki finansowe zmusiły prezydium do ustalenia takich organizacyjnych form działania, które w maksymalny sposób mogłyby wyzwolić aktywność i ofiarność członków zarządu i aktywu. Przeprofilowanie programu działania przyniosło jednak korzystne rezultaty i w pełni skompensowało niedobory finansowo-materialne, które zwykło się nazywać podstawowymi warunkami działania. W okresie od VIII Zjazdu można bowiem zauważyć zarówno intensywną działalność organizacyjną Towarzystwa w Poznaniu, jak i pracę programową, równie bogatą jak w latach poprzednich (Tabela 7). Kierunki działania na początek lat siedemdziesiątych wytyczył IX Zjazd Miejski, który odbył się w dniu 26 października 1969 r. w sali Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. W obradach wzięło udział ok. pięciuset działaczy oraz przedstawiciele władz partyjnych i państwowych miasta i województwa poznańskiego. Po przeprowadzeniu oceny działalności organizacji w okresie minionej kadencji, dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym został Aleksander Anholcer. W okresie międzyzjazdowym poznańska placówka Towarzystwa uzyskała również poważny dorobek organizacyjny, wyrażający się liczbą ponad 51 000 członków fizycznych oraz 381 członków prawnych. Na obszarze Poznania działało 150 Szkolnych Kół Przyjaciół Związku Radzieckiego, zrzeszających 23 276 członków (Tabela 6). Ten dorobek, oceniony pozytywnie przez IX Zjazd Towarzystwa, rozwijany w ciągu 25 lat istnienia w Poznaniu, został przyjęty jako punkt wyjścia w pracy nowych

" U. P a u l: Poznaniacy swemu miastu. CzYny społeczne w Poznaniu w latach 1962-1963.

"Kranika Miasta Poznania" R 1%3, nr 4, s. 142 - 143 oraz Sprawozdania, stenogramy plenarnych posiedzeń Społecznego Komitetu Budowy Parku za lata 1962 - 1970 (maszynopis). Ąjrchiwum Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU MIEJSKIEGO W LATACH 1966 - 1970

Lp. Rok Formy pracy 1967 1968 1966 1969 1970 l 2 3 4 5 6 7 l Seminaria dla aktywu 25 43 37 28 26 2 Odczyty, prelekcje i pogadanki 1090 1110 1188 700 516 3 Akademie i inne imprezy artystyczne 320 310 447 240 673 4 Spotkania ogółem 120 249 187 93 185 5 w tym z uczestnikami wycieczek do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 20 60 31 28 40 6 z przedstawicielami placówek radzieckich 50 99 58 40 43 7 ze specjalistami radzieckimi 47 35 33 15 49 8 inne 3 55 65 10 53 9 Ogólnopolski Konkurs Piosenkarzy Amatorów, Wykonawców Piosenki Radzieckiej - ogółem 50 147 72 80 120 uczestników eliminacji miejskiej 30 50 34 48 37 10 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkolnej 320 405 360 360 355 11 Ogólnopolski Festiwal Amatorski Poezji - zespołów - - 10 - 5 12 Wystawy miejskie i dzielnicowe - - 28 - 54 1.3 Gabloty propagandowe 13 160 281 281 469 14 Seanse filmowe dla aktywu 30 41 56 40 57 15 Imprezy organizowane w Parku Przyjaźni na Cytadeli 3 9 38 49 5 16 Liczba członków biorących udział w czynach społecznych przy budowie Parku - Pomnika na Cytadeli 7000 8500 15 000 10 000 32100

Tabela 8

TOWARZYSTWO PRZYJAźNI POLSKO-RADZIECKIEJ W POZNANIU W LATACH 1966 - 1970*

Rok: Lp. Wyszczególnienie 1966 1967 I 1968 1969 1970 l Liczba kół 128 276 341 378 488 2 Liczba członków 20 100 25 200 27 008 27 741 42 495

* Bez kół szkolnych

władz na najbliższy okres na wszystkich odcinkach działalności programowej 1 organizacyjnej. W działalności zarządu miejskiego niepoślednią rolę odgrywa dobra współpraca z zarządami dzielnicowymi, które upowszechniając szeroko ogólnopolskie akcje Towarzystwa, inspirują własne środowiska i koordynują pracę na rzecz umacniania przyjaźni polsko-radzieckiej na terenie m. Poznania. Zarząd miejski udziela ponadto wydatnej pomocy aktywowi, a także innym organizacjom społecznym i młodzieżowym.

Aneks 1

SKŁAD ZARZĄDÓW TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ W LATACH 1946- 1970

A. ZARZĄD WOJEWÓDZKI

Lp. Nazwisko 1 imię Kadencj a Funkcja l 2 3 4 l Adamczak Jan 16 XII 1959 - 15 XII 1963 2 Adamczewska Magdalena od 16 III 1967 członek Prezydium 3 Adamowicz Marian 12 VI 1949 - 2 VII 1950 przewodniczący 4 Adamski Czesław 16Xll 1959- 15 XII 1963 członek Prezydium 5 Anholcer Aleksander od 18 I 1970 członek Prezydium 6 Barthold Edward 2 III 1952 - 5 VI 1955 7 Bartkowiak Edward 16 III 1967- 18 11970 8 Bartkowiak Jan 16 III 1967- 18 I 1970 od 18 I 1970 członek Prezydium 9 Bartosik Józef 16Xll 1959- 16 III 1967 10 Bartz Maksymilian 28 IV 1946 - 4 V 1947 II Białas Czesław 16 XII 1959 - 18 I 1970 12 Biniaś Henryk 15 XII 1963 - 18 I 1970 13 Borkiewicz Bogusław 15 XII 1963 - 16 III 1967 14 Brzeziński Romuald 2 III 1952 - 5 VI 1955 15 Brzeziński Stefan 4 V 1947 - 30 V 1948

16 Buczkowski Józef 17 Bulzacki Zygmunt 18 Chwat Kazimierz

19 Cieślak Franciszek 20 Cieślak Wiesława 21 Czarnecki Henryk 22 Czubiński Antoni

Tadeusz

Bartkowiak

16 III 1967- 18 l 1970 15 XII 1963 - 16 III 1967 l6Xll 1959- 16 III 1967 16 III 1967 - 18 l 1970 16 XII 1959 - 15 XII 1963 od 16 III 1967 16 XII 1959 - 16 III 1967 od 15 XII 1963

2 III 1952 - 5 VI 1970 12 VI 1949 - 2 VII 1950 od 18 I 1970 30 V 1948 - 12 VI 1949 2 VI I l 9 5 O - 2 I I I 1952 od 18 I 1970 30 V 1948 - 12 VI 1949 16 XII 1959 - 18 I 1970 od 18 I 1970 od 18 I 1970 16 XII 1959 - 16 XII 1963 15 XII 1963 - 16 III 1967 od 18 I 1970 4 V 1947 - 2 III 1952 2 III 1952 - 5 VI 1955 l6Xll1959- l5Xll 1963 od 18 I 1970 15 XII 1963 - 18 I 1970 15 XII 1963 - 18 I 1970 od 18 I 1970 od 18 I 1970 od 18 I 1970 4 V 1947 - 30 V 1948 l5Xll1963- 16 III 1967 28 IV 1946 - 30 V 1948 12 VI 1949 - 2 VII 1950 l6Xll 1959- l5Xll1963 od 15 XII 1963 2 VII 1950 - 2 III 1952 2 I I I 1952 - 5 VI 1955 od 16 III 1967 l5Xll 1963- 16 III 1967 4 V 1947 - 2 VI 1950 l6Xll 1959- l5Xll1963 16 XII 1959 - 15 XII 1963 l6Xll 1959- l5Xll 1963 l6Xll 1959- 15 XII 1963 4 V 1947- 30 V 1948

23 Długoszewski Antoni , 24 Dolski Wacław 25 Drzewiński Jan 26 Dunikiewicz Jan 27 Dutkiewicz Franciszka 28 Dutkiewicz Pelagia 29 Dziemidok Paweł 30 Dykczak Józef 31 Englert Andrzej 32 Fabiańczyk Kazimierz 33 Fijał Jan 34 Flasz- Bloch Teresa 35 Foltynowicz Mirosław 36 Frankowski Eugeniusz 37 Frąckowiak Franciszek 38 Gaj Jerzy 39 Garbarek Teodor 40 Głowacki Roman 41 Goćwiński Andrzej 42 Gośliński Tadeusz 43 Gralak Stefan 44 Grodzki Józef 45 Grosicki Jerzy 46 Górczak Zdzisław 47 Górski Józef

48 Grudzień Janina 49 Grupa Leonora 50 Gruszkiewicz Barbara 51 Gumowski Józef 52 Gutowski Teofil 53 Herba Leon 54 Herczyński Tadeusz 55 Hofman Stefan 56 Hryniewicz Franciszek 57 Ilczuk Pawełczłonek Prezydiumwiceprzewodniczący (15 XII 1963 - 18 I 1970) wiceprzewodniczącyczłonek Prezydiumczłonek Prezydiumczłonek Prezydiumwiceprzewodniczącyprzewodniczącywiceprzewodniczący sekretarzl 2

58 Iżykowski Zygmunt 59 Janicka Janina .60 j Jankowska Weronika 61 J anowiak Bogusław 62 J aśkiewicz Zbigniew 63 J eske Alfred 64 J ezierska Maria 65 J ęczkowiak Jan 66 Jędrzejczak Władysław 67 J ózefowiak Leon

68 J óźwiak Czesław 69 Jurczyński Mieczysław 70 Kaczmarek Jan 71 Kaczmarek Stanisław 72 Kaj Jan 73 Kalemba Wiktor 74 Kasperski Mieczysław 75 Kasprzak Maksymilian 76 Katarzyński Antoni 77 Kaszuba Ignacy 78 Kaszuba Jan 79 Kaźmierczak Franciszek 80 Kędzierski Jan 81 Kędzierski Witold 82 Kiełczewski Wacław 83 Kita Antoni 84 Knopik Bronisław 85 Kolecki Wacław 86 Kollat Henryk 87 Kollat Kazimierz 88 Korbik Zenon 89 Korcz Franciszek 90 Kostrzyński Stanisław 91 Kowalczyk Józef 92 Kowalewski 93 Kostaszuk Adam 94 Krawczyk Józef 95 Kubacki Andrzej 96 Kujawa Bolesław 97 Kurasiewicz Edward 98 Kuryłowicz Bolesław

99 Kusiak Jerzy

100 Kwaśniewski Tadeusz 101 Laskowski Jan 102 Lasota Mieczysław

16 XII 1959 - 15 XII 1963 12 VI 1949 - 2 VII 1950 2 III 1952 - 5 VI 1955 16 XII 1959 - 15 XII 1963 15 XII 1963 - 16 III 1967 od 18 I 1970 28 IV 1946 - 30 V 1948 l6Xll 1959- 16 III 1967 16 XII 1959 - 15 XII 1963 16 XII 1959 - 15 XII 1963 od l5Xll1963 2 III 1952 - 5 VI 1955 od 18 I 1970 16 III 1967 - 18 I 1970 15 )ClI 1963 - 16 III 1967 5 VI 1955 - 16 XII 1959 l6Xll 1959- 15 XII 1963 12 VI 1949 - 2 III 1952 12 VI 1949 - 2 VII 1950 2 III 1952- 5 VI 1955 16 XII 1959 - 15 XII 1963 15 XII 1963 - 16 III 1967 l6Xll 1959- 15 XII 1963 od 18 l 1970 5 VI 1955 - 16 XII 1959 l6Xll1959- l5Xll 1963 l6Xll 1959- 15 XII 1963 2 XII 1950 - 2 111 1952 od 18 11970 2 VII 1950 - 2 III 1952 2 VI I 19 5 O - 2 I I I 1952 15 XII 1963 - 16 III 1967 2 VI I 19 5 O - 2 I I I 1952 od 16 III 1967 16 XII 1959 - 15 XII 1963 2 VI I l 9 5 O - 2 I I I 1952 28 IV l 94 6 - 4 V 1947 od 18 I 1970 4 V 1947 - 30 V 1948 l5Xll 1963 - 18 l 1970 16 III 1969- 18 I 1970 4 V 1947- 30 V 1948 12 VI l 949 - 2 VI I 1950 16 III 1967 - 18 I 1970 od 18 I 1970 od 18 I 1970 l5Xll 1963- 16 III 1967 2 III 1952 - 5 VI 1955sekretarzwiceprzewodniczącaczłonek Prezydium wiceprzewodniczącywiceprzewodniczącysekretarzwiceprzewodniczącyczłonek Prezydiumwiceprzewodniczącyczłonek Prezydiumprzewodniczący wiceprzewodniczący przewodniczący członek Prezydiuml 2

103 Lenardt Tadeusz 104 Lerkam Jan 105 Leszczyński Czesław

106 Ludwiczak Rufina 107 Ludwiczak Stefan 108 Ładosz Faustyn 109 Ładosz Wanda 110 Łeszyk Łucja 111 Łosiński Janusz 112 Łustacz Jan 113 Machowicz Marian 114 Majchrzycki Jan 115 Małecki Leonard 116 Mańszewski Witalis 117 Marciniak Józef 118 Maśliński Józef 119 Mazur Antoni 120 Męczyński Jerzy 121 Michałowski Bernard 122 Mielewska OJga 123 Migoń Włodzimierz

Tadeusz

Bartkowiak

16 XII 1959 - 15 XII 1963 16 III 1967 - 18 l 1970 28 IV 1946 - 4 V 1947 4 V 1947 - 30 V 1948 12 VI 1949 - 2 VII 1950 od 16 III 1967 30 V 1948 - 12 VI 1949 30 V 1948 - 12 VI 1949 12 VI 1949 - 2 VII 1950 od 18 I 1970 od 18 I 1970 28 IV 1946 - 4 V 1947 15 XII 1963 - 16 III 1967 l6Xll 1959-l5Xll1963 16 XII 1959 - 15 XII 1963 15 XII 1963 - 16 XII 1967 16 III 1967- 18 l 1970 15 XII 1963 - 18 I 1970 16 III 1967 - 18 I 1970 od 18 I 1970 2 I I I l 9 5 2 - 5 VI 1955 2 VI I l 9 5 O - 2 I I I 1952 30 V 1948 - 12 VI 1949 2 VII 1950 - 5 VI 1955 od 18 I 1970 2 III 1952 - 5 VI 1955 12 VI 1949 - 2 VII 1950 2 III 1952 - 5 VI 1955 l6Xll 1959- l5Xll1963 28 IV 1946 - 30 V 1948 12 VI l 949 - 2 VI I 1950 l5Xll1963- 16 III 1967 16 III 1967 - 18 l 1970 l5Xll 1963 - 16 III 1967 l6Xll 1959- 16 III 1967 l6Xll 1959- 16 III 1967 l5Xll 1963- 16 III 1967 30 V 1948 - l6Xll 1959 od 18 I 1970 l5Xll 1963- 16 III 1967 16 III 1967-18 11970 od 18 I 1970 l5Xll 1963- 16 III 1967 30 V 1948 - 12 VI 1949 15 XII 1963 - 16 III 1967 16 III 1967 - 18 I 1970 12 VI 1949 - 2 VII 1950

124 Mikołajewski Karol 125 Mnich Bolesław 126 Mnichowski Przemysław 127 Monta Czesław 128 Montewski Kazimierz 129 N osiadek Dominik

130 Nawrocki Jan 131 N owak Bronisław 132 N owakowski Henryk 133 Ochociński Roman 134 Oźminkowski Wacław 135 Pająk Jan 136 Pass on Czesław 137 Pańczyk Halina 138 Patelski Bogdan

139 Paterek Stanisław 140 Piasecka Wanda 141 Pietrzak Franciszek 142 Pilarczyk Leon 143 Piłat Zenonwiceprzewodniczącyczłonek Prezydiumczłonek Prezydium sekretarzprzewodniczący przewodniczącyskarbnikczłonek Prezydiumwiceprzewodniczącyczłonek Prezydiuml 2

144 Piosik Marian 145 Piosik Stefan 146 Pieprzy k Józef 147 Płygawko Michał 148 Podbielski Zbigniew 149 Poprawski Józef 150 Przybylska Zofia 151 Pyszko Edward 152 Raczkowski Jan 153 Radwan Anna 154 Radzicki Józef 155 Rajewicz Teodor 156 Rataj Ignacy 157 Rebelka Edward 158 Rucki Józef 159 Rudnicki Mikołaj 160 Rutkowski Antoni 161 Rybczyk Edward 162 Samolewska Wiesława 163 Schmidt Franciszek

15 XII 1963 - 16 III 1967 od 16 III 1967 5 VI 1955 - 16 III 1967 16 XII 1959 - 16 III 1967 od 18 I 1970 16 III 1967- 18 l 1970 2 III 1952 - 5 VI 1955 16 III 1967 - 18 I 1970 16 XII 1959 - 15 XII 1963 od 18 I 1970 4 V 1947 - 30 V 1948 od 18 I 1970 od 16 XII 1959 16 XII 1959 - 15 XII 1963 od 18 l 1970 28 IV 1946 - 4 V 1947 l6Xll 1959- 16 III 1967 od 18 I 1970 od 16 XII 1959 4 V 1947 - 30 V 1948 30 V 1948 - 16 XII 1959 l6Xll 1959- 18 l 1970 16 XII 1959 - 15 XII 1963 16 XII 1959 - 15 XII 1963 l6Xll 1959 - 16 III 1967 16 III 1967 - 18 I 1970 15 XII 1963 - 18 I 1970 od 18 I 1970 16 XII 1959 - 15 XII 1963 l6Xll 1967- 18 l 1970 28 IV 1946 - 12 VI 1949 16 XII 1959 - 18 l 1970 od 18 I 1970 28 IV 1946 - 4 V 1947 2 VII 1950-2 III 1952 od 18 I 1970 16 XII 1959 - 15 XII 1963 od 18 I 1970 od 18 I 1970 od 16 III 1967 30 V 1948 - 12 VI 1949 od 16 III 1967 od 18 I 1970 16 XII 1959 - 16 III 1967 16 III 1967 - 18 I 1970 od 18 I 1970 16 XII 1959 - 15 XII 1963 l6Xll 1959-l5Xll1963

164 Sieradzki Jakub 165 Siudaczyński Józef 166 Sobczak Franciszek

167 Sobieraj Mieczysław 168 Sobierajska Halina 169 Sosnowski Jerzy 170 Srama Czesław 171 Sroka Stanisław 172 Stachowiak Edward

173 Stanisławski Andrzej 174 Stawny Marian 175 Stępczak Danuta 176 Stoiński Jan 177 Stokowski Edward 178 Strage Helena 179 Strykowski Stanisław 180 Strzałkowski Karol 181 Suryn Władysław 182 Szęber VValdemar 183 Szuszczyński Czesław 184 Szweder Bronisław 185 Szwejkowski Teodor 186 Szymański Jan 187 Szymczak Józefprzewodniczącyczłonek Prezydiumczłonek Prezydiumczłonek Prezydiumskarbnik wiceprzewodniczącyczłonek Prezydiumsekretarzczłonek Prezydiumczłonek Prezydiumczłonek Prezydium sekretarzczłonek Prezydiumskarbnikl 2

188 Szymkowiak Józef 189 Ścibisz Józef 190 Śliwińska Zofia 191 Ślósarski Florian 192 Ślusarczyk Antoni 193 Ślusarek Edmund

194 Świeradowa Zofia 195 Tatarynowicz Rudolf 196 Tauchert Jerzy 197 Theus Zbigniew 198 Tomczak Witold 199 Tomowiak Leon 200 Trzeciakowski Lech 20 l Tuchy Stefan 202 Tuszyński Jerzy 203 Typrowicz Zbigniew 204 U ciński Zenon 205 Urban Jan

206 U rbaniak Stefan 207 Urbański Leon 208 U sik Konstanty 209 Wanat Wacław 210 Wanecki Cezary 211 Wawrzyniak Stanisław 212 Wierzejewski Borys 213 Wilanowski Wacław 214 Wiśniewska Emilia 215 Witczak Władysław 216 Wittek Wincenty 217 Wlaźlak Stefan 218 Włodarczyk Tadeusz 219 Wojciechowski Jan 220 VVojnar Ignacy 221 Wojnowski Zbigniew 222 Wojtczak Gustawa 223 Wolniewicz Zygmunt

224 Wołyczko Zinajda 225 Woźniak Zbigniew 226 Wroniak Józef 227 Wysocki Tadeusz 228 Wytyk Wawrzyniec 229 Zachwyć Stanisław 230 Zieliński Marian 231 Zimny Stanisław

Tadeusz

Bartkowiakod 18 I 1970 od 16 III 1967 od 18 I 1970 l6Xll 1959- 16 III 1967 15 XII 1963 - 16 III 1967 l6Xll 1959- 16 III 1967 16 III 1967 - 18 l 1970 2 III 1952 - 5 VI 1955 16 III 1967- 18 I 1970 16 XII 1959 - 15 XII 1963 od 18 I 1970 5 VI 1955 - l6Xll 1959 16 III 1967 - 18 l 1970 16 III 1967- 18 11970 l6Xll 1959- 16 III 1967 16 III 1967 - 18 l 1970 12 VI 1949 - 2 VII 1950 15 XII 1963 - 18 I 1970 l6Xll 1959- l5Xll1963 15 XII 1963 - 16 III 1967 16 III 1967 - 18 I 1970 l6Xll 1959- 15 XII 1963 l6Xll 1959- 16 III 1967 16 XII 1959 - 15 XII 1963 16 XII 1959 - 15 XII 1963 15 XII 1963 - 16 III 1967 16 III 1967- 18 I 1970 30 V 1948 - 12 VI 1949 4 V 1947 - 30 V 1948 12 VI 1949 - 2 VII 1950 16 III 1967 - 18 l 1970 od 18 l 1970 l6Xll 1959- 15 XII 1963 l6Xll 1959- l5Xll1963 l6Xll 1959- l5Xll1963 2 III 1952 - 5 VI 1955 12 VI 1949 - 2 VII 1950 16 III 1967- 18 11970 4 V 1947 - 30 V 1948 30 V 1948 - 12 VI 1949 16 III 1967 - 18 I 1970 l6Xll 1959- l5Xll 1963 16 XII 1959 - 15 XII 1963 16 III 1967- 18 l 1970 l5Xll 1963 - 16 III 1967 16 XII 1959 - 15 XII 1963 2 VII 1950 - 2 III 1952 l6Xll 1959- l5Xll 1963członek Prezydiumczłonek Prezydiumsekretarz członek Prezydiumczłonek Prezydium skarbnikczłonek Prezydiumzastępca skarbnika .

sekretarzczłonek Prezydiumwiceprzewodniczący · 233 234 235 19 20 I 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

Z wadziszewski Alfred Zygmunt Zdzisław Żebrowski Saturnin Żyto Albin 2

Adamkiewicz Franciszek Adamski Czesław

Anholcer Aleksander 5 6 7 8 9

Askanas Stefan Baranowski Franciszek Barański Zbigniew Batorowicz Janina Bażyński Leopold Biniaś Henryk 11

Beżonek Bronisław Blaszka Franciszek 13 14 15 16 17

Borkowicz Nina Buczkowski Józef Charłampowicz Piotr Chmielewska Izabella Ciachurski Kazimierz Deresiewicz Anna

Dewor Władysław Dutkiewicz Pelagia Eisbrenner Edward Filarecki Edward Flur Jacek Frankiewicz Bogdan

Frankowski Stefan Graffunder Wincenty Gutowski Teofil Hebanowski Stanisław Hermanówna Teodora Hofman Jerzy Horman Stefan Hryniewicz Franciszek

! 5 XII 1963 - 16 III 1967 'członek Prezydium od 18 I 1970 4 V 1947 - 2 III 1952 16 III 1967-18 11970

B. ZARZĄD MIEJSKI (1948 - 1970)

18 XII 1962 - 6 X 1966 7 X 1959 - 6 X 1966 6 X 1966 - 26 X 1969 7 X 1959 - 26 X 1969 od 26 X1969 l8Xll1962- 6X1966 4 VI 1950 - 1952 od 26 X 1969 od 26 X 1969 od 26 X 1969 18 XII 1962 - 6 X 1966 6 X 1966 - 26 X 1969 od 26 X 1969 15 V 1957- l8Xll 1962 18 XII 1962 - 6 X 1966 24 III 1948 - 15 V 1949 od 7 X 1959 od 26 X 1969 od 26 X 1969 od 26 X 1969 15 V 1957-7X1959 7 X 1959 - 18 XII 1962 18 XII 1962- 6X 1966 18 XII 1962 - 6 X 1966 od 26 X 1969 15 V 1949 - 4 VI 1950 4 VI 19 5 O - 1952 od 26 X 1969 6 X 1966 - 26 X 1969 od 26 X 1969 15 V 1949 - 4 VI 1950 4 VI 1950 - 1952 15 V 1957 - 7 X 1959 25 III 1948 - 15 V 1949 15 V 1949 - 4 VI 1950 18 XII 1962-6X1966 15 V 1957-7 X 1959 6 X 1966 - 26 X 1969członek Prezydium przewodniczący członek Prezydium członek Prezydium przewodniczącyczłonek Prezydiumczłonek Prezydiumwiceprzewodniczący przewodniczącyczłonek Prezydiumsekretarz członek Prezydiumzastępca sekretarza skarbnikczłonek Prezydium członek Prezydium sekretarzwiceprzewodniczący członek Prezydium członek Prezydiumbibliotekarzwiceprzewodniczący

Tadeusz Bartkowiak 32 J ankowiak Eugenia 3 VI 1950 - 1952 .

33 Jankowiak Henryk 6 X 1966 - 26 X 1969 członek Prezydium 34 Jankowski Henryk 15 V 1949 - 4 VI 1950 vviceprzevvodniczący od 26 X 1969 członek Prezydium 35 J akś Bolesław 1952 - 19 XII 1954 sekretarz 36 J asicki Zbigniew 6 X 1966 - 26 X 1969 37 J aźlar Marian 18 XII 1962 - 6 X 1966 38 Jopp Seweryn od 26 X 1969 39 Kaczmarek Henryk od 26 X 1969 40 Kaczmarek Jan 4 VI 1950 - 1952 41 Kaczocha Włodzimierz 6 X 1966 - 26 X 1969 42 Kalota Edward od 26 X 1969 43 Kamiński Sylwester od 26 X 1969 44 Kamiński Wiktor 24 III 1948 - 15 V 1949 skarbnik 45 Kappowa Halina 15 V 1949 - 4 VI 1950 46 Karwacki Antoni 6 X 1966 - 26 X 1969 47 Kęcka Elżbieta od 26 X 1969 48 Kędzierski Cyryl 18 XII 1962 - 6 X 1966 6 X 1966 - 26 X 1969 członek Prezydium 49 Kolecki Wacław od 26 X 1969 50 Kostański Mieczysław 15 V 1957 - 7 X 1959 wiceprzewodniczący 51 Krawczyk Zbigniew 7 X 1959 - 18 XII 1962 vviceprzevvodniczący 52 Kruszyński Jerzy 18 XII 1962 - 6 X 1966 członek Prezydium 53 Kudliński Ryszard od 26 X 1969 54 Kwiatkowski Marian 18 XII 1962 - 6 X 1966 55 Landau Paweł 18 XII 1962 - 6 X 1966 od 6 X 1966 członek Prezydium 56 Lisia k Bernard 6 X 1966 - 26 X 1969 57 Łeszyk Łucja od 26 X 1969 58 Łosiewicz Stanisław 15 V 1949 - 1952 członek Prezydium 59 Łowiński Stanisław 18 XII 1962 - 6 X 1966 60 Łowmiański Henryk 6 X 1966 - 26 X 1969 61 Mańszewski Witalis 6 X 1966 - 26 X 1969 vviceprzevvodniczący 62 Marciniak Jarogin 4 VI 1950 - 1952 63 Masadyńska Stanisława 19 XII 1954 - 1957 skarbnik 64 Masłowski Leon 7 X 1959 - 18 XII 1962 członek Prezydium 18 XII 1962 - 6 X 1966 65 Marcinkowski Władysław 4 VI 1950 - 1952 członek Prezydium 66 Mazur Antoni 6 X 1966 - 26 X 1969 67 Mazurek Emilia od 26 X 1969 członek Prezydium 68 Michotek Marian 4 VI 1950 - 1952 od 26 X 1960 członek Prezydium 69 Mikos Bogdan 15 V 1949 - 4 VI 1950 70 Micłiowski Przemysław 15 V 1949-4 VI 1950 sekretarz 71 Nalepka Jan 18 XII 1962 - 6 X 1966 72 Niedzielski Kazimierz 6 X 1966 - 26 X 1969 73 N owacki Franciszek od 26 X 1969 skarbnik 74 I N owak Bronisław od 26 X 1969 członek Prezydiuml 2

75 N owak Marceli 76 N owakowski Michał 77 N owicki Władysław 78 N owiński Stefanod 6 X 1966 4 V 1950 - 1952 24 III 1948 - 1952 18 XII 1962 - 6 X 1966 od 6 X 1966 24 III 1948- 15 V 1949 7 X 1959 - 18 XII 1962 18 XII 1962- 6 X 1966 4 VI 1950 - 1952 6 X 1966 - 26 X 1969 l8X 11 1962 - 6 X 1966 6 X 1966 - 26 X 1969 6 X 1966 - 26 X 1969 18 XII 1962 - 6 X 1966 od 26 X 1969 l8Xll 1962-6X1966 15 V 1957 - 18 XII 1962 18 XII 1962 - 26 X 1969 od 26 X 1969 18 XII 1962 - 6 X 1966 od 26 X 1969 od 6 X 1966 6 X 1966 - 26 X 1969 19 XII 1954 - 15 V 1957 15 V 1957 - 7 X 1959 7 X 1959 - 18 XII 1962 18 XII 1962 - 6 X 1966 18 XII 1962 - 6 X 1966 od 26 X 1969 19 XII 1954 - 15 V 1957 6 X 1966 - 26 X 1969 od 26 X 1969 od 26 X 1969 1952 - 15 V 1957 od 26 X 1969 od 26 X 1969 24 Ul 1948 - 15 V 1949 19 XII 1954 - 15 V 1957 od 15 V 1957 15 V 1949 - 4 VI 1950 od 26 X 1969 18 XII 1962 - 6 X 1966 6 X 1966 - 26 X 1969 od 26 X 1969 4 VI 1950 - 1952 24 III 1948 - 15 V 1949 15 V 1957 - 7 X 1959 od 26 X 1969

79 N owo sielski Kazimierz 80 Osiński D o b ro mir 81 Otlewski Feliks 82 Owczarzak Mieczysław 83 Pajowa Katarzyna 84 Pasieczek Zbigniew 85 Paterczyk Zygmunt 86 Paulówna Urszula 87 Piechowiak Teresa 88 Pochlend Andrzej 89 Popławski Piotr 90 Postaremczak Ludwik

91 Przewoźny Janusz 92 Rajewicz Teodor 93 Radwan Anna 94 Roj ewska Kazimiera 95 Rowiński Paweł 96 Rożnowski Adam

97 Rudnicki Łucjan 98 Rum Marian 99 Rybski Władysław 100 Sikorska Irena

101 Sitarek Henryk 102 Skrzypczak Kazimierz 103 Sobociński Jerzy 104 Socha Czesław 105 Sroka Stanisław 106 Stachowiak Edward

107 Stefański Czesław 108 Szaferek Władysław 109 Szmeterling Józef 110 Szmytkowski Marian

111 Szubertowa Zofia 112 Szulczyński Jan 113 Szulgit Witold 114 Szumowski Zbigniew

Kronika Miasta Poznaniaczłonek Prezydium wiceprzewodniczącyczłonek Prezydium wiceprzewodniczący wiceprzewodniczącyczłonek Prezydiumczłonek Prezydium wiceprzewodniczący skarbnik członek Prezydium członek Prezydiumsekretarz skarb nik członek Prezydiumczłonek Prezydium wiceprzewodniczący członek Prezydiumprzewodniczącyprzewodniczący wiceprzewodniczący sekretarzwiceprzewodniczącyczłonek Prezydiumwiceprzewodnicząca członek Prezydium wiceprzewodniczący

Tadeusz

Bartkowiak 115 Szymaniak Antoni 6 X 1966 - 26 X 1969 członek Prezydium 116 Szymczak Władysław 24 III 1948 - 15 V 1949 członek Prezydium 15 V 1949 - 4 VI 1950 przewodniczący 117 Świtek Konrad 18 XII 1962 - 26 X 1969 118 Trella Andrzej od 26 X 1969 119 Wanat Wacław 15 V 1957-7X1959 przewodniczący 120 Wegenke Albin 18 XII 1962 - 26 X 1969 członek Prezydium od 26 X 1969 121 Wilanowski Wacław 24 III 1948 - 15 V 1949 członek Prezydium 122 Wiśniewski Grzegorz od 26 X 1969 123 Wiśniewski Marian 4 VI 1950 - 1952 członek Prezydium 124 Witkowski Wojciech 18 XII 1962 - 6 X 1966 125 W ojtaczewski Czesław od 26 X 1969 członek Prezydium 126 Wolniewicz Zygmunt 4 VI 1950 - 1952 przewodniczący 18 XII 1962 - 6 X 1966 od 26 X 1969 127 Woroszylska Weronika 6 X 1966 - 26 X 1969 128 Woroszylski Mikołaj 18 XII 1962 - 6 X 1966 129 Woźniak Bogumiła 18 XII 1962 - 6 X 1966 130 Wróbel Helena 6 X 1966 - 26 X 1969 131 Wróblewski Stefan 4 VI 1950 - 1952 132 Zaczyńska Zofia 6 X 1966 - 26 X 1969 133 Zając Bolesław od 26 X 1969 134 Zalewska Henryka 15 V 1949 - 4 VI 1950 członek Prezydium 135 Zambrzycki Kazimierz 18 XII 1962-6X1966 136 Zaus Jan 18 XII 1962 - 6 X 1966 członek Prezydium 6 X 1966 - 26 X 1969 137 Zieliński Antoni 15 V 1949 - 1952 skarbnik 138 Zieliński Leon od 26 X 1969 139 Ziemiański Adam 15 V 1949 - 1952 członek Prezydium

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.01/03 R.41 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry