KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.01/03 R.41 Nr1

Czas czytania: ok. 6 min.

Kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania Rocznik XLI - 1973

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

B a r t k o w i a k Tadeusz i Jak u b o w i c z Marian Pięćdziesiąta rocznica powstania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich K o m a r Andrzej - Budżet Poznania w latach 1966 - 1970 .

P o g o r z e l s k i Zbigniew - Uczniowie w przemyśle Poznania .

Pół wieku w służbie miasta. (Artykuł redakcyjny). A n e k s: Redaktorzy naczelni i przewodniczący Kolegiów Redakcyjnych; S p i s y: członków Komitetów Redakcyjnych "Kroniki"; autorów w latach 1923- 1972; tytułów wydanych nakładem A . Biblioteki Kroniki Miasta Poznania" w latach 1925 -1972.

MATERIAŁY

B a r t k o w i a k Tadeusz - Działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w latach 1945-1970. A n e k s: Skład zarządów Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w latach 1946 -1970 . B r z o z o w s k aLudomira - Konserwacja zabytków Poznania w latach 1967 -1971.

G r o b l e w s k i Włodzimierz - Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1919- 1970. (Szkic monograficzny). He 11 wig Jan - Studia nauczycielskie w Poznaniu (1954-1971) .

K o t u l s k i Zbigniew - Dzielnica N owe Miasto w latach 1954-1970 Kra w u 1 s kiJ erzy - Franciszek Mańkowski (1872 - 1948) .

M a k o w s k i Edmund - Wybory do Rady Miejskiej Poznania w 1929 r.

M i k u l s k i Mieczysław - Cywilny port "lotniczy Ławica i jego działalność eksploatacyjna . · .. S z aj b e 1 Jan - Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i regionie poznańskim w, latach 1950-1971. (Część druga) S z u l c z e w s k i Zdzisław - Służba sanitarno-epidemiologiczna w Poznaniu w latach 1945 - 1970. T a r z y ń s k i Mieczysław - Dzielnica Stare Miasto w latach 1954- 1970

ŻYCIE KULTURALNE

B ł a ż e w i c z Olgierd - Teatry poznańskie w latach 1959- 1963. Cztery sezony pod dyrekcją Jana Perza (1 IX 1959 - 31 VIII 1963) C i s z e w s k i Bogdan Filharmonia Poznańska w sezonie artystycznym 1971/1972.

111-5 IV-5 111-23

.1-5

1-35

.111-33

.IV - 4 3 11-45 11-5 111-53 11-31

.111-59

1-67

.11- 57 IV -19

IV - 57

.1-91 Henryka Wieniawskiego (4-14 V 1972). An e k s: Sąd konkursowy; Laureaci I V Międzynarodowego Konkursu Lutniczego .

G r a b k o w s k i Edmund - VI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (11-26 listopada 1972 r.) Aneks: lista laureatów Konkursu S z a n t r u c z e k Tadeusz - Poznańskie Wiosny Muzyczne 1971-1972.

A n e k s: Komitet Festiwalowy Poznańskiej Wiosny Muzycznej .

KRONIKA

Rektorzy poznańskich uczelni Ś w i t a ł a Tadeusz - Profesor dr hab. Roman Góral - rektor Akademii Medycznej. Ś w i t a ł a Tadeusz - Profesor nadzwyczajny dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz - rektor Politechniki Poznańskiej Ś w i t a ł a Tadeusz - Rektorzy Uniwersytetu Sm. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Benon Miśkiewicz i Akademii Rolniczej prof. dr hab. Jerzy Zwoliński

Laureaci nagród B u g o w s k i Stanisław - Laureaci Nagród Dziennikarskich Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego im. Marcina Kasprzaka za rok 1972 (Zbigniew Mika, Romuald Połczyński, Zbilut Sęk) . L a b o g a Alfred - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971.

Dokończenie (Ildefons Houwalt, Aleksandra Imaiska, Stanisław Kubiak, Zdzisław Lewicki, Kazimierz Malinowski, Kornel Michałowski ). L a b o g a Alfred i O r l i k Tadeusz - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego, Dokończenie (Adam Baranowski, Jerzy Bogajewski, Florian Domka, Henryk Grzybowski, Helena Hańczak, Kazimierz Hess, Jerzy Jęczalik, Jerzy Kilanowski, Augustyn Łącki, Kazimierz Marcolla, Zbigniew Nadolski, Zdzisław N owak, Józef Piechota, Władysław Radoń, Ireneusz Sokół, Jerzy Stankiewicz, Jerzy Stępień, Czesław Stodulny, Zbigniew Szafrański, Maria Wejchan-Judek, Zbigniew Zakrzewski, Aleksandra Zaremba, Jan Żak, Aleksander Żuk M ań k o w s kiJ erzy - Nagroda Literacka im. Jana Kasprowicza za rok 1972. (Kazimiera lłłakowiczówma). O r l i k Tadeusz - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego. Część pierwsza (Stefan Białobok, Henryk Błaszyk, Telesfor Brzóstowicz, Stanisław Lech -Jankowski, Jan Łącki, Czesław Łuczak, Ludwik Malendowicz, Kazimierz Mielec, Ferdynand Miller, Mieczysław Podgórski, Łucjan Sobański).

Jubileusze K o z a r s k i Stefan - 40-lecie pracy naukowej prof dra Bogumiła Krygowskiego.

Z a ł u b s kiJ an - Dwadzieścia lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Wodociągowo-Kanalizaćyjnych w Poznaniu (1952 - 1972)

1-79

.111-75

11-69

.1-114

11-79

.111-87

1-97

.1-101

.IV - 71

.11-84

.111-95

.IV-I03

IV-I07

K u n z e Olga - Kinga Moroz.

T o m i a k o walrena - Mieczysław Goetz.

Sylwetkipoznaniaków

P a b e 1 Maria - Edmund Rejek

Z żałobnej kartyc o f t a Eugeniusz - Wspomnienie o Franciszku Hryniewiczu N o w o w i e j s k i Feliks M. - Kazimierz Nowowiejski .

p i s kor z Adam - Prof. dr Stanisław K. Nowicki S ł o w i ń s k i Lech - Wspomnienie o profesorze Romanie Pollaku We igt Marian - Edward Rebelka Z a r a d z k i Kazimierz - Wspomnienie pośmiertne o Stanisławie Zgolę

Sprawozdaniac o f t a Eugeniusz - Wystawa fotograficzna "Poznań" G e n o w e fi a k Marian - Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom rozwoju społeczno-gospodarczego miasta do 1975 r. A n e k s: Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych planu centralnego oraz planu terenowego m. Poznania przewidzianych do re ali - zacji w latach 1971 - 1975; Wykaz inwestycji wspólnych przewidzianych do realizacji w latach 1971 - 1975; Program ważniejszych kapitalnych remontów planu terenowego Poznania na lata 1971 -1975 Genowefiak Marian - Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona sprawom ochrony środowiska człowieka. A n e k s: Zadania i wytyczne programowe w dziedzinie ochrony środowiska w Poznaniu G enowefiak Marian - Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona uchwaleniu planu gospodarczego na rok 1973. A n e k s : Podstawowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego w roku 1973 G e n o w e fi a k Marian - Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom komunikacyjnym Kronikarz 50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała Kronikarz 50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała Kronikarz 50 lat temu .Krcnrka Miasta Poznania" pisała Kronikarz 50 lat temu "Kronika Miasta Poznania" pisała P r z e s t a c k a Urszula - Wykonanie planu gospodarczego 1 budżetu Poznania w 1972 r.

S k o t n i c k i Eugeniusz - Organizacja VI Kongresu Techników Polskich S o l i ń s k i Ireneusz - Kronika obchodów 28 rocznicy wyzwolenia Poznania (16-26 lutego 1973 r.). S t a n i s z e w s k i Włodzimierz - Konkurs na koncepcję plastyczną Ronda "Kaponiera", W i e c z o r k i e w i c z Stefan - Kronika budowy N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" w latach 1970 - 1971. Z a b i e l s k a Anna - Wydarzenia w Poznaniu w 1972 roku. (Część trzecia ). Z a b x e l s k a Anna - Wydarzenia w Poznaniu w 1972 r. (Część czwarta)

.1-122 .1-118

.11-89

1-127 IV -119 .IV-116 111-114 .IV -124 IV -126

111-138

1-129

.11-93

111-120

.TV-12S) 1-177 II - 135 111-162 IV-155

.IV-140

.1-169

.111-143

.III -140

.11-112

.1-173 11-129 sza). Z a b i e l s k a Anna - Wydarzenia w Poznaniu w 1973 r. (Część druga)

.111-157 IV-150

ZDJĘCIA

Archiwum Muzeum Miasta Poznania, Andrzeja Brustmana, Brunona Cynalewskiego, Witolda Czarneckiego, Czesława Czuba, Barbary Drzewieckiej, Cecylii Jesiołowskiej, Eugeniusza Kitzmana, Henryka Kondzieli, Mariana Kopydłowskiego, Janusza Korpala, Stanisława Laskowskiego, Dany Matuszewskiej, Henryka Matuszewskiego, Mariana Mielcarskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zygmunta Ratajczaka, Czesława Romińskiego, Jerzego Rybaka, Romana Serafina, Zbigniewa Staszyszyna, Romana S. Ulatowskiego, Jerzego Unierzyskiego, Jana Walczaka, Marii W ołyńskiej, Grażyny Wyszomirskiej, Kazimierza Zaradzkiego.

RYSUNKI

Marii Dolnej, Lecha Jasielskiego , Zbigniewa Kaji, Wielisława Standego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1973.01/03 R.41 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry