T E

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.10/12 R.40 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ZBIGNIEW

POGORZEL SKI

KOBIETA W PRZEMYŚLE POZNANIA W LATACH 1950-1970

Z ASADA całkowitej równości praw kobiety i mężczyzny sprawdza się w naszym kraju w każdej dziedzinie życia politycznego, społecznego i ekonomicznego. Pozycja kobiety jako pełnoprawnego obywatela Polski Ludowej stała się faktem nie tylko na mocy prawa, ale potwierdza się w stale rosnącym udziale kobiet we wszystkich ogniwach gospodarki narodowej. Aktywizacja zawodowa kobiet nie jest więc przejawem koniunktury. Brak synchronizacji między postępującą aktywizacją zawodową kobiet a ich potrzebami gospodarczymi i socjalnymi wywołuje jednak szereg trudności. Znalazły one odbicie w U chwale VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej "O dalszy socjalistyczny rozwój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" '. Potęgująca się przez lata aktywizacja zawodowa kobiet sprawiła, że w okresie dwudziestu lat (1950 -1970) udział zatrudnionych kobiet w gospodarce uspołecznionej kraju zwiększył się z 30,6% w 1950 r. do 39,5% w 1970 r. W liczbach bezwzględnych stanowi to prawie 2,4 min osób. Dynamika wzrostu zatrudnienia kobiet w gospodarce uspołecznionej kraju w tym okresie osiągnęła 263 % i była wyższa od dynamiki wzrostu zatrudnienia mężczyzn, która wynosiła 177,4%2. Zawodowa aktywizacja kobiet w Poznaniu nie posiada takich tradycji jak np.

w Lodzi, w której w latach 1919 - 1939 kobiety stanowiły poważny odsetek pracujących w przemyśle włókienniczym i odzieżowym. Materiały statystyczne za ostatnie dziesięciolecie (1960 -1970) wykazują, że procent kobiet zawodowo czynnych w Poznaniu był jednym z najniższych w wojewódzkich miastach wydzielonych, ale równocześnie odznaczał się wysoką dynamiką wzrostu (tabela l). Kształtował się on na nieco wyższym poziomie niż średnia krajowa, wykazując równocześnie większą dynamikę wzrostu aniżeli w województwie poznańskim. Analizując stan zatrudnienia kobiet w Poznaniu pod kątem liczebności w różnych działach gospodarki narodowej, daje się zauważyć znaczne zróżnicowanie stopnia udziału i struktury zatrudnienia (tabela 2)3. Dane statystyczne dla roku 1950 z uwagi na inny zasięg informacji (cała gospodarka narodowa) oraz odmienną metodę obliczeń (Narodowy Spis Powszechny z 3 XII 1950 r.) nie mogą być podstawą wyjściową dla porównań z następnymi latami. Zdecydowanie jednak zarysowują się w strukturze zatrudnienia kobiet dwie grupy działów gospodarki naro

1 VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 6-11 grudnia 1971 r. Warszawa 1972, s. 242 - 243. 2 "Rocznik Statystyczny 1971", s. 2 - 3; "Rocznik Statystyczny Przemysłu 1971", s. 173.

3 Podane w tekście oraz w tabelach -wielkości określające udział kobiet w ogólnym zatrudnieniu różnią się nieco między sobą z uwagi na inne źródła Informacji i odmienne metody obliczeń pochodzące z kilku okresów sprawozdawczych. Skala rozbieżności jest jednak niewielka i nie zniekształca potrzebnych do analizy trendów i proporcji.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.10/12 R.40 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry