SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.07/09 R.40 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

MATERIAŁY

Zenon S z y m a n k i e w i c z - Pierwsze dni okupacji' hitlerowskiej w Poznaniu. Przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w okresie od 10 do 14 września 1939 r.

Tadeusz B a r t k o w i a k - "Strażnica Zachodnia" w latach 1922-1989. Przyczynek do historii prasy poznańskiej. Aneks: Działy biura Dyrekcji Zarządu Głównego Związku Obrony Kresów Zachodnich; Bibliografia zawartości "Strażnicy Zachodniej" w latach 1922-1939 (Wybór ważniejszych artykułów problemowych). " Kazimierz B i e r ł a - Organizacja budownictwa poznańskiego w latach 1946 - - 1971. Aneks: Wykaz przedsiębiorstw budownictwa w Poznaniu .

Stanisław F lot Y ń s k i O zmianach zespołów roślinnych okolic Jeziora Maltańskiego..

.lI

.67

ŻYCIE KULTURALNE

Katarzyna P a j o w a - Poznańskie zespoły artystyczne zagranicą w latach

1966 - 1970. Aneks: Wykaz wyjazdów zagranicznych w latach 1966 - 1970 73

KRONIKA

Jubileusze Teodor Ś m i e ł o w s ki - Czterdziestopięciolecie pracy artystycznej Wiktora Buchwalda 95 Olgierd B ł a ż e w i c z - Czterdziestopięciolecie pracy artystycznej Witalisa Dorożały.. .98 Stanisław Z. G o ł ę b i o w s k i - Dwudziestopięcioleoie Państwowego Diceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka (ili946 -1971) 101

Z żałobnej karty Wojciech Ś m i g i e l s ki - Bogdan Kastrzewski .106 Alojzy D r z e w i e c ki - Wspomnienie pośmiertne o profesorze Wacławie Lewandowskim .108 Kazimierz W y s o c ki - Profesor dr Jan Roguski .110

Sprawozdania Marian G e n o we fi ak - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone uchwaleniu Plan u Gospodariczego i budżetu na rok 1972 oraz powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej. .115

Spis treSci

Tadeusz O r l i k - Kronika obchodów 27 rocznicy wyzwolenia Poznania (18-28 lutego 1972 r.). .127 Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w "Poznaniu w roku 1971 (część czwarta) i w roku 1972 (część pierwsza). .140

ZDJĘCIA Centralnej Agencji Fotograficznej, Ignacego Górzyńskiego, Aleksandra Jałosińskiego, Mieczysława Jarczyńskłego, Andrzeja Kaczmarka, Eugeniusza Kitzmamna, Danuty Matuszewskiej, Jana Molskiego, Henryka Sobczaka, Tadeusza Stawu jaka, Jerzego Unierzyskiego, Wojciecha Waszaka, Włodzimierza Włodkowica.

Rysunki Stanisława Flotyńskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.07/09 R.40 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry