SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.01/03 R.40 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Zbigniew R u d n i c k i pierwsza ).

ARTYKUŁY Gospodarka komunalna w latach 1945 - 1970. (Część

.5

MATERIAŁY Tadeusz B e c e 1 a - Pierwsze kroki Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu. .lI Kajetan K o l a n o w s ki - Wybory do Sejmu - 4 marca 1928 roku w Poznaniu. A n e k s: Referat o sytuacji przedwyborczej wygłoszony na konferencji starostów w Poznaniu w dniu 17 lutego 1928 r. .31

ZYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki - Opera Poznańska w sezonie artystycznym 1970/1971 53

KRONIKA

Sylwetki poznaniaków

Zofia A n d r z e j e w s k a - Bernard Głowiński, mistrz-wychowawca 1 nauczyciel młodzieży. .61 Irena T o m i a k o w a -. Czesław Janowski .66 Maria P a b e 1 - Adam Kruzel .74 Tadeusz Ś w i t a ł a - Dokumentaliści (Jan Kabaciński, Nikodem Konwerski) 79

J ub ile us ze

Andrzej D z i ę c z k o w s ki - Prof. dr Konstanty Stecki

.100

Z żałobnej karty Krystyna R u d k o w s k a

Pamięci Haliny Karpińskiej - Kintopf .

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a i reżyser

Karol Urbanowiczwierny Poznaniowi śpiewak

.111

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi a k - Sesje Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcone sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego i budżetu miasta na rok 1970; uchwaleniu programu rozwoju opieki zdrowotnej nad ludnością

Spis treści

Poznania w latach 1971 -1975 oraz kierunkom poprawy pracy handlu i usług w latach 1971 - 1975. .147 Urszula P a u l ó w n a Budowa Parku Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w latach 1964 - 1970. A n e k s: Artyści -plastycy - autorzy rzeźb w Parku (uczestnicy pleneru 1968 - 1971) . 175 Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w 1971 roku. Część III. . 191

ZDJĘCIA

Henryka Ignora, Henryka Matuszewskiego, Mariana Mielcarskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Spółdzielni Pracy "Fotos", Jadwigi Urbanowicz, Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI Bożeny H ubickiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1972.01/03 R.40 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry