SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.10/12 R.39 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Tadeusz Ś w i t a ł a - Porozumienie o utworzeniu w Poznaniu Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Aneks: Porozumienie o współpracy i koordynacji niektórych działań organizacyjnych związanych z rozwojem placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk; Załącznik do porozumienia: Zadania i świadczenia; Poznańscy członkowie Polskiej Akademii Nauk; Wykaz placówek w Poznaniu i Wielkopolsce .. .5

MATERIAŁY

Mieczysław M i k u l s ki - Udział Poznania w początkach rozwoju komunikacji lotniczej w Polsce w latach 1919 - 1928. .lI Zenon W i a t r - Pół wieku Szkoły Budownictwa w Poznaniu. Aneks: Regulamin Rady Opiekuńczej Państwowej Szkoły Budownictwa w Poznaniu; Skład osobowy dyrekcji Technikum, grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi w roku jubileuszowym 1969/1970 . 4 1 Ignacy K a c z m a rek - Siedemdziesiąt lat działalności Towarzystwa "Harmonia" w Poznaniu. (Szkic monograficzny). .59 Witold F r a n c u z i ak - Żołnierz-artysta Leon Prauziński 6 9

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1970. Część druga. (Andrzej Barbacki, Ludgierd Cimaszewski, Kazimierz Gawęcki, Zbigniew Głowacki, Adam Hannes, Anna Hannes, Kazimierz Prajzner, Karol Rotnicki, Włodziemierz Słowiński, Mieczysław Solak, Stanisław Smoliński, Krzysztof Tuszyński, Włodzimierz J. Waligóra, Zenobia Weiss, Maciej Wiewiórowski, Bolesław Wojciechowicz, Janina Wróbel, Jan Wyderka) . 7 5

Odznaczeni

Ireneusz S o l i ń s ki -. dr Józef Danielczyk

.106

Irena T o m i a k o w a - Stanisław Jurek

.113

Z żałobnej karty

Czesław K n o 11 - Wspomnienie pośmiertne o Edwardzie Drzewickim Lech E r d m a n n - Dr Karol Hoffmann Marian W e i g t - Prof. Edmund Maćkowiak Jubileusze .120 .124

Jan D r z e w i ń s ki - Obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aneks: Skład podkomisji 129

Spis treści

Zbigniew M i k a - Jubileusz pięćdziesięciolecia Międzynarodowych Targów Poznańskich .143 Jan B u g o w s ki - Pięćdziesiąt lat Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa w Poznaniu (1921 - 1971). Ankes: Dyrektorzy Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa w latach 1921-1971 ; Warunki przyjęcia do Poznańskiej Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa .149

Sprawozdania Marian G e n o w e fi a k - Sesja Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcona kierunkom działania wynikającym z nowego programu polityki społeczno-gospodarczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i rządu 163 Janusz P a w l a k - Konkurs zamknięty na projekt centrum handlowo-usługowego Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Ankes: Sąd konkursowy. .174 Urszula P r z e s t a c k a - Wykonanie planu gospodarczego i budżetu miasta Poznania w roku 1970. .177 Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w 1971 roku. Część II 186

ZDJĘCIA Janusza Korpala, Henryka Matuszewskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Jerzego Rybaka, Spółdzielni Pracy "Fotos".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.10/12 R.39 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry