)J( IIJ IIJ)J(JI)J\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.07/09 R.39 Nr3

Czas czytania: ok. 27 min.

Kyc. 5. Schemat planu zagospodarowania przestrzennego Górnego Tarasu Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataj e". Praca Nr 6 zespołu autorskiego z Poznania: mgr inż arch Jerzy Schmidt, mgr inż. arch. Józef Gorzelski, mgr inż. arch. Jan Wellenger, inż. Włodzimierz Chlebowicz

L e g e n d a: l. tereny mieszkaniowe; 2. ośrodki usługowe pierwszego stopnia; 3. ośrodki usługowe drugiego stopnia; 4. szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki; 5. szkoły zawodowe; 6. drogi; 7. tramwaje; 8. parkingi; 9. ciągi piesze; 10. zieleń społu autorskiego z Warszawy: mgr Zbigniew Galperyn, mgr inż. aren. Tadeusz Kowalski, mgr inż. arch. Jerzy Koziński, mgr Jacek Drewnowski, mgr Zbigniew Jakobacho, mgr Elżbieta Kowalska, mgr inż. Stanisław Michałowski. Makieta; widok od strony południowo- wschodniej

Ryc. 8. Projekt Górnego Tarasu Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Praca Nr 9 zespołu autorskiego z Wrocławia: doc. dr Leszek Dąbrowski, mgr inż. arch. Gerard Aleksiewicz, mgr inż. arch. Ryszard N atuszewicz, mgr inż. Stanisław Dominik. Makieta; widok od strony południowo-wschodniej zespołu autorskiego z Poznania: mgr inż. arch. Jerzy Schmidt, mgr inż. arch. Józef Gorzelski, mgr inż. arch. Jan Wellenger, inż. Włodzimierz Chlebowicz. Makieta; widok od strony południowo-wschodniejka, domy rencistów, place zabaw i sportu. Wielkość osiedli określono w oparciu o izochrony ruchu pieszego. Założono, że odległość z budynku mieszkalnego do usług lOnie powinna przekraczać 200 m, a do ośrodka usług III - (fi m. Za maksymalną długość dojścia do przystanku komunikacji zbiorowej przyjęto 400 m. Zastosowano także zasadę segregacji ruchu pieszego od kołowego oraz wzajemną ich bezkolizyjność. Usługi "ośrodkotwórcze" skupiono w ośrodkach w formie punktowej lub pasmowej. Usługi "terenocliłonne" ukształtowano w piesze ciągi "zielone", międźyosiedlowe, o charakterze obwodnicowym w stosunku do ośrodka 11°. System ten zapewnia nie tylko łatwą dostępność usług w granicach jednego osiedla, lecz stwarza możliwość wymiennego korzystania z nich między osiedlami. Ciągi tych usług połączono z ogólnomiejskimi terenami wypoczynkowymi. W kompozycji przestrzennej osiągnięto możliwość korzystania z małej rekreacji przez mieszkańców różnych grup wieku, bezpośrednio z budynków mieszkalnych, przy równoczesnym wytworzeniu w poszczególnych osiedlach atmosfery wielkomiejskiej. Osiągnięto to przez odpowiednie obudowanie ulicy usługami ośrodkotwórczymi, z równoczesnym wyeliminowaniem z tej ulicy uciążliwości, stworzonej przez współczesną komunikację. Jestto zatem ulica przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego, będąca wnętrzem urbanistycznych, a jednocześnie nie przypominająca ciasnych, jednostajnych ulic z XIX wieku. Atmosferę wielkomiejską osiągnięto też w opracowaniu przez odpowiednie stopniowanie wrażeń od najmniejszego wnętrza urbanistycznego do skali całego osiedla. U zyskano to głównie przez odpowiednie stopniowanie wysokości zabudowy (ryc. 2). Konkurs na Górny Taras był ważnym wydarzeniem w środowisku urbanistycznym i architektonicznym w Polsce. Wystawa pokonkursowa spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa Poznania. Publiczna dyskusja zorganizowana na tej wystawie z udziałem zespołów autorskich i sądu konkursowego niewątpliwie wykazała, że był on potrzebny. Mimo że żadna z prac nie dała jednoznacznej propozycji kompleksowego i prawidłowego rozwiązania całości zadania, konkurs spełnił postawiony mu cel. Dał bowiem bogatą i wszechstronną podbudowę do opracowania planu szczegółowego zagospodarowania Górnego Tarasu N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Był iponadto ważnym ogniwem ciągłej wymiany doświadczeń w projektowaniu i budowie osiedli mieszkaniowych w Polsce.

Zdzisław Machowina

SĄD KONKURSOWYmgr inż. arch. Halina Skibniewska (przewodnicząca) członkowie: dr arch. Ewa Cieszyńska prof. arch. Władysław Czarnecki mgr inż. arch. Zygmunt Kuczyński mgr Jerzy Łangowski mgr inż. Zygmunt Nowak mgr inż. arch. Maciej Nowakowski mgr inż. arch. Jan Polak mgr lnz. arch. Marian Werner mgr Halina Wiśniewska mgr inż. arch. Zdzisław Machowina (sędzia-referent)

Kronika obchodów rocznicy wyzwolenia

KRONIKA OBCHODÓW 26 ROCZNICY WYZWOLENIA POZNANIA (16-23 LUTEGO 1971 R.)

Wzorem lat ubiegłych, rocznica wyzwolenia Poznania spod jarzma faszystowskiego obchodzona była w roku 1971 w ciągu kilku dni lutego. Kulminacyjne obchody przypadły na dzień 22 lutego i były połączone z 53 rocznicą powstania armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jedną z pierwszych imprez była eksponowana w dniu 10 lutego, w hallu dworca głównego, wystawa blisko stu fotogramów i dokumentów obrazujących walki o Poznań w 1945 r. Przygotowało ją Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka. Wtorek 16 lutego 26 rocznicę wyzwolenia Poznania uczciła dzielnica Stare Miasto uroczystą sesją w pajacu Działyńskich. Wzięli w niej udział liczni działacze społeczni oraz zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Jerzy Łangowski. Referat okolicznościowy wygłosił przewodniczący Dzielnicowego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Jerzy Lutomski. W realizacji czynów społecznych w roku 1970 uczestniczyło 51200 mieszkańców dzielnicy, a wartość wykonanych zobowiązań oszacowano na 16 632 (XX) zł. Rocznica wyzwolenia Poznania zbiegła się z dwudziestopięcioleciem powstania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Podczas sesji sekretarz Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Andrzej Mroczkowski, wręczył komendantowi dzielnicowego sztabu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej sztandar ufundowany przez zakłady pracy. Aktywni działacze społeczni wyróżnieni zostali odznaczeniami. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Bernard Stefański, Honorową Odznakę Miasta Poznania: Edward Gili, Elżbieta Głowacka, Józef Malarczyk, Jan Mierzyński, Stanisław Mikulski, Ernest Prause, Stefan Schubert, Artur Seiffert, Jakub Stanisławski, Janina Stróżyk i Stanisław Szulczyk. Odznaczonych dekorował Jerzy Łangowski. Ponadto przyznano trzynaście złotych i srebrnych Odznak Miłośników Miasta Poznania. Sesję zakończył koncert w wykonaniu Chóru Chłopięcego "Szpaki" pod dyrekcją Wiesława Kisera. Środa II lutego Prezentem ofiarowanym miastu przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe na dwudziestą szóstą rocznicę wyzwolenia stała się monografia pt. Poznań pod redakcją Czesława Łuczaka i Zbigniewa Zakrzewskiego, obejmująca dwudziestopięciolecie 1945 -1970 Poznania. Dzięki staraniom całego zespołu wy

dawniczego oraz pracowników Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka, publikacja otrzymała staranną szatę edytorską i graficzną. Czwartek 18 lutego W siedzibie Wielkopolskitgo Towarzystwa Kulturalnego odbyło się podsumowanie wyników plebiscytu o tytuł "Wielkopolanina 1970", ogłoszonego przez Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne oraz redakcje: "Gazety Poznańskiej", "Głosu Wielkopolskiego", "Expressu Poznańskiego", Poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji. Komisja plebiscytowa stwierdziła, że w plebiscycie uczestniczyło 48 039 osób. Z dwunastu kandydatów zaproponowanych na kuponach plebiscytowych, największą liczbę głosów (12 270) otrzymał wybitny ortopeda i zasłużony naukowiec, prof. dr Wiktor Dega, który zdobył zaszczytny tytuł "Najpopularniejszego Wielkopolanina 1970 roku". Pozostali kandydaci zdobyli liczby głosów: Wojciech Bagieński - 8784, Stanisław Dzieciuchowicz - 2511, Arkady Fiedler - 4786, Hieronim Kalina - 3495, Alfons Kujawski - 2434, i Michał Nałkowski - 1044, Marian Polowczyk - 2182, Stanisław Rejewski - 332, Stefan Stuligrosz - 7731, Zygmunt Wągrowski - 694 i Julia Wegnerowa - 1776; zgodnie z regulaminem plebiscytu zdobyli oni tytuły "Wielkopolanina 1970" .

W godzinach porannych odbyła się konferencja prasowa, w czasie której sekretarz Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Jerzy Goździk, poinformował dziennikarzy o programie uroczystości związanych z dwudziestą szóstą rocznicę wyzwolenia Poznania. *

Seminarium wojewódzkie dla lektorów i aktywu Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej odbyło się o godz. 17'° w sali imprezowej Klubu Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Było ono poświęcone pięćdziesiątej trzeciej rocznicy powstania Armii Radzieckiej i dwudziestej szóstej rocznicy wyzwolenia Poznania i Wielkopolski. Mgr płk Jerzy Dworniak wygłosił odczyt na temat pokojowych koncepcji polityki zagranicznej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski, a dr Edward Serwański odczyt: Wyzwolenie Wielkopolski w 1945 r.

*

Plenarne zebranie członków jeżyckiego oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, połączone z obchodami dwudziestej szóstej rocznicy wyzwolenia Poznania, od

Uroczystość wręczania nagród laureatom Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1970, w sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza (22 lutego 1971 r.). Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Szczerbal, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Henryk Kędziora

było się o godz. 18 00 w auli Wyższego Studium Nauczycielskiego przy ul. Szamarzew - skiego 89.

Piątek 19 lutego

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty koncert symfoniczny. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował gościnnie Bogusław Madey. W programie: Karola Szymanowskiego Uwertura koncertowa, Bogusława Madeya Transfiguracje na

Wieczór wspomnień i poezji, w dwudziestą szóstą rocznicę wyzwolenia Poznania, poprowadzi! red. Andrzej Napierała w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki.

JO«

Kronika obchodów rocznzcy wyzwoleniagłos instrumenty, Dymitra Szostakowicza XII Symfonia. Solistką koncertu była Anna Malewicz- Madey (mezzosopran).

Sobota 20 lutego Delegacje dziewięćdziesięciu szeSClU zakładów pracy, instytucji i szkół dzielnicy Stare Miasto składały uroczyście w sali Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej przy ul. Libelta deklaracje o społecznych zobowiązaniach. Każda delegacja otrzymywała jako upominek za realizację ubiegłorocznych czynów społecznych - pamiątkowy proporzec. N a rok 1971 ofiarni mieszkańcy Starego Miasta zaplanowali prace społeczne wartości 16 W cm zł. M. in. załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2 postanowiła przeprowadzić bieżące remonty w podopiecznych przedszkolach i żłobkach oraz w ośrodkach wczasowych; Wielkopolskich Okręgowych Zakładów Gazownictwa - wybudować ośrodek rekreacyjny w Mrzeżynie; Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - wybudo

Uroczystość wręczenia nagród laureatom Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1970, w sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza (22 lutego 1971 r.). Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Bady Narodowej Franciszek Szczerbal składa gratulacje laureatowi Nagrody Młodych dr. med. Krzysztofowi Tuszyńskiemuwać świetlicę w ośrodku wypoczynkowym w Boszkowie, a Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni - wyremontować i wymalować pięć wozów roboczych oraz urządzić dla pracowników szatnię i śniadalnię. Większość czynów i zobowiązań podejmowano z myślą o ipolepszenlu warunków socjalno-bytowych załóg. Obsada Biura Projektów Budownictwa Komunalnego wykona dokumentacje dla obiektów budowanych w dzielnicy w czynach społecznych; pracownicy Izby Rzemieślniczej wykonają roboty porządkowe w obrębie ośrodka staromiejskiego, pracownicy Poznańskiej Komendy Straży Pożarnych włączą się aktywnie do budowy Parku - Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Cytadeli. Do prac społecznych czynnie włączyła się młodzież: m. in. uczniowie Technikum Kolejowego, Szkoły Podstawowej Nr 60, członkowie Związku Harcerstwa Polskiego.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1970, w sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza (22 lutego 1971 r.) Mgr Alfred Hofman dziękuje w imieniu laureatów władzom miasta i województwa za zaszczytne wyróżnienie. W głębi od lewej laureaci: Franciszek Mańkowski, mgr inż. Czesław Nawrocki mgr toż. arch. Edmund Pawłowicz, inż. Wojciech Siwa, mgr inż. Ewa Stankowska, mgr inż! arch. Marian Weigt

W gmachu Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa" odbyło się losowanie stu czterech nagród rzeczowych, przeznaczonych dla uczestników plebiscytu o tytuł "Wielkopolanina 1970". Losowania dokonywały dzieci z przedszkola przy Państwowej Wytwórni Papierosów.

" Poznań w salonie fotografika, wił ponad pracnocą" taki tytuł nosiła otwarta "Empiku" wystawa poznańskiego Janusza Korpala. Autor przedstatrzydzieści swoich naj nowszych

W Muzeum Narodowym otwarto wystawę pn. ,,25 lat malarstwa polskiego" poświęconą całokształtowi dorobku polskiego malarstwa w latach Polski Ludowej. N a wystawie zgromadzono około dwieście pięćdziesiąt dzieł czołowych przedstawicieli głównych kierunków w sztuce polskiej minionego ćwierćwiecza. Otwarcia ekspozycji dokonał zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Zbigniew Rudnicki. Wystawę przygotowała Irena Moderska. *

W "Arsenale" otwarto III wystawę pokonkursową pt. "Poznań i Wielkopolska w ma

Kronika obchodów rocznzcy wyzwolenialarstwie". Do ekspozycji zakwalifikowano trzydzieści jeden prac osiemnastu autorów. W tej liczbie znajdowało się dziesięć obrazów nagrodzonych.

W Liceum Ogólnokształcącym Nr 11 odbyła się uroczysta akademia, w czasie której fundatorzy: Załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych wręczyli sztandar szkoły dyrektorowi Liceum, Antoniemu Wójcickiemu.

Niedziela 21 lutego W sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się koncert rozrywkowy, urządzony przez Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych, Rozgłośnię Polskiego Radia i Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych "Estrata" dla pracowników poznańskich zakładów produkcyjnych. W kuluarach pałacu dwie pary z Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" wręczały kwiaty każdej przybyłej na koncert kobiecie. Koncert był podziękowaniem złożonym poznańskiej klasie robotniczej za jej trud, poświęcenie i ofiarną pracę nad rozbudową i upiększaniem stolicy Wielkopolski. N a bogaty dwugodzinny ,program składały się recytacje w wykonaniu artystów Teatru Polskiego, piosenki w wykonaniu Małgorzaty Borowskiej, Krystyny Chojnowskiej, Urszuli Sipińskiej i Zenona Laskownika, grupy instrumentalno-wokalnej "Alibabki" oraz orkiestry Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia pod dyrekcją Zygmunta Mahlika. Konferansjerkę prowadzili: Alina Flurowa i Krzysztof Ziembiński. U dany był błyskawiczny wywiad reporterski, przeprowadzony przez red. Andrzeja N apierałę z długoletnimi pracownikami Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych.

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się poranek muzyczny połączony z koncertem laureatów I Wielkopolskiego Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych.

Komisja Filatelistyki Młodzieżowej przy Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu, wspólnie z kierownictwem Ogrodu Jordanowskiego Nr l, zorganizowała konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego, o tematyce "Piękno Poznania i Wielkopolski". Udział w tym konkursie wzięło ponad trzysta dzieci z całego województwa. Rysunki ukazywały piękno Wielkopolski i jego stolicy widziane oczyma dzieci. N ajładniejsze prace udostępniono zwiedzającym na wystawie otwartej w pawilonie ogrodu jordanowskiego przy ul. Bema.

Trzydniowy turniej hokejowy z okazji 26 rocznicy wyzwolenia Poznania wygrał "Pomorzanin" (Toruń) - 6 pkt., przed "Odrą" (Opole).

Doroczne biegi sztafetowe na Cytadeli odbyły się dla kobiet na dystansie 500+400+300+ +200+ 100 metrów i dla mężczyzn: 750+1500 + +750+ 1500+3000 metrów. W konkurencji kobiet zwyciężyła ekipa jeżycka przed staromiejską. W konkurencji mężczyzn - ekipa wildecka złożona z zawodników klubu sportowego " Warta" . W biegach startowało ok. trzystu zawodników; 28 zespołów żeńskich i 31 męskich. Po zakończeniu biegów powitano na mecie kaliskiego maratończyka Antoniego Ześkę, który dystans 11) km z Kalisza do Poznania pokonał samotnie w ciągu 13 godzin i 54 minut.

W marszu "Szlakiem walk o poznańską Cytadelę" brało udział 1176 uczestników w 392 zespołach. I miejsce zajęła drużyna Technikum Energetycznego.

W "Turnieju Wyzwolenia" w piłce ręcznej mężczyzn zwyciężyła drużyna holenderska występująca pod nazwą "Amsterdam" przed akademicką reprezentacją Polski.

W zawodach pływackich na pływalni przy ul. Chwiałkowskiego I miejsce wywalczyła reprezentacja Klubu Sportowego "Lech" przed "Wartą".

Poniedziałek 22 lutego W sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1970, przyznanych uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej m. Poznania z okazji rocznicy wyzwolenia miasta. N a uroczystość przybyli laureaci wraz z rodzinami, członkowie sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą oraz członkowie Prezydium obu Rad Narodowych. U roczystość zagaił przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Franciszek Szczerbal, który następnie wraz z zastępcą przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Henrykiem Kędziora, wręczył laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy. N agrody otrzymali: za wybitne osiągnięcia w zakresie badań wpływu dodatków do pasz przemysłowych na organizmy zwierząt użytkowych - prof. dr Kazimierz Gawęcki, dyrektor Instytutu Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wyższej Szkoły Rolniczej: za osiągnięcia w zakresie na uk ekonomicznych

Uroczystość dekoracji uczestników szturmu na Cytadelę w 19*5 r. Ochotnlków-Cytadeloweów dekoruje Odznakami Honorowymi Miasta Poznania zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej Henryk Kędziora. (Biała Sala Prezydium Rady Narodowej, 22 lutego 1971 r. )

i organizacji nauk - prof. dr Stanisław Smoliński, dyrektor Instytutu Ekonomiki Produkcji Wyższej Szkoły Ekonomicznej; za sukcesy naukowo-badawcze w zakresie chemii - prof. dr Maciej Wiewiórowski, dyrektor Instytutu Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; za pracę naukowo-badawcze w zakresie technologii spożywczej - dr Włodzimierz Słowiński, kierownik Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych.

N agrody zespołowe otrzymali: za osiągnięcia w badaniach nad podniesieniem trwałości łożysk tocznych - pięciu pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej; dr inż. Andrzej Barbacki, doc. dr inż. Zbigniew Głowacki, dr Włodzimierz Waligóra, dr inż. Zenobia Weiss, doc. dr hab. inż. Bolesław Woj

ciechowicz; za odkrycie zasobów gazu ziemnego na terenie województwa - pracownicy Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Pile: mgr Inż. Ludgierd Cimaszewskl, mgr inż.

Adam Hannes i jego żona Anna, mgr inż.

Mieczysław Solak, technik Kazimierz Prajzner, mgr inż. Janina Wróbel, technik Jan Wyderka; za projekt i realizację Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" zespół projektantów i' racjonalizatorów w składzie: mgr inż. Jan Deskur , mgr inż. Janusz Fliegier, mgr Alfred Hofman, Władysław IkierskI, Inż. Bogdan Jankowiak, Zygmunt Jąder, mgr inż. Jan Kozierowski, inż. arch. Piotr Krysztop, inż. Jan Lubik, Franciszek Mańkowski, mgr inż. Czesław Nawrocki, mgr inż. arch, Edmund Pawłowicz, Inż. Wojciech Si

Kronika obchodów rocznzcy wyzwoleniawa, mgr inż. Ewa Stankowska i mgr inż. arch. Marian Weigt. N agrody młodych otrzymali: za osiągnięcia w zakresie badań nad środowiskiem fizyczno-geograficznym regionu Wielkopolski: dr Karol Rotnicki z Instytutu Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; za sukcesy w rozwoju postępu technicznego w medycynie i wynalazczości pracowniczej - dr med. Krzysztof Tuszyński z Akademii Medycznej. W imieniu nagrodzonych przemawiał dyrektor Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3, mgr Alfred Hofman. *

W Białej Sali, w siedzibie Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Miasta Poznania uczestnikom szturmu na Cytadelę w 1945 r. oraz członkom Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W uroczystości uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Kończal, przewodniczący Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności N arodu prof. dr Olech Szczepski, prezes Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Henryk Mazur. Przybyłych na uroczystość powitał zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Henryk Kędziora. Odznaki Honorowe Miasta Poznania wręczono Michałowi Dąbrowskiemu, Józefowi Dukale, Franciszkowi Jaśkiewiczowi, Konradowi Kluczykowi, Pawłowi Kołyszko, Stanisławowi Kulce, Stanisławowi Marzyńskiemu, Stanisławowi N awrotowi, Alojzemu Nowickiemu, Franciszkowi Ostrowskiemu, Izydorowi Paluszakowi, Stanisławowi Pińczynskiemu, Mieczysławowi Powąskiemu, Adamowi Praczykowi, Józefowi Stachowskiemu, Adamowi Starnalowi, Stanisławowi Strzeszewskiemu, Zdzisławowi Sniegowskiemu, Stanisławowi Waligórskiemu, Mieczysławowi Warzyniakowi, Kazimierzowi Ziółkowskiemu. W imieniu odznaczonych podziękował za wyróżnienia Izydor Paluszak. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Czesław Kończai gratulując odznaczonym, życzył im wielu sukcesów w pracy zawodowej i społecznej oraz w życiu osobistym. *

26 rocznicę wyzwolenia Poznania uczciła dzielnica Nowe Miasto otwarciem Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, zbudowanej na Osiedlu Piastowskim w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej " Rataj e" . Szkoła, w której naukę .pobierać będzie około 780 dzieci, posiada dwadzieścia dwa oddziały. Większość dzieci przeszła do nowej szkoły ze Szkół Podstawowych Nr 14 i 31. W tym samym budynku mieści się również przedszkole dla sześciolatków, przygotowujące "starszaków" do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Odsłonięcia tablicy, upamiętniającej wybudowanie szkoły ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów, dokonał zastępca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wiesław Bogusławski. Akt nadania szkole imienia Bolesława Krzywoustego odczytała kurator' Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Anna Tyczyńska.

*

Cmentarz Bohaterów na stokach Cytadeli przybrano biało-czerwonymi i czerwonymi flagami. Przy pomnikach: Bohaterów radzieckich, poznaniaków-Cytadelowcćw poległych w walkach o wyzwolenie miasta w lutym 1945 r. oraz przy pomniku Bojowników Polskiej Partii Robotniczej - zapłonęły znicze, a żołnierze Wojska Polskiego zaciągnęli warty honorowe. Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych odegrała hymny państwowe: polski i radziecki. Kompania honorowa Wojska Polskiego prezentowała broń. Przy dźwiękach werbli delegacje: Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Stronnictwa Demokratycznego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Konsulatu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Wojewódzkiego i Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, żołnierzy uczestników walk o Cytadelę, zakładów pracy i instytucji oraz organizacji młodzieżowych - złożyły pod pomnikami wieńce i wiązanki kwiatów. *

Do ostatniego miejsca wypełniona była aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na uroczystym koncercie, zorganizowanym przez Wojewódzki i Poznański Komitet Frontu Jedności Narodu oraz Prezydia Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej m. Poznania. Przybyli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, przedstawiciele Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, weterani ruchu robotniczego i kombatanci ostatniej wojny, uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i szturmu na Cytadelę w 1945 T., przedstawiciele Wojska Polskiego i delegacja Armii Radzieckiej. Licznie. przybyli robotnicy poznańskich zakładów przemysłowych. Część oficjalną zapoczątkowało odegranie hymnów państwowych Polski i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący Poznańskiego Komitetu Frontu J edności Narodu, prof. dr Olech Szczepski. "Dwadzieścia sześć lat temu - powiedział na wstępie Olech Szczepski - po miesięcznych walkach, wyzwolone zostało przez oddziały bohaterskiej Armii Radzieckiej i wal

Uroczystość wręczenia pamiątkowych medali i dyplomów laureatom plebiscytu o tyt.uł ..Wielkopolanina 1970" w sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza (23 lutego 1971 r.). Na zdJęciu: przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawo owych Jan. Mroczek wręcza laureatowi plebiscytu prof. drowi Wiktorowi Dedze symbolIczny upomInek oraz medal

czące u jej boku oddziały ipoznańskich ochotników miasto Poznań, stolica Wielkopolski. Z perspektywy dwudziestu sześciu lat, dzień 23 lutego 1945 roku wydaje się bardzo odległy. To już pomad ćwierćwiecze, dystans jednego pokolenia. A jednak ze wzruszeniem wracamy pamięcią do tamtego dnia, jako do punktu startu, w którym radość z odzyskanej wolności mieszała się ze świeżym poczuciem przebytych cierpień, nadzieja ze świadomością, że trzeba zaczynać od nowa, budować ojczyznę od podstaw". "Rodził się nowy ustrój, idee Polskiej Partii Robotniczej trafiały wówczas w głębokie i rozległe pokłady patriotyzmu, entuzjazmu tworzenia nowego życia. J ak zawsze czołową wyrazicielką tych dążeń była klasa robotnicza, która wypełniła pełną patosu epokę odbudowy kraju i jego rozwoju, również Poznania i województwa, żarliwą, pełną poświę

ceń pracą. Te pierwsze dni i lata, zapoczątkowane wyzwoleniem, weszły do historii naszego narodu jako nieporównywalny z niczym w całej naszej przeszłości okres wielkich przeobrażeń i dokonań - odbudowa zniszczonych miast i fabryk, upaństwowienie przemysłu, zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, wielka industrializacja kraju, podział ziemi wśród chłopów". "Wspominamy pierwsze niezwykle trudne lata jako przykłady niezwykłej ofiarności ludzi pracy miast i wsi całego kraju, klasy robotniczej i wszystkich pracujących Wielkopolski, które przyniosły widoczne na każdym kroku korzystne zmiany budownictwa socjalistycznego, jako przykłady pracowitości i poświęcenia, które i dziś stanowią podstawę naszych osiągnięć, wzrastania udziału naszego regionu w gospodarce całego kraju". Mówca przypomniał następnie najważniejsze

Kronika obchodów rocznzcy wyzwoleniaosiągnięcia mInIonego okresu (podkreślając, iż nie ma takiej dziedziny życia, w której nie widać by było wyraźnie postępu. Dwudziestokrotnie wzrosła produkcja wielkopolskiego przemysłu. Powstały nowe potężne ośrodki przemysłowe, głównie na wschodnich terenach województwa, w Koninie, Kole i Turku. Do czołówki krajowej wzrosła ranga Poznania jako ośrodka nauki i kultury. Głównym celem tych wszystkich zmian, jakie zaszły w ciągu dwudziestu sześciu lat w Poznaniu i województwie, jest i będzie zawsze człowiek, maksymalne w danych warunkach zaspakaja

J eden z laureatów plebiscytu o tytuł "Wielkopolanina 1970" porucznik pożarnictwa Wojciech Bagieńskinie jego potrzeb bytowych i rozwojowych. Stale poprawiały się warunki życia i pracy mieszkańców Poznania i Wielkopolski, w ramach uspołecznionego budownictwa oddano czterysta tysięcy nowych izb mieszkalnych (w miastach). Rozbudowano i wybudowano setki obiektów i urządzeń komunalnych. W radykalny sposób pqpraiwu się stan zdrowotny ludności miast i wsi naszego województwa. Zmalała śmiertelność niemowląt, znacznie wydłużył się wiek życia mieszkańców. W ostatnim diwudziestopięcioleciu w Poznaniu i Wielkopolsce oddano do użytku dzie

ci i młodzieży setki szkól podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkól zawodowych, przedszkoli i sal gimnastycznych". Przechodząc do omówienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i regionu prof. dr Olech Szczepski stwierdził m. in.: "W zmienionych warunkach, które przy pełniejszym włączeniu się wszystkich ludzi pracy w procesy gospodarowania i rządzenia zabezpieczyć mogą bardziej harmonijny rozwój kraju i naszego regionu wielkopolskiego, stają przed nami nowe zadania. Ważnym kierunkiem naszej pracy będzie nadanie właściwej rangi zaspokojeniu doraźnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa w oparciu o maksymalne wykorzystanie rozporządzalnych zasobów. W Poznaniu zakłada się wybudowanie do roku 1975 około 55 000 izb mieszkalnych. Konsekwentnie przestrzegać się będziekompleksowego oddawania nowych bloków mieszkalnych łącznie z zapleczem socjalno-handlowym i usługowym. Na rozwój placówek handlowych i usługowych przeznaczy się spore środki zarówno w Poznaniu, jak i w województwie. Wielkie i konkretne są plany przebudowy dróg i ulic Poznania, budowa tras i wiaduktów, poważne usprawnienie komunikacji miejskiej". "Dążenie do możliwie najlepszego w danych konkretnych warunkach zaspokojenia potrzeb społeczeństwa nie może oczywiście oznaczać Zmniejszenia wysiłków w dziedzinie rozwoju podstawowych gałęzi przemysłu, wytwarzających środki produkcji i rolnictwa. Aby rozwijać naszą gospodarkę z coraz większą korzyścią dla ludzi pracy, dla całego kraju, z większym wysiłkiem i lepszymi efektami wprowadzać musimy do produkcji osiągnięcia nauki

Podsumowania wyników czynów społecznych w roku 1970 w sali Wielkiej Zamku Przemysława (23 lutego 1971 r.). Na zdjęciu: przewodniczący Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu prof. dr Olech Szczepski wygłasza przemówienie. Stoją od lewej: sekretarz Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Jerzy Goździk, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej Zbigniew Rudnicki, przewodniczący Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce Tadeusz Galiński, zasłużona działaczka'ruchu robotniczego Wiktoria Hetmańska

Kronika obchodów rocznzcy wyzwoleniai techniki, nowoczesne metody organizacji produkcji l pracy, torować drogę nowym procesom technologicznym i konstrukcjom wyrobów, które znamionują współczesną rewolucję naukowotechniezną". "Ofiarność społeczeństwa Poznania i województwa daje gwarancję, że i w przyszłości wspólnymi siłami przyczyniać się będzie do polepszenia warunków na swoim terenie". "Sięgając pamięcią do pamiętnych dni lutego 1945 roku - powiedział na zakończenie Olech Szczepski - każdy z nas z wielką wdzięcznością wspomina bezprzykładne bohaterstwo i poświęcenie żołnierzy radzieckich, którzy za naszą wolność, za wyzwolenie naszego kraju, województwa i miasta płacili najwyższą daninę, daninę życia. Wiecznym symbolem tej ofiary jest dźwignięty społecznym wysiłkiem poznaniaków na stokach Cytadeli Park-Pomnik Przyjaźni i Braterstwa, tuż obok cmentarza, na którym spoczywa sześć tysięcy poległych bohaterów. W śmiertelnych zmaganiach narodu polskiego z hitlerowskim okupantem zrodziło się i okrzepło polsko-radzieckie braterstwo broni, tak widoczne w Poznaniu, ukazane we współdziałaniu ochotników-Cytadelowców w walkach o wyzwolenie miasta" . "Zachowamy na zawsze wdzięczność dla bohaterstwa i przyjaźni żołnierza radzieckiego, walczącego na naszej ziemi. Przekazywać będziemy z pokolenia na pokolenie pamięć o krwi przelanej w imię wolności naszej i waszej, o pomocy udzielanej w płonącym Poznaniu jego mieszkańcom, o poświęceniu i bohaterstwie. Dziś, "w dwudziestą szóstą rocznicę wyzwolenia Poznania, kierujemy nasze gorące uczucia i serdeczne myśli do wszystkich dowódców radzieckich i żołnierzy, którzy walczyli w Poznaniu i wyzwalali ziemię wielkopolską. Pozdrawiamy ich tym serdeczniej, że rocznica wyzwolenia stolicy Wielkopolski zbiega się z rocznicą powstania armii pierwszego państwa socjalistycznego. Armia radziecka obchodzi w dniu 23 lutego pięćdziesiątą trzecią rocznicę swego powstania. Jest to obecnie najpotężniejsza armia, która wraz z armiami całego naszego obozu stanowi gwarancję pokoju i bezpieczeństwa światowego". "W rocznicę wyzwolenia Poznania kierujemy swoje uczucia do tych wszystkich, którzy noszą zaszczytne miano Cytadelowców. Oni to, cywilni bohaterzy walnie pomogli skrócić bój o ostatni bastion hitlerowskiego okupanta na wielkopolskiej ziemi". "Chwała im i szacunek za krew i bohaterstwo!" . W części artystycznej przez estradę przewinęła się liczna grupa wykonawców, których prezentowała spikerka poznańskiej telewizji, Maria Wróblewska. Wystąpili Hanna Lisowska i Bogdan Paprocki, aktorzy scen poznańskich Kazimiera N ogajówna i Jacek Polaczek, pieśniarki estradowe: Barbara Biskupska,

Krystyna Chojnowska i Mirosława Kowalak, śpiewak Edward Kmiclewicz; Poznański Chór Dziewczęcy "Skowronki" pod dyrekcją Mirosławy Wróblewskiej, orkiestra, którą dyrygował Zygmunt Mahlik.

W Sali Wielkiej Pałacu Kultury odbył się uroczysty koncert pt. "Pałac Kultury swojemu miastu". Wystąpił Chór Męski "Arion" pod dyrekcją Witalisa Dorożały oraz soliści zespołu estradowego.

W Klubie Spółdzielczości Pracy "Mozaika" przy Starym Rynku Stowarzyszenie Oświatowo- Kulturalne Poznańskich Spółdzielni Pracy zorganizowało "Koncert przyj aźni" .

Otwarcie wystawy prac .nadesłanych na IV konkurs na model Ratusza poznańskiego - w sali Marmurowej Pałacu Kultury. Nadesłano dziewiętnaście modeli. W kategorii architektonicznej I miejsce zdobył Jerzy Wesołowski. W kategorii teatrum-szopki - ex eąuo Witold Głuch l Stanisław Paczyński z Krakowa. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania przy współpracy Pałacu Kultury.

Wtorek 23 lutego O godz. 1200 przed poznańskim Ratuszem tłumnie zebrana publiczność uczestniczyła w uroczystej odprawie wart garnizonu poznańskiego, wystawionych przez Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Zanim to nastąpiło, Leon Ignaszak uroczyście zagrał z wieży Ratusza Hejnał poznański. Po przeglądzie wyposażenia wart i służb, dokonanym przez oficera Inspekcyjnego, odbyła się defilada. Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych urządziła pokaz musztry w układzie kapelmistrza Mieczysława Wiśniewskiego. Zademonstrowano krok obowiązkowy według nowego regulaminu - w tempie defiladowym i zwolnionym, marsz ze śpiewem oraz rozmaite ewolucje grupowe, m. In. delty samolotów. Pokaz prowadził tambour-major Kazimierz P okrzywińskl.

W sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali i dyplomów laureatom plebiscytu o tytuł "Wielkopolanina 1970". Uroczystość zapoczątkowało krótkie przemówienie przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych, Jama Mroczka. Powitał on laureatów plebiscytu oraz przybyłych gości, wśród nich przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Franciszka

Szczerbala, kierownika Wydziału Propagandy i Kultury Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mariana J akubowicza, a także przedstawicieli redakcji poznańskich. Następnie Jan Mroczek dokonał wręczenia symbolicznej nagrody "N ajpopularniejszemu Wielkopolaninowi roku 1970" prof. dr. Wiktorowi Dedze. Laureat otrzymał medal pamiątkowy, dyplom oraz kryształowy puchar. Pozostałym laureatom plebiscytu - "Wielkopolanom 1970": Wojciechowi Bagieńskiemu podporucznikowi Straży Pożarnej w Poznaniu, Stanisławowi Dziecluchowiczowi - lekarzowi medycyny z Rawicza, Hieronimowi Kalinie - maszyniście Polskich Kolei Państwowych, 'Alfonsowi Kujawskiemu - rolnikowi z Fałkowa pow. Gniezno, Michałowi Matkowskiemu - nauczycielowi z Huty Szkła pow, Trzcianka, Marianowi Polowczykowi - dyrektorowi J arocińskiej Fabryki Obrabiarek, Stanisławowi Rejewskiemu emerytowanemu tokarzowi Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Stefanowi Stuligroszowi - rektorowi państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Zygmuntowi Wągrowskiemu pracownikowi Wyższej Szkoły Rolniczej, Julii Wegner - nauczycieloe z Poznania wręczono pamiątkowe medale (projektu Józefa Kopczyńskiego) i dyplomy. W uroczystości nie uczestniczył pisarz i podróżnik Arkady Fiedler, który aktualnie przebywał w Afryce. W imieniu laureatów przemawiał prof. dr Wiktor Dega, dziękując organizatorom plebiscytu i jego uczestnikom za wyrazy uznania. Uroczystość zakończył toast wzniesiony lampką wina za zdrowie i pomyślność laureatów.

W sali Wielkiej Zamku Przemysława działacze Frontu Jedności Narodu oraz przedstawiciele władz miasta, dzielnic i organizacji podsumowali wyniki czynów społecznych w roku

1970. Przewodniczący Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, pirof dr Olech Szczepski, omawiając tę społeczną akcję, mówił o ofiarności i dziękował poznaniakom za trud i wysiłek, jakiego nie szczędzili dla upiększenia swego miasta. Wartość czynów w roku 1970 oszacowano na ok. 89000000 zł; średnio na jednego mieszkańca przypadało 186 zł.

Za zasługi w realizacji czynów społecznych w 1970 r. przyznano aktywistom Frontu J edności Narodu wyróżniającym się szczególnie w zakresie zazielenienia miasta odznaczenia państwowe. Z ł o t y m Krzyżem Zasługi udekorowani zostali: Stefan Jagodziński, Czesław Knoll, Kazimierz Laskowski, Edmund Lenartowicz, Czesław Molski, Jan Swiejkowski, Zygmunt Wohr. S r e b r n y m : Sylwester Adamczak, Wacław Andrzejewski, Franciszek Budziński, Franciszek Gołębiowski, Mieczysław Mielcarek, Alfons Marchowicz, Jen Rybka, Stefan Rydzyński, Edmund Sródecki, J akub Skrzypczak, Stefan Turkowski. B r ą z o - w y m: Tymoteusz Bandosz, Mirosław Grzędowski, Michał Kalwiński, Krystyna Kwiatkowska, Zbyszko Łytkowski, Zenon N owak, Janina Sypniewska. Ponadto trzydziestu sześciu działaczy otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Poznania. Dekoracji dokonał wiceprzewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Zbigniew Rudnicki.

W imieniu udekorowanych podziękował Stefan Turkowiak. Dyrektor Muzeum Rzemiosł Artystycznych Janusz Powidzki otrzymał medal pamiątkowy Frontu Jedności Narodu.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 17 gościły członka Związku Bojowników o Wolność i Demokracje, Stanisława Tomaszewskiego.

Zebrał: Ireneusz Soliński

Kronika wydarzeń

WYDARZENIA W POZNANIU W 1971 ROKU

Część I

STYCZEŃ

3. 1. Występy duetu fortepianowego Janiny symfonicznego w auli Uniwersytetu Poznańskiej dyrygował Antoni Wit.

Otwarcie wystawy pn. Architektura USA w "Arsenale".

11. 1. Otwarcie ekspozycji prac graficznych nadesłanych na konkurs im. Jana Wronieekiego, organizowany przez Wydział Kultury Rady Narodowej m. Poznania, poznański oddział Związku Polskich Artystów Plastyków i redakcj ę "Gazety Poznańskiej" w salonie wystawowym Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki. Występy greckiego zespołu pieśni i tańca "Orfeas" w Operze Poznańskiej.

14. 1. Premiera Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego w Teatrze Polskim, w inscenizacji Leona Schillera reżyserii Andrzej a Ziębińskiego. Choreografię opracowała Zofia Kulesza, scenografię Liliana Jankowska. Kierownictwo muzyczne spoczywało w rękach Ryszarda Gardo, a muzykę zinstrumentował Franciszek Wasikowski. W przedstawieniu wystąpili: Jacek Polaczek (Bardos) , Zdzisław Zachariusz (Bartłomiej), Krystyna Kołodziejczyk (Dorota), Anna Wróblówna (Basia), Rajmund Jakubowicz (Wawrzyniec), Grzegorz Mrówczyński (Stach), Leszek Łotocki (Janek), Sławomir Pietraszewski (Bryndas), Jacek Różański (Morgal), Włodzimierz Kłopocki (Swistos), Tomasz Grochoczyński (Kwicołap), Janusz Greber (Pastuch), Tadeusz' Wojtych (Miechodmuch), Janina Ratajska (Stara Baba), Danuta Wiłowicz (Gospodyni I), Janina Marisówna (Gospodyni II) i Jan Ibel (Gospodarz). Grupę Krakowianek Krakowiaków stanowili studenci wyższych uczelni poznańskich, a grupę Górali uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu. 15. 1. W czasie koncertu symfonicznego w auli stąpił radziecki pianista Mikołaj Pietrow. Zdzisław Szostak.

22. 1. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza orkiestrę Filharmonii Poznańskiej prowadził gościnnie argentyński dyrygent Carlos Paita. Solistką była skrzypaczka Jadwiga Kaliszewska, laureatka IV Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego.

23. 1. Premiera dramatu Henryka Ibsena Budowniczy SoIn ess w Teatrze Polskim, w reżyserii Romana Kordzińskiego (współpraca Andrzej Wanat) w scenografii Henryka Regimowicza.

W przedstawieniu wystąpili: Włodzimierz Kłopocki (Halvard Solness), Sława Kwaśniewska (Alina Solness) , Andrzej Ziębiński (Doktor Herdal), Piotr Wypart (Knut Brovik), Edward Warzecha (Ragnar Brovik), Małgorzata Załuska (Kaja Fosli), Kazimiera N ogaj ówna (Hilda W angel).

25. 1. W Wyższej Szkole Rolniczej rozpoczęła się trzydniowa sesja naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności, z udziałem ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Stanisława Guewy. Konferencja nauk politycznych, zorganizowana przez Instytut N auk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, odbyła się w Collegium Minus.

26. 1. XVI sesja Rady Narodowej m. Poznania uchwaliła plan gospodarczy na rok 1971. 29. 1. Pianista Zbigniew Szymonowiez wziął udział w koncercie symfonicznym w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Zygm un t Latoszewski.

Baster i Janusza Dolnego w czasie koncertu im. Adama Mickiewicza. Orkiestrą Filharmonii

U niwersytetu im. Adama Mickiewicza wyOrkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygowałbudżet miasta

LUTY

5. 2.

Ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w roku 1972. N a jego czele stanął Jerzy Łangowski, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Podczas koncertu symfonicznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił radziecki pianista Lazar B erman. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Zdzisław Szostak.

Otwarcie wystawy pn. "Urbanistyka i ty" w sali Marrnurowej Pałacu Kultury.

W Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się narada wojewódzkiego aktywu partyjnego z udziałem zastępcy członka Biura Politycznego, ministra Obrony Narodowej , Wojciecha Jaruzelskiego.

2. 2.

6. 2.

10. 2.

13. 2.

18. 2.

19. 2.

20. 2.

21. 2.

22. 2.

Kronika wydarzeń

Do Poznania przybyła grupa dziennikarzy radzieckich korespondentów gazet radzieckich akredytowanych w Polsce. Otwarcie wystawy wzornictwa przemysłowego pn. "Współpraca" w "Arsenale".

Premiera baśni Miłość do trzech pomarańc:zy według Carlo Gozziego, w opracowaniu Joanny Walter, na scenie Domu Kultury Milicji Obywatelskiej, w wykonani u zespołu Teatru Nowego. Reżyseria Wojciecha Wieczorkiewicza, scenografia Zbigniewa Bednarowicza. W Domu Technika rozpoczęła się XI Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona ochronie roślin. Podczas koncertu symfonicznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza śpiewała Anna Malewicz- Madey. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Bogusław Madey.

Otwarcie wystawy ,,25 lat malarstwa polskiego" w Muzeum N arodowym. Otwarcie wystawy "Poznań i Wielkopolska w malarstwie" w "Arsenale". Rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego na projekt zabudowy centrum handlowo-usługowego Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Pierwszą nagrodę otrzymał zespół architektów z Katowic w składzie: Ryszard Duda, Jerzy Glac, Ditter Paleta. Stanisław Smolarski i Jerzy Szaflarskl.

Koncert laureatów Festiwalu Chórów Wielkopolskich w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W przeddzień 26 rocznicy wyzwolenia Poznania, w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza, odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych N agród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za wybitne oisiągnięcia naukowe techniczne. Obecni byli członkowie sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Jerzym Zasadą. Uroczystość zagaił przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej Franciszek Szczerbal, który następnie wraz z zastępcą przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Henrykiem Kędziora wręczył laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Nagrody otrzymali: za wybitne osiągnięcia w zakresie badań wpływu dodatków do pasz przemysłowych na organizmy zwierząt użytkowych - prof. dr Kazimierz Gawęcki, dyrektor Instytutu Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wyżiszej Szkoły Rolniczej; za osiągnięcia w zakresie nauk ekonomicznych i organizacji nauk - prof. dr Stanisław Smoliński, dyrektor Instytutu Ekonomiki Produkcji Wyższej Szkoły Ekonomicznej; za sukcesy naukowobadawcze w zakresie chemii prof. dr Maciej Wiewiórowski, dyrektor Instytutu Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; za prace naukowobadawcze w zakresie technologii spożywczej - dr Włodzimierz Sławiński, kierownik Centralnego Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych. N agrody zespołowe otrzymali: za osiągnięcia w badaniach nad podniesieniem trwałości łożysk tocznych - pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej: dr inż. Andrzej Barbacki, doc. dr inż. Zbigniew Głowacki, dr Włodzimierz Waligóra, dr inż. Zenobia Weiss, doc. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowski; za odkrycie zasobów gazu ziemnego na terenie województwa praoownicy Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Pile: mgr inż. Ludgierd Cimaszewski, mgr inż. Adam Hannes, mgr inż. Anna Hannes, mgr inż. Mieczysław Solak, technik Kazimierz Prajzner, mgr inż. Janina Wróbel, technik Jan Wyderka; za projekt i realizację Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" zespół proj ektantów i racjonalizatorów w składzie: mgr inż. Jan Deskur , mgr inż. Janusz Fliegier, mgr Alfred Hofman, Władysław Ikierski, inż. Bogdan Jankowiak, Zygmunt Jąder, mgr inż. Jan Kozierowski, architekt Piotr Krysztop, lnz. Jan Lubik.

mgr lnz. Franciszek Mańkowski, mgr inż. Czesław N awrocki, mgr inż. arch. Edmund Pawłowicz, inż. Wojciech Siwa, mgr inż. Ewa Stankowska i mgr inż. arch. Marian Weigt.

N agrody młodych otrzymali: za osiągnięcia w zakresie badań nad środowiskiem fizyczno-geograficznym regionu Wielkopolski dr Karol Rotnicki z Instytutu Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; za sukcesy w rozwoju postępu technicznego w medycynie i wynalazczości pracowniczej - dr med. Krzysztof Tuszyński z Akademii Medycznej.

Przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych złożyli wieńce pomnikiem Braterstwa Broni i Cytadel owco w na Cytadelikwiaty pod

Na uroczysty koncert, zorganizowany przez Wojewódzki i Poznański Komitet Frontu Jedności Narodu oraz Prezydia Wojewódzkiej Rady Narodowej Rady Narodowej m.

Poznania w auli Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, przybyli przedstawiciele władz

Kronika wydarzeń

partyjnych i państwowych z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzym Zasadą, przedstawiciele Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, weterani ruchu robotniczego i kombatanci ostatniej wojny, uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i szturmu, na Cytadelę w 1945 r., przedstawiciele Wojska Polskiego i delegacja Armii Radzieckiej. Licznie przybyli robotnicy poznańskich zakładów przemysłowych. Część oficjalną zapoczątkowało odegranie hymnów państwowych Polski Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności N arod u, prof. dr Olech Szczepski.

W Białej Sali w gmachu Prezydium Rady Narodowej m. Poznania odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Miasta Poznania uczestnikom szturmu na Cytadelę w 1945 r. oraz członkom Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W uroczystości uczestniczyli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Kończal, przewodniczący Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności N arodu prof. dr Olech Szczepski, prezes Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolnosc i Demokrację Henryk Mazur. Odznaki Honorowe Miasta Poznania wręczał zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Henryk Kędziora.

Otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, zbudowanej na Osiedlu Piastowskim w N owej Dzielnicy Mieszkaniowej Rataje. N aukę pobierać w niej będzie około 780 dzieci. Odsłonięcia tablicy, upamiętniającej wybudowanie szkoły ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów, dokonał zastępca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wiesław Bogusławski. Akt nadania Szkole imienia Bolesława Krzywoustego odczytała kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Anna Tyczyńska.

23. 2. W Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali dyplomów laureatom plebiscytu na najpopularniejszego Wielkopolanina 1970 roku; plebiscyt został zorganizowany przez Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych, Wojewódzkie Towarzystwo Kulturalne oraz prasę i radio. Najpopularniejszym Wielkopolaninem został prof. dr Witold Dega.

W Sali Wielkiej Zamku Przemysława odbyło się uroczyste podsumowanie społecznych poznaniaków na rzecz miasta w roku 1970. Ich wartość osiągnęła 84 W rocznicę wyzwolenia Poznania na Starym Rynku odbyła się. uroczysta wart wojsk garnizonu poznańskiego. 24. 2. Plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z udziałem sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierza Barcikowskiego i prezesa N aczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Stanisława Guowy na temat umocnienia roli samorządu chłopskiego na wsi wielkopolskiej. 25. 2. Rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Dziecięcych w Pałacu Kultury.

26. 2. Wizyta w Poznaniu I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka, który po spotkaniu z Egzekutywą Komitetu Wojewódzkiego odwiedził załogę Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W czasie koncertu symfonicznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpiła pianistka Barbara Hesse-Bukowska. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował Józef Radwan.

czynów min zł. odprawa

MARZEC

1. 3. Koncert muzyki polskiej w wykonaniu Chóru Chłopięcego Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 2. 3. Gościnne występy Bogdana Paprockiego w partii tytułowej opery Don Carlos Verdiego w Operze Poznańskiej. 3. 3. Gościnne występy Andrzeja Saoiuka w partii Króla Filipa w operze Don Carlos Verdiego w Operze Poznańskiej.

5. 3. Otwarcie wystawy ceramiki i drobnych form rzeźbiarskich Bernardyny Jaskólskiej-Michalskiej, Stefanii Niedźwieckiej i Delfiny Szczerbal w salonie wystawowym Pałacu Kultury.

W Operze Poznańskiej w Cyruliku sewilskim Rossiniego partię tytułową śpiewał Jerzy Adamczewski, w partii Don Basilia wystąpił Andrzej Saciuk.

6. 3. Premiera Tymateusza Majsterklepki Jana Wilkowskiego w Teatrze Aktora i Lalki "Marcinek". Reżyserował Stanisław Słomka-Rakowski, scenografia Zdzisława Łosińskiego. 7. 3. Orkiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia opery Tristan i Izolda Wagnera dyrygował gościnnie Adolf Fritz Guni z Lipska. » 9. 3. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem 388 delegatów rozpoczęły się dwudniowe obrady Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obradach uczestniczyli: członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Babiuch, wicepremier Wincenty Krasko i kierownik Wydziału Rolnego Komitetu Centralnego Eugeniusz Mazurkiewicz.

10. 3. Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zakończyła obrady. Pierwszym sekretarzem nowo wybranego Komitetu Wojewódzkiego został ponownie Jerzy Zasada. Sekretarzami Komitetu Wojewódzkiego wybrani zostali: Tadeusz Grabski, Jan Ławniczak, Czesław Kończal, Jan Pawlak i Władysław Sleboda. Ponadto w skład Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego wybrani zostali: Kazimierz Chojnacki - Komendant Milicji Obywatelskiej, Stanisław Cozaś - przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, Zofia Dąbek - nauczycielka, Bronisław Gorzan - ślusarz z Wielkopolskiej Fabryki Urzedzeń Mechanicznych, Ludwik Kasprowicz - odlewnik z Zakładów Elektrochemicznych "Alco" , Jan Mroczek - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych, Franciszek N owak - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, Bogdan Sajna - I sekretarz Komitetu Zakładowego w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", Franciszek Szczerbal - przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Bogdan Waligórski - przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej. Konferencja uchwaliła program działania wielkopolskiej organizacji partyjnej na najbliższe lata. Podczas przedstawienia Trubadura Verdiego, orkiestrą Opery Poznańskiej dyrygował gościnnie Józef Klimanek. 11. 3. Premiera dramatu Juliusza Słowackiego Kordian w Teatrze Polskim, w inscenizacji i reżyserii Romana Kordzińskiego, scenografii - Henryka Regimowieza, z muzyką Ryszarda Gardo. W przedstawieniu wzięli udział: Janusz Greber, Tomasz Grochoczyński, Grzegorz Mrówczyński, Jacek Różański, Andrzej Ziębiński (Szatani), Eleonora Hardook (Archanioł), Aleksander Iwaniec (Kordian), Wirgiliusz Gryń (Grzegorz), Kazimiera Nogajówna (Laura), Krystyna Kołodziejczyk (Violetta), Rajmund Jakubowicz (Papież-Car), Janina Ratajska, Michał Grudziński, Jacek Polaczek, Stanisław Staniek, Edward Warzecha (Lud), Stefan Drewicz (Prezes), Włodzimierz Kłopocki (Wielki Książę).

12. 3. Podczas koncertu symfonicznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował gościnnie artysta argentyński Pedro Ignacio Calderon. 13. 3. W dwudziestą piątą rocznicę powstania Poznańskiego Chóru Chłopięcego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert zespołu pod kierownictwem założyciela i dyrygenta Jerzego Kurczewskiego. Otwarcie ekspozycji malarstwa Bartłomieja Kurki oraz rysunku.i rzeźby Adama Smolany w "Arsenale" . 14. 3. Otwarcie XXVII Targów Krajowych "Wiosna-7l" z udziałem członka Biura Politycznego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Szydlaka, ministra Handlu Wewnętrznego Edwarda Sznajdra, przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości Jerzego Kusiaka. Gościom towarzyszyli I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Zasada, przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisław Cozaś, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Szczerbal.

18. 3. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kaspirzaka otwarto wystawę pn.

"Komuna Paryska" w setną rocznicę tego wydarzenia dziejowego. Scenariusz opracowały Maria Strojnowska-Szczepaniak i Magdalena Warkoczewska. Orkiestrą Opery Poznańskiej podczas przedstawienia opery Rigoletto Verdiego dyrygował gościnnie Zeljko Strąka.

11 Kronika Miasta Poznania

Kronika wydarzeń

19. 3. W czasie symfonicznego koncertu w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił pianista węgierski Gabor Gabos. Grała orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Antoniego Wita. 20. 3. Wiosenne Targi Krajowe zwiedził wicepremier Eugeniusz Szyr.

21. 3. Zamknięcie XXVII Wiosennych Targów Krajowych.

24. 3. W Pałacu Kultury rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat komplek-' sowego sterowania jakością produkcji w przemyśle lekkim, spożywczym oraz w spółdzielczości pracy. Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na temat historii i teorii dramatu odbyła się w Sali Błękitnej Pałacu Kultury. Otwarcie wystawy fotograficznej "Wietnam walczący" Thomasa Bilhardta z Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Pałacu Kultury. 25. 3. Prezydium Krajowej Rady Kobiet Polskich z udziałem członka Rady Państwa Eugenii Krassowskiej obradowało w siedzibie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Tematem obrad było współdziałanie kobiet z radami narodowymi. 26. 3. W czasie koncertu symfonicznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił wiolinista radziecki Anatol Mielników, laureat V Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygowała Agnieszka Duczmal.

28. 3. Premiera opery komicznej Otto Nicolaia Wesołe kumoszki Z Windsoru pod kierownictwem muzycznym Mieczysława Nowakowskiego. Reżyserował Roman Kordziński, scenografię projektował Henryk Regimowicz, choreografię opracowała Teresa Kujawa. W przedstawieniu wzięli udział: Henryk Łukaszek (Sir John Falstaff) , Marian Kondella (Pan FIuth), Roman Wasilewski (Pan Reich), Jerzy Walczak (Fenton), Adolf Cwieczkowski (Sparlich), Piotr Liszkowski (Dr Cajus), Krystyna Pakulska (Pani FIuth), Zofia Baranowicz (Pani Reich), Zdzisława Donat (Anusia), Juliusz Bieńkowski (Mieszczanin). W scenach baletowych wzięli udział uczniowie Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu. 30. 3. XVII Sesja Rady Narodowej m. Poznania obradowała na temat kierunków pracy według nowego programu polityki społeczno-gospodarczej.

Zebrała: Anna Zabielska

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.07/09 R.39 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry