U)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.07/09 R.39 Nr3

Czas czytania: ok. 15 min.

Tabela 2

DOCHODY I WYDATKI ZBIORCZEGO BUDŻETU MIASTA POZNANIA WEDŁUG PODZIAŁU TERYTORIALNEGO NA ROK 1971 (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)

Dochody Wyda tki w tym: w tym: Środki z tego, wyrówna - z tego, Lp. udziały wcze fundusz Treść Ogółem dochody w docho- Udziały w Dotacj e Ogółem płac je- kapitalne własne dach wła- dochodach bieżące dnostek remonty inwestycje snych rad budże- budżetonarodo- tu central- wych wych nego l Ogółem zbiorczy budżet miasta l 722 998 l 202 433 137 073 520 565 - l 722 998 l 244 769 453 636 320 900 157 329 2 Jednostkowy budżet miejski 842 035 444 209 137 073 397 826 - 842 035 488 733 159 848 206 373 146 929 3 Razem budżety dzielnic 880 963 758 224 - 122 739 - 880 963 757 036 293 788 114 527 10 400 w tym Dzielnicowe Rady N arodowe: 4 Grunwald 246 576 184 967 - 61 609 - 246 576 210 718 84 655 33 158 2 700 5 Jeżyce 142 090 142 090 - - - 142 090 121 372 43 217 18 898 l 820 6 Nowe Miasto 130 618 100 604 - 30 014 - 130 618 113 815 48 310 14 503 2 300 7 Stare Miasto 221 605 221 605 - - - 221 605 191 441 68 129 28 294 l 870 8 Widia 140 074 108 958 - 31 116 - 140 074 118 690 49 477 19 674 l 710

STAWKI PROCENTOWE UDZIAŁÓW W DOCHODACH WŁASNYCH RAD NARODOWYCH 1971 r.

U działy procentowe w dochodach własnych rad narodowych Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi Lp. Treść spółdzielczości pracy spółdzielni" Społem" Podatek obrotowy Podatek dochodowy Podatek obrotowy Podatek dochodowy % kwota % kwota 0/ kwota /0 kwota udziału udziału udziału udziału udiiliłu udziału udziału udziału l Ogółem zbiorczy budżet miasta 100, O 64 183 100, O 230 795 100,0 900 100, O 27 467 2 Jednostkowy budżet miejski 43,5 27 900 36,2 83 510 90,5 815 90,5 24 848 3 Razem budżet dzielnic 56,5 36 283 63,8 147 285 9,5 85 9,5 2 619 w tym Dzielnicowe Rady Narodowe: 4 Grunwald 100, O 9 370 100, O 61 160 - - - - 5 Jeżyce 85,4 8 330 85,4 41 395 - - - - 6 N owe Miasto 100, O 13 863 100, O 29 310 - - - - 7 Stare Miasto 9,5 2 795 9,5 8 035 9,5 85 9,5 2 619 8 Wilda 100, O 1925 100, O 7 385 - - - -

Sprawozdania

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI WNIOSKÓW I POSTULATÓW WYBORCÓW W ROKU 1971

Realizując postanowienia uchwaty Rady Narodowej m. Poznania, Prezydium przedłożyło na sesji w dniu 26 stycznia 1971 r. informację o możliwościach realizacji w roku 1971 wniosków i postulatów wyborców, zgłoszonych pod adresem Rady Narodowej w kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych. Informacja obejmowała wnioski i postulaty w rozbiciu na grupy: I. wnioski, których termin wykonania przyjęto na rok 1971 i które zgodnie z przewidywaniami zostaną w tym okresie zrealizowane; II. wnioski, które mimo przyjęcia Ich do planu realizacji w roku 1971 nie zostaną wykonane; III. wnioski zakwalifikowane do wykonania w 1970 T., dotychczas nie zrealizowane, a przewidziane do wykonania w roku 1971; IV. wnioski zakwalifikowane do realizacji po roku 1971, względnie nie przyjęte do realizacji, które przewiduje się wykonać w roku 1971.

Z ogólnej liczby 283 wniosków i postulatów zgłoszonych w kampanii wyborczej, termin realizacji trzynastu z nich przypadał na rok 1971. Dotyczyły one zagadnień: gospodarki komunalnej, handlu, zdrowia, oświaty i kultury. Z tych trzynastu wniosków planuje się wykonanie w il97l r. siedmiu wniosków. Brak limitów inwestycyjnych względnie ograniczone możliwości przerobowe spowodowały nieujęcie w planie na rok 1971 realizacji pozostałych sześciu wniosków, pierwotnie zakwalifikowanych do wykonamia w 1971 r. ReaUzacja tych wniosków nastąpi w terminie późniejszym. Najliczniejszą grupę wniosków i postulatów, których wykonanie planuje się w 1971 T., stanowią wnioski zakwalifikowane do wykonania w roku 1970, a dotychczas nie zrealizowane. Jest ich w sumie osiemnaście, a dotyczą gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i komunikacji (10), przemysłu terenowego (1), zdrowia i opieki społecznej (1), kultury i sztuki (2) oraz innych dziedzin (4). Na uwagę zasługuje grupa sześciu wniosków zakwalifikowanych do wykonania po roku 1971 lub w ogóle nie branych pod uwagę, a które przewiduje się - w wyniku wtórnych analiz - wykonać w 1971 r.

I. WNIOSKI. KTÓRYCH TERMIN WYKONANIA PRZYJĘTO NA ROK 1971 I KTÓRE, ZGODNIE Z PRZEWIDYWANIAMI, ZOSTANĄ W TYM OKRESIE ZREAbIZOWANE.

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i komunikacja Nr. 5. Uporządkować skwer przy ulicy Naramowickiej, zniszczony na skutek wykopów pod rurociągi dla osiedla mieszkaniowego. Zieleń byłego cmentarza przy ul. N aramowickiej (Park Kosynierów) została włączona w obszar zieleni osiedlowej Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" i zostanie uporządkowana w roku 1971. Przewidywany koszt wykonania wniosku - 15) (XX) zł. Nr 10. Uporządkować przystanki tramwajowe od ul. Roosevelta do pętli tramwajowej przy ul. N aramowickiej przez zbudowanie wiat. Zbudowanie wiat na niektórych przystankach tramwajowych na trasie od ul. Roosevelta do pętli przy ulicy N aramowickiej przewidziane jest w planie na rok 1971. Nr 75. Wybudować tunel w nasypie kolejowym zamykającym ul. Botaniczną, co umożliwi przejście do jeziora Rusałka bez potrzeby przekraczania torów kolejowych. Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni posiada już opracowaną przez Kolejowe Biuro Projektów dokumentację techniczną na budowę tunelu w ulicy Botanicznej. Budowa włączona została do planu na rok 1971. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 10. Nr 79. Usunąć topole przy ul. Ściegiennego, które są powodem schorzeń dzieci i starszych oraz niszczą chodniki i jezdnie, a zasadzić lipy. Drzewa przy ul. Ściegiennego będą usunięte w okresie zimy 1970/1971, a wiosną 1971 r. ulica zostanie obsadzona nowymi drzewami. Koszt realizacji wniosku - 155 000 zł. Nr 81. Zbudować wiatę na przystanku autobusowym przy ul. Wojska Polskiego.

Postulat zostanie zrealizowany w 1971 r.

Nr 108. Zwiększyć ilość pojemników do śmieci w celu zapewnienia czystości ulic, placów i parków. Wniosek zrealizowany zostanie częściowo w 1971 r. Stosowane obecnie małe kosze uliczne o skomplikowanej konstrukcji zaczepów nie spełniły zadania z powodu trudności w opróżnianiu koszy. Przeprowadza się sukcesywną wymianę koszy oraz pojemników "grzybek" na czworokątne, wolnostojące, o pojemności 40 l nieczystości. W roku 1971 przewiduje się

ustawienie dwóch tysięcy sztuk tych pojemników. Akcja wymiany zostanie zakończona całkowicie w 1973 r. Nakłady na ten cel wyniosą W cm zł.

Kultura i sztuka Nr 236. Pobudować pawilon dla biblioteki, która aktualnie mleSCl się na zapleczu księgarni przy ul. Grochowskiej, a zwolnione pomieszczenia przeznaczyć na poszerzenie księgarni. W latach 1971 -1975 nie przewiduje się budowy pawilonu bibliotecznego na Osiedlu Świerczewskiego. Budowa pawilonu nr 68 przesunięta została na okres po 1975 r. W roku 1971 Zakłada się jednak rozpoczęcie budowy pawilonu nr 38 handlowo-usługowego, który oddany zostanie do użytku w 1973 r. W pawiionie tym przewidziane są pomieszczenia dla filii bibliotecznej. N

II. WNIOSKI, KTORE MIMO PRZYJĘCIA ICH DO PLANU REALIZACJI W ROKU 1971 NIE ZOSTANĄ WYKONANE.

li{ Gospodarka komunalna, mieszkaniowa l komunikacja Nr 58. Wybudować szalet publiczny przy pi. Waryńskiego.

Budowa szaletu przy pi. Waryńskiego jest objęta programem budowy nowych urządzeń sanitarnych, opracowanym orzez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i zatwierdzonym przez Prezydium Rady Narodowej m. Poznania. Zgodnie z tym programem budowa była przewidziana w roku 1971. z uwagi jednak na pilniejsze potrzeby, inwestycja nie mogła wejść do planu realizacji na latach 1971 -1975 i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania nie otrzymało środków inwestycyjnych na ten cel.

Handel i zaopatrzenie ludności Nr 132. Zbudować nowoczesny lokal rozrywkowo-gastronomiczny w dzielnicy J eżyce.Inwestor: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa przesuwa stale termin budowy baru mlecznego (narożnik Dąbrowskiego- Szamotuiskiej) , który ostatnio ustalano na rok 1971. Obiekt ma być oddamy do użytku po roku 1973. Przewidziany do »realizacji na lata 1970 - 1975 lokal gastronomiezno-rozrywkowy (narożnik Stasziea- Dąbrowskiego), ze względu na rezygnację Inwestora z tej lokalizacji (z powodu braku środków) nie będzie mógł być realizowany.

Nr 172. Wybudować kawiarnię w ogródkach działkowych przy ul. Albańskiej.

N a obszarze ogródków działkowych nie przewiduje się budowy kawiarni. Planowany na rok 1971 bar szybkiej obsługi w pobliżu ul. Albańskiej nie będzie wybudowany z uwagi na brak limitów inwestycyjnych.

Zdrowie i opieka społeczna Nr 200. Przyspieszyć zakończenie budowy zakładu dla szkolenia inwalidów.

Szczupłe limity inwestycyjne oraz ograniczone możliwości przerobowe poznańskich przedsiębiorstw budowlanych nie pozwoliły na przyspieszenie zakończenia budowy. Przewidywany termin oddania obiektu do eksploatacji w 1971 r. nie zostanie dotrzymany i przesunięty został na pierwszy kwartał 1972 r.

Oświata i nauka Nr 219. Należy wybudować w obrębie osiedla mieszkaniowego "Raszyn" przedszkole, istniejące przedszkole przy ul. Palacza nie zaspokaja potrzeb w tym zakresie. Wniosek zakwalifikowano wstępnie do realizacji w latach 1971 -1972. Ze względu na brak mocy przerobowej w obrębie osiedla mieszkaniowego "Raszyn", Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego rozpocznie budowę przedszkola w roku 1974.

III. WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO WYKONANIA W 1970 R., DOTYCHCZAS NIE ZREALIZOWANE, A PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W 1971 R.

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa l komunikacja Nr 2. Zmienić konstrukcję zaczepów przy koszach ulicznych do śmieci. Obecne zaczepy przy potrąceniu koszów przez przechodnia odpinają się i powodują zaśmiecenie ulicy. Zob. Nr 108.

Sprawozdania

Nr 35., 96. Przeanalizować system pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania pod kątem usprawnienia wywózki śmieci oraz utrzymania czystości w mieście. W III kwartale 1970 r. dokonano generalnej reorganizacji służby wywozu nieczystości stałych. Dla wyegzekwowania wyznaczanych zadań dziennych powołano ekipę kontrolerów, którzy sprawdzają jakość wykonanej pracy oraz ilość wyznaczonej normy dziennej. W celu wygospodarowania dodatkowych rezerw od l października 1970 r. wprowadzono system ryczałtowo-akordowy wywozu nieczystości stałych. W IV kwartale 1970 r. wprowadzono eksperymentalnie system wywozu nieczystości stałych wymiennymi dużymi pojemnikami o pojemności 1,1 m 8 , przewożonych na samochodzie marki "Star" z dźwigiem przenośnym. System ten zdał egzamin, ale zastosowanie jest uzależnione od odpowiedniej ilości sprzętu l samochodów. Zastosowanie nowych systemów winno w pełni rozwiązać problemy nieczystości stałych od początku 1972 r. Nr 55. Przeprowadzić remont stacji transformatorowej na J eżycach.

Zakończenie kapitalnego 'remontu stacji transformatorowej na J eżycach przewidziane jasl w I kwartale 1971 r. Koiszt remontu wyniesie około 300 (XX) zł. 57. Spowodować lepsze oświetlenie ul. Botanicznej.

Ul. Botaniczna oświetlona zostanie w 1971 r. Przewidziany koszt - 122 (XX) zł.

Nr 63. Nałożyć twardą nawierzchnię na ulicach: Wołowskiej i Nowosolskiej.

Przebudowa ul. Wołowskiej na odcinku od ul. Wołozyńskiej do "Mostostalu" nastąpi w I półroczu 1971 r. kosztem 300 (XX) zł. Przebudowa ul. Nowosolskiej możliwa będzie po roku 1975. Nr 64. Nałożyć twardą nawierzchnię na ul. Ceglanej.

N awierzchnia ul. Ceglanej miała być wykonana w 1970 r. przez Spółdzielnię Remontowo- Budowlaną, która do wymienionych robót nie przystąpiła. W tej sytuacji Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni zlecił wykonanie nawierzchni ulicy w roku 1971 Poznańskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych, kosztem 300 000 zł. Nr 71. Wyasfaltować ulicę Grodziską i Bednarską.

Ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie w ulicach Grodziskiej i Bednarskiej nastąpi w 1971 r. kosztem 1800 (XX) zł. Nr 77. Włączyć do programu na najbliższy okres wykonanie pełnego zakresu robót w ulicy Leszczyńskiej (uzbrojenie i uporządkowanie).

Wniosek znajduje się w toku . realizacji. Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy Leszczyńskiej przewidziane jest w 1971 r. kosztem 3 3SJ (XX) zł. Nr 131. Dla poprawienia warunków socjalnych załogi Zakładu Szkolenia Inwalidów niezbędne byłyby pomieszczenia ca 120 ni' - na urządzanie stołówki, które zajmowane są obecnie przez Polski Związek Niewidomych. Realizacja wniosku wymaga wylokowania Polskiego Związku Niewidomych z gmachu przy ul. Wawrzyniaka. Przewiduje się przeprowadzenie translokacji do końca 1971 r.

Przemysł terenowy i usługi dla ludności Nr 182. Uruchomić w Naramowicach placówkę usługowo-fryzjerską.

W Osiedlu Wielkiego Października w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" zostanie w 1971 r. wybudowany lokal na zakład fryzjerski o powierzchni 151 m*.

Zdrowie i opieka społeczna

Nr 203. Wybudować zakład dla kalek i osób ciężko upośledzonych (dla dzieci i osób starszych) . Dyrekcja Państwowego Domu Specjalnego dla dzieci głęboko niedorozwiniętych przy ulicy Łąkowej jest w trakcie załatwiania spraw lokalowych, związanych z translokacją dotychczasowych użytkowników. Sprawa została skierowana do Ministerstwa Gospodarki Komunalnej w celu ostatecznego załatwienia. Wykwaterowanie dotychczasowych użytkowników wymaga wszczęcia postępowania egzekucyjnego, po czym przystąpi się do prac adaptacyjnych i remontowych. Przewiduje się uruchomienie Domu w III kwartale 1971 r.

Kultura i sztuka

Nr 229. Znaleźć środki finansowe na prowadzenie działalności świetlicowej komitetów blokowych. Zgodnie z zaleceniem Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego wydało wydziałom oświaty i kultury polecenie "wygospodarowania" odpowiedniej liczby etatów i środków finansowych na prowadzenie działalności kulturalnej w świe

tlicach komitetów blokowych. W roku 1971 Wydział Kultury przeprowadzi kontrolę oraz analizę wykonania wydanych poleceń. Nr 235. Poszerzyć Księgarnię "Domu Książki" Nr 14 przy ul. Dzierżyńskiego 128 rw ramach porządkowania sieci handlowej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta. Sprawa poszerzenia powierzchni użytkowej Księgarni Nr 14 łączy się z koniecznością wylokowania kilku rzemieślników do lokali zastępczych. Sprawa zostanie załatwiona do końca 1971 roku. Koszt przebudowy wyniesie 15) cm zł.

Inne dziedziny Nr 252. Zainstalować aparat telefoniczny w kiosku "Ruchu" przy dworcu Gorczyńskim Z powodu przebudowy terenu zainstalowanie aparatu telefonicznego w kiosku "Ruchu" możliwe będzie po zakończeniu robót drogowych związanych z budową wiaduktu. Nr 256. Wybudować budkę telefoniczną przy poczcie na ul. Dąbrowskiego narożnik ul Pilotów.

Przewiduje się ustawienie kabiny telefonicznej z planowanych dostaw w roku 1971.

Nr 268. Zwiększyć liczbę skrzynek pocztowych na osiedlu Grunwald.

Dyrekcja Okręgowa Poczt i Telekomunikacji nie mogła uruchomić dodatkowego rejonu opróżniania skrzynek, który byłby niezbędny w przypadku zwiększenia liczby skrzynek, z uwagi aa brak środków finansowych oraz transportowych. Rozważa się możliwość zwiększenia liczby skrzynek pocztowych w roku 1971. Nr 260. Zainstalować telefon do użytku publicznego w bloku przy ul. Łozowej 22, ponieważ automat telefoniczny przy ul. Czechosłowackiej jest przeważnie nieczynny. Urząd Telefonów Miejscowych zainstalował telefon publiczny przy ul. Łozowej 34 i przystąpi do zainstalowania telefonu przy ul. Łozowej nr 22.

IV. WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI PO ROKU 1971 WZGLĘDNIE NIE PRZYJĘTE DO REALIZACJI, KTORE PRZEWIDUJE SIĘ WYKONAĆ W ROKU 1971.

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i komunikacja Nr 16. Wymienić oświetlenie ul. J aroehowskiego i spowodować oświetlenie parku Kasprzaka. Wniosek zakwalifikowano do realizacji w latach 1971 -1975. Modernizacja oświetlenia ul. J aroehowskiego nastąpiła w 1970 r. Park Kasprzaka otrzymał częściowo nowe oświetlenie w IV kwartale 1970 r. Dalszy ciąg robót nastąpi w 1971 r.

Handel i zaopatrzenie ludności Nr 164. Uruchomić ma Dębcu sklep z artykułami drogeryjinymi.

Uruchomienie sklepu z artykułami drogeryjnymi nastąpi w ramach przebranżowienia jednego ze sklepów przemysłowych w 1971 r. Pierwotnie zakładano realizację wniosku na rok 1973.

Zdrowie i opieka społeczna Nr 198. Wyposażyć gabinet dentystyczny zakładowej poradni przy Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Goplana" w wiertarkę dentystyczną - jbazbolesną.

Wniosek przewidziany do realizacji w roku 1973. Obecnie dołoży się starań, aby po uzyskaniu przydziałów można było wiertarkę przydzielić "Goplanie" już w roku 1971.

Oświata i nauka Nr 221. Zorganizować ogródek jordanowski w Kotowie na wzór ogródków znajdujących się w centrum Poznania. Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald organizuje ogródek jordanowski dla dzieci, dzięki czemu dzielnica otrzyma stały plac gier i zabaw w 1971 r. Wykonanie wniosku jest zabezpieczone w planie inwestycyjnym Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Wniosek był przewidziany do realizacji w roku 1973.

Nr 224. Wybudować nowe przedszkole na Osiedlu Warszawskim, gdyż barak, w którym znajduje się obecnie przedszkole, nie odpowiada temu celowi. W planie inwestycyjnym zapewniono w roku 1971 budowę przedszkola w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje", które m. in. obejmie dzieci z Osiedla Warszawskiego. Termin realizacji wniosku ustalony był pierwotnie na rok 1975.

Sprawozdania

KONKURS NA PROJEKT GORNEGO TARASU NOWEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ "RATAJE"

Nowa Dzielnica Mieszkaniowa "Rataje" stanowi unikalny w kraju obszar urbanizacyjny o chłonności ok. 11) (XX) mieszkańców. Zabuaowa tego terenu prowadzona jest w dwóch etapach wydzielonych w oparciu o naturalny układ fizjograficzny. Etap p i e r w s z y obejmuje tereny pradoliny Warty, stanowiące erozyjną równinę sandrową nazwaną Dolnym Tarasem. Tereny te, zabudowywane od 196) T., przylegają bezpośrednio do śródmieścia Poznania. Chłonność ich wynosi ok. 60 (XX) mieszkańców. Oprócz bloków mieszkalnych na Dolnym Tarasie zlokalizowany został dzielnicowy ośrodek usługowy i stadion sportowy oraz Politechnika. Etap d ru g i, nazwany Górnym Tarasem, obejmuje tereny Chartowa i Zegrza. Leży on na wysoczyźnie poprzecinanej dolinami strumieni Charyni i Piaśnicy. Bezcenne dla przyszłych mieszkańców są istniejące skupiska zadrzewień oraz sąsiedztwo z dużym pasem zieleni w dolinie rzeki Cybiny.

Do najważniejszych charakterystycznych cech utrudniających opracowanie iplanu zagospodarowania przestrzennego Górnego Tarasu należy: urozmaicona rzeźba terenu; wysokie położenie oraz ekspozycja w kierunku miasta; przecięcie terenu osiedli ulicą Ostrowską, stanowiącą fragment krajowej sieci drogowej, której znaczenie wielokrotnie wzrośnie po wybudowaniu autostrady; ohrzeżne położenie do ulic o znaczeniu ogólnomiejskim; bezpośrednie sąsiedztwo - od południa i południowego wschodu - z terenami przemysłowo-składowymi o dużych zgrupowaniach miejsc pracy oraz z główną stacją przeładunkową Poznania, stanowiącą generator dużego ruchu ciężarowego. Prezydium Rady Narodowej m. Poznania doceniając wagę zagadnienia, zleciło Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opracowanie projektu planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego tych terenów w oparciu o materiały konkursu urbanistycznego. Przeprowadzenie konkursu zlecono' poznańskiemu oddziałowi Towarzystwa Urbanistów Polskich. Funkcje sekretarza organizacyjnego powierzono mgr. Róży Pudleiwicz. Zadaniem konkursu było wskazanie optymalnego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego zespołu osiedli dla około 70 (XX) mieszkańców z pełnym wyposażeniem w podstawowe urządzenia usługowe, a także prawidłowe rozmieszczenie usług dzielnicowych, przeznaczonych nie tylko dla mieszkańców Górnego Tarasu. Opracowaniem objęto obszar o powierzchni 346 ha. Ważnym elementem tego konkursu był bliski termin realizacji. Założono, że już w 1975 r. zamieszka tam ok. 6:XX) mieszkańców.

Do konkursu zgłosiło się dwadzieścia pięć zespołów autorskich z dziewięciu miast, z których wytypowano dwanaście zespołów, w tym pięć z Poznania, dwa iz Warszawy oraz po jednym z Lodzi, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Gdańska. Założenia konkursowe zakładały zabudowę w technologii wielkopłytowej, w tzw. typizacji otwartej "W-70", oraz lokalizacje minimum 40% programu mieszkaniowego w budynkach pięciokondygnacyjnych, maximum 50% w budynkach o wysokości jedenastu kondygnacji, a 10'/0 w budynkach o nieokreślonej założeniami wysokości. Założenia określały ponadto, że podstawowymi środkami komunikacji będzie tramwaj uzupełniony autobusami, oraz nakładały obowiązek wyznaczenia terenów pod parkingi i garaże dla samochodów przy prognozie motoryzacyjnej dwustu samochodów na tysiąc mieszkańców. Organizowanie konkursu trwało sześć miesięcy. Opracowanie projektów konkursowych przez zespoły autorskie zajęło siedem miesięcy, a przeprowadzenie przewodu sądowego sześć tygodni. Zdecydowana większość autorów w nadesłanych pracach konkursowych wykazała wysoki poziom wiedzy urbanistycznej. Opracowania konkursowe reprezentowały różne, często diametralnie przeciwstawne tendencj e kształtowania struktury dzielnicy mieszkaniowej oraz układu funkcjonalnego i przestrzennego poszczególnych osiedli. W wielu pracach przeprowadzono ciekawe i oryginalne próby nowego kształtowania wnętrza osiedla mieszkaniowego, zachowanie odrębnego charakteru poszczególnych osiedli, humanistycznego stosunku do środowiska, intensyfikacji zabudowy oraz wydobycia specyfiki Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" wobec całości miasta Poznania. Biorąc pod uwagę zespół dodatnich cech występujących w poszczególnych pracach, sąd konkursowy przyznał następujące nagrody i wyróżnienia: Ze względu na brak pracy wszechstronnie, kompleksowo i prawidłowo a?ozwiązującej całość zadań konkursu pierwszej nagrody nie przyznano. N agrodę d r u g ą w wysokości 60 (XX) zł przyznano: pracy nr 7 (ryc. i i 2), wykonanej przez zespół autorski z Poznania w składzie: mgr inż. arch. Tadeusz Gałecki, mgr Maria Kaczmarek, mgr inż. arch. Lidia Wejchert, mgr inż. arch. Kazimierz Wejchert - za trafny wybór modelu funkcjonalno-przestrzennego, konsekwentne rozwinięcie przyjętych założeń w szczegółowym projekcie za

Eye. 11. Projekt Górnego Tarasu Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Praoa Nr 5 zespołu autorskiego z Poznania: mgr inż. arch. Jerzy Buszkiewicz, mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski, mgr inż. arch. Andrzej Łuczkowski. Makieta; widok od strony południowo- wschodniej

gospodarowania dzielnicy, jej zespołów mieszkaniowych i usługowych oraz za ogólny wysoki poziom opracowania. Opracowanie stanowi cenny wkład do studiów nad planem szczegółowym dzielnicy, niezależnie od niedoskonałości zastosowanych rozwiązań komunikacyjnych. Dwie t r z e c i e równorzędne nagrody po 50 (XX) zł przyznano: pracy nr l (ryc. 3 i 4), wykonanej przez zespół autorski z Łodzi w składzie: mgr inż. arch. Jerzy Sadowski, mgr inż. arch. Zdzisław Lipski, mgr Krystyna Greger, mgr inż. arch. Jakub Wujek - za trafny wybór modelu funkcjomalno-iprzestrzennego dzielnicy położonej na Górnym Tarasie, konsekwentne przedstawienie jego założeń w szczegółowym projekcie zagospodarowania dzielnicy oraz koncepcję sprawnego powiązania komunikacyjnego dzielnicy z miastem. Opracowanie stanowi istotny wkład do studiów nad planem szczegółowym dzielnicy, mimo niewydobycia w projekcie jedności fizjograficznej Górnego Tarasu; pracy nr 6 (ryc. 5 i 8), wykonanej przez zespół autorski z Poznania w składzie: mgr

lnz. arch. Jerzy Schmidt, mgr inż. arch. J ózef Gorzelski, mgr inż. arch. Jan Wellenger, inż. Włodzimierz Chlebowicz - za uzyskanie prawidłowego w wielu zasadniczych elementach rozwiązania struktury dzielnicy, udaną próbę przestrzennego powiązania części północnej i południowej Górnego Tarasu przy oszczędnym i sprawnym układzie komunikacyjnym. Osiągnięcia te stanowią istotny wkład do studiów do planu szczegółowego dzielnicy mimo niezaprojektowania dzielnicowego systemu zieleni i niaprzekonywającej kompozycji zabudowy. Dwa równorzędne wyroznlenia p i e rws z e g o s t o p n i a po 30 (XX) zł przyznano: pracy nr 4 (ryc. 7) wykonanej przez zespó! autorski z Warszawy w składzie: mgr Zbigniew Galperyn, mgr inż. arch. Tadeusz Kowalski, mgr inż. arch. Jerzy Koziński, mgr Jacek Drewnowski, mgr Zbigniew Jakobacho, mgr Elżbieta Kowalska, mgr inż. Stanisław Michałowski - za poszukiwanie układu dzielnicy wydobywającego fizjograficzną jedność Górnego Tarasu przy równoczesnym wykorzystaniu walorów rzeźby terenu. Ponadto

Sprawozdania

Ryc. 12. Projekt Górnego Tarasu Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Praca Nr I..I, zespołu autorskiego z Krakowa: mgr inż. arch. Leszek Kaczmarski, mgr inż. arch. Zdzisław Bajorek, student Politechniki Stanisław Sukiennik, mgr inż. Wanda Wysocka. Makieta; widok od strony południowo-wschodniej

praca wnosi wartościowe metodycznie studium uwarunkowań realizacji pierwszego etapu; pracy nr 9 (ryc. 8, 9, 1 10), wykonanej przez zespół autorski z Wrocławia w składzie: doc. dr Leszek Dąbrowski, mgr inż. arch. Gerard Aleksiewicz, mgr inż. arch. Ryszard Natusiewicz, mgr inż. Stanisław Dominik - za prawidłową strukturalnie koncepcję układu dzielnicy ukształtowaną z wydobyciem walorów terenu oraz za ogólną dyspozycję przestrzenną pierwszego etapu zabudowy, stwarzającą dogodne warunki komponowania terenów rekreacyjnych. Dwa równorzędne wyróżnienia d r u g i e g o s t o p n i a po 20 (XX) zł przyznano: pracy nr 5 (ryc. 11), wykonanej przez zespół autorski a Poznania w składzie: mgr inż. arch. Jerzy Buszkiewicz, mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski, mgr inż. arch. Andrzej Łuezkowski - za studium kształtowania dzielnicy mieszkaniowej w oparciu o zasadę pasmowej strefy intensywnego, wielofunkcyjnego użytkowania;

pracy nr 11 (ryc. 12), wykonanej przez zespół autorski z Krakowa w składzie: mgr inż. arch. Leszek Kaczmarski, mgr inż. arch. 'Zdzisław Bajorek, student Politechniki - Stanisław Sukiennik, mgr inż. Wanda Wysocka - za interesujące przestrzenne etapowanie walorów rzeźby terenu północno-zachodniej części dzielnicy. Praca, która otrzymała najwyższą nagrodę, będzie stanowiła główna podstawę do opracowania planu szczegółowego. W pracy tej obszar Górnego Tarasu w oparciu o ogólnomiejski układ komunikacyjny podzielono na dwie dzielnice mieszkaniowe oraz na jednostki strukturalne - osiedla. U rządzenia usługowe podzielono na dwie grupy. Do pierwszej, nazwanej I» - zaliczono urządzenia codziennego użytkowania, do drugiej nazwanej 11« - usługi sporadycznego użytkowania. Urządzenia usługowe podzielono ponadto na ośrodkotwórcze, jak: handel, rzemiosło, ochrona zdrowia, administracja i kultura oraz "terenochłonne ", do których zaliczono żłobki, przedszkola, szkoły, domy dziec

£3budynków mieszkalnych osiedlazespołu

JI cbJ]

OV A*P

Ryc. 1. Schemat planu zagospodarowania przestrzennego Górnego Tarasu Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Praoa Nr 7 zespołu autorskiego z Poznania: mgr inż. arch. Tadeusz Gałecki, mgr Maria Kaczmarek, mgr inż. arch. Lidia Wejchert i mgr inż. arch. Kazimierz Wejchert

L e g e n d a: l. tereny mieszkaniowe; 2. ośrodki usługowe pierwszego stopnia; 3. ośrodki usługowe drugiego stopnia; 4. szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki; 5. szkoły zawodowe; 6. drogi; 7. tramwaje; 8. parkingi; 9. ciągi piesze; 10. zieleń zespołu autorskiego z Poznania: mgr inż. arch. Tadeusz Gałecki, mgr Marla Kaczmarek mgr mz. arch. Lidia Wejchert, mgr inż. arch. Kazimierz Wejchert. Makieta. Widok od strony południowo- wschodniej

Byo 3 Schemat planu zagospodarowania przestrzennego Górnego Tarasu Nowe] Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje'''- Praca Nr l zespołu autorskiego z Łodzi: mgr inz. arch. Jerzy Sadowski, mgr inż. arch. Zdzisław Lipski, mgr Krystyna Greger, mgr inż. arch. Jakub Wujek

L e g e n d a: l tereny mieszkaniowe; 2. ośrodki usługowe pierwszego stopnia; 3. ośrodki usługowe drugiego stopnia; 4. szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki; 5. szkoły zawodowe; 6. drogi; 7. tramwaje; 8. parkingi; 9. ciągi piesze; 10. zieleń społu autorskiego z Łodzi: mgr inż. arch. Jerzy Sadowski, mgr inż. arch. Zdzisław Lipski mgr Krystyna Greger, mgr inż. arch. Jakub Wujek. Makieta; widok od strony południowo- wschodniej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.07/09 R.39 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry