HO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

jedynie Kunschowi p2łnomocnictwa da załatwienia sprawy wierzytelności, jakie ma u ludzi l52 ). Tak ta nasz Antoni płacił swe długi cudzymi towarami i nie przyznał się do tego. Na tern urywają się nasze wiadamości o obyidw6ch związa-nych ze sobą handlem, Genueńczykach, o Janie Antonim de In,sula i Antanim de Pino.

Ja-ko jeden z ostatnich Genueńczyków w naszej epoce, pojawia się w Poznaniu kupiec Baptista Dologesa, zwany po ni2miec'ku Baptista WaM Dologesa von Janua. Pobyt iego tu jest ,tylko przejśdawy. W 11". 1515 przedkłada on do wpisania w księgi radzieckie pismo Karola Holzschuhera (Holczuher), mieszczanina ,poznańs:kiego, wystawione Itego samego dnia (H ,września 1515), zredagowane na podstawie listu kupca Kaspra FisIchera. Dowiadujemy \Się z niegO', że wymienieni prorwadzą między sobą wzajemną wymianę towarów jak cynamon, sza,f;ran i czeł-1wiec, którego centnar pład się wówc,zaJS 45 zł. reń.skiich. 'traIl'sakcja w 'Sprawie 83 ce'llJtnarów ,czerwca mająceo iść przez Lipsk do NorymbergJi apiewała na 3785 zł. reń,slkkh 1 "3). Suma ba-r-dzozna,c,zna jest dowodem, że Dologesa -był poważnym kupcem, nic:s1tety 'poza niniejszą wzmianką nie da się nic więcej o nim powiedzieć.

..

II. Florentczycy.

Mal'cioto. Rafal. Jakób Betoni i Bapt;sta Uba/din;.

O ile sitosunki handlowe iPoznania z Genuą !Są wcałe żywe i ak widzieliśmy niejeden Genueńczy:k osiadał na dłuższy lub krótszy ,czas 'w Poznaniu, o tyle są one Istosunkowo bardzO' słabe ,z Florencją i ra1cze1j tyllko uboczne, a przytem późne. Jednym z pierwszych Włochów z Itego miasta, IktÓlry się znalazł na gruncie poznańskim, jest niejaki Marcioto "Italicus de Florencia" . Nie zbyt chlubnie zaznaczył on tu Iswój przelotny pabyt -w r. 1507. Wispólnie z Mikołajem Zieleńskim popełnił Mardoto jakiś bliżej nieakreślany eksces. za który obydwaj winawaJcy -zapł8!ciH karę pieniężną 'z pole1cenia ,rajców, 'kltórzy równacześnie 'zażądaH poręczycieli, że zachowają na przy,szłość 1'0'.kój między sobą. W 'razie ponownych wykll"oczeń grozi im kara

152) Tamże.

1M) Acta consulBria Pozn. 1507-1525, str. 153.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry