SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.04/06 R.39 Nr2

Czas czytania: ok. 12 min.

Tadeusz Ś w i t a ł a - Wybory nowego przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania .5

ARTYKUŁY Bohdan D a n i e l e w s k i - Z dziejów Międzynarodowych Targów Poznańskich (1921-1971). .15

Henryk L e wen d a - Dwadzieścia plęC lat Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Poznaniu .33

MATERIAŁY Alicja B o ń k o w s k a - Z dziejów baletu poznańskiego. Aneks: Premiery baletowe w latach 1919 - 1939 (opracowanie Tadeusza Świtały) 43

ZYCIE KULTURALNE Bogdan C i s z e w s ki - Filharmonia Poznańska w sezonie 1969/1970. 71

KRONIKA Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1969. (Tadeusz Becela, Nikos Chadzinikolau, Marian Flejsierowicz, Janina Fołtyn, Tadeusz Kaczmarek, Krzysztof Kostyrko, Jerzy Kurczewski, Henryk Łukaszek, Zbigniew Mika, Jerzy Młodziejowski, Wiesław Porzycki, Mieczysław Skąpski, Zbigniew Szumowski, Lesław Tokarski, Zofia Wieczorek, Tadeusz Wojtych, Anna Wolniewicz, Michał Zieliński) 79

Krzyszilof B o b i ń s ki - Wojewódzkie Nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej w latach 1967-1969. .113 Sylwetki poznaniaków Wacław R o g a l e w s ki - Semafory Piotra Gellerta . 1 1 8 Z żałobnej karty Bolesław N o w a k o w s k i - Prof. d r inż. Roman Kozak . 128

Józef Koł a c z k o w s ki - Wspomnienie o profesorze Janie Krotoskim 132

Spis treści

Sprawozdania Marian Genowefiak - Sesje Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcone problem służby zdrowia i kierunkom dalszych usprawnień działalności administracji państwowej. Aneks: Sprawozdanie z realizacji U chwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 30 V 1967 r. oraz programu działania służby zdrowia i opieki społecznej na latach 1967 - 1970. .135

Edmund P a w ł o w i c z Kronika budowy Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" (lata 1968 i 1969) A n e k s: Rozkład mieszkań w Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" wraz z propozycją umeblowania; Skład Zespołu do opracowania programu usług "Centrum"; Pracownicy Oddziału Usług Inwestycyjnych dla Spraw "Winograd"; Pracownicy Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 3 biorący udział w uruchomieniu produkcji i budowie Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady" 151

Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w 1970 roku . 1 6 5

Zdjęcia

Centralnej Agencji Fotograficznej, Stanisława Falkiewicza, Edwarda Hartwiga, Janusza Korpala, Henryka Matuszewskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Jana Pietury, Kaja Romeyko-Hurki, Władysława Ruta, Spółdzielni Pracy "Fotos , Lecha Ulatowskiegc, Grażyny Wyszomirskiej.

WYBORY NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO PREZYDIUM RADY NARODOWEJ M. POZNANIA

W ZWIĄZKU z decyzją Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 lipca 1970 f., powołującą przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania, radnego Jerzego Kusiaka na stanowisko przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości w Warszawie, Rada Narodowa obradująca na sesji w dniu 5 września 1970 r. wybrała na stanowisko przewodniczącego Prezydium Stanisława Cozasia.

Stanisław Cozaś urodził się 29 czerwca 1923 r. w Skalmierzycach pow.

Ostrów Wlkp., w rodzinie robotnika Kazimierza Cozasia i jego żony Ireny Graczykowskiej. Do 1939 r. ukończył szkołę podstawową i trzy klasy Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu. W latach okupacji (1939 - 1945) pracował początkowo jako robotnik w Kaliszu, a następnie w Warszawie. W czasie przekraczania "granicy" między Koluszkami a Łodzią został w 1941 r. aresztowany przez Gestapo. Przebywał początkowo w obozie w Radogoszczu pod Łodzią, następnie w więzieniach w Ostrowie Wlkp. oraz w Lipsku.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Stanisław Cozaś powrócił do rodzinnych stron i wstąpił do szeregów Polskiej Partii Robotniczej. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu i utrwalaniu władzy ludowej i administracji państwowej w południowej Wielkopolsce. Walczył z reakcyjnymi bandami w okresie przygotowywania referendum i wyborów do Sejmu. W 1947 r. przeniósł się do Poznania. Po ukończeniu szkoły średniej zapisał się na studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego i ukończył je tytułem magistra w 1952 r. W 1950 r. rozpoczął pracę w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, pełniąc kolejno funkcje kierownika Wydziałów: Inspekcji, Prawnego, Organizacyjno- Prawnego. W 1955 r. wybrany został sekretarzem Prezydium, a w 1964 r. - zastępcą przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. 'Jako członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pełnił i pełni szereg odpowiedzialnych funkcji społeczno-politycznych. Jest członkiem Komitetu Wojewódzkiego, członkiem Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, przewodniczącym Rady Przyjaciół Harcerstwa.

Tadeusz Świtała

Za działalność zawodową i społeczną udekorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1959) i Orderem "Sztandar Pracy" II ki. (1969).

Sesja rozpoczęła się o godz. 14 00 w sali posiedzeń Rady Narodowej przy pi. Kolegiackim. Przybyli na nią obok radnych: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Szczerbal, posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: Barbara Gruszkiewicz, Leon Kunys, Henryk Sierka i Jan Wąsicki, przewodniczący prezydiów dzielnicowych rad narodowych, przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Obrady otworzył stały przewodniczący obrad, radny Marian Paluchowski, który po powitaniu gości poinformował Radę, iż do Komisji Mandatowej wpłynął wniosek radnego Jerzego Kusiaka, w którym, w związku z powołaniem go przez Sejm na stanowisko przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, zrzeka się mandatu radnego Rady Narodowej m. Poznania. Wniosek był wstępnie rozpatrywany na posiedzeniu Konwentu Seniorów w dniu 4 września. Rada podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego, sprawowanego przez Jerzego Kusiaka. N astępnie radny Marian Paluchowski udzielił głosu sekretarzowi Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, radnemu Czesławowi Kończaiowi, który przemawiał w imieniu zespołów partyjnych Rady. "W dniu 2 lipca - powiedział na wstępie radny Czesław Kończai - Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołał przewodniczącego Prezydium Rady N arodowej naszego miasta, towarzysza Jerzego Kusiaka, na stanowisko przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości. Przed chwilą przyjęliśmy wniosek Jerzego Kusiaka o zwolnienie z obowiązków przewodniczącego Prezydium Rady. Podjęliśmy w tej sprawie odpowiednią uchwałę". "Ostatni, prawie dziesięcioletni okres rozwoju Poznania, kojarzyć nam się będzie zawsze z osobą towarzysza Kusiaka, z jego przewodnictwem naszą Radą. W okresie, kiedy Jerzy Kusiak był członkiem Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, radnym Rady Narodowej miasta Poznania i przewodniczącym Prezydium - dokonały się w naszym mieście i województwie wielkie przemiany. Jerzy Kusiak brał w nich aktywny udział, kierując się zawsze troską o poprawę warunków bytowych poznańskiej klasy robotniczej i wszystkich ludzi pracy naszego miasta". "W latach 1961 -1970 nastąpił poważny wzrost potencjału gospodarczego naszego miasta. Wartość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój Poznania wyniosła ponad 18 miliardów złotych. Poznań osiągnął wysoki stopień uprzemysłowienia. Wartość produkcji przemysłowej wzrosła z 12 miliardów złotych w 1960 r. do ponad 25 miliardów złotych w roku bieżącym. Rozbudowano i zmodernizowano szereg zakładów przemysłowych. Ukończono budowę fabryki silników okrętowych w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski", rozbudowano fabrykę wagonów i fabrykę obrabiarek w tych zakładach, uruchomiono Poznańską Fabrykę Łożysk Tocznych. Nowe obiekty <c 0* o -i «r S O S Ta <Q oo'

.0ro «i

Sala obrad Rady Narodowej m. Poznania. Moment otwarcia sesji w dniu 5 września 1970 r. Na planie od lewej strony: przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Stanislaw Cozaś, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Szczerba!

Tadeusz Świtałaotrzymały Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii "Centra", Fabryka Mydła i Kosmetyków "Lechia", Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", Zakłady Teletechniczne "Teletra" i inne. W wielu zakładach zmodernizowano i unowocześniono produkcję, osiągnięto poprawę efektywności gospodarowania. W wyniku wielostronnej działalności nastąpił wzrost liczby nowych miejsc pracy o około 40 000. Łącznie więc dziś w gospodarce uspołecznionej miasta pracuje ćwierć miliona osób, w tym prawie sto tysięcy kobiet". "Nastąpił dalszy rozwój Poznania jako ośrodka nauki i kultury. Rozbudowano w znacznej mierze bazę materialną szkół wyższych i placówek naukowo-badawczych, oddano do użytku nowe obiekty dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Medycznej, Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Rolniczej, Centralnego Laboratorium Obróbki Plastycznej i Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Młodzież akademicka otrzymała szereg nowych domów studenckich". "Niezwykle imponujące rezultaty osiągnięto w dziedzinie szkolnictwa podstawowego i średniego. W latach 1961 - 1970 wybudowano blisko siedemdziesiąt szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, ogólnokształcących i technicznych. Rozbudowana została baza materialna kultury: kino "Wilda", sala imprezowa w Pałacu Kultury, odbudowany Zamek Przemysława i Pałac Górków, parki na Cytadeli, Malcie i Grunwaldzie, Park im. Kasprowicza - będą wśród poznaniaków zawsze kojarzyć się z pasją społecznego działania towarzysza Jerzego Kusiaka". "Dalszej istotnej poprawie uległy warunki mieszkaniowe ludności. W latach 1961 - 1970 ponad dwadzieścia pięć tysięcy rodzin otrzymało nowe mieszkania. Wielu z nas wie, ile energii wykazał Jerzy Kusiak w pokonywaniu trudności przy budowie Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" i Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". Znaczne efekty inwestycyjne i organizacyjne osiągnięto również w dziedzinie społecznej służby zdrowia, handlu i usług, gospodarki komunalnej i komunikacji". "Efekty gospodarcze, społeczno-polityczne i kulturalne zawdzięczamy zbiorowemu wysiłkowi ludzi pracy Poznania, zawdzięczamy kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zawdzięczamy wojewódzkiej instancji partyjnej i Radzie Narodowej m. Poznania. Jest w tym również duży osobisty wkład pracy Jerzego Kusiaka, który z konsekwencją i z uporem realizował zadania gospodarcze, społeczno-polityczne i kulturalne, stawiane wobec miasta i władz miejskich przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przez wyborców i całe społeczeństwo poznańskie" .

"Korzystając z okazji - powiedział na zakończenie radny Czesław Kończai - pragnę z tej trybuny, w imieniu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Komitetów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, w imieniu Prezydium Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, zespołów partyjnych Rady oraz wszystkich radnych podziękować Jerzemu Kusiakowi za jego ogromny wkład pracy w rozbudowę i rozwój Poznania w okresie pełnienia funkcji przewodniczą

STANISŁAW COZAŚcego Prezydium. Jednocześnie pragnę życzyć towarzyszowi Kusiakowi wielu nowych sukcesów na powierzonym mu przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowisku ministra, jak również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym" . "Pragnę wyrazić przekonanie, że pracując w Warszawie, w miarę możliwości życzliwie popierał będzie nasze słuszne wnioski i postulaty w trosce o rozwój naszego miasta". Następnie radny Czesław Kończai w imieniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z upoważnienia Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych oraz zespołów partyjnych Rady i w porozumieniu z Prezydium Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, przedstawił radnym kandydaturę Stanisława Cozasia na stanowisko przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej Poznania. "Przedstawiając kandydaturę Stanisława Cozasia - powiedział radny Czesław Kończai - wyrażam przekonanie, że przy aktywnej pomocy wszystkich członków Prezydium i wspierany przez wszystkich radnych życzliwością, z pełnym zaangażowaniem będzie on dobrze przewodził naszej Radzie, w trosce o rozwój Poznania oraz o lepsze warunki pracy i życia jego mieszkańców. Reprezentowane przeze mnie kierownictwa instancji partyjnych i organizacji społecznych są w pełni przekonane, że działalnością swą towarzysz Stanisław Cozaś w pełni potwierdzi wyrażoną dziś o nim opinię i naszą de. " CYZJ ę .

Z kolei przewodniczący obrad radny Marian Paluchowski przedstawił radnym oraz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru przewodniczącego Prezydium Rady oraz poinformował o trybie wyborów. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Nastąpił akt tajnego głosowania, po zakończeniu którego Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia wyników głosowania. Po krótkiej przerwie przewodniczący obrad udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Ryszardowi Małkiewiczowi, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania oraz projekt uchwały Rady w tej sprawie. W wyniku głosowania przewodniczącym Prezydium Rady wybrany został Stanisław Cozaś. Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Prezydium i uzupełnienia jego składu osobowego. * Z kolei przewodniczący obrad radny Marian Paluchowski wręczył Jerzemu Kusiakowi Odznakę Honorową Miasta Poznania. Wszyscy wstali z miejsc.

Jerzemu Kusiakowi zgotowano serdeczną owację.

Zabierając głos Jerzy Kusiak podziękował ze wzruszeniem za wyróżnienie i powiedział, że obejmując przed dziesięciu laty funkcje przewodniczącego Prezydium zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności tej funkcji i różnorodności zadań. Bez pomocy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i radnych, realizacja szeregu zadań byłaby niemożliwa.

"Z tego miejsca - podkreślił Jerzy Kusiak - dziękuję Egzekutywie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i osobiście I sekretarzowi Kazimierzowi Barcikowskiemu".

Tadeusz Świtała

Moment po przekazaniu insygniów władzy. Jerzy Kusiak składa gratulacje nowemu przewodniczącemu Prezydium Kady Narodowej m. Poznania, Stanisławowi Cozasiowi

In mm

'V.....

W dalszym ciągu Jerzy Kusiak dziękował władzom Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, z którymi realizował zadania nakreślone przez Front Jedności Narodu, posłom na Sejm, członkom Prezydiów Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Narodowej, radnym i pracownikom Prezydium i prezydiów dzielnicowych rad narodowych. Szczególnie gorąco Jerzy Kusiak dziękował poznańskiej klasie robotniczej, pracownikom instytucji i organizacji społecznych oraz działaczom związków zawodowych, którzy realizowali zadania w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych, inicjowali czyny społeczne na rzecz miasta; działaczkom Ligi Kobiet, które aktywnie włączały się do realizacji zadań produkcyjnych i społecznych, młodzieży poznańskiej, głównie zrzeszonej w Związku Młodzieży Socjalistycznej, w Związku Harcerstwa Polskiego, Zrzeszeniu Studentów Polskich, działaczom tych organizacji, którzy służyli wzorem zaangażowania; aktywistom i działaczom społecznym m. in. Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, organizacji kulturalnych i zawodowych, poznańskim naukowcom, twórcom, artystom - dzięki którym podniesiona została ranga kulturalna miasta.

"Bardzo trudno jest żegnać się z miastem, z którym związanych jest tyle lat pracy, tyle różnorodnych spraw, dla którego pracowało się z myślą o dobru ludzi pracy" - powiedział na zakończenie Jerzy Kusiak. Zapewnił też radnych, że na nowym stanowisku powierzone obowiązki będzie wykonywał z takim samym jak dotychczas oddaniem. Życzył owocnej pracy nowo wybranemu przewodniczącemu Prezydium, Stanisławowi Cozasiowi. Zebrani wstali z miejsc. Jerzy Kusiak zawiesił na piersi Stanisława Cozasia insygnia władzy miejskiej. Jako ostatni zabrał głos nowy przewodniczący Prezydium - Stanisław Cozaś. Podziękował on radnym za okazane zaufanie. "Zdaję sobie w pełni sprawę - mówił następnie Stanisław Cozaś - z doniosłości i powagi obowiązków oraz z odpowiedzialności za powierzone mi stanowisko i związane z tym zadania. Proszę przyjąć zapewnienie, że Prezydium pod kierownictwem i kontrolą Wysokiej Rady chce sprostać swoim obowiązkom w sposób należyty i z pożytkiem dla naszego miasta". "Prezydium jest w pełni świadome, że zarówno w tym roku, jak i w latach najbliższych przypadnie realizowanie poważnych zadań w nieco odmiennych

Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Stanisław Cozaś wygłasza przemówienie

Tadeusz Świtaławarunkach, w związku z dalszymi postanowieniami rządu zwiększającymi wymagania w zakresie dyscypliny finansowej, zwłaszcza w dziedzinie inwestycji i produkcji". "W oparciu o uchwały Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i rządu, będziemy dążyli do takiego ustalenia naszych zadań, aby ich realizacja zapewniła w aktualnych warunkach gospodarczych dalszy rozwój miasta zgodnie z planami perspektywicznymi i kierunkowymi. Jesteśmy głęboko przekonani, że bliska współpraca w tym zakresie z wyższymi uczelniami, specjalistami wielu branż, środowisk twórczych, technicznych i ekonomicznych oraz z załogami zakładów pracy, pozwoli na stworzenie jeszcze doskonalszej wizji rozwoju miasta, jego roli w życiu i gospodarce kraju, przy uwzględnieniu jego charakteru jako miasta Międzynarodowych Targów". "Chcemy pomyślnie doprowadzić do zakończenia inwestycji miejskich i przygotować się jak naj sumienniej do najbliższej «pięciolatki» w duchu zasad wynikających z uchwał Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i rządu, a zatem w duchu ustalenia najbardziej optymalnych rozwiązań inwestycyjnych. Poważnych dalszych przemyśleń będą wymagały istotne dla miasta problemy budow,nictwa mieszkaniowego i gospodarki komunalnej, rozwoju usług, handlu, komunikacji, spraw wypoczynku ludzi pracy oraz czystości i estetyki miasta" .

"Prezydium podejmie w tych dziedzinach szereg dalszych prac i decyzji.

Sądzimy, że z odnośnymi wnioskami wystąpią również prezydia dzielnicowych rad narodowych, zainteresowane jednostki oraz wszyscy, którzy w ciągłym usprawnieniu gospodarki widzą sens i cel swojej pracy, którzy ciągły postęp traktują jako nieodłączny element realizowania zadań rad narodowych i zasad ustrojowych naszego państwa". "W wypełnianiu wszystkich naszych zadań Prezydium będzie jak naj ściślej kierowało się uchwałami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rady Państwa i Rządu oraz uchwałami Wysokiej Rady. Prawidłową ich realizację, jak i pełne wykonanie własnych uchwał kolegialnych, zapewnimy drogą konsekwentnej, rzetelnej i wnikliwej kontroli". "Pragniemy nadal rozwijać i umacniać współdziałanie z załogami poznańskich zakładów pracy, których osiągnięcia produkcyjne rozsławiają nasze miasto w kraju i poza jego granicami. Nazwy: «Cegielski», «Stomi1», «Pomet», «Centra», «Lechia», «Teletra» i wiele innych, stały się synonimem nowoczesnej produkcji i solidnej jakości - wizytówką Poznania. Pragniemy, aby nasze współdziałanie służyło z jednej strony dalszemu rozwojowi tych zakładów i ich produkcji, a równocześnie miastu i jego rozwojowi". "Zapewniamy również organizacje społeczne, dowództwo Wojsk Lotniczych, oficerów i żołnierzy, zwłaszcza związki zawodowe, z którymi wiąże nas wiele wspólnych spraw, Front Jedności Narodu, działaczy oświaty i kultury, organizacje kobiece i młodzieżowe, techniczne i specjalistyczne, że wszystkie ich poczynania i inicjatywy, które będą służyły rozwojowi miasta, znajdą pełne zrozumienie Prezydium". "Pragniemy jak najściślejszego współdziałania z Prezydium Wojewódzkiej

Rady Narodowej w celu zrealizowania wielu obustronnie występujących problemów miasta i województwa, ustalonych już na wspólnych posiedzeniach obydwu Prezydiów i w bezpośrednich rozmowach. W szczególności musimy wykonać naszą uchwałę o strefie podmiejskiej i pogłębić wzajemne współdziałanie wydziałów, zjednoczeń i wielu służb w interesie całego regionu. Nie ma niczego, co nas dzieli, wszystko może nas tylko łączyć. Sądzimy, że bardzo przychylne stanowisko przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszka Szczerbala i wszystkich członków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej daje rękojmię pełnego zrealizowania wspólnych zamie, " rzen . "Liczymy szczególnie na szeroką i życzliwą współpracę poznańskiej prasy, radia i telewizji. W ostatnim czasie na łamach prasy podniesiono szereg poważnych zagadnień, dotyczących Poznania, m. in. z zakresu zaopatrzenia, komunikacji, czystości itp. Wdzięczni jesteśmy za rzeczowe potraktowanie tych i wielu innych problemów. Chcemy zapewnić, że Prezydium popiera wysiłki publicystyki zmierzające do usunięcia zaniedbań z naszego życia miejskiego, a do poruszonych spraw ustosunkuje się w odpowiednim czasie. Sądzimy, że systematyczne spotkania z przedstawicielami prasy, radia i telewizji pozwolą na wyjaśnienie wielu problemów, a być może nawet na ujednolicenie stanowisk, poglądów i opinii". "Składając wyrazy serdecznego podziękowania długoletniemu przewodniczącemu Prezydium Jerzemu Kusiakowi za jego ofiarną pracę dla miasta - podkreślił Stanisław Cozaś - Prezydium zwraca się z prośbą, aby w stolicy naszego kraju zechciał pamiętać o tym mieście, któremu był tak oddany, dla którego nie szczędził swych sił, trudu i pracy. Zapewniamy, że służenie temu miastu będzie i naszym głównym celem". "W imieniu Prezydium pragnę zapewnić Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i I sekretarza - Kazimierza Barcikowskiego, oraz kierownictwa Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, że Prezydium nie będzie szczędziło wysiłku dla jak najlepszego wykonania ciążących na nim zadań. Pragniemy zapewnić klasę robotniczą, wszystkich ludzi pracy naszego miasta, że w działalności Prezydium zawsze będziemy się kierowali ich interesami. Wyrażamy jednocześnie głębokie przekonanie, że w działalności tej spotkamy się z życzliwym poparciem, że w codziennej pracy pomnażać będziemy nasz wspólny dorobek, służyć naszemu miastu - stolicy wielkopolskiego regionu - Poznaniowi" . Po wyczerpaniu porządku dziennego przewodniczący obrad radny Marian Paluchowski obrady zamknął.

Tadeusz Świtała

Bill H

Rynek Starego Miasta nocą w obiektywie Janusza Korpala

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.04/06 R.39 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry