REDAG UJE KOMITET

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.04/06 R.39 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Aleksander Anho1cer, Janusz Dembski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Henryk Kondzie1a (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Stanisław Cozaś (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Edward Zimmer , Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 4J'/0 wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, teł. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 -100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie . sprzedaży: PP "Dom Książki" - Ą9554'H "'Księgarnia Nauko a w . oznaniu, ul. Czerwonej Armu 69 t U ' _Jp@idkę/f"'-04?k"faw$a Maria Dolna

Wydano na Prerydium Radyzlecenie Wydziału Narodow ej Miasta

Kultury Poznania

WYDAWNICTWO PO ZKŁAJSt-S KlE POZNAŃ 197j Nakład 2470 + 100 egz. Arkuszy wyd. 16,7, arkuszy druk. 11,25. Oddano do składania 15 lIX 1970. Podpisano do druku 91V 1971 r. Druk ukończono w kwietniu 1971 r.

Papier drukowy sat. ki. V 70 g 70X100 cm. Z-7. Zamów, nr 686/247 Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, UL. FREDRY 10

AfOrCclo A

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.04/06 R.39 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry