WŁOSI W POZNANIU NA PRZEŁOMIE XV NA XVI WIEK :-!9

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

nien za towa'ry, skarO' ta przed sądem a'l"e'sztuje rzec.zy Antoniego, będące w prne,chowaniu u Mazoniego lł7 ). Sprawę .załatwiano ,polubownie, gdyż WitoWIsika przed tym!Samym :sądem zezna'je, że zOisbła zaspokojona co dO' długu Antonie'go materami przechowanemi u Mazoniego, a nadto 170 łakciami półatła.lSu po 10 gr., 30 łokdami aksamitu po 48 gr. i 54 kamieniami kminku, przechowanymi u Jerzego Lindne1ra, a nadto gOltówką 64 zł. za aksamit sprzedany .staraśde I48 ). Podobne długi winien także innea :kupcoweJ Ipoznańskiej Annie Dupczyns.kiej, które uznał sąd w pełni, wobec nie 'Pojawienia !Się Antoniego na terminie H9 ). 1 znów ,dłuższy -c.zas głuchO' o nim 'W Poznaniu. Dapiera w r. 15uO 'Slpoty1kamy się z jego ISpl"awami. Bawi wtedy w naszem mieśde chwilawo zmuszony okolicznO'ściami kupie'c Jan l-i.noH..m -ue lnsula venueńczyk. W .c.zasie jarmarku przed Bożem Narodzeniem zeznaje 'on w sądzie wójtowsko-ławniczym, ...t:: 1-" ...ell laty lPrL.elS1ai z Antwerpji towary miesz.czaninowi lipskiemu Piotrowi Stallerowi z polecenim dalszego ich przes.ll1d. .ł-'J..ntoniemu ode .dno do PO'znania, ootóry O'świadczył, że nic nie wie o tych !towarach, podc.zas gdy StaUer twierdzi, że je wysIał. Jan Antoni tu na miejls-cu dopiero >obecnie dowiaduje się, że otrzymała je Anna WitoW'ska. Po:krzYWldzony ,dO'maga się od sądu wezwania WitO'wslkie'j, Ma,zon:ie-gO' i Jana KJunscha, by zeznali, co wiedzą o 'wymienionych to'wara.ch. Sąd p1"Zychylit -się do .tego. Pierwsza Witowsika zeznała, że nie:kltó>re z tych towaró>w, prze'słanych Antoniemu de Pino otrzymała od ś. p. Jerzego Lindnera ,jako zalSlpokojenie ,długó>w Antoniego. Podobnie oświadczył i Mwzoni -pod przysięgą, zaznac-zając, że towary atłaso'we przesłane w 11". .1519 otrzymał Lindnel", który je oddał WitOWlskiej za długi Antoniego. Zeznanie Kunscha po.twierdził.o w całO'ści >twierdzenie Wiltowskiej i Mazaniego 150 ).

,W obec wyjaśnienia sytuac.ji, że -towary zabrała Witowska od Undnera tytułem długu Antoniego de PinC), Jan Antoni oświadcza, że nie ma pretensJi do spadkobierców Lindnera 151 ), udziela

1'7) AC'ta. causafum COfam advocato et scabinis Pozn.1521-1533, k. 5.

IłS) Tamte, k. 9.

149) Tamże, k. 6v.

150) Acta causa fum COfam adyocato et scabinis Pozn. 1521-1533, k.103v.

151) Tamże, k. 104v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry