ROCZNIKXXXIX · 1971 · NR 1 STYCZEŃ · LUTY · MARZEC

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.01/03 R.39 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

MIASTA

KRONIKA POZNANIA

KWA RT ALNIK POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE WSPÓŁCZESNEGO POZNANIA

ODZNAKA HONOROWA MIASTA POZNANIA nadana 21 X 1963 r

POZNAN 1971 PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Sprawozdania Marian G e n o w e l i ak - Sesje Rady Narodowe m. Poznania pOSWlęcone sprawozdaniu z wykonania planu i budżetu miasta Poznania za rok 1969 oraz głównym kierunkom działalności Rady w rozwoju powiązań funkcjonalnych miasta ze strefą podmiejską. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 5 czerwca 1970 r. w sprawie powiązań funkcjonalnych miasta ze strefą podmiejską; Strefa podmiejska Poznania (spis gromad i miast); Fragmenty informacji z przebiegu realizacji uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie programu rozwoju rejonów peryferyjnych Poznania

ZDJĘCIA Henryka Matuszewskiego, Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora 1 Zbigniewa Zielonackiego

KYSUNKI Wielisław Standy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1971.01/03 R.39 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry