WLOSI W POZNANIU NA PRZEŁOMIE XV NA XVI WIEK 23rem a Janem Kanią/U) Farmalny kontrakt O' kupna tegO' dO'mu zawarł.:) już w r. 1520, abecnie nastąpiła Jedynie farmaIne jegO' oddanie. Nabył go Augustyn ad Knorowej i jeJ syna Jana za 300 kóp. Jako pierwszą ratę dał on 50 zł jako zadatek i 100 zł.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1

Czas czytania: ok. 5 min.

zabzzpieczanych na damu Bartłomieja GliwickiegO' przy ul. Psiej, jako ,dmga ma dać 50 zł. na Boże Narodzenie, zaś resztę 150 zł. zabowiązał się spłacić: w czasie 'Jannarku rocznegO' z początkiem postu 1521 r. CO' do tej astatniej: ra,ty miała jeszcze nastąpić ugoda między sprzedającą a jej Bratem Mikałajem Widawskim, któremu z nich ma przypaść. Knarowa zobowiązuje się zapłacić 100 grzywien wadJum na wypadek nizdatrzymania kontraktu. Jaka pośrednicy współdziałali przy tej transakcji Konrad de Wath, Paweł paśnik, Andrzej złotnik i znany nam już Mrzygłod aptekarz. m) O pierwszą ratę przyszło da sp arów między kantrahentami, gdyż KnorO'wa wzhraniała się ją przyjąć od Augustyna w wysakości 4 grzywien zamiast 100 zł. "propter in certitudinem" , co było w związku z okolicznaścią, że Gliwicki kwestj-onował ten dług, 'Jak zobaczymy później. Na stanO'wisku Knorawej stanęła zrsztą rada miejiska, kMra poleca jej wypłacić 100 zł. w ciągu dwóch t.ygodni. 1l3 ) Na kamienicy tej ciąży później dług 150 zł 12 gr., który w r. 1529 Łukasz Górka kasztelan paznański i starosta wielkopol'ski przeznacza wraz z innymi sumami na ufundowanie i uposażenie łtarza w katedrze poznańskiej, cO' biskup Jan Lataiski przyjął i zatwierdził. 1l4 ) Wynikałaby z tegO', że Augustyn na spłatę tegO' domu pażyczył tę sumę ad Górki. Intresy handlowe musiały iść dobrze i znaczne przynosić zyski, skora Augustyn abjawia w tym czasie silną dążność da nabywania domów w mieście. W r. 1522 uzyskuje an zeznane przed radą przyrzeczenie, że BartłO'miej Gliwicki, który winien mu pieniądze, adstąpi mu swój' dom przy najbliższym trminie sądÓw miejskich. m ) Pozoshwab ta w związku z pożyczką 50 kóp, której udzielił Augustyn Gliwickiemu na dom przy ul. Psiej za rocznym czynsum 4 grzywien, płatnym zawsze na ś.

Michała. NaJstąpiła anit już kilka lat przedtem, a f..:>rmalnie

111) Tamże, v. 139v.

112) Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 9.

113) Acta consularia Pozn. 1507-1525, k. 267.

114) Ulanowski, Acta capitulorum, II, nr. 1817.

115) Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 274.

KltONIKA MIASTA POZNANIAuznaną została dopiera na skutek wzaJemnzga porozumienia w r. 1522. 11 °) Mima urzędowegO' zobawiązania się Gliwicki ad początku nie płaci wcale procentów Już w r. 1527 urasły one za pięć lat da sumy 20 grzywien. Trzeba było udać się na drogę sądowa, uciążliwą i przewlekłą, to też mimo wyznaczanych terminów,I17) j'eszcz w r. 1529 nie jest sprawa ta załatwianą, lecz przeciwnie bardziej zagmatwaną, Gliwicki bowiem nie tylko, że nie chciał płacić, ale nawet w .sądzie oświadcza, że nie winien żadnych procentów, aparłszy się wid.acznie na fakcie, że w r. 1525 połażył na nich areszt Józefawicz z Brześcia. Sąd zażądał przysięgi, j'żeli ją Gliwicki złaży, będzie walny. Przeciw tej decyzji wnosi Augustyn odwołanie do starosty wielkop<:llski ego, Co' oczywiście uzyskuje. m) Ostatecznie atrzymu)e Augustyn zadośćuczynienie, gdyż sąd wójtawski dapuszcza areszt na dom Gliwickiego z powodu 24 grzywien procentów zaległych, farmalnie przeprowadzany z kańcem 1529 r. 119 ) Żanatym był Augustyn z P'oznanianką, Anną, córką zamożnegO' kupca Jana Krypy i Jadwigi z Rlasingów, z które') si astrą Katarzyną Blasing żonatym był znany aptekarz ikarzennik paznański Maciej Mrzygłód, wys1tępU)ący częsta w 'za5tępstwie Augustyna, któregO' z tytułu pawinowactwa szwagrem swym w aktach nazywa. 120 ) Oprócz wymienionych sióstr żyje Jeszcze trzecia, Łucja, . zakonnica w klasztarze św. Katarzyny w Poznaniu, ;która w r 1522 odstąpiła !Swym siosItrom K>rypinie i Mrzygłodowej 100 grzywien da równego podziału, zapisanych "jej niegdyś przez ojca Błażeja BlaJsinga i zabezpieczonych na kamienicy Andrzeja Crame-ra w Ryn'ku wraz z czynszem 2 kop. rO'cznie 121 ).

W r. 1518 zapisuje Augustyn swej żanie tytułem wiana 400 grzywien na swym majlątku 122 ), ślub zatm prawdapodobnie nie dług.o przedtem nastąpił. Za życia męża występu}e ana częsta

116) Acta iudicii civilis 1522-1534, k. 11; Acta consularia Pozn.

1507-125, k. 160v.

117) Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. fi7v.

118) Tamże, k. 90.

119) Acta advocatialia Pozn. 1521-1536 (tertius), k. 137v.

120) Acta causarum coram advocato et scabinis Pozn. 1521-1533 1<. 33, 33v.

121) Tamże, k. 159v i Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 279.

1'12) Acta scabinalia Pozn. 1512-1526, k. 99v.

9.

_o

w sprawach majątkawych, czasami samodzielnie, miała widacznie własny majątek. W sprawach tych za-stępuje ją takżł znany nam już Baryczka. 123 ) Już poprzednio wspominałem a jej energicznej abronie praw swych da posagu, zagrozonego wystpiniem Michała Józef.owicza i j,ego syna przeciw mężowi. Małżeńs,twa to było bezdzietne, nie spotykamy się bowiem nigdzie z ich dziećmi. Owdowiawszy w r. 1532 Anna zarząd'za dalej maiątkiem, nie wiadomo j.ednak, czy prawadzi kupiectwa. W r. 1533 winna jest Mikałajowi Łąckiemu 80 zł, a czem składa zeznanie przed wójtem za pośrd'nictwem swegO' opiekuna Wojciecha Jozeffa 1U ) W tym samym roku adziedziczyła po śmierci ajca Jana Krypy części domu w Rynku, s,tajni po za tym domem, młyna wodnego na Warcie naprzeciw kaściała ś, Krzyża, domu i stajni przy ul. Kapelusznicze] i placów przy ul. Rybackiej. Cały len spadek odstępuje za paśrednictwem Łąckizga Stanisławowi Ungerowi, (25) bO'ga,temu kUlpcawi paznańskiemu, zwanemu także W ęgrzynem. W pO'siadaniu jej pozastaje nadal kamienica w Rynku pa mężu, jaka je', właścicielka figuruj z bowiem w spisie szasowym z r. 1534 pod nazwą Włochawej.nC) W r. 1535 oskarżona przed biskupem pnnańskim Annę WłachO'wą i kilku mieszczan, wś'ród których znajduje się także wymieniony poprzednia StanIsław Ungr, wówczas rajca poznańskI, o sprzYjanie herezji luterskiej. Poniewaz współcześnie żyje także w Paznaniu Anna, żana Jana Włoszka krawca 127 ), a w praces powyższy wmie5zany jest równie z krawiec Włoszek, przetO' nie jest wykluczone, zz 'oskarżenie- pawyższe adnosi si'ę da wdaWy pa Augustynie. Wszyscy oskarżeni zaprzeczyli oskarżeniu, aświadczając, że są wierni rzymskiemu obrządkawi. Biskup palecił dalsze zbadanie Siprawy128), któregO' wynik nie jest nam wiadomy. Aug,ostyn atko poważny 'kupiec zażY1wa 'Powagi w Paznaniu, interweniuje jaka apiekun w sądach wIsprawach majątkawych radzi nylD), iatko ławnik w r. 1522 i 1523 mima zajęć ku123) Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 24.

124) Acta advocatialia Pozn. (tertius1 1521-1536, k. 201.

125) Acta scabinalia Pozn. 1526-1534, k. 2OBv.

126) Regestrum exactionis unius integrae 1534, str. 3.

12'1) Acta advocatialia Pozn. 1522-1534 (tertius), k. 76.

]28, Ulanowski, Acta capitulorum II, nr. 1839.

129 1 Acta scabinalia Pozn. 1512-1526, k. 159; Acta consularia Pozn.

1507-1525, str. 279.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry