HENRYK PODBIEL SKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.07/09 R.38 Nr3

Czas czytania: ok. 11 min.

50 LAT RUCHU FILATELISTYCZNEGO W POZNANIU (1918-1968)

TRUDNO dokładnie ustalić, kiedy w Poznaniu zapoczątkowano zbieranie znaczków pocztowych przez Polaków. Pierwsze wzmianki o filatelistach poznańskich znalazłem w biuletynie niemieckiego stowarzyszenia filatelistycznego "Philatelie" z 1888 r., w artykule Richarda Wagnera. Autor opisując wrażenia z podróży, był zaskoczony niemal już zorganizowanym ruchem filatelistycznym w Krakowie i w Poznaniu. Z Regulaminu Sekcji Zbieraczy Ilustrowanych Kart Pocztowych przy Związku Polskich Zbieraczy Znaczków Pocztowych w Krakowie z 1899 r. wynika, że w Poznaniu działa filia nazywana konsulatem. W lipcu 1'910 r. odbył się w Krakowie I Kongres Filatelistów Polskich, w którym uczestniczyli filateliści z Poznania. Na obszarze zaboru pruskiego nie było jednak mowy o utworzeniu polskiej organizacji filatelistycznej. Niektórzy poznańscy filateliści byli więc członkami klubu w Krakowie lub zagranicznych stowarzyszeń filatelistycznych. W listopadzie 1918 r. nieliczna grupa poznańskich filatelistów z inicjatywy Kazimierza Bajońskiego, ówczesnego dyrektora Banku Przemysłowców, zaczęła organizować spotkania dla wymiany znaczków pocztowych w kawiarniach i w mieszkaniach prywatnych. Po kilku zebraniach informacyjnych utworzono w lIJ9X) r. Związek Filatelistów. Na zebraniu organizacyjnym w sali Konferencyjnej Banku Przemysłowców przy Starym Rynku, w którym wzięło udział 35 członków-założycieli, Kazimierz Bajoński wygłosił przemówienie, w którym sprecyzował cele i zadania Związku. Wybrano też pierwsze jwładze Związku, w skład których weszli: Kazimierz Bajoński (prezes), Michał Grobelski (sekretarz), Franciszek Lange (skarbnik). Zebrania miesięczne oraz spotkania wymienne odbywały się w salach Banku Przemysłowców. Związek nie posiadał statutu ani stworzył sprecyzowanych form organizacyjnych i nie przejawiał też żywszej działalności. W roku 19(24, po śmierci Kazimierza Bajońskiego, Związek został rozwiązany.

Członkowie dawnego związku spotykali się jednak nadal w kawiarniach i w mieszkaniach prywatnych.

DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 1933 - 1939

W listopadzie 1932 r. z inicjatywy Jana Jankowskiego zawiązano Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Filatelistycznego w Poznaniu. W skład Komitetu weszli: Zdzisław Bartoszkiewicz, Augustyn Krajewski, Jan Jankowski, Stefan Musiei, Kazimierz Tomaszewski i Marian Winiarz. Komitet opracował projekt statutu oraz zebrał listę kandydatów, którzy wyrazili chęć wstąpienia do organizacji filatelistycznej. Dnia 30 października 1933 r. odbyło się w cukierni "Warszawianka!" przy Al.

Marcinkowskiego 7 założycielskie zebranie 43 członków nowej organizacji filatelistów pod nazwą "Wielkopolski Klub Filatelistów z siedzibą w Poznaniu". Ze

Henryk

Podbiel ski

braniu przewodniczył Augustyn Krajewski. Uchwalono statut oraz dokonano wyboru zarządu w następującym składzie: Stefan Musiel (prezes), Kazimierz Tomaszewski (wiceprezes), Jan Jankowski (sekretarz), Zygmunt Lange-Grodzicki (zastępca sekretarza), Antoni Zdrojewski (skrbnik), Leon Adamski i Zdzisław Bartoszkiewicz (radni) *. Postanowiono odbywać co miesiąc zebrania członków, a w każdy poniedziałek w lokalach cukierni "Warszawianka" spotkania wymienne. Przy Klubie utworzono sekcję przesyłek okrężnych, którą prowadził Jan Jankowski. Z usług tej sekcji korzystali wszyscy członkowie. Pod koniec 1934 r. Klub liczył ponad 100 członków, co świadczyło o jego dużej popularności. Członkowie Klubu brali udział we Wszechpolskiej Wystawie Filatelistycznej w Toruniu (1933), Międzynarodowej Wystawie "Wipa" w Wiedniu (1933), w I Wszechsłowiańskiej Wystawie Filatelistycznej w Katowicach (1934) i w Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej "Ostropa" w Królewcu (1335), zdobywając wyróżnienia i medale. W dniu 4 maja 1935 r. zorganizowano obchody z okazji 75-1ecia wydania pierwszego polskiego znaczka pocztowego. N a zebraniu z tej okazji Antoni Piotrowski wygłosił referat o społecznej wartości filatelistyki, a Józef Kopczyński zademonstrował zbiór pierwszych znaczków polskich i wygłosił prelekcję na ten temat. Klub dysponował biblioteką zaopatrzoną w wydawnictwa, katalogi i czasopisma filatelistyczne, przeprowadzał aukcje filatelistyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przybywało też stale członków. Pod koniec 1936 r.. w Klubie było zreszonych 125 osób. Lokale cukierni " Warszawianka" okazały się za ciasne i dlatego Zarząd postanowił przenieść spotkania wymienne do "Gospody Polskiej" przy ul. Św. Marcina. W 1938 r. przeniesiono siedzibę Klubu do lokali "Automobil-Kłubu Poznańskiego" przy ul. Rzeczypospolitej Nr 8, gdzie do września 1939 r. odbywały się zebrania i spotkania wymienne. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce. Poczyniono również starania o uzyskanie osobowości prawnej, przedkładając statut do zatwierdzenia. Decyzją wojewody poznańskiego statut został zatwierdzony i równocześnie Klub wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego 2. Filateliści poznańscy brali udział w V Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Warszawie (1938) i Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej w Pradze (11938), gdzie zbiory Jana Witkowskiego i Franciszka Landowskiego nagrodzono medalami. Klub wydawał co miesiąc własny "Biuletyn Informacyjny". Wyświadczał on ogromne usługi, szczególnie członkom zamiejscowym, którzy coraz to liczniej wstępowali w jego szeregi. W propagandzie ruchu filatelistycznego było pomocne ukazujące się od 1 października 1931 r. do sierpnia 1939 r. jedno z najbardziej interesujących czasopism filatelistycznych "Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne", redagowane przez Jana Witkowskiego. W latach 1931 -1939 iwydano ogółem 95 zeszytów o przeciętnym nakładzie każdego numeru około '6000 egz. W miesięczniku ogłaszano fachowe artykuły ze specjalnym uwzględnieniem znaczków polskich, komunikaty i informacje o nowościach filatelistycznych, o życiu organizacji filatelistycznych itp. 3

1 W 1937 r. na stanowisko prezesa, sekretarza i skarbnika wybrano Witolda Urbańskiego (prezes), Zbigniewa Kępińskiego (sekretarz) i Franciszka Landowskiego (skarbnik).

2 Decyzja z 30 VII 1938 r. Zapisano w rejestrze pod Nr 1946.

3 W 1933 r. ukazały się dwa zeszyty miesięcznika "Filatelista Polski", redagowanego i wydanego przez Henryka Stachowiaka, właściciela biura filatelistycznego. W obu numerach miesięcznika zamieszczono cenniki znaczków pocztowych.

Zarząd Wielkopolskiego Klubu Filatelistów w Poznaniu. Siedzą od lewej: Kazimierz Tomaszewski (wiceprezes), Stefan Musil (prezes), Jan Jankowski (sekretarz); stoją: Zygmunt Lange-Grodzicki (zastępca sekretarza), Jan Wlodarczak (bibliotekarz), Leon Adamski i Zdzisław Biartoszkiewicz (radni)

Pamiątkowa fotografia członków Wielkopolskiego Klubu Filatelistów - uczestników zebrania z okazji 75-lecia wydania pierwszego polskiego znaczka pocztowego, w kawiarni Aleksandra Fangrata przy ul. Franciszka Ratajczaka (4 maja 1935 r.)

» Kronika miasta Poznania

Henryk

Podbielski

Z chwilą napaści na Polskę we wrześniu 1939 r. działalność Klubu została zawieszona. W tym czasie było w nim zrzeszonych 154 członków. Od połowy 1940 r. dawni członkowie Klubu, jeśli to tylko było możliwe, utrzymywali ze sobą kontakty. Życie filatelistyczne skupiało się wokół Witolda Urbańskiego i w sklepach filatelistycznych Jana Witkowskiego przy al. Marcinkowskiego oraz Bruna Banaszaka przy ul. Św. Marcina, znajdujących się pod administracją okupanta. Pracowali tam dawni właściciele i sprzedawcy Polacy, którzy ułatwiali nabywanie znaczków pocztowych.

REAKTYWOWANIE WIELKOPOLSKIEGO KLUBU FILATELISTÓW W 1945 R. I JEGO DZIAŁALNOŚĆ DO KOŃCA 1950 ROKU

Po wyzwoleniu miasta, z inicjatywy Witolda Urbańskiego i Tadeusza Dorożały, zwołano 12 czerwca ilS45 r. w sali Związku Bankowców przy ul. Sierocej 3/4 zebranie informacyjne, na którym postanowiono reaktywować Wielkopolski Klub Filatelistów i zwołać nadzwyczajne zebranie w dniu 14 sierpnia 11945 r. Powołano Komitet Organizacyjny, który w dniu 7 lipca 1945 r. zebrał się w mieszkaniu Witolda Urbańskiego w celu przygotowania walnego zebrania.

Z okazji odbywającego się w Poznaniu w dniach od 16 do 18 czerwca 1945 r.

I Kongresu Pracowników Poczt i Telegrafów, ukazał się pierwszy po wyzwoleniu znaczek z sylwetką Ratusza Poznańskiego, a członkowie Klubu Maksymilian Skrzypczak i Feliks Knobel zorganizowali w sali Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów pierwszą w Poznaniu wystawę filatelistyczną, na której eksponowano znaczki polskie i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dnia 14 sierpnia 1<945 r. w sali "Domu Pocztowca" przy al. Marcinkowskiego Nr 20 odbyło się nadzwyczajne walne zebranie, na którym reaktywowano Wielkopolski Klub Filatelistów i wybrano nowe władze. W skład zarządu weszli: Witold Urbański (prezes), Mieczysław Hoppe (wiceprezes), Tadeusz Dorożała (sekretarz), Stefan Malicki (zastępca), Augustyn Krajewski (skarbnik) i Tadeusz Rogala (bibliotekarz) .

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Feliks Knobel, Roman .Lipiński 1 Leon Weydmann oraz Sąd Koleżeński: Maksymilian Skrzypczak, Leon Adamski 1 Józef Tuchołka 4.

W chwili reaktywowania Klub liczył 78 członków. Miesięczne zebrania i spotkania wymienne odbywały się regularnie w sali "Domu Pocztowca". Dzięki ofiarności członków powstała na nowo biblioteka Klubu, zaopatrzona w książki, katalogi i czasopisma filatelistyczne. Staraniem zarządu załatwiono abonament znaczków pocztowych Polski Ludowej, zapewniając każdemu członkowi dwie jednostki ukazujących się znaczków. Członkowie nawiązywali ożywioną wymianę znaczków w kraju oraz z zagranicą za pośrednictwem komisji dewizowej i wymiany z zagranicą. Przeprowadzano też, zwykle po zebraniach miesięcznych, aukcje i loteryjki filatelistyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Od 1 października 1945 r. wznowiono wydawanie Biuletynu Informacyjnego, który ukazywał się w formie powielanych zeszytów do końca 1947 r. Ogółem uka

'W 1949 r. na walnym zebraniu wybrano do zarządu Maksymiliana Skrzypczaka (wiceprezes), Tadeusza Koczorowskiego (skarbnik), Henryka Podbielskiego (członek zarządu) oraz Leona Weydmana (bibliotekarz).

Fragment VI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej - Poznań 1955, w auli Wyższej Szkoły Ekonomicznej

Kartka okolicznościowa wydana z okazji Wielkopolskiej Wystawy Filatelistycznej - Poznań 0960

100 lAT

Msiiip Znaczta itei«igQ Welkopolska wstawa Filatctittff Poznan 1181

p.if. POZNAj'

Henryk

Podbielskizało się 12 zeszytów. Oprócz aktualnych informacji i wiadomości zawierały one liczne artykuły fachowe napisane przez znanych filatelistów. W 11948 r. przekształcono biuletyn w drukowany miesięcznik Wielkopolskiego Klubu Filatelistów pod nazwą "Filatelista Polski", który w lipcu 1948 r. stał się pierwszym wydawanym w Polsce Ludowej miesięcznikiem poświęconym filatelistyce. Ogółem w ciągu trzech lat ukazało się 36 numerów pisma o nakładzie średnio po 2000 egz. Inicjatorem czasopisma oraz jego naczelnym redaktorem był Witold Urbański.

Pismo cieszyło się popularnością wśród filatelistów w kraju i zagranicą z uwagi na publikowane w nim prace najwybitniejszych polskich filatelistów oraz ciekawie redagowane informacje z dziedziny filatelistyki. Z końcem 1950 r. miesięcznik "Filatelista Polski" - zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów - przestał się ukazywać, a jego funkcje przejął miesięcznik "Filatelista" -i organ Polskiego Związku Filatelistów. Wielkopolski Klub Filatelistów przystąpił w 1948 r. do reaktywowanego Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce. Na zwołanym w dniu 5 września 1948 r.

zebraniu w Toruniu do zarządu Związku Stowarzyszeń wybrany zastał przedstawiciel Klubu Tadeusz Dorożała. Klub prowadził ożywioną działalność na odcinku propagandowo-szkoleniowym, na miesięcznych zebraniach wygłaszano każdorazowo ciekawe pogadanki, referaty, prelekcje i odczyty oraz organizowano konkursy filatelistyczne, interesujące aukcje, tombole i loteryjki filatelistyczne. W roku 1949 nastąpiła zmiana lokalu klubowego. Zebrania i spotkania wymienne odbywały się w sali restauracji Tomczyka przy ul. Wronieckiej nr 13, a po likwidacji tej restauracji (1950) przeniesiono się do cukierni "Ludwizanka" przy pi. Hoovera. We wrześniu 1950 r. udostępniono Klubowi ponownie lokale w "Domu Pocztowca". Do Klubu wstępowało coraz to więcej osób, pod koniec października 1950 r. Klub posiadał 204 członków.

Na zwołanej w Warszawie w dniu 15 października 1950 r. konferencji delegatów poszczególnych Klubów i Związków podjęto uchwałę o likwidacji Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce i powołaniu do życia Polskiego Związku Filatelistów z oddziałami w miastach wojewódzkich i z kołami terenowymi 5 .

W dniu 4 listopada 1950 r. na nadzwyczajnym zebraniu przyjęto sprawozdanie ustępujących władz Klubu i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi oraz powołano komisję do przeprowadzenia likwidacji wszystkich agend Klubu.

POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW W POZNANIU W LATACH 1950-1968 Dnia 4 listopada 1950 r. na zebraniu organizacyjnym w sali Malinowej "Domu Pocztowca" Witold Urbański poinformował obecnych o postanowieniach ogólnopolskiej konferencji delegatów stowarzyszeń filatelistycznych, a następnie wybrano nowe władze Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Filatelistów«. Do Za

B Zgodnie z zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Bady Narodowej w Poznaniu likwidacja Klubu nastąpiła z dniem 4 XI 19 r.

· Uchwałą Prezydium Rady Ministrów powołano do życia w 19 r. Polski Związek Filatelistów z siedzibą w Warszawie, z oddziałami w miastach wojewódzkich oraz kołami terenowymi przy zakładach pracy i w szkołach - jako jednolitą organizację zrzeszającą filatelistów z całego kraju. W dniu 15 X 19 r. odbyła się w Warszawie konferencja delegatów poszczególnych stowarzyszeń filatelistycznych w Polsce - zwołana przez tymczasowy Zarząd Główny. Na tej konferencji zapoznano obecnych delegatów z celami i zadaniami nowego związku, projektem statutu oraz ustalono tryb postępowania przy likwidacji dotychczasowych stowarzyszeń filatelistycznych przekształcając je w Oddziały Wojewódzkie Polskiego Związku Filatelistów.

Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak dokonuje otwarcia Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Miast Targowych Intermess II - Poznań 1%1 w hali nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z lewej: przewodniczący komitetu organizacyjnego wystawy - Jan Witkowski i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego związku Filatelistów - Henryk Podbielskirządu Oddziału Wojewódzkiego wybrani zostali (Witold Urbański (przewodniczący), Henryk Podbielski (wiceprzewodniczący), Tadeusz Dorożała (sekretarz), Tadeusz Koczorowski (skarbnik), Zdzisław Bartoszkiewicz, Maksymilian Skrzyp czak, Ludwik Stefański (członkowie) 7. Do Komisji Rewizyjnej: Stefan Malicki, Czesław Grządzielski i Józef Maliński. Zarząd Oddziału składający się z doświadczonych działaczy Klubu przystąpił z miejsca do pracy, realizując zadania nakreślone Statutem Polskiego Związku Filatelistów. Od Komisji Likwidacyjnej przejął agendy i majątek Klubu, uporządkowano ewidencję członków. Wszyscy członkowie Klubu podpisali deklaracje członkowskie i otrzymali nowe legitymacje. Okres organizacyjny oddziału trwał aż do I Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniach 17 i 18 listopada 1911I r. w Warszawie.

» W 1952 r. funkcje skarbnika objął Kazimierz Koczorowski. Na walnym zebraniu Oddziału w 1953 r. do Zarządu Oddziału zostali wybrani Andrzej Stachowski (sekretarz), Józef Tuchołka (zastępca sekretarza) oraz Henryk Kowalski (bibliotekarz). W 1957 r. następują dalsze zmiany w Zarządzie Oddziału. Dotychczasowy przewodniczący Witold Urbański wycofał się z powodu choroby. Do zarządu zostaje wybrany Tadeusz Dorożała (przewodniczący), Józef Tochołka (sekretarz) oraz Jan Witkowski (członek zarządu). Na walnym zebraniu odbytym w marcu 1959 r. przewodniczącym wybrano Henryka Podbielskiego, wiceprzewodniczącym Maksymiliana Skrzypczaka, sekretarzem Bernarda Stępczyńskiego oraz członkami zarządu Zygmunta Obrąpalskiego i Mariana Kosowicza. W 1%3 r. nastąpiły zmiany w Zarządzie. Zygmunt Obrąpalski został wybrany wiceprzewodniczącym, a członkami Zarządu Józef Włodarczyk, Wiesław Bogusławski i Zygmunt Rosiejka.

Henryk

Podbielski

Kartka pocztowa przeWIeZIona balonem "Poznań" W czasie zawodów balonowych o puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich 24 czerwca 1%2 r.

W związku z odbytym w Poznaniu IV Zjazdem Polskiego Związku Filatelistów (1955) oraz udaną I Ogólnopolską Wystawą Filatelistyczną, nastąpiło większe ożywienie w ruchu filatelistycznym. Powstały nowe koła terenowe i młodzieżowe kółka filatelistów. Stan liczbowy zwiększył się do 492 członków. W 1956 r. po długich staraniach wznowiona została wymiana znaczków pocztowych z zagranicą. Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne zaczęło dostarczać znaczki krajów demokracji ludowych. W tym roku, 9 października, po raz pierwszy obchodzony był Dzień Znaczka Pocztowego, który stał się świętem filatelistów. Powstało w tym roku pierwsze koło przyzakładowe przy Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" oraz dalsze koła terenowe i młodzieżowe. Dla utrzymania stałego kontaktu z członkami i kołami - począwszy od stycznia 1956 r. - Zarząd Oddziału rozpoczął wydawanie kwartalnego "Biuletynu Informacyjnego".

Rok 1958 był przełomowy w ruchu filatelistycznym w Poznaniu. W związku z obchodami 400-1ecia Poczty Polskiej i przypadającą 25 rocznicą założenia Wielkopolskiego Klubu Filatelistów, zorganizowana została Jubileuszowa Wystawa Filatelistyczna. Odbyła się też z tej okazji uroczysta akademia z udziałem władz państwowych i przedstawicieli Zarządu Głównego, na której wręczono zasłużonym działaczom pamiątkowe dyplomy oraz honorowe złote i srebrne Odznaki Polskiego Związku Filatelistów.

Z okazji I krajowych Zawodów Balonów Wolnych w Poznaniu, Zarząd Oddziału zorganizował pierwszą w Polsce Ludowej "Pocztę Balonową". W związku ze stałym rozwojem organizacyjnym zaistniała potrzeba zorganizowania stałego biura Oddziału. Po długich staraniach, oddział uzyskał lokale na

Fragment Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej "Tematica - Poznań 68" w hali nr 14 Międzynarodowych Targów Poznańskichsekretariat przy ul. Kościuszki 75, co niewątpliwie wpłynęło na polepszenie stylu pracy Zarządu i Komisji. W tym czasie zostały powołane przez Zarząd następujące Komisje: Młodzieżowa, Wystaw i Imprez Filatelistycznych, Instruktażu i Szkolenia, Odznaczeń i Nagród, Wymiany Znaczków z Zagranicą, Rozdziału Znaczków. Jubileuszowy rok 1960 przyniósł dalszy żywiołowy rozwój filatelistyki w Poznaniu. W styczniu w "Gazecie Poznańskiej" został ogłoszony "Filatelistyczny Konkurs 100-1ecia" z okazji setnej rocznicy wydania pierwszego polskiego znaczka pocztowego. W konkursie wzięło udział 3000 uczestników. Poznańscy filateliści brali czynny udział w organizacji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej "Polska - 60" w Warszawie oraz licznych pokazów filatelistycznych w swoich kołach. N a zakończenie obchodów stulecia została zorganizowana Wielkopolska Wystawa Filatelistyczna "Poznań - 60". Uroczystości i obchody przyczyniły się do powstania dalszych nowych kół. Po dziesięciu latach istnienia, oddział posiadał 3091 członków zorganizowanych w 67 kołach. W 1961 r. powierzono oddziałowi organizację Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Miast Targowych "Intermess II · - Poznań 61". W dniu 9 listopada 1963 r. oddział obchodził jubileusz XXX-lecia Wielkopolskiego Klubu Filatelistów. Z tej okazji zorganizowano uroczystą akademię w sali Operetki Poznańskiej z udziałem przedstawicieli władz państwowych i zaproszonych filatelistów z całego kraju. N a akademii przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak za zasługi w rozwoju i upowszechnianiu filatelistyki w Poznaniu udekorował oddział Honorową Odznaką Miasta Pozna

Henryk

Podbielski

Inierm«ss H ™ PO)l(noJl 1961

'11 YI:1iJ,1:11MWL\"iJ,1"-' "J'IWM W

Sir™* p-*

FCHSI

. rn;MllIAIII cgcg'

SJSlYCZNA

IIl,hm l .« I

I 1I1 \

POZNAŃ 19III

AMA«T TAKSOWYCH

Kartka okolicznościowa wydana z okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Miast Targowych "Intermess II Poznań 1961"nia 8. Wystawa Filatelistyczna - Poznań 1963 zorganIzowana z tej okazji ukazała dorobek filatelistów poznańskich. W osobnym dziale wystawiono zdobyte na wystawach krajowych i zagranicznych medale, nagrody honorowe, dyplomy; osiągnięcia organizacyjne oddziału i kół, wydawnictwa i pamiątki z urządzanych poprzednio wystaw i pokazów oraz katalogi, plakaty, fotografie, wycinki z prasy, księgi pamiątkowe. Na spotkaniu towarzyskim wręczono stu dziewięciu zasłużonym działaczom pamiątkowe medale wybite z tej okazji. Spotkania wymienne filatelistów poznańskich przeniesiono do Pałacu Kultury.

Dla uczczenia dwudziestolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ogłoszony został w "Gazecie Poznańskiej" wielki konkurs filatelistyczny pn. "XX-lecie PRL w filatelistyce 'wielkopolskiej", na który wpłynęło około 2500 rozwiązań. Wiele kół zorganizowało z tej okazji lokalne pokazy filatelistyczne. Koło przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej zorganizowało Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną - Poznań 1964 z okazji XX -lecia Milicji Obywatelskiej. Z okazji XX-lecia ludowego lotnictwa polskiego koło przy Dowództwie Lotnictwa Operacyjnego zorganizowało "Pierwszy Lot Poczty Śmigłowcowej" na trasie Poznań - Warka w dniu 23 sierpnia 1964 r. W 1965 r. koło Poznań-Miasto zorganizowało Wystawę Filatelistyczną "Poznań 1945 - 1965". Z okazji wystawy zostały nawiązane kontakty z filatelistami z Odessy. Filateliści włączyli się w 1966 r. w szerokim zakresie do obchodów 1000-1ecia 8 Z okazji XXX-lecia Wielkopolskiego Klubu Filatelistów obchodzonego w 1%3 r. Honorowe Odznaki miasta Poznania otrzymali: Henryk Podbielski, Maksymilian Skrzypczak, Jan Witkowski i Stefan Malicki.

WYSTAWA FJLATELi?TyCXMA 9. rOZNAN j H SI«». -$4. a.

Okolicznościowe pocztówki wydane z okazji wystaw w latach 1952 l 1955 w Poznaniu I fSTĄ '-1 1 o j.

"v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.07/09 R.38 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry