WŁOSI W POZNANIU NA PRZEŁOMIE XV NA XVI WIEK 21

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

inŁramisję da damu Augustyna. 9S ) Na tej samej podstawie iszcze tego. samego. dnia 'Otrzymtije Michał względniz j1ego pełnomocnik w sądzie wÓJtawskim intromisję da kamienicy W Rynku i na czynsz 4 grzywien wraz z głównym ,kapitałem umielszczanym na domu Gliwickiego. tytułem długu 620 zł. Na ta żana Augu:styna przedłożyła dowód z dokumentu zapisującego je,j wiano. wnio!sła sprzeciw i ,przes'zkO'dziła intromiJs-ii,99) a w'k rótc e potem .sąd wspólny, złażO'ny z rajców, wóta i ła'wnilków wyrokuje, że apróżnienie domu przez datychczasowe'go właściciela na rzecz Michała ma nastąpić za rok i dzień od 'Cza:su intramiSljPOO) W połowie czeł"W'ca 1525 r. wójt z ławnikami postanawiają oddać Michałowi w rzeczywrste 'posiadanie dom AugusItyna na podstawie wyroku rady i 'polecenia Ikrólewskiega. a tona Anna zobowiązuje się oddać klucze ad ,domu. lOl ) Wspamnieć należy, że w drugiej pałowie 152,5 r. luh w pierwszej, poławie 1526 r. umiera Michał Józefawicz celnik. a sprawy pc nim obejmuje syn również Michał z Brześcia, który swym pełnomocnikiem wyznacza Jakóba Wł';Jcha krawca. lOI ) Uzys'kuje an wprawdzie w sądzie wójtawskim arzszt na 4 grzywny długu należąceo się Augustynawi od Katarzyny kapeluszniczki/oB) sprawa główna jednak sparna jak zajęcie damu Augustyna ulega przez śmierć Józefowicza zwłoce. Zdawab się paprzednio. że sprawa ta dla AuJ!U'styna jest zupełnie stracona. Tak jednak lli jest, nie daje on za wygraną i sprawę tę wytacza przed sąd królewski w czasie sejmu w Krakowie z początkiem 1527 r. Tu uzyskuje on wyrok wydany 4 lutego przez Jana z Krużlawy Pieniążka, sędziego i Mikałaja z Lusławic TaszyckiegO', podsędka ziemi krakawskiel. Stwierdzają w nim sędziowie, że Augustyn pozwał Michała z Brześcia na tzrmin o przezyski uzyskane nieprawnie na jego ruchamym i nieruchomym mają,tku w Paznaniu. a zwrot 1200 zł. węg. długu, kosztów procesowych i a straty wynoszące 5000 zł. Król wraz z sądem wydaje wyrak zaoczny, w którym stwierdza, że zajęcie majątku Augustyna nastąpiło nieprawnie, z.ostaje zatem

98) Tamże, k. 32.

9V Acta caus"rum coram advocato et scabinis Pozn.1521-1533, k. 56 100) Acta iudicii civiiis Pozn. 122-1S34, k.36.

lQl Acta causarum coram advocato et scabinis Pozn.1521-1533, k. 9. 1) Temże, k. 71v.

10/1) Acta advocatialia Pozn. (tertius) 1521-1536, k. 21.

KRONIKA MIASTA POZNANIA.

zniesione, skazuje nadtO' Michała na zapłacenie 1200 zł. węg., ponoszenie kosztów procesu i wynagrodzenie S'trat. W r. 1532 na prośhę Augustyna za,twierdził król powyższy wyrok. IOł ) W ten spolsób zajęcie kamienicy na rzecz żydowskich kupców Michała ajca i syna zastała udaremniona i Augustyn utrzymał się przy swej własności. Paza prawadzeniem interesów kupieckich na własną rękę jest on także pośrednikiem i przyjmuje tawary ad innych na przechowani i robi usługi pod tym względem zwłaszcza swym rodakom, jak Antoniemu de Pino, z czegO' wynikają dla niego n,z{iczne kłapoty.I05) Ma on także pieniężne, bliżej niznane stosunIki z tenutariuszem ,starostwa Togoziń:skiego Łukaszem de Hallen, na którego za naruszenie 'zastawów uzyskuje w r. 1519 karę 3 grzywien na kamienicy jego w Toruniu i sumach pieniężnych Hallena na Rogoźnie. I06 ) W r. 1514 posiada już Augustyn dom własny w Rynku, z którego zapładł 6 grzywien SZOlSU,t°7) zapewne zaległegO' od wielu la.t, gdyż opła.ta ta na rzecz króla, jaka właściciela miasta była stosunkowo nieznaczna. I08 ) Dom ten I.:żał między d-omami Jana Reszki i Jana Lindnera. Przedtem odnajmował on na mieszkanie i 'składy dom od Katarzyny SchiIIingawy, za który z tegO' tytułu zalega jeszcze w r. 1518 z zapłatą 35 'zł., obecnie miał własny. Dług ten wbowiązał.a się przed Janem Dudkiem burmistrzem spłacić żana Augustyna, Anna, w ręce Jerzgo Lindnera, faktora SchillingoweJ pod grozą uwięzienia. IOO ) Pozatem w r. 1521 kupuje Augustyn za pośrednictwem aptekarza Macieja Mrzygłoda ad Stefana Byliny dwaTek położony za bramą Wroniecką,m) a nadto adbiera ad Katarzyny zWidawskich Kn-orowej za pośrednictwem j;j apiekuna Brykcjusza Baryczki dom murawany w Rynku, połażany między Andrzejem Crame

1C4) Metryka kor. XLVI!, 313-315, Wierzbowski, Matricularum IV, 2, nr. 16337. 1(5) Acta causarum coram advocato et scabinis Pozn. 1521-1533 k. 6, 6v, 9, 103v. 106) Metryka kor. XXXV, 247, Wierzbowski, Matricularum, IV, 1 nr. 3082. 107) Regestrum exactionis integre anni 1514, str. 3.

J08) Kutrzeba, Szos królewski w Polsce w XIV i XV wieku. Kraków 1900, str. 48'109) Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 216.

110) Acta scabinalia Pozn. 1512-1526, k. 137v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry