SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.04/06 R.38 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Zbigniew P o g o r z e l s k i - Zagadnienie kooperacji w przemyśle maazynowo-metalowym Poznania .5 Józef G ł u s z a K - Funkcja rzeki Warty w nowym układzie urbaindsrlycznym Poznania .17

MATERIAŁY Witold E n g e l - Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "Amino" w latach 1929 -1969 (Szkic monograficzny). .25 Jerzy L u t o m s k i - Dorobek dwudziestolecia Instytutu Przemysłu Zielarskiego iw Poznaniu (1947 - 1967). .39

ZYCIE KULTURALNE Bogdan C i s z e w s k i - Qpera Poznańska w sezonach 1967/1968 i 1968/1969. 55

KRONIKA Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Wojewódzrtlwa Poznańskiego iw dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1968. Dokończenie (Józef Duirezak, Zenon Kaczmarkiewiiciz, Leszek Kostecki, Jerzy Pertek, Antoni Przybylski, Antoni Rzemyszkiewicz, Leokadia Serafinowicz, Bazyli Wojtowicz). .69

Rektorzy poznańskich uczelni Tadeusz Ś w i t a ł a - Doc. dr hab. Ryszard Domański - rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej. .58 Prof. dr Zbyszko TuchoJka - rektor Wyższej Szkoły Rolniczej. .88

Odznaczeni Wacław R o g a l e w s ki - Zenon Suchański Ireneusz S o l i ń s ki - Bronisław Szaj.

Irena T o m i a k ó wa - Danuta Wawrzyńczyk-Szplit.

.91 .94 .101

Jubileusze

Artur C z e r s ki - 50-lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Modrzejewskiej. .105 Andrzej G l e b a - Jubileusz pięćdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego dm. Karola Marcinkowskiego. .113 Jan B u g o w s k i Jubileusz półwiecza Opery Poznańskiej (11-18 października 1969). .120

Spis treści

Z żałobnej karty Stanisław J a s n o s z - Praf. dir Józef .Kositrzewski - nestor archeologii polskiej. .134 Gerard L a b u d a - Wspomnienie o Kazimierzu Tyr:rn;ernecKMII (1887-1968). 141

Sprawozdania Marian G e n o w e f i a k - Sesje Rady Narodowej im. Poznania pOSWlęcone analizie wniosków i postulatów z kampanii wyborczej oraz głównym kierunkom polityki izaltrudnienia m lata 1969 -1970. Aneks: Fragmenty U ohwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 30 VI 1969 r. w sprawie wniosków i postulatów ludności z kampanii przedwyborczej 1969 r. oraz z dnia 30 IX 1969 r. w sprawie kierunków polityki zatrudnienia ma terenie miasita Poznania w latach 1970 - 1975. .145 Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu iw 1969 r. Część I . 164

ZDJĘCIA Witolda Czarneckiego, Czesława Czuba, Eugeniussza Kiizmanna, Henryka Matuszewskiego, Zdzisława Nowickiego, Andrzeja Pniaka, Władysława Ruta, Zbigniewa Staszyszyina i Grażyny Wyszomirskdej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.04/06 R.38 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry