KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

Kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania Rocznik XXXVII - 1969

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

B ą c z y K Stefan: Dorobek Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu w latach 1919-1969 . H e b a n o w s k i Stanisław: Pół wieku Opery Poznańskiej L a b u d a Gerard: Uniwersytet Poznański w latach 1919-1969 P a w ł o w i c z Edmund i S t e c a Jan: Kształt Zespołu Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". T u c h o łka Zbyszko: 50 lat wyższych studiów rolniczych w Poznaniu Z i ó ł e k Bogumił: Osiągnięcia Poznania w świetle dorobku 25-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Nr Str.

IV 39 IV 25 II 5 I 5 III 13 III 5

MATERIAŁY

B u l z a c k i Zygmunt: Lotnictwo w Powstaniu Wielkopolskim 19181919 r.. e I 21 F i l i p i a k Tadeusz: Rola ekonomiczno-społeczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w latach 1931 -1965 IV 73 G a ł e c k i Tadeusz i T a t ark i e w i c z Swiętosław: Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Poznania. (Część pierwsza). .III 45 G a ł e c k i Tadeusz i T a t ark i e w i c z Swiętosław: Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Poznania. (Część druga). .IV 79 K a l i n o w s k i Konstanty: Dwadzieścia lat plastyki poznańskiej (19451965). (Dokończenie części czwartej) . III 55 L e wen d a Henryk: Powstanie i działalność organów Milicji Obywatelskiej w Poznaniu w latach 1945 -1947. .II 31 M a i k Wiesław: Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi powiatu poznańskiego w latach 1950 -1960 jako wynik wpływu Poznania n a zaplecze. I I 5 5 O l s z e w s k i Marian: Losy i ludzie podziemnej poznańskiej Polskiej Partii Robotniczej. (Eugeniusz Augustyniak, Michał Bojczuk, Jakub Kaczmarek, Stefan Karpiak, Wacław Malinowski, Jan Mazurek, Roman Pasikowski, Jakub Przybylski, Tadeusz Weinert, Józef Zatorski, Jan Zgodziński). .IV 53 R o b a k o w s k i Kazimierz: W dwudziestą piątą rocznicę śmierci Stanisława Chudoby. .II 83

- eJI

"-ł' (1869-1969).

S o k o l n i c k i Witold: Rozwój spółdzielczości inwalidzkiej w Poznaniu w latach 1949-1967. S z y m a n k i e w i c z Zenon: W 30 rocznicę napaści na Polskę. Wrześniowe dni Poznania (przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w dniach od 1 do 5 września 1939 r.) .. III 27 Z a ł u b s kiJ an: Poznańskie środowisko dziennikarskie w latach 19451955. (Część I). I 41 Z a ł u b s kiJ an: Poznańskie środowisko dziennikarskie w latach 19451955. (Dokończenie). Aneks: Imienna lista dziennikarzy poznańskich w latach 1945-1955. II 91

Nr Str.

II 71 I 55

ŻYCIE KULTURALNE

C i s z e w s k i Bogdan: Filharmonia Poznańska w sezonie 1967 -1968 C i s z e w s k i Bogdan: Filharmonia Poznańska w sezonie 1968-1969 D e m b s k i Janusz- Sezon kulturalny 1967/1968 w Poznaniu K u n z e Olga: Przeglądy polskich współczesnych sztuk lalkowych "Konfrontacje" w Poznaniu w latach 1964-1968. Aneks: Kronika przeglądów polskich współczesnych sztuk lalkowych "Konfrontacje" w Poznaniu w latach 1964 -1968.

I 37 IV 95 I 71

II 105

KRONIKA

Laureaci nagród Laboga Alfred, Mańkowski Jerzy, Nowak Tadeusz H. i Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania .kultury za rok 1967 (Zbigniew Bednarowicz, Bronisława Frejtażanka, Gerard Górnicki, Józef Grossmann, Kazimiera Iłłakowicz, Andrzej Koszewski, Marian Kouba, Hieronim Ławniczak, Olga Sawicka, Helena Śmigielska, Halina Zbierzyńska). I 93 L a b o g a Alfred i M y ś l i ń s k i Zygmunt: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1967. (Część druga). (Czesław Chruszczewski, Maria Dzięgielewska, Bronisław Goebel, Wanda Goebel, Sylwin Jafra, Adam Kochanowski, Irena Mrówczyńska, Krzysztof Mrówczyński, Jerzy Nowicki, Zdzisław Pawlak, Józef Ratajczak . II 125 L a b o g a Alfred i O r l i k Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1968. (Część pierwsza). (Stefan Hoser, Kazimierz Jasiński, Stefan Kozarski, Karol Mańka, Witold Mucha, Kazimierz Niewiarowski, Tadeusz Obrusiewicz, Janusz Pajewski, Alfred Szmidt). III 65 L a b o g a Alfred i O r l i k Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1968. (Część druga). (Sylwester Brukarczyk, Jerzy Czerwiński, Józef Gwiaździński, Bernard Lisiak, Jerzy Liśniewicz, Zenon N ettmann, Janusz Paluszak, Florian Pluskota, Stanisław Sapała, Janusz Szostak, Zygmunt Waschko, Wacław Wilczyński, Andrzej Zielaskowski, Stanisław Zwierz- 41 chowski). IV 103

B u g o w s kiJ an : Uroczystości 5 O rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r.

B u g o w s kiJ an: Pięćdziesięciolecie Państwowej Wytwórni Protez w Poznaniu (1919-1969). D e m b s K i Janusz: Dr Zofia Kawecka .

F o r n a l c z y k Feliks: 40 lecie pracy literackiej Tadeusza Kraszewskiego Gór s k i Józef: Pół wieku związków ze środowiskiem poznańskim.

Alfred Ohanowicz.

S o l i ń s ki Ireneusz: 4 O lat tańca Barbary Karczmarewicz S o l i ń s k i Ireneusz: Jubileusz pięćdziesięciolecia Wielkopolskiej Fabryfei U rządzeń Mechanicznych "Wiepofama".

Z żałobnej karty D z i ę c z k o w s k i Andrzej: Helena Szafran F i l i p i a k Tadeusz: Stefan Mania G o e b e l Wanda: Janina Cygańska-Kadzidłowska H e b a n o w s k i Stanisław: Władysław Stoma .

M ł o d z i e j o w s kiJ erzy: Zygmunt Wojciechowski O c h e n d o w s k i Eugeniusz: Prof. d r Marian Zimmermann .

O l s z e w s k i Marian i S o l i ń s k i Ireneusz: Pogrzeb Zygmunta Piękniewskiego. P ę c h e r s k a - S z c z e p a ń s k a Janina: Wspomnienie o Bronisławie Bartlu U r b a n o w i c z Bolesław: Wspomnienie pośmiertne o Józefie Madeji .

Sprawozdania

Nr

Str.

III 140 IV 132 III 86 III 90 III 94 II 137 IV 123

III 104 III 98 IV 139 III 99 IV 146 IV 148 I 121 I 118 IV 143

B o i ń s k i Edmund: Pierwszy etap regulacji Warty w Poznaniu (19651968). II 177 G e n o w e fi a k Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone głównym kierunkom pracy Wydziałów Prezydium Rady i jednostek równorzędnych w roku 1968. (Część druga) . I 126 G e n o we fi a k Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone problemom inwestycji komunikacyjnych, podstawowym zadaniom rolnictwa i głównym kierunkom perspektywicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Poznania do roku 1985. II 154 G e n o we fi a k Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto, podstawowym zadaniom oświaty w latach 1968 - 1975 i uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu miasta na r. 1969. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 6 XII 1968 r.

w sprawie kierunków rozwoju oświaty na lata 1968 -1975 III 107 G e n o w e fi a k Marian: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone sprawozdaniom z głównych kierunków działalności Wydziałów i Komisji Rady w r. 1968; realizacji Programu Wyborczego z r. 1965 oraz z wykonania planu gospodarczego i budżetu za r. 1968 . IV 152 J u s z c z y k Jacek: Uroczystości 400-lecia śmierci Józefa Strusia (18 października 1968 r.). .11 171 P r z e s t a c k a Urszula: Wykonanie planu gospodarczego 1 budżetu miasta Poznania w roku 1968. IV 181s o l i ń s k i Ireneusz: Kronika obchodów 24 rocznicy wyzwolenia miasta' (16 - 28 lutego 1969 r.). III 158 Ś w i t a ł a Tadeusz: Inauguracyjna Sesja Rady Narodowej Miasta Poznania (13 czerwca 1969 r.) Aneks: Wyniki wyborów do Rad N arodowych w Poznaniu oraz alfabetyczny Spis Radnych Rady Narodowej m. Poznania W i e c z o r k i e w i c z Stefan: Kronika budowy N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Lata 1966 i 1967. W i e c z o r k i e w i c z Stefan: Kronika budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje'. Rok 1968. Z a b i e l s k a Anna: Wydarzenia w Poznaniu w 1968 roku. Część I Z a b i e l s k a Anna: Wydarzenia w Poznaniu w 1968 roku. Część II

IV 5 I 156 IV 171 II 183 III 169

Zdjęcia Rutkowski Henryk, Blimel Henryk, Czarnecki Witold, Dzięczkowski Andrzej, Galiński Tadeusz, Guzikowski Wojciech, Hamrol Andrzej, Herkt Maria, Jamkowiak Marian, Kaczmarek Stanisław, Kempa Zdzisław, Kitzman Eugeniusz, Korpal Janusz, Kraszewski Piotr, Kusza Stanisław, Łuniewicz Czesław, Matuszewski Henryk, Maćkowiak Anna, Murawa Irena, Myszkowski Franciszek, Myszkowski Maksymilian," Poprawski Jerzy, Przychodzki Kazimierz, Rut Władysław, Rybak Jerzy, Służewski Zugmunt, Sobolewski Janusz, Stawujak Tadeusz, Szymański Lech, Ślusarczyk Anna, Unierzyski Jerzy, Węgrzyn Zygmunt, Wołyńska Maria, Wyszomirska Grażyna, Zielazek Romuald, Żywień Władysław

Rysunki Bąk Urszula, N ajewski Lechosław , Standy Wielisław , Swiątecki Franciszek

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry