WIKTOR KOZŁOWSKI członek Prezydium Rady Narodowej ra. Poznania

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4

Czas czytania: ok. 10 min.

STANISLAW KRÓLIKOWSKI członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

MARIA ROSZCZAK członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

DANUTA WAWRZYNCZYK-SZPLIT członek Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

Uczestnicy uroczystej sesji inauguracyjnej nowej Rady Narodowej ni. Poznania. Siedzą od lewej: przewodniczący Prezydium Rady Narodowej Jerzy Kusiak, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Barcikowski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Józef Wroniak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Kończal, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz Młyńczakłeczeństwa poznańskiego i wszystkich Jego socjalistycznych, postępowych i patriotycznych sił, jest zarazem programem działania Rady Narodowej miasta Poznania. Program ten, wzbogacony o liczne wnioski i postulaty wyborców, będzie platformą mobilizacji radnych, członków komisji, działaczy Rad Narodowych, załóg poznańskich zakładów pracy, komitetów blokowych i innych organizacji samorządów, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców, którym bliska jest sprawa dalszego rozwoju gospodarczego i społeczno-politycznego naszego miasta. "Podstawą opracowania nowego Planu Pięcioletniego będzie metoda selektywnego, najbardziej racjonalnego wyboru kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Poznania i związanych z tym prawidłowych kierunków inwestowania. Generalnie dążyć będziemy, aby opracowany przez nas Plan Pięcioletni przewidywał nie tylko wzrost wskaźników ilościowych we wszystkich dziedzinach gospodarki miejskiej, ale aby uwzględniał zmiany jakościowe". "Nowy Plan Pięcioletni uwzględni wszechstronny rozwój tych wszystkich dziedzin życia społecznego, od których zależy zasadnicza poprawa warunków bytowych ludności. Nastąpi intensywny wzrost budownictwa mieszkaniowego,

Tadeusz Świtała

głównie w Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje" i Zespole Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady", oraz rozbudowa i modernizacja urządzeń komunalnych i komunikacji miejskiej. Szczególnie wnikliwie zaplanujemy rozwój żłobków, przedszkoli, stołówek pracowniczych, sieci handlu i usług oraz tych wszystkich placówek, które zapewnią dalszą aktywizację zawodową kobiet i przyniosą im zasadniczą poprawę warunków pracy". Podkreślając, iż w minionej kadencji nastąpiło dalsze umocnienie roli sesji i stałych Komisji Rady oraz pozycji radnego, Stanisław Smoliński stwierdził, że jednocześnie nastąpiło dalsze umocnienie więzi Rady ze społeczeństwem miasta. Rada w kadencji 1965 -1969 stworzyła tradycje dobrej i rzetelnej roboty. "Tradycje te - mówił dalej Stanisław Smoliński - nowa Rada Winna kontynuować i rozwijać. Niezmiernie ważnym i istotnym zadaniem Rady będzie dalsze pogłębianie więzi organów władzy ludowej ze społeczeństwem. W naszej działalności winna ugruntować się zasada wysłuchiwania opinii społeczeństwa, korzystania w coraz szerszym stopniu z jego inicjatywy, przyciągania społeczeństwa do współrządzenia, do realizacji ważnych zagadnień gospodarczych, społeczno-politycznych i kulturalnych, jakie stoją przed Radą. Realizacja tych zadań będzie wymagać współdziałania Rady z organizacjami samorządu robotniczego. Radni winni w większym niż dotąd stopniu przenosić wnioski i postulaty załóg pracowniczych na forum sesji Rady, z drugiej zaś strony informować załogi macierzystych zakładów pracy o najważnieszych zadaniach gospodarczych Rady. W ubiegłej kadencji wykształciły się nowe formy współdziałania pomiędzy Radą a zakładami pracy. Powstały zakładowe zespoły radnych, m. in. w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" i Zakładach Metalurgicznych "Pomet" . Do zadań Komisji i radnych należeć będzie kontynuowanie i rozwijanie tego współdziałania". "Ważnym zadaniem będzie rozszerzenie współpracy Rad Narodowych ze związkami zawodowymi. Wszystkie zadania inwestycyjne i organizacyjne Rady, związane z poprawą warunków pracy i warunków socjalno-bytowych, winny być realizowane przy ścisłym współdziałaniu z radami zakładowymi, z zarządami okręgowymi związków zawodowych i z Wojewódzką Komisją Związków Zawodowych. Nie do pomyślenia jest na obecnym etapie działalność Komisji Rady bez szerokiego oparcia się o doświadczony aktyw związkowy. Sprawowane przez Komisje funkcje kontrolne ulegną na pewno pogłębieniu, jeżeli dokonywane będą przy współdziałaniu z ogniwami związkowymi. "Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju różnorodnych form samorządu mieszkańców. Zakładamy ścisłe współdziałanie Komitetów Blokowych i Domowych oraz innych stałych reprezentacji mieszkańców z samorządem spółdzielczości mieszkaniowej. Uważamy, że samorząd mieszkańców odgrywa ważną rolę w ogólnospołecznym procesie wychowania młodzieży i kształtowania nowych, socjalistycznych stosunków międzyludzkich. Dlatego też przewidujemy udział radnych i członków Komisji w wyborach do komitetów blokowych, które odbędą się jesienią. "Szczególny nacisk Rada winna położyć na zacieśnienie współdziałania z Dzielnicowymi Radami Narodowymi. Dążyć będziemy konsekwentnie do

umocnIenIa funkcji koordynacyjnych i planistycznych tych Rad, do zwiększenia roli i udziału w tworzeniu i realizowaniu najważniejszych zadań planu gospodarczego i planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Będziemy kontynuować proces decentralizacji zadań i uprawnień. Celem tego procesu winna być większa niż dotąd samodzielność Dzielnicowych Rad Narodowych, ich możliwość oddziaływania na zadania gospodarcze zakładów pracy i działalność społeczną samorządu mieszkańców". "Społeczeństwo Poznania - powiedział na zakończenie radny Stanisław Smoliński, wyraziło w dniu 1 czerwca swoje zaufanie do was, obywatele radni, jako do swych reprezentantów . Udzieliło wam swego mandatu na najbliższe cztery lata. Powierzyło wam losy miasta, jego dalszą rozbudowę i rozwój. W tej sali, w której przed chwilą złożyliście uroczyste ślubowanie, przez wiele wieków rajcowie miejscy decydowali o sprawach miasta. Różne przeżywało ono losy. Miało okręsy wzlotów i upadków. Od ćwierćwiecza o sprawach miasta decydują robotnicy, decydują ludzie pracy, których wy jesteście reprezentantami. Powojenny rozdział historii Poznania jest widomym świadectwem, że rządziliśmy się dobrze, że nie zaprzepaściliśmy dziejowej szansy, jaką stworzyło przejęcie władzy w Polsce przez lud pracujący. Ta szansa rozwoju jest dziś jeszcze większa. "W imieniu wszystkich mieszkańców Poznania pragnę wyrazić przekonanie, że wy, obywatele radni, obecni włodarze miasta, uczynicie wszystko, by szansę tę jak najpełniej wykorzystać. "W imieniu Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i swoim własnym życzę nowo wybranej Radzie Narodowej, wszystkim obywatelom radnym i członkom Komisji sukcesów w czekającej was pracy dla dobra kraju i miasta". Po referacie Stanisława Smolińskiego, przewodniczący obrad radny Aleksander Wilkoszewski poddał pod głosowanie uchwałę określającą liczbę członków Prezydium Rady na dziewięć osób. U chwała ta powzięta została jednomyślnie, podobnie jak uchwała o powołaniu Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Prezydium Rady. Do Komisji tej powołani zostali radni: Izabella Gałuszka, Zygmunt Jesionowski, Zygmunt Józefczak, Stanisław N owak i Barbara Stodolska.

W imieniu Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, radny Czesław Kończai zgłosił kandydatów do Prezydium Rady: jako przewodniczącego - radnego Jerzego Kusiaka, jako zastępców - radnych Henryka Kędziorę, Jerzego Łangowskiego i Zbigniewa Rudnickiego, jako sekretarza - radnego Józefa Świtają oraz jako członków radnych: Wiktora Kozłowskiego, Stanisława Królikowskiego, Marię Roszczak i Danutę Wawrzyńczyk - Szplit.

Po akcie wyborczym, w czasie kiedy Komisja Skrutacyjna obliczała głosy, Rada powzięła kolejno dwie uchwały. Jedna dotyczyła powołania stałych Komisji Rady i ich wielkości, druga - powołania przewodniczących Komisji. Zgodnie z tymi uchwałami, w nowej Radzie działać będą następujące Komisje stałe:

Tadeusz Świtała

1. Komisja Administracji i Samorządu mieszkańców (12 członków). Przewodniczący - radny Kazimierz Kosmowski; 2. Komisja Budownictwa (12 członków). Przewodniczący - radny Alojzy Łuczak; 3. Komisja Finansów i Planu Gospodarczego (12 członków). Przewodniczący - radny Stanisław Mytko; 4. Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji (18 członków). Przewodniczący - radny Władysław Napierała; 5. Komisja Handlu (12 członków). Przewodniczący - radny Antoni Swiderski; 6. Komisja Kultury (12 członków). Przewodniczący - radny Stanisław Kubiak; 7. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki (12 członków). Przewodniczący - radny Bohdan Siciarz; 8. Komisja Mandatowa (6 członków). Przewodniczący - radny Stanisław Nowak; 9. Komisja Oświaty i Nauki (12 członków). Przewodniczący - radny Zbigniew Kurzawa; 10. Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (12 członków). Przewodniczący · - radny Florian Kubiś; ii. Komisja Przemysłu i Zatrudnienia (12 członków). Przewodniczący - radny Wacław Wilczyński; 12. Komisja Rolnictwa i Leśnictwa (12 członków). Przewodniczący - radny Jan Nalepka; 13. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (12 członków). Przewodniczący - radny Stanisław Andrzejewski. Rezultaty wyborów ogłosił przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Stanisław Nowak. W wyniku tajnego głosowania do Prezydium Rady Narodowej m. Poznania wybrani zostali radni:

Jerzy Kusiak Henryk Kędziora Jerzy Łangowski Zbigniew Rudnicki Józef Świtaj Wiktor Kozłowski Stanisław Królikowski Maria Roszczak Danuta Wawrzyńczyk-Szplit

- przewodniczącym Prezydium; · - zastępcą przewodniczącego; zastępcą przewodniczącego; zastępcą przewodniczącego; sekretarzem Prezydium; członkiem Prezydium; członkiem Prezydium; członkiem Prezydium; członkiem Prezydium.

Przewodniczący obrad radny Aleksander Wilkoszewski złożył nowo wybranemu Prezydium serdeczne gratulacje oraz życzenia owocnej pracy dla dobra miasta, a następnie udzielił głosu przewodniczącemu Prezydium, radnemu Jerzemu Kusiakowi. "W imieniu nowo wybranego Prezydium i swoim własnym - powiedział radny Jerzy Kusiak na wstępie - pragnę podziękować za wyrażone nam zaufanie i zapewnić obywateli radnych a zarazem wszystkich mieszkańców Poznania, że nie będziemy szczędzić sił, aby w miarę naszych umiejętności sprostać możliwie jak najlepiej przyjętym obowiązkom i wykonywać powierzone funkcje w sposób jak najgodniejszy, by przyczynić się do dalszego rozwoju miasta i do stałej poprawy warunków bytowych mieszkańców. "W pełni zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności i stanowisk, jakie nam powierzono. W Poznaniu są tradycje dobrego, rozumnego gospodarowania, mają więc poznaniacy w pełni prawo, aby być szczególnie wymagającymi wobec władz miejskich. Trzeba też widzieć aktualną sytuację, konieczność wypracowania intensywnych kierunków dalszego rozwoju miasta, zgodnych

z Uchwałami V Zjazdu i II Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. "Polska Ludowa wkracza w nowe ćwierćwiecze jako kraj rozwinięty gospodarczo, jako jedno z najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Nowy etap, to nie tylko rozwój ilościowy, ale przede wszystkim jakościowy, to postęp, nowoczesność, technika. Poznań zapewnił sobie wysoką rangę w kraju, w jego przemyśle, nauce, kulturze, toteż utrzymanie i umacnianie zdobytej pozycji będzie wobec rosnącej z każdym rokiem konkurencji zadaniem niełatwym. Wiele wniosą w nowy okres gospodarczego rozwoju kraju nowe zasady lokalizacji i finasowania inwestycji, sprowadzające się do ekonomicznego rachunku, w którym zainwestowane złotówki przynoszą największe efekty, największe korzyści. Daje to naszemu miastu szczególną, wyjątkową szansę. "Musimy z tego zdawać sobie sprawę w Prezydium, w Radzie, we wszystkich zakładach pracy i instytucjach przy opracowywaniu zgodnie z wytycznymi II Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej założeń nowego Planu Pięcioletniego, planu rozwoju miasta. Kampania wyborcza do Sejmu i Rad Narodowych była okazją do szczerej, szerokiej rozmowy ze społeczeństwem. Społeczeństwo akceptowało zarówno ogólnopolski, jak i nasz lokalny Program Wyborczy, uznało go za swój i wyraziło gotowość współdziałania w jego realizacji. Właśnie to poparcie cenimy sobie najwięcej. Czujemy się reprezentantami klasy robotniczej, która odbudowała z takim oddaniem i zapałem swoje zakłady pracy i całe miasto, która czując się rzeczywistym gospodarzem miasta, nie szczędzi codziennego trudu dla stałego rozwoju Poznania. Dlatego też i my, radni i członkowie Prezydium, ze swej strony będziemy czynić wszystko, aby nadal poprawiać warunki pracy robotników, aby uczynić ich pracę lżejszą i równocześnie wydajniejszą, poprawiać warunki socjalne, komunikacyjne i byt rodzin robotniczych. "Zwracamy się z apelem do ludzi nauki, techniki, kultury i sztuki o dalszą współpracę z Radą Narodową i jej organami, dla dobra Poznania i dalszego jego rozwoju, dla umocnienia rangi Poznania w kraju. Rada i Prezydium będą potrzebować opinii tych ludzi, ich rad i propozycji. Miarą ich pozycji naukowych i artystycznych będzie udział w rozwoju miasta i kraju, wkład w socjalistyczne budownictwo" . "Wysoka Rado! - mówił dalej radny Jerzy Kusiak. - Jest nas 80 radnych oraz 290 radnych dzielnicowych rad narodowych. Jest to niewielki skład, jak na potrzeby prawie półmilionowego miasta, jakim jest Poznań. Ale wiemy dobrze, że nie jesteśmy sami. Ponad 35 000 członków liczy poznańska organizacja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tej partii, która była motorem wszystkich przemian socjalistycznych w naszym kraju i mieście. Tak jak zawsze, członkowie partii stać będą na pewno w pierwszych szeregach walki o dalszy rozwój gospodarczy i społeczny miasta, o realizację tych zadań, o których mówiliśmy społeczeństwu w kampanii wyborczej. "W naszej pracy możemy zawsze na pewno liczyć na poparcie członków Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, na pomoc wszystkich organizacji masowych, przede wszystkim młodzieżowych, na tysiące aktywistów z komitetów blokowych i aktywistów Frontu Jedności

Tadeusz Świtała

Narodu. To poparcie będzie nas mobilizowało i równocześnie zobowiązuje nas wobec całego społeczeństwa". Przewodniczący Prezydium radny Jerzy Kusiak wyraził gorące słowa podziękowania byłym członkom Prezydium, długoletnim działaczom i współpracownikom: radnej Władysławie Klawiter i radnemu Czesławowi Adamskiemu oraz życzył im, w imieniu Rady i własnym, równie owocnej działalności na nowych placówkach pracy oraz zadowolenia w życiu osobistym. "Pragnę również - powiedział na zakończenie radny Jerzy Kusiak - złożyć gratulacje nowo wybranym członkom Prezydium Dzielnicowych Rad Narodowych, życzyć, aby bieżąca kadencja przyniosła jak najpełniejszy rozwój wszystkich naszych dzielnic, aby współzawodnictwo o najpiękniejszą dzielnicę Poznania przynosiło jak najlepsze rezultaty, a zarazem jak najwięcej osobistej satysfakcji każdemu aktywiście dzielnicowemu. "Rozpoczynając nową kadencję Rady Narodowej, składaliśmy ślubowanie w tej historycznej sali. Mogę zapewnić kierownictwo wojewódzkiej organizacji partyj nej, stronnictw politycznych, Frontu Jedności Narodu, całe społeczeństwo Poznania, że wierni naszemu dzisiejszemu ślubowaniu, wyrażonego nam zaufania nie zawiedziemy". Wystąpienie radnego Jerzego Kusiaka było kilkakrotnie przerywane rzęsistymi oklaskami. Ostatnią uchwałą, powziętą ma inauguracyjnej Sesji Rady, było wybranie radnego Mariana Paluchowskiego przewodniczącym Konwentu Seniorów. Na tym porządek dzienny Sesji inauguracyjnej został wyczerpany i przewodniczący obrad, radny Aleksander Wilkoszewski, zamknął posiedzenie.

Tadeusz Świtała

ANEKS

Tabela 1

STRUKTURA SPOŁECZNA RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Kadencja 1961 -1965 Kadencja 1965 - 1969 Kadencja 1969 -1973 (na dzień 25 IV 1961) (na dzień 1 VI 1965) (na dzień 2 VI 1969) Liczba 0/ Liczba % Liczba 0/ /U /0 Robotnicy 29 36,25 29 36,25 33 41,25 Inteligencja pracująca 47 58,75 45 56,25 45 56,25 Rolnicy l 1,25 l 1,25 2 2,50 Rzemieślnicy l 1,25 2 2,50 Emeryci l 1,25 2 2,50 Nie pracujący zawodowo l 1,25 l 1,25 Razem: 80 100,00 80 100,00 80 100,00

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Tabela 2

STRUKTURA POLITYCZNA RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Kadencja 1961 -1965 Kadencja 1965 - 1969 Kadencja 1969 -1973 (na dzień 25 IV 1961) (na dzień 1 VI 1965) (na dzień 2 VI 1969) 1 , I liczba 0/ liczba % liczba % /0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 43 53,75 42 52,50 41 51,25 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 4 5,00 4 5,00 4 5,00 Stronnictwo Demokratyczne 12 15,00 12 15,00 12 15,00 Bezpartyjni 21 26,25 22 27,50 23 28,75 Razem: 80 100,00 80 100,00 80 100,00

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Tadeusz Świtała

Tabela 3

RADNI RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA

Kadencja 1961 - 1965 Kadencja 1965 - 1969 Kaden a 1969-1973 Wykształcenie (na dzień 25 iy 1961) (na dzień 1 VI 1965) (na dzień 2 VI 1969) liczba 0/ liczba % J liczba 0/ /0 /0 podstawowe 31 38,75 34 42,50 24* 30,00 średnie 10 12,50 12 15,00 18 22,50 wyższe 39 48,75 34 42,50 38 47,50 Razem: 80 100,00 80 100,00 80 100,00

* w tym 7 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Tabela 4

STRUKTURA WIEKU RADNYCH RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Kadencja 1961 - 1965 Kadencja 1965 -1969 Kadencja 1969-1973 Wiek (na dzień 25 IV 1961) (na dzień 1 VI 1965) (na dzień 2 VI 1969) liczba 0/ liczba % liczba % /0 1 5 - 19 - - l 1,25 - - 20-24 l 1,25 3 3,75 4 5,00 25-29 10 12,50 4 5,00 4 5,00 30-34 11 13,75 7 8,75 6 7,50 3 5 - 39 14 17,50 10 12,50 9 11,25 40-44 10 12,50 16 20,00 18 22,50 45-49 16 20,00 15 18,75 21 26,25 50-54 * 6 7,50 8 10,00 9 11,25 55-59 10 12,50 8 10,00 5 6,25 60 - 64. l 1,25 8 10,00 2 2,50 65-69 l 1,25 - - l 1,25 70-74 - - l 1,25 - Razem: 80 100,00 80 100,00 80 100,00

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Tabela 5

RADNI RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA WEDŁUG PŁCI

Kadencja 1961 -1965 I Kadencja 1965 - 1969 Kadencja 1969 -1973 (na dzień 25 IV 1961) (na dzień 1 VI 1965) (na dzień 2 VI 1969) liczba % liczba 0/ liczba 0/ / v / v Kobiety 16 20,00 19 23,75 26 32,50 Mężczyźni 64 80,00 61 76,25 54 67,50 Razem: 80 100,00 80 100,00 80 100,00

Źródło: Dane Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.

Sabina Bednarek

Janina Czternasta

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (2 VI 1969)

Ae:m;A t

*waMm

IIIzuIII,

Stanisław Andrzejewski

Anna BalcerekwAIIJm

Tadeusz Bekas

Aniela Boge

Maria Dakowska

Teodor Działowski

vfe

Longina Dzierzkiewicz

Jerzy Goździk

Tomasz Jakubowski

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (2 VI 1969)

Izabela Gałuszka

<mmim

Sm , Adr M

Paweł Górski

Iwona Jasińska

Stanislaw Gagracz

Janina Jabłonka

Zygmunt J esionowski

Franciszek Kamiński

Józef Klemenczak

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (2 VI 1969)

Małgorzata Kaczmarelc

Marian Kania

H..

Jan Kałamarz

Władysława Klawiter

Stanisław Konieczny

Czesław Kończai

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry