INAUGURACYJNA SESJA RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA (13 czerwca 1969 r.)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4

Czas czytania: ok. 5 min.

W PIĘKNEJ sali Renesansowej poznańskiego Ratusza odbyła się w piątek 13 czerwca 1969 r. o godz. 17 00 inauguracyjna sesja wybranej w dniu 1 czerwca 1969 r. Rady Narodowej m. Poznania. Na sesję, obok radnych, przybyli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Kazimierz Barcikowski, prezes Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Józef Wroniak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego Tadeusz Młyńczak i inni posłowie do Sejmu wybrani w Poznaniu, członkowie Prezydium Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, przewodniczący Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych, kierownicy Wydziałów Prezydium Rady Narodowej i dyrektorzy zjednoczeń przedsiębiorstw podległych Prezydium Rady. Sesję otworzył przewodniczący Prezydium Rady Jerzy Kusiak, który z upoważnienia grupy radnych zaproponował wybór na przewodniczącego obrad najstarszego wiekiem radnego, Aleksandra Wilkoszewskiego, a na sekretarza obrad - najmłodszą radną Bożenę Stachowiak. Kandydatury przyjęto jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Dziękując za zaufanie, radny Aleksander Wilkoszewski powiedział: "Dzisiejsza uroczysta Sesja to niecodzienne przeżycie dla wszystkich radnych. Spoczął na nas wszystkich zaszczytny a zarazem odpowiedzialny obowiązek piastowania mandatu radnego. Społeczeństwo Poznania, wybierając nas na radnych, powierzyło nam również swoje troski dnia codziennego, a także nadzieje dalszej poprawy warunków bytowych i socjalnych w miejscach pracy i zamieszkania. Stojące przed nami zadania musimy wykonać z pełnym poświęceniem, nie szczędząc sił i twórczych myśli, aby wykonać Program Wyborczy Frontu Jedności Narodu. Potwierdzeniem tego będzie uroczyste ślubowanie" . Radny Aleksander Wilkoszewski odczytał tekst ślubowania: Ślubuję uroczYście, jako radny, pracować dla dobra narodu polskiego i pogłębiać jego jedność, przYczYniać się do umacniania więzi władzY państwowej Z ludem pracujqcym, troszczYć się o jego sprawy, nie szczędzić swoich sił dla wykonania zadań Rady Narodowej. Obecni na Sesji wysłuchali treści ślubowania stojąc. Radna Bożena Stachowiak wzywała kolejno radnych, którzy dopełniali aktu, wypowiadając przyrzeczenie: " ślubuj ę" . Po akcie ślubowania przemówienie wygłosił przewodniczący Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu prof. dr Stanisław Smoliński. "Zaledwie

Tadeusz Świtała

kilkanaście dni temu - powiedział na wstępie Stanisław Smoliński - zakończyliśmy kampanię wyborczą do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rad Narodowych. Mieszkańcy naszego miasta, realizując swój patriotyczny i obywatelski obowiązek, dali w dniu 1 czerwca wyraz pełnego poparcia dla Programu Wyborczego i dla kandydatów do Sejmu i Rad Narodowych Frontu Jedności Narodu. Oddając 98,87% głosów na listy Frontu Jedności Narodu, dali równocześnie dowód pełnego zaufania dla polityki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i współdziałających z nią stronnictw politycznych. Ta, nacechowana polityczną dojrzałością i głębokim patriotyzmem, postawa naszego społeczeństwa stanowi wielki kapitał, jakim dysponujemy u progu nowej kadencji Rad Narodowych. Stanowi ona również gwarancję wykonania uchwalonego przez Poznański Komitet Frontu Jedności Narodu Programu Wyborczego na lata 1969 - 1973.

"Kampania wyborcza przebiegała w atmosferze spokoju i powagi, w atmosferze, jaka winna towarzyszyć doniosłym wydarzeniom w życiu państwa. Złożyła się na to m. in. aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza kraju.

Z aprobatą naszej polityki gospodarczej spotkaliśmy się w czasie kampanii wyborczej codziennie. Nie było zebrania, wiecu czy spotkania, na którym nie mówiono by o dorobku minionego dwudziestopięciolecia. Wielokrotnie powracano do uchwał V Zjazdu oraz II Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wyrażając pełną aprobatę oraz zrozumienie znaczenia tych dokumentów dla dalszego rozwoju kraju. Dobrą atmosferę w ogólnonarodowej dyskusji przedwyborczej stworzyło skrupulatne i dokładne rozliczenie z wykonania Programu Wyborczego na lata 1965 -1969. Społeczeństwo poznańskie, w oparciu o to rozliczenie, z zaufaniem i wiarą przyjmowało nowy Program Wyborczy, dyskutowało o możliwościach jego realizacj i" . Stanisław Smoliński stwierdził, że przygotowania organizacyjne, sporządzanie spisów wyborców, urządzanie lokali wyborczych, liczenie głosów i ustalanie wyniku wyborów - wszystko to wymagało ogromnego trudu, rzetelności i ofiarności ze strony aktywistów społecznych, działających w obwodowych komisjach wyborczych. Ludzie ci nie szczędzili czasu, aby przygotować siedzibę obwodu na dzień wyborów. Dużym zaangażowaniem wykazały się załogi poznańskich zakładów pracy przygotowujące lokale wyborcze i ich otoczenie. Poważną pracę wykonali również pracownicy Prezydiów Rad Narodowych, zapewniając odpowiednie warunki techniczne dla działalności komisji wyborczych. W akcji przygotowywania wyborów wyrosły nowe kadry aktywistów społecznych. Zdobyte przez nich doświadczenie jest poważnym dorobkiem w kształtowaniu patriotycznej i obywatelskiej postawy społeczeństwa. Obok członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w kampanii wyborczej brali udział członkowie Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, aktyw organizacji młodzieżowych, zwłaszcza Związku Młodzieży Socjalistycznej i Zrzeszenia Studentów Polskich oraz liczni bezpartyjni działacze, zgrupowani wokół komitetów Frontu Jedności Narodu. Kampania wyborcza do Sejmu i Rad Narodowych charakteryzowała się

Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej ra. Poznania Jerzy Kusiak otwiera inauguracyjną sesją Rady Narodowej m. Poznania w sali Renesansowej Ratusza (13 VI 1969 r.)w Poznaniu dużą aktywnością i szerokim zaSIęgIem. Od 2 do 30 maja 1969 r. odbyły się 183 spotkania kandydatów na posłów i radnych z mieszkańcami, w tym 37 spotkań poselskich. Spośród tych 183 spotkań, 63 odbyły się z wyborcami w ich miejscu zamieszkania, 75 - w miejscu pracy, a 44 w środowiskach społecznych. W spotkaniach tych uczestniczyło około 58 000 wyborców, a w dyskusjach zabrało głos blisko tysiąc osób. W toku przedwyborczej dyskusji pod adresem Rady Narodowej m. Poznania zgłoszono 266 wniosków i postulatów. Najwięcej wniosków dotyczyło zagadnień gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i komunikacji. Ponadto pod adresem Dzielnicowych Rad Narodowych zgłoszono 237 wniosków, dotyczących w głównej mierze problemów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zdrowia i opieki społecznej, oświaty i kultury, działalności samorządu mieszkańców.

Tadeusz Świtała

W porównaniu z kampanią wyborczą z r. 1965, kiedy to pod adresem Rady Narodowej m. Poznania zgłoszono 700 wniosków, w ostatniej kampanii liczba wniosków znacznie się zmniejszyła. Jest to wynikiem przyjętego w ubiegłej kadencji dobrego zwyczaju dwukrotnego w ciągu roku spotykania się radnych z mieszkańcami, informowania ich o bieżących pracach Rady, składania sprawozdań ze stanu realizacji wniosków, zgłoszonych na spotkaniach przedwyborczych. "Rozpoczynamy - mówił dalej Stanisław Smoliński - nowy, czteroletni okres pracy, mając za sobą ćwierćwiecze Polski Ludowej. Ćwierćwiecze upartej walki naszego społeczeństwa, prowadzonej pod kierownictwem Polskiej Partii Robotniczej a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, walki o przezwyciężenie wielowiekowego zacofania gospodarczego i kulturalnego naszego miasta, walki o zlikwidowanie skutków hitlerowskiej okupacji, wyrażających się ogromnymi zniszczeniami wojennymi i znacznym wyniszczeniem biologicznym ludności polskiej, walki o budownictwo socjalistyczne w Polsce, o przekształcenie Polski w kraj nowoczesnego, socjalistycznego przemysłu i rolnictwa, kraj postępowej nauki i kultury. "Wiele zmieniło się w ciągu minionego ćwierćwiecza również i w Poznaniu.

Dzięki ofiarności poznańskiej klasy robotniczej, dzięki patriotyzmowi i pracowitości ludzi pracy naszego miasta, skupionych wokół odbudowy kraju zgodnie z programem budownictwa socjalistycznego, odbudowaliśmy i rozbudowaliśmy Poznań, uczyniliśmy z niego ośrodek nowoczesnego przemysłu, postępowej nauki i kultury, poprawiliśmy trudne warunki bytowe mieszkańców. "Dorobek gospodarczy, społeczno-polityczny i kulturalny dwudziestopięciolecia, osiągnięaia minionej kadencji Sejmu i Rad Narodowych stwarzają dobrą podstawę wyjściową dla wykonania nowych, stojących przed nami zadań. "Najbliższym i najpilniejszym zadaniem Rady w nowej kadencji będzie opracowanie Planu Gospodarczego Poznania na lata 1971 -1975 oraz Planu Perspektywicznego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta do 1985 r. W obu tych dokumentach wykorzystane i skonkretyzowane zostaną uchwały V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dyrektywy o niezwykłej doniosłości dla dalszego rozwoju Rad Narodowych, dla rozwoju ich funkcji koordynacyjnych, dla osiągnięcia przez Rady pełniejszej samodzielności w zarządzaniu gospodarką narodową zawierają uchwały II Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wprowadzona Uchwałą II Plenum metoda oddolnego opracowania pięcioletniego planu gospodarczego jest dalszym istotnym rozszerzeniem uprawnień koordynacyjnych Rad Narodowych. Rady Narodowe zostały uprawnione do całkowicie samodzielnego dysponowania limitami inwestycyjnymi planu terenowego. Rozszerzono również uprawnienia Rad Narodowych w zakresie dysponowania udziałami w limitach inwestycyjnych jednostek planu centralnego, przeznaczonych na inwestycje wspólne i towarzyszące. "Opracowując Plan Gospodarczy Poznania na lata 1971 -1575, wykorzystamy i skonkretyzujemy założenia Programu Wyborczego Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu na lata 1969 -1973, który, jako program spo

I J/C. I

JE BZY KUSIAK przewodniczący PrezYdium Rady Narodowej m. Poznania

HENRYK KĘDZIORA zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

JERZY ŁANGOWSKI zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

ZBIGNIEW RUDNICKI zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

JOZEF ŚWITAJ sekretarz Prezydium Rady Narodowej m. Poznania

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry