TREŚĆ ROCZNIKA. VI.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

D z i a ł h i s t o r y c z n y.

B i a ł k o w s ki, Dr. Leon: Furmani poznańscy w Lublinie przed m G ł ę b o c k a - P i o t l' o W s k a, Irena: Krzysztof Boguszewski i Poznańska Szkoła Malarska na początku 17 wieku. 117, 205 G u m o w s ki, Dr. Marjan: Przedsiębiorcy menniczni w Poznaniu 72 K a c z m a l' c z y k, Dr. Kazimierz: Włosi w Poznaniu na przełomie XV na XVI wiek 1 K a n t ak, Ks. Dr. Kamil: Sylwetki Bernardynów poznańskich 86, 160, 240, 314 K i l' S c h b r a u n, Dr. Arnold: Stosunek Mikołaja I i Paskiewicza do procesu poznańskiego 1846/7. . 261, 336 S t a s z e w s ki, Janusz: Organizacja powstania poznańskiego w 1809 roku . 98 Tenże: Wybicki i prefektura poznańska wobec organizacji powstania 1809 roku . 179 S z y m a ń ska. Romana: Przyczynki do dziejów budowy kościoła pojezuickiego w Poznaniu . 329 Woj t k o w s ki, Dr. Andrze.i: Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego . 41

Z a l e s ki, Zygmunt: Poznaniu

Przemysł skórzany w średniowiecznym .293

Z a p i s ki, .T. S. Instrukcje z 1809 roku Woj c i e c h o w s k a, Dr. Marja: Dwa opisy litkupu z znańskich

.357 akt po.360w o .i t k o w s ki, Dr. Andrzej: Przyczynek do charakterystyki gospodarki pruskiej w wielkopolskich bibljotekach klasztornych 10& Tenże: Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu a To' warzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu 191 Z a I e s ki, Zygmunt: Wenetowo. Wenecjańska, Wilda lOR

D z i a ł b i e ż ą c y.

7; a I e s ki, Zygmunt: Marji z Sławskich Wicherkiewiczowej zasługi literackie. . 278 '.'. ....".'fetJ.że:Budownittwo.mieszkaniowe..na. -Zacbodzi . .'.28 1 ) w sprawie zezwolenia na urządzanie corocznego Targu Poznańskiego . 202 Sprawozdanie Tow. Numizmatycznego w Poznaniu za rok 1927 . 203 Kronika ważniejszych wydarzeń . 111, 199, 286, 366 Z ruchu wydawniczego . . 111, 199, 287, 367 Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 115, 374 Notatki . 204

...;..--"""--- ":

. .

Odbito .. Drukarni Robotników Chr eści j a»Jłs j c:h Sp. A kc. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1928 R.6 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry