UJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.07/09 R.36 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

Załącznik Nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZBIORCZEGO BUDŻETU MIASTA NA ROK 1968 WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ (iv tys. zł.)

Wydatki: Dział Nazwa Dochody na na bieżące kapitalne inwestycje remonty 10 Przemysł 295 141 100 250 11 Budownictwo 22 800 12 843 - - 12 Rolnictwo 100 ' 1292 - - 13 Leśnictwo 4 46 - - 15 Obrót towarowy wewnętrzny 214 799 100 - 900 17 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 100 615 96 695 119 766 90 938 18 Różna działalność gospodarcza - 853 - - 21 Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie 950 207 326 11725 11 544 22 Szkolnictwo zawodowe 405 111414 1875 15 204 24 Kultura i sztuka 300 62 017 3 000 1 100 25 Ochrona zdrowia 3 570 387 770 10 100 38 785 26 Kultura fizyczna i turystyka - 11579 - - 27 Świadczenia społeczne 627 24 999 500 5 084 41 Administracja terenowa 13 450 39 727 1000 1200 50 Instytucje finansowe 17 255 - - - 60 Podatki i opłaty z gospodarki nieuspołecznionej 226 100 - - - 62 Różne podatki i opłaty 118 188 - - - 80 Rezerwy - 6 300 - 6 000 85 U działy 183 622 - - - 86 Dotacje i rozliczenie międzybudżetowe 84 106 - - - Ogółem 1 282 032 963 061 147 966 171005

DOCHODY I WYDATKI ZBIORCZEGO BUDŻETU MIASTA NA ROK 1968 WEDŁUG PODZIAŁU TERYTORIALNEGO (w tys. zł.)

Dochody Wydatki w tym: w tym: udziały dotacja Lp. Treść w docho- dotacje celowa wydatki Ogółem na budo- nowo Ogółem dach wydatki na kap i - wydatki wnictwo uruchobudżetu mieszka- bieżące talne re- na lncentral- mlane mont y westycje mowe urządzenego nla l Ogółem zbiorczy budżet miasta 1 282 032 183 622 79 100 5 006 1 282 032 963 061 147 966 171 005 2 Jednostkowy budżet miasta 565 487 71012 79 100 2 000 565 487 341 816 59 166 164 505 , 3 Razem dzielnicowe rady narodowe 716 545 112 610 3 006 716 545 621 245 88 800 6 500 4 w tym: Dzielnicowa Rada Narodowa Grunwald 200 467 48 523 - 1 130 200 467 172 957 25 610 1900 5 Jeżyce 120 565 16 400 325 120 565 104 545 14 320 1700 6 N owe Miasto 98 830 28 113 474 98 830 87 310 10 270 1250 7 Stare Miasto 181 089 x 628 181 089 157 049 23 890 130 8 Wilda 115 594 19 574 449 115 594 99 384 14 710 1 500

Załącznik Nr 3

STAWKI PROCENTOWE I KWOTY UDZIAŁÓW W DOCHODACH BUDŻETU CENTRALNEGO I W DOCHODACH WŁASNYCH RAD NARODOWYCH (w tys. zl.)

Udziały w dochodach budżetu cen- U dział jednostkowego budżetu miasta w dochodach własnych tralnego Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto Podatek obrotowy Podatek od operacji Podatek dochodowy od spółdzielni pracy nietowarowych od od spółdzielni pracy Lp, Treść Podatek od wyna- zrzeszonych w Cen- spółdzielni pracy zrzeszonych w Cengrodzeń tralnym Związku zrzeszonych w Cen- tralnym Związku Spółdzielczości tralnym Związku Spółdzielczości Pracy Spółdzielczości Pracy Pracy % kwota % kwota 0/ kwota % kwota l Zbiorowy budżet miasta 34,4 183 622 100, O 17 066 1 ÓO, O 6 824 100, O 63 018 2 Jednostkowy budżet miasta 13,3 71012 89,7 15 308 89,7 6 121 89,7 56 526 3 Razem budżety dzielnic 21,1 112 610 10,3 1758 10,3 703 10,3 6492 4 w tym Dzielnicowa Rada Narodowa Grunwald 49,5 48 523 5 Jeżyce 24,8 16 400 6 N owe Miasto 46,1 28 113 7 Stare Miasto 10,3 1758 10,3 703 10,3 6 492 8 Wilda 22,0 19 574 81 82 85 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97

Załącznik Nr 4

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTKOWEGO BUDŻETU MIASTA NA ROK 1968 WEGŁUG CZĘŚCI (w tys. d.)

Wydatki

Nazwa

Dochody bieżące na kapitalne na remonty inwestycje 247 392 2 563 - - 115 220 - - 250 4 265 2 884 - - 490 108 - - 118 613 - - 900 24 899 32 863 45 766 90 938 7 070 7 795 - - - 3 645 - 26 248 315 75 987 3 100 l 100 46 343 176 584 7 800 43 869 - 8 484 - - - 500 - - 90 12 080 l 500 - 790 18 323 1000 l 200 565 487 341 816 59 166 164 505

Wydział Finansowy Wydział Przemysłu Wydział Budownictwa i Urbanistyki i Architektury Wydział Komunikacji Wydział Handlu Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dyrekcja Inwestycji Miejskich Kuratorium Okręgu Szkolnego Wydział Kultury Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki Wydział Zatrudnienia Urząd Spraw Wewnętrznych Wydział Budżetowo-Gospodarczy

Razem:

OJ U4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.07/09 R.36 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry