Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

"z a p i s .k i T o war z y s t w a N a u k o w e g o w T o r u n i u".

Wyszedł nr. VII/6.

Włodzimierz Kubijowicz: Z antropogeagr af j i N o w e g o S ą c z a. KrakóW' 1927. Rzecz godna uwagi. Kro n i k a Po w i a t u R o h a t y ń s k i e g o. Zeszyty 1 i 2.

Nowe wydawnictwo regionalistyczne. Witamy z radością i życzymy powodzenia. E c h o O t w o c k a. Zaczął wychodzić dwutygodnik, poświęcony sprawom uzdrowiska Otwocka. EdwardRosset:Alkoholizm w miastach pol.

s k i c h. Łódź 1927. Wydawnictwo miejskie. "S tr a ż n i c a Z a c h o d n i a". Wyszły nr. 2 i 3.

"Z b i ó r t rak t a t ó w i k o n wen c y j h a n d l o w y c h z a - W' a r t y c h p r z e z P o l s k ę". Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. .,R o c z n i k IV. W y ż s z e j S z koł y. H a n d I o w e j w War s z a w i e" zawiera m. i. Miezysława Chmielewskiego: Cech ślusarski i puszkarski w Warszawie w 18. wieku, i Zdzisława Łopieńskiego: Przemysł bronzowniczy w Warszawie. "S p r a w o z d a n i e Z w i ą z k u S pół d z i e I n i Z a r o b - k o w y c h G o s p o d a r c z y c h w P o z n a n i u" za 1926 r. "K u r je r P o z n a ń s k j" zamieścił In. in.: nr. 432. Zdzisława Grota: Teatr w Targowej Górce; nr. 472. Sz. N. Przechadzki po Poznaniu: Kościół św. Jana Jerozolimskiego; nr. 496. Dr. A. Wojtkowskiego: Stan Wielkopolski przed Tow. Przyjaciół Nauk; Cz. K. Przechadzki po Poznaniu: Drugi przyjazd Deotymy; nr. 506 Dr. M. Wojciechowskiej: Zapomniani a przypomnienia godni; nr. 530. Cz. K. Przechadzki: Siedm wdów i pięć matron.

Wszystkie dzienniki poznańskie poświęciły artykuły sprawie przyznania nagrody Romanowi Dmowskiemu, przyczem wywiązała się polemika ogarniająca także dzienniki zamiejscowe. Śp. Stanisławowi Przybyszewskiemu poświęciły'wspomnienia wszystkie dzienniki

KRONIKA MIASTA POZNANIA.

"w y d a n i e J u b i l e u s z o w e Z w i ą z kuR o b o t n iczo-Rzemieślniczego Z. Z. P. w Poznaniu". Poznań 1927. Str. 300. Cenne materjały do historji ruchu robotniczego. "M e d y c y n a P rak t Y c z n a". W numerze 4-6 znajdujemy sprawozdanie za drugi rok działalności "Poznańskich Wieczorów Lekarskich". Instytucja ta powołana do życia przez dr. Kazimierza Brossa łączy lekarzy-praktyków. Istnieje już dwa lata, w którym to czasie poszczycić się może pięlmym dorobkiem referatów zawodowych i prac naukowomedycznych. M. i. znajdujemy w nr. 4/6 "Medycyny Prak. tycznej" sprawozdan:e z referatu Dr. Kazimierza Brossa na temat "Walka z g.ruźlicą jako klęską społeczną". Referat oparty jest na materjałach poznańskich i wnioski - ważne - skierowane do Poznania.

N a d e s ł a n o.

"G a z e t a K u p i e c k aU. Pod tym tytułem zaczął wychO'dzić w Warszawie tygodnik informacyjno-handlowy, organ średniego i drobnego kupiectwa polskiego. S t a n i s ł a w D o b r z y c k i: H i s t or j a li t e r a tu r y p o l s k i e j. Cz. I. Polska niepodległa. Poznań 1927. Str. 600. (Recenzję zamieścimy w najbliższym numerze).

TOWARZYSTWO MIŁOśNIKóW MIASTA POZNANIA.

l). W ciągu roku wpisano dalszych członków pp. 242) redakto. ra Szymona Nawrockiego; 243) redakt,)ra Karola Tadeusza Prausmiillera; 244) nauczycielkę Helenę Szafranównę; 245) fotorafa R. S. Ulatowskieo; 246) kupca Marcina Nowaka; 247) kupca Stanisława Milachowskiego. 2). Sezon zimowy zapoczątkowało Towarzystwo zorganizowaniem cyklu odczytów w połączeniu z zasłużonem Kołem T 0warzysk:em. Pierwsze zebranie wspólne Towarzystwa i Koła adbyło się w Bazarze dnia 22. listopada 1927 pod przewodnictwem dyr. Zygmunta Zaleskiego. P. dr. Andrzej W ojtkowski wygłosił wykład n. t. "Próby założenia ława.

rzystw,a naukowegO' w Poznaniu przed r. 1857". (Treść zawarta w pracy Dr. W. W niniejszym numerze ..KT'011iki").

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry