.. o

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.04/06 R.36 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

Jubileusze

JUBILEUSZ 125-LECIA "BAZARU" - HOTELU POLSKIEGO BIURA PODRÓŻY "ORBIS" W POZNANIU

2 września 1967 r. w sali Czerwonej pałacu Działyńskich zgromadziła się licznie załoga "Bazaru" - naj starszego hotelu w Europie, by wziąć udział w uroczystości jubileuszowej 125-lecia. Załogę i gości powitała w serdecznych słowach przewodnicząca Rady Zakładowej, Ludmiła Bobrowska. Za stołem prezydialnym akademii zasiedli: sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Czesław Kończal, zastępca przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Michał Jekiel, zastępca przewodniczącego prezydium Rady Narodowej miasta Poznania Władysława Klawiter, dyrektor naczelny Polskiego Biura Podróży "Orbis" Kornel Argasiński, wiceprzewodniczący Zrzeszenia Polskich Hoteli Turystycznych Michał Benisławski, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Poznaniu Zbigniew Cegłowski, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego Czesław Zalewski.

Referat obrazujący stodwudziestopięcioletnie dzieje "Bazaru" wygłosił dyrektor Hotelu Jan Baranowski. "Zgromadziła nas tu dzisiaj niecodzienna uroczystość, którą jest 125-lecie istnienia hotelu «Bazar», od chwili swego powstania trwale związanego z przeszłością Poznania i z jego społeczeństwem - powiedział na wstępie Jan Baranowski i omówił następnie w dużym skrócie historię hotelu do roku 1918.

"U schyłku- I wojny światowej - mówił dalej Jan Baranowski - «Bazar» był widownią i ogniskiem ruchu wolnościowego, a przede wszystkim główną kwaterą Powstania Wielkopolskiego. W «Bazarze» zatrzymał się w grudniu 1918 roku Ignacy Paderewski, który w tych gorących godzinach poprzedzających wybuch Powstania przemawiał z okna do zgromadzonego tłumu.

"Zasadniczą jednak działalnością «Bazaru», która stanowiła podstawę jego egzystencji, była działalność hotelowo-gastronomiczna. Już od początku swego istnienia hotel miał wiele trosk i kłopotów spowodowanych złym budownictwem. Komisja dokonująca odbioru robót stwierdziła wiele poważnych usterek, na skutek czego gmachu nie można było w całości użytkować. Generalną przebudowę «Bazaru» przeprowadzono w roku 1899. Według projektu architekta Rogera Sławskiego dobudowano od ul. Wilhelmowskiej (obecnie al. Marcinkowskiego) czteropiętrowy nowoczesny hotel połączony ze starym budynkiem, którego wnętrze zmodernizowano. J eden z dyrektorów spółki tak napisał w swoim sprawozdaniu: «to już nie dawny «Bazar» - tylko maszyna ogromna, bardzo trudna i zawikłana, która potrzebuje tęgiej dyrekcji w całym znaczeniu tego słowa». W krótkim czasie «Bazar» stał się nie tylko pierwszorzędnym hotelem, lecz również ożywionym ośrodkiem gospodarczym. Utrzymywano gmach w wysokiej kulturze i nie chciano sztucznie ożywiać ruchu hotelowego, aby nie zatracać ukształtowanego J'uż charakteru placówki. "W okresie międzywojennym (1919-1939) hotel «Bazar» prowadził jedynie działalność czysto gospodarczą. "Z chwilą wyzwolenia miasta - kontynuował przemówienie Jan Baranowski - władze przystąpiły do porządkowania zniszczeń. Zajęto się również losami zasłużonej i drogiej sercu każdego poznaniaka placówki. Dnia 30 marca 1945 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów udzielił pełnomocnictwa Edwardowi Kujacińskiemu - przedwojennemu dyrektorowi hotelu do zorganizowania ochrony oraz zabezpieczenia gmachu. Pierwszy etap odbudowy przeprowadzony został przez Spółkę Akcyjną «Bazar Poznański». Ponieważ tempo odbudowy było zbyt powolne, decyzją wojewody poznańskiego

Jubileusze

Stół prezydialny jubileuszowej akademii w sali Czerwonej pałacu Działyńskich. Siedzą od lewej: dyrektor hotelu - Jan Baranowski, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego - Czesław Zalewski, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych - Zdzisław Cegłowski, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Czesław Kończal, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania - Władysława Klawiter, zastępca przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki - Michał J ekiel, wiceprezes Zrzeszenia Polskich Hoteli Turystycznych - Michał Benisławski, przewodniczący Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego - Leon Szymański, sekretarz podstawowej organizacji partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy hotelu "Bazar" - Witold Baraniak. Przemawia przewodnicząca Rady Zakładowej Ludmiła Bobrowska iz dnia 25 marca 1949 r. gmach przekazany został Zarządowi Miejskiemu. Było to podyktowane koniecznością szybkiego zakończenia odbudowy dla umożliwienia otwarcia hotelu jeszcze w roku 1949 dla gości, przybywających na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zarząd Miejski powierzył kierownictwo odbudowanego «Bazaru» Janowi Mielniczukowi, który funkcję tę sprawował do r. 1 , tj. do chwili przejścia na emeryturę. "W dniu l września 1950 r. «Bazar» został przejęty przez Polskie Biuro Podróży «Orbis» i od tej chwili, nawiązując do długoletniej dobrej tradycji hotelarskiej, zaczął odzyskiwać swą dawną rangę. "W chwili obecnej hotel dysponuje 157 łóżkami w 98 pokojach w jedno- > i dwuosobowych, restauracją, kawiarnią, barem kawowym i własną pracownią cukierniczą. Gdy za kilka lat zrealizują się plany gruntownej przebudowy i modernizacji, hotel podniesie jeszcze swoją europejską rangę i dostosuj e się do wymagań nowych czasów. "Poszczycić się możemy poważnymi osiągnięciami i sukcesami w skali kraj owej. W grudniu 1952 r. załoga rzuciła hasło do współzawodnictwa międzyzakładowego o tytuł przodującego hotelu «Orbis» w Polsce. Już w 1953 r. w II i III kwartale uzyskano pierwsze miejsce w tym współzawodnictwie, a w latach od 1955 do 1957 załoga zdobyła dwukrotnie proporzec przechodni na własność. Po podjęciu w 1962 r. na nowo współzawodnictwa między przedsiębiorstwami zgrupowanymi w Polskim Biurze Podróży «Orbis», mimo coraz silniejszej konkurencji, załoga «Bazaru» uzyskiwała zawsze miejsca w czołówce, a za II półrocze 1964 r. zdobyła I miej sce.

Zastępca przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, Michał lekiel, dekoruje odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki Halinę Maciejewską.

Obok Henryk Kotliński

"Pracownicy «Bazaru» reprezentują często, z uwagi na swoje kwalifikacje zawodowe, polską gastronomię na organizowanych za granicą Tygodniach Kuchni Polskiej i Festiwalach Gastronomicznych, zdobywając odznaczenia, listy pochwalne oraz wyrazy uznania. Między innymi szef produkcji hotelu Witold Tomikowski zdobył w 1%5 r. na Festiwalu Gastronomicznym w Torquey (Anglia) Złoty i Brązowy Medal. ,,1 aką opinią i popularnością cieszy się «Bazar» - powiedział na zakończenie 1 an Baranowski świadczą liczne wzmianki w prasie, listy przychodzące z kraju i z zagranicy oraz Księga Pamiątkowa hotelu. W wypowiedziach tych, pisanych w różnych językach, znajdują się słowa uznania dla miasta i jego hotelu, w którym z nowoczesnymi urządzeniami łączy się urok dawnej i świetnej przeszłości. Chociaż rńury ulegają koniecznym przebudowom i przepływa przez nie wciąż fala gości z całego świata, gmach zachowuje swoisty charakter narodowy. Można stwierdzić z całą pewnością, że z tym miejscem zrosła się pamięć o przeszłości i nic jej nie zdoła wykorzenić. Ze swej 125-letniej tradycji czerpie «Bazar» dzisiaj swoje siły żywotne i trwa we wciąż zmieniających się warun

Władysława Klawiter - zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania, wręcza dyrektorowi 1 anowi Baranowskiemu dyplom do Odznaki Honorowej Miasta Poznaniakach w służbie społeczeństwa, dając przy. kład coraz to nowym pokoleniom". Po wygłoszonym referacie zabrał głos wiceprzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Michał 1 ekiel, który udekorował Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki długoletnich pracowników hotelu: Henryka Kotlińskiego i Halinę Maciejewską. Odznakę Honorową Miasta Poznania przyznało "Bazarowi" Prezydium Rady Narodowej. Wręczając ją dyrektorowi hotelu 1 anowi Baranowskiemu, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Władysława Klawiter przekazała załodze w imieniu Prezydium Rady i wojewódzkiej instancji partyjnej serdeczne życzenia jubileuszowe i podziękowania za dotychczasową pracę, za wysiłek, za to, że goście mieszkający w «Bazarze» czują się dobrze w Poznaniu. Władysława Klawiter udekorowała Odznakami Honorowymi Miasta Poznania długoletnich i zasłużonych pracowników hotelu: lana Baranowskiego, Czesławę Kędziorę, Mieczysława Meisnera, loannę Pilarską, Romana Przybylskiego, Stefana Rychlewskiego, Witolda Tomikowskiego, 1 erzego Widermańskiego, Stanisława Wietrzykowskiego i lana Woźniaka.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.04/06 R.36 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry