Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

D r. M a r i a Woj c i e c h o w s k a: Z d z i e j ów k s i ą ż k i w Poznaniu w 16, wieku. Poznań 1927. Druk b:bljotilski, bardzo pięknie wykonany, bogto ilustrowany. Praca o naj starszych drukach poznańskich wypadła korzystnie. Autorka przedstawia księgarstwo poznańskie . W' 16. wieku, drukarstwo poznańskie, rzemiosła związane z książką (pargamennicy, p_piernje. kartownicy, introligatorzy) tudzież czytelnictwo w Poznaniu (bibljoteki, książki u prywatnych) oraz bibljografję druków poznańskich w wieku XVI. Piękną pracę te witamy z radością i życzymy jej szerokiego rozpowszcchnien:a. (W szczegółach nie możemy pominąć pewnych zastrzeżeń. Nie godzimy się na charakterystykę ogólnego położenia gospodarczego Poznania w początkach 17. wieku: autorka pisze o zaniku życia gospodarczego i upadku dobrobytu, że żydzi "cały niemal han deI mieli", twierdzenia niesłuszne. Sam upadek smaku li;terackiego nie jest równoznaczny z "upadkiem poziomu kulturalnego". jak sądzi autorka; nie jest nim zwłaszcza wówczas, gdy pisarze nie cieszą się nieodzowną swobodą wypowiadania swych myśli. Przy nadarzającej się ewtl. sposobności trzebaby wyjaśnić pewne rzeczy wątpliwe W7gl. poprawić u.sterki np. następujące Piotr z Lubeki (czy napewno "z Lubeki", a nie Lubik, skoro w Poznaniu są też Lubiccy?) ma handel śledz:,ami a jest równocześnie "mercator"? ,,serifex" nie jest jedwabniczarzem (str. 66), lecz chyba ślusarzem. "Nie oficjalny cech" (kartownicy. introligatorowie) jest niemożliwy w dawnych wiekach, byłaby ta "zbrodnia stanu". "Wronkowska" brama (str. 79), winno być "Wroniecka h . Załączony wykres, należy bezwarunkowo rozdzielić na dwa, alba całość przedstawić w jednej skali). "S a m o r z ą d M i e j'S ki" VlI/9 zawiera m. in.: Monografię Myślenic, Dr, J. Zawadzkiego: Walne Zg'rornadzenie Związku Międzynarodowego Miast w Brnie 1927; T. Teoplitza: Wystawa w Stuttgarcie. VII/lO: Dziesięciolecie działalności Związku Miast Polskich (1917--1927). C. Rataj'Skiego: Skarbowość komunalna. - Dr. A. Grossa: Czy rozporządzenie Prezydenta R. P. z 22. 4. 1927 r. zabezpiecza należycie kredyty budowlane. - T. Tceplitza: Główne zagadnienia budownictwa mieszkaniowego w obecnej chwili. - Program

KRONIKA MIASTA POZNANIA

obchodu rocznicy lO-lecia Związku Miast Polskich i 9. ogólnego zebrania Z. M. P. w dniach 2224. X. 1927. - Statut Związku Miast Polskich.

"W i a d o In o Ś c i S a m o r z ą d o w e" nr. 3-8 zawierają m. i.

artykuły: W. D. "Zapowiedziana reforma podatkowości a samorządy"; .Jana Patalasa "Obecny stan finansowy gmin wiejskich w woj. Poznańskiem"; inż. K. Trompeteura "Związki celowe a zagadnienie elktryfikacji"; W. D. "Obowiązki samorządu terytorjalnego wobec rolnictwa i oświaty"; Dr. Władysława Dalbora "Projekt ustawy Q rozgraniczeniu źródeł podatkowych państwa i samorządu terytorjalnego"; Dr. Jana Kużnara "Rozbudowa miast jako naczelny postulat polityki społeczno-gospodarczej w Polsce"; W. D. "Ruchliwość naszego samorządu".

"R u c h S a m o r z ą d o w y". Pod tym tytułem zaczęło z dniem 1. Jipca. 1927 wychodzić nowe cza!>opismo samorządowe w Poznaniu, poświęcone sprawom samorządu wojewódzkiego. Redaktorem jest zastępca starosty krajowego Dr. Juljan Hubert. W wydanych numera;::h 1-7 podnosimy Dr. Juljana Huberta: "Zagadnienie zasad samorządu wojewódzkiego" i statystykę podatków komunalnych. liK r o n i k a War s z a w y" nr. 111/6 zawiera m. i. "Wybory do rady miejskiej m. Warszawy"; "Obrót cukrem w Warszawie"; "Spożycie napojów spirytusowych w Warszawie"; "Stan zatrudnienia w przemyśle warszawskim w 1926 r." Nr. III!7. B. Plebiński: Odbudowa mostu ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie. - A. Kiihn: Kolej podziemna w Warszawie. - T. Baniewicz: Kolej elektryczna Warszawa-Grodzisk. "D z i e n n ikR o z p o r z ą d z e ń s t o ł. k r ó I. m i a s t a Kra k o w a". Nr. 48/6 zawiera dalszy ciąg pracy Tadeusza Przeon,kiego: Drogi rozwoju Krakowa - orąz Jana Duszy: Działalność Krakowa w dziedzinie opieki społecznej. Nr. 9.

zawiera Dr. Ryszarda Reinera i Aleksandra Gauzego: Sprawozdanie z podróży służbowej do nznajomienia się ze stanem ogrodnictwa w większych miastach czeskich, - oraz WincentegO' Wobra: Sprawozdanie z podróży naukowej odbytej dla zwiedzenia parków, ogrodów oraz lasów w Wielkopolsce.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry