REDAGUJE KOMITET

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.10/12 R.35 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

AleKsander Anholcer, Janusz Dembski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Henryk Kondziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Edward Zimmer, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plag Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zam6wlenla i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Buch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, roczne] - 28 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy 1 Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 122146-282 NBP IV O/M.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury PrezYdium Rady Narodowej Miasta Poznania

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE POZNAŃ 1967 Nakład 1770+ 100 egz. Ark. wyd. 14.4. Ark. drak. 10. Oddano do składania 10 VII 1967 r. Podpisano do druku 16 XI 1967 r. Druk ukończono w grudniu 1967 r.

Papier druk. satyn. ki. V 70 g 70xlOO cm. Zamówienie nr 392/5. A-5 Cena zł 7,DRUKARNIA UNIWERSYTETU im. A. MICKIEWICZA-POZNAŃ, UL. FREDRY 10

SPIS TREŚCI

Str

ARTYKUŁY

Antoni C z u b i ń s ki' : W pięćdziesiątą rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 5

MATERIAŁY

Henryk K a l war y j s ki: Początki planowania regionalnego w Poznaniu (1947-1950). .17 Sto dwadzieścia pięć lat "Bazaru" Witold Jak ó b c z y k: "Bazar" do roku 1939 . V 33 Urszula Marcinkowska i Zenon Terlecki: Hotel "Bazar" w latach 1939-1967. .41 Andrzej D z i ę c z k o w s ki: Park Miejski im. Tysiąclecia Państwa Polskiego na Malcie. .4 7

2YCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki: Sezon Filharmonii Poznańskiej 1966/1967 . 55 Anna B y s t r z y n o w s k a: Chóry krajowe i zagraniczne na estradzie Filharmonii Poznańskiej w latach o d 1947 do 1959/1960 . 6 O

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1966. Dokończenie. (Seweryn Banasiewicz, Roman Cierkosz, Leszek Ganowicz, Jerzy Hein, Władysław J achymski, Jan Kiepersza, Henryk Kołomecki, Zbigniew Krukiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski, Paweł Loginów, Romuald Maciejewski, Janusz Pateiski, Marian Szalbierz, Franciszek Szczepaniak, Tadeusz Szczepański, Henryk Wilkiewicz, Bolesław Zaporowski). .67 Sylwetki uczestników Rewolucji Październikowej Henryk J a n t o s: Stefan Konieczniak .83

Jubileusze

Zdzisław W r o n i ak: Prof. dr Janusz Pajewski - wybitny uczony i dydaktyk oraz wychowawca młodzieży .88 Andrzej K o m ar: Czterdziestolecie pracy naukowo-dydaktycznej prof.

dra Jana Zdzitowieckiego. .92

Z żałobnej karty

Daniela K o z ł o w s k a: Wspomnienie o Adamie Bronisławie Ciechańskim .96 czyńskiej. .98 Tadeusz Henryk N o w ak: Adela Zasadzianka .100

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Marian N owaczyk siębiorstwa Komunikacyjnego.

brukarz Miejskiego Przed

.102

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu miasta na rok 1967 oraz problemu deglomeracji na tle zatrudnienia Urszula P r z e s t a c k a: Wykonanie planu gospodarczego i budżetu miasta Poznania w roku 1966. Urszula P a u l ó w n a: Wydarzenia w Poznaniu w 1966 r. Część I .

.146 . 1 5 l

ZDJĘCIA Witolda Czarneckiego, Andrzeja Dzięczkowskiego, Cecylii Jesiołowskiej, Eugeniusza Kitzmana, Józefa Myszkowskiego, Wojciecha Plewińskiego, i Czesława Romińskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.10/12 R.35 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry