LISTA POLAKÓW ZABITYCH I ZMARŁYCH Z RAN PODCZAS ALIANCKICH NALOTÓW NA POZNAŃ W LATACH 1941-1944

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.07/09 R.35 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

L p. N azwisko I imię

Wiek

1 Fiedler Aleksander 2 Frąckowiak Tadeusz 3 Walkowiak Cecylia 14 41

1 Antkowiak Franciszek 2 Andrzejewski Antoni 3 Bednarski Janusz 4 Bigosińska Stanisława 5 Bigosiński Ludwik 6 Borowski Mieczysław 7 Buda Stanisław 8 Domagała Franciszek 9 Fabiś Mieczysław 10 Hetmanowska Irena 11 Hetmanowski Jan 12 H6pfner Maksymilian 13 J aworowicz Maria 14 Kaczmarek Wanda 15 Kaźmierczak Halina 16 Kaźmierczak Władysława 17 Kmieciak Helena 18 Kobierny Stanisław 52 2 49 67 21 43 41 37 31 10 21 4 30 19 43

Zawód

Miejsce śmiercirobotnik młodociany rob. gospod, domowa

A. Nalot z 8/9 maja 1944 r.

Śniadeckich 16 Szpital Diakonysek Śniadeckich 24

B. Nalot 9 IV 1944 r.

konduktor maszynista kol.

Dworzec Główny Dworzec Główny Partyzancka 11 Partyzancka 6 Partyzancka 6 PI. Sapieżyński 3 Dworzec Główny Dworzec Główny Szpital ul. Szkolna PI. Sapieżyński 3 PI. Sapieżyński 3 Dworzec Główny PI. Sapieżyński 3 Głogowska Partyzancka 11 Partyzancka 11 Dworzec Główny Szpital ul. Łąkowagospod, domowa stolarzpalacz pociągu maszynista kowal z Przybrodybiuralistkapomoc kuchenna prac. pocztowy

Nr aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego Poznań Stare Miasto* 1852 1851 1275 1293 1291 D564 1315 D562 1292 1281 1309 1310 1308 1359 1276 1289 1290 1284 1303a 19 Kortylewski Franciszek 51 maszynista Dworzec Główny 1302 20 Krajewski Stefan 5 - Dworzec Główny 1294 21 Kruszka Katarzyna 76 - PI. Sapieżyński 3 1312 22 Kubasiński Ignacy 43 robotnik kolejowy Dworzec Główny 1282 23 Kulawiak Edmund 21 tokarz Dworzec Główny 1274 24 Kwarta Aleksandra 9 - Plac Sapieżyński 3 1313 25 Kwarta Maria 41 - Plac Sapieżyński 3 1299 26 Kwarta Stanisław 40 robot, kolejowy Plac Sapieżyński 3 1295 27 Matalewski Bernard 4 - Szpital ul. Szkolna 1279 28 Matyja Szczepan 57 robotnik kolejowy Szpital ul. Szkolna 1349 29 Pawlicka Weronika 43 - Plac Sapieżyński 3 1311 30 Piątkowiak Jakub 52 robotnik Dw9rzec Główny 1308 31 Pośpieszny Stanisław 53 maszynista Dworzec Główny 1273 32 Przybylska Kazimiera 17 sekretarka Dworzec Główny 1305 33 Rojek Franciszek 14 - Dworzec Główny 1303 34 Itybicki ECazirnierz 22 prac. kolejowy Dworzec Główny 1304 35 Sadowczyk Franciszek 52 palacz kolejowy Szpital ul. Szkolna 1280 36 Sawczyńska Stefania 42 gospod, domowa Dworzec Główny D565 37 Solarek Stanisława 24 robotnica Dworzec Główny 1278 38 Sówka Teresa 50 - Partyzancka 8 1279 39 Sowińska Zofia 27 - Partyzancka 11 1306 40 Sowiński Ignacy 33 - Partyzancka 11 1286 41 Sroka Maria 22 biuralistka Dworzec Główny 1287 42 Szczepankiewicz Janusz 12 prac. pocztowy Dworzec Główny 1277 43 Szuchiewicz Eleonora 34 asystent pocztowy PI. Sapieżyński 3 1296 44 Wachowiak Franciszek 36 konduktor Dworzec Główny 1283 45 Wicher Franciszka 78 - Partyzancka 8 1298 46 Wieczorek Kamila 9 - Dworzec Główny 1285 47 Zieliński Władysław 43 prac. pocztowy Dworzec Główny 1288 2 Binder Stanisław 3 Goźwiński Bronisław 4 Kopaniarz Leokadia 5 Kopaniarz Kazimierz 6 Kopaniarz Wojciech 7 Krzemińska Stanisława 8 Krzemiński Ignacy 9 Kwapiszewska Aniela 10 Malicka Helena 11 Miśkiewicz Bernard 12 N enciński Aleksandei 13 Oźminkowska Józefa 14 Rembacz Wanda 15 Szal Pelagia 16 Szambelan Janusz 17 Szambelan Maria 18 Tobińska Maria 19 Wąchalska Anna 20 Wąchalska Ryszarda 21 WąchaIski Jan 22 Wilczyńska Stanisława 23 Wiśniewska Stanisława 24 Zawielak Franciszek 25 Zawielak Kazimiera 39 39 35 2 55 59 60 40 65 38 69 59 32 37 3 32 50 49 12 49 38 83 56 50płatniczyślusarzkołodziejstolarzrętowy

Zestawieniec. Nalot 29 V 1944 2.

Poplińskich 8a Długa 1/2 (szpital) Szkolna 14/14 (szpital) Różana 9a Różana 9a Różana 9a Żupańskiego 13a Żupańskiego 13a Różana 9a Różana 10 Madalińskiego 4 Żupańskiego 20 Przemysłowa 11 Różana 4 Górna Wilda 34a Kolejowa 37 Kolejowa 37 Różana 9a Różana 10 Różana 10 Różana 10 Różana 10 Poplińskich 8a Żupańskiego 19 Żupańskiego 19 2096 1900 1958 1956 1957 1893 1894 1892 1984 1895 1955 1901 1899 1902 1903 1916 1898 2005 2006 2004 1948 1954 1896 1897

A 3 B 47 C 27 Razem 71

* Wszystkie numery bez symbolu pochodzą z ksiąg sygnowaniych "P" (Pole). Zamieszczone w wykazie z literą "D" znajdują się omyłkowo w księgach przeznaczonych dla Niemców (Deutsche).

delegatury rządu londyńskiego: "Ośrodkiem zainteresowania społeczeństwa polskiego poza terminem zakończenia wojny jest sprawa granic i ustroju Polski. W dziedzinie politycznej społeczeństwo całe bez wyjątków domaga się oparcia zachodniej granicy państwowej na Odrze. W dziedzinie społecznej obserwuje się pewną radykalizację przekonań, objawiającą się między innymi w postulacie sprawiedliwego rozdziału dochodu społecznego, uspołecznienia środków produkcji, ograniczenia lub nawet zniesienia prawa indywidualnego rozporządzania pracą itp. N a terenie daje się zauważyć pewną agitację komunistyczną; wpływy jednak komunistyczne są bardzo małe i z zasady bardzo powierzchowne. Tak zwane wpływy komunistyczne polegają zresztą głównie na uznaniu dla akcji bojowej armii sowieckiej. Stosunek do aliantów nacechowany jest pewnym zniechęceniem"4s. Wynurzenia te usiłowały wprawdzie pomniejszyć uwagę dokonujących się procesów radykalizacji społecznej, lecz wyraźnie już nie taiły dochodzących odgłosów żądań społecznych oraz jawiących się powszechnie nadziei na demokratyczny ustrój wyłaniającej się z odmętów wojny Polski.

48 Be-Zet. R. 1944, nr 1, s. 4. Autor raportu nie był, jak to się można domyśleć, zorientowany w stanie poznańskiego podziemia. Od września 1942 r. do połowy 1944 r. działały w środowiskach robotniczych Poznania komórki Polskiej Partii Robotniczej. Miały one dość znaczne wpływy w kilku fabrykach i prowadziły w mieście ruchliwą działalność. Zob. M. O l s z e w s ki, Działalność komunistycznego ruchu podziemnego w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej. W: XX rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. Referaty i dyskusje z sesji naukowej DAM. Poznań 1965, s. 215-224.

pięć lat Międzynarodowych Konkursów Lutniczych im. Henryka Wieniawskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.07/09 R.35 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry