H96

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA nATA POZNANIA

inteligencji, są one pełnowartościowe, choćby nie były ukończone, formalnie. Tak np. rolnikowi dyplom ukończenia studjów, niczego nie doda w porównaniu z tym, co go nie posiadł a naukę samą poznał. Co natomiast uczyni student medycyny z nauką, którą poznał' a nie ukończył formalnie? Nic. Stracił czas i pewien zasób energji. Albo filolog klasyczny, który obejmuje pracę w banku? Kwest ja skuteczności studjów nie da się ocenić na podstawie ogłaszanych materjałów statystycznych. Spróbujemy zilustrować choć częściowo stosunki panujące w tej dziedzinie na u n i w e r s y t e c i e p o z n a ń s kim. Frekwencja na pc)szczególnych wydziałach uniwersytetu poznańskiego przedstawiała się jak następuje: 1920/21 1921/2 1922/3 1923/4 2360 3273 3416 3313 2 115 2 843 3080 3 123

1924,5 3953 3753

1925/6 2986 2915

Ogółem słuchaczy .

w tem studentów . Wydzillł praw.

i nauk pol. sł... 1149 1559 1466 1470 1486 l 194 stud. ....... 1104 1454 1403 1410*) 1465 1185 W. lekarski sł. . 134 288 422 431 571 447 stud. ..... 134 275 413 431*) 571 441 W..filozof.s1. ... 597 898 890 887 1431 1094 stud. ....... 478 594 641 767*) l 264 1047 W. rolniczy sł. . . . 479 528 630 525 465 251 stud. . 391 521 623 515*) 453 244 [0) Ilość wolnych sluchllczy szacowana dla braku ścisłych wykazów.] Wydziały humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy, w 1925/26 wzięto jako filozoficzny. Pytamy, jak i p r o c e n t s t u d e n t ó w - bo o studentów chodzi, słuchaczy wolnych odlicza się - z d a ł w p 0szczególnych latach egzamina? Oprócz Jicznych zasadniczych trudności zachodzi i ta, że dla braku równorzędnych danych opuścić musimy całkowicie rok 1924/5 i złączyć lata 1920/21 do 1922/23. Oto zestawienie egzaminów:

Wydziały L a t II

III .

J:> N "'C "O u ::;_ :3 '"

Liczba egzminów końcowych: dyplomowe inżynier- doktor- nostryfimagIsterskie ski e skie kacja i nauczyciel.

O g ó ł e m 1920-22 1923 1925 3123 2915

448; 302 257 24 45 20 32 63 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry