UROCZYSTOŚCI W POZNANIU 18 LIPCA 1966 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.01/03 R.35 Nr1

Czas czytania: ok. 12 min.

POZNAN był w poniedziałek, 18 lipca 1966 r. widownią niecodziennych uroczystości. Milasto przystrojone już barwami narodowymi w oczekiwaniu zbliżającego się święta państwowego 22 lipca, skierowało swój wzrok w kierunku nowego O'biektu gospodarki komunalnej - fabryki dwugazu, zbudowanej dzięki wykonaniu .zobowiązań o półtora miesiąca przed terminem.

ODDANIE DO UŻYTKU NOWEJ GAZOWNI

Kilkanaście minut przed godziną 14.00 na roaległym dziedzińcu nowej gazowni, przybranym biało-czerwonymi flagami, zgromadziła się załoga oraz brygady budowlane Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "Hydrobudowa" Nr 9, Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych, Budownictwa Urządzeń Gazowniczych "Gazobudowa" z Zabrza, Przedsiębiorstwa Robót Elektrotechnicznych "Elektroimontaż" i Przedsiębiorstwa Budowy Gazowni w Poznaniu. Punktualnie o godzinie 14.00 na uroczystość oddania do użytku nowego obiektu przybyli serdecznie witani przedstawiciele władz rządowych i partyjnych: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Raboitniczej, milnister obrony narodowej, marszałek Polski Marian Spychalski, członkowie kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu z I sekretarzem Janem Szydlakiem, minister górnictwa i energetyki Jan Mitręga, dowódca lotnictwa operacyjnego gen. bryg. pilot Franciszek Kamiński, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Szczerbal, przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak. Przybyła także delegacja rad narodowych' Charkowa i Obwodu Charkowskiego z przewodniczącym Obwodowej Rady Charkowskiej Dymitrem Pisniaczewskim na czele. "Melduję, że gazownia poznańska gotowa jest do uruchomienia". Tymi słowami powitał dostojnych gości dyrektor naczelny Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego - Jerzy Tombak. Marian Spychalski podziękował i przeciął biało-czerwona wstęgę. Orkiestra odegrała hymn narodowy. Rozpoczęło się zwiedzanie tego najnowocześniejszego w kraju obiektu.

W centralnej dyspozytorni sterowniczej minister górnictwa i energetyki Jan Mitręga, po odebraniu meldunku od naczelnego dyrektora Zakładów Gazów

UroczYstości w Poznaniu 18 lipca 1966

nictwa Okręgu Poznańskiego Henryka Dziaczkowskiego, uruchomił automatyczne urządzenia sterownicze. Punktualnie o godzinie 14.45 Marian Spychalski uruchomił mechanizm tłoczenia gazu do zbiornika. Od tej chwili nowa gazownia rozpoczęła służbę miastu. Generalnym wykonawcą ibudowy było Budownictwo Urządzeń Gazowniczych "Gazobudowa" z Zabrza. Wiele jednak prac, także specjalistycznych, wykonały przedsiębiorstwa poznańskie, takie m. in., jak: Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Hydrobudowa" Nr 9, Przedsiębiorstwo Robót Elektrotechnicznych "Elektromontaż" i Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych. Nowa gazownia zaprojektowana w całości po raz pierwszy w kraju przez zespół Biura Projektów Gazownictwa "Gazoprojekt" we Wrocławiu pod kierunkiem inż. Tadeusza Biernata i zbudowana kosztem 266 min zł (wraz z zapleczem i urządzeniami towarzyszącymi) jest obiektem w pełni zautomatyzowanym. Produkując na dobę 240 tys. metrów sześciennych gazu, pozwoli ona na zaspokojenie potrzeb ludności i przemysłu również w podmiejskich rejonach Poznania. Projekt Oparty został na licencji austriackiej firmy "Viag". Do produkcji gazu nie używa się węgla koksowniczego, lecz węgiel energetycznonpłomienny. Ponieważ otrzymany tą drogą'gaz posiada kaloryczność niższą od obowiązującej, specjalna aparatura wzbogaca go ropą naftową. Obiekt wygląda imponująco. Zainstalowano w nim izotopową aparaturę kontrolno-pomiarowa, będącą wyrazem ostatnich osiągnięć myśli technicznej. Z okazji przekazania gazowni do eksploatacji przed nowym obiektem odbył się wiec budowniczych gazowni. Wiec otworzył dyrektor naczelny Zakładów Gazownictwa Okręgu, Poznańskiego Henryk Dziaczkowski. Do zebranych przemawiał Marian Spychalski. "Rokrocznie w dniu 22 lipca, w rocznicę zwycięstwa ludu polskiego w walce o wolność i sprawiedliwość społeczną, dajemy wyraz nowego stosunku do naszej Ojczyzny, Ojczyzny - prawdziwej matki wszystkich swych obywateli, niosąc jej i sobie plon twórczej pracy, oddając społeczeństwu nowe zakłady produkcyjne, osiedla mieszkaniowe, urządzenia kulturalne i socjalne. Tegoroczne Święto Odrodzenia, przypadające w szczytowym momencie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, czcimy zgodnie z wolą całego społeczeństwa szczególnie uroczyście, by w oparciu o nauki płynące z naszych dawnych i najnowszych dziejów mobilizować siły do dalszych wielkich zwycięstw na drodze socjalistycznego rozwoju naszego kraju. "Poznań, który przed tysiącem lat był stolicą Polski, a który rzetelną pracą swych mieszkańców, ich gospodarnością i ofiarnością w budownictwie socjalizmu zyskał sobie godność Budowniczego Polski Ludowej, wzbogaca się dziś nowym, nader ważnym zakładem produkcyjnym. Zgodnie z naszym dobrym ludowym zwyczajem budowlani Poznania uczcili tegoroczne Święto Odrodzenia zakończeniem prac przy budowie nowej wytwórni gazu, a gazownicy - uruchomieniem pierwszego tego typu obiektu zaprojektowanego i wybudowanego w naszym kraju, posiadającego niezwykle ważne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb życiowych mieszkańców Poznania i dalszego rozwoju przemysłu w tym mieście. Zakończenie tej budowy oraz osiągnięcia

Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marszałek Polski Marian Spychalski w otoczeniu przedstawicieli władz partyjnych i rad narodowych dokonuje 18 VII 1%6 r. uroczystego oddania do użytku nowej gazownivi pracy załogi dotychczasowej poznańskiej gazowni są jednym z chlubnych przykładów twórczego wysiłku poznańskiej klasy robotniczej jej wysokiej świadomości, pracowitości i głębokiego oddania sprawie socjalizmu. Są one zarazem przykładem owocnej współpracy i kooperacji wielu załóg i zakładów Wielkopolski i Śląska.

"Dziięki zakończeniu odpowiednich prac projektowych i przygotowawczych, wmurujemy w dniu dzisiejszym akt erekcyjny nowego osiedla mieszkaniowego na prawym brzegu Warty, na Ratajach, którego wielkość docelowa równa będzie bez mała przedwojennym rozmiarom Poznania. Rozpoczyna się z rozmachem formowanie nowego kształtu miasta i powstają warunki dla rozwinięcia jego nowoczesnego centrum nad brzegiem rzeki. "Pozwólcie, że w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, naczelnych władz państwowych i Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu podziękuję budowniczym i pracownikom gazowni, projektantom i inwestorom osiedla »Rataj e« oraz wszystkim ludziom pracy w Poznaniu i w Wielkopolsce za ich rzetelny i ofiarny trud. Pragnę jednocześnie najserdeczniej pozdrowić z okazji Święta Odrodzenia i obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski, gdzie stała kolebka naszego państwa, gdzie przez dziesięć wieków

UioczYstości w Poznaniu 18 lipca 1966

stawiany był nieugięty opór feudalnym najeźdźcom, pruskim germanizatorom, a wreszcie hitlerowskiemu okupantowi, gdzie wyrosło i działało tylu wybitnych patriotów, bojowników o wolność narodu, gdzie zapisał najwspanialsze karty swego chlubnego żywotta Jan Henryk Dąbrowski, którego imię na zawsze związane zostało* z nieugiętą walką Polaków o niepodległość i znalazło się w naszym hymnie narodowym, a serce od dziś spocznie na tej ziemi. "Oddanie w Poznaniu do użytku nowego zakładu produkcyjnego - mówił dalej Marian Spychalski - bezpośrednio służącego potrzebom ludności, i przystąpienie do budowy osiedla tak niezbędnego dla zaspokojenia najbardziej odczuwalnych potrzeb bytowych, oraz podobne wydarzenia w całej Polsce, która stale wzbogaca silę o setki większych i mniejszych obiektów produkcyjnych i komunalnych - to nowe wygrane bitwy ze starą, kapitalis--' tyczną epoką zacofania naszego kraju. To 'materialny wyraz realizacji idei socjalizmu, wcielania w życie programu polityki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sprzymierzonych z nią stronnictw politycznych, władzy ludowej, Frontu Jedności Narodu. To jeszcze jeden dowód tego, że w naszym ustroju wszystko, co ludzie pracy czynią - czynią dla człowieka, dla swego lepszego materialnego i duchowego rozwoju i dowód, że w warunkach władzy ludu mogą to czynić po raz pierwszy w tysiącletnim okresie istnienia naszego państwa, bo nie ma u nas wyzyskiwaczy wewnętrznych i nie jesteśmy zależni od zagranicznych kapitałów i monopoli. "Mówimy o naszych osiągnięciach nie po raz pierwszy. Wiele mieliśmy okazji w ciągu dwudziestu lat istnienia Polski Ludowej, a zwłaszcza w okresie obchodów Tysiąclecia, do podsumowania naszego dorobku i czyniliśmy to nie raz uroczyście i radowaliśmy się, łD> to jest nasz wspólny dorobek i rezultat naszej świadomej, twórczej pracy. Ale nie satysfakcja i radowanie się z osiągnięć jest głównym celem naszych spotkań z milionami ludzi pracy. Spoglądamy w przeszłość, porównujemy z nią teraźniejszość przede wszystkim po to, by lepiej spojrzeć w przyszłość, by lepiej rozumieć wspólny program dalszego działania, by wszelkimi siłami zjednoczonego narodu przyspieszyć nasz dalszy rozwój, na którego drodze stwarza przeszkody nie tylko dziedzictwo kapitalistycznego zacofania, skutki wojny i okupacji, lecz również pozostałości starego światopoglądu, bezwładu, niezaradności. "Konfrontacja najnowszej historii z dawna dowodzi niezbicie, że fundamentem wszystkich naszych osiągnięć i zdohyczy jest jedność społeczeństwa, skupienie się wokół programu budownictwa socjalistycznego. Także w odległej przeszłości tylko wtedy odnosiliśmy zwycięstwa, kiedy zjednoczenie narodu w imię dobra publicznego brało górę nad prywatą klas wyzyskiwaczy i siłami reakcji. Brak tej jedności, wewnętrzne rozbicie spowodowane działalnością klas panujących prowadziły do klęsk, do katastrof narodowych. "Dziś naród nasz - kontynuował przemówienie Marian Spychalski - jest zjednoczony jak nigdy w historii. Dziś wszyscy patrioci włączyli się w budowę socjalizmu, pracują nad tym, by przyspieszyć rozwój gospodarki, kultury, oświaty, rozwój samego człowieka, uszlachetnić stosunki międzyludzkie. Naród nasz zdecydowanie odrzuca tych, co ponad dobro państwa, ponadinteres publiczny stawiają sprawy prywatne, patrzą wstecz, którzy chcieliby zatrzymać bieg historii), pragnęliby nawet naszą politykę zagraniczną - sojuszu i przyjaźni z wszystkimi siłami pokoju, zastąpić polityką uniżoności wobec pruskiej buty i militaryzmu bońskiego. "Ludzie pracy w naszej Ojczyźnie mają głębokie poczucie patriotyzmu.

Nic ich nie dzieli, jeśli chodzi o budowanie lepszego życia dla siebie, dla narodu, dla państwa. Czynią oni to coraz lepiej i każdy ma pełną możliwość włączenia swego wkładu w to wielkie dzieło. "Człowiek i jego dobro są najgłębszą istotą i celem naszej polityki, naszego programu. I praktyka realizacji tego programu, rzeczywistość dnia dzisiejszego jednoczy ludzi wokół Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i władzy ludowej, skupia ich we Froncie Jedności Narodu. "W imieniu Koimitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, naczelnych władz państwowych, Ogólnopolskiego Koimitetu Frontu J edności Narodu i żołnierzy sił zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w przeddzień Święta Odrodzenia i u progu nowego Tysiąclecia naszego państwa - powiedział na zakończenie Marian Spychalski - życzę Wam, mieszkańcom Poznania i całej Wielkopolski, by jak najlepsze powodzenie w życiu osobistym towarzyszyło Waszej coraz owocniejszej, dającej coraz większe zadowolenie pracy dla dobra człowieka, narodu, państwa, socjalizmu i pokoju. W imię realizacji tych celów rozbrzmiewa, jak Polska długa i szeroka, zawołanie: «Nie poskąpimy sił i ofiarności godnych naszej drogiej nam tysiącletniej historii i już ponad dwadzieścia lat budującej zwycięsko socjalizm Polski Ludowej. Niech żyje patriotyczny, ofiarny i pracowity lud Wielkopolski! Niech żyje coraz szczęśliwsza szczęściem swych obywateli nasza Ojczyzna! Niech żyje pokój i socjalizm!»" Przemówienie Mariana Spychalskiego przyjęto długo nIe milknącymi oklaskami. Z kolei Marian Spychalski udekorował 41 szczególnie zasłużonych budowniczych nowej gazowni odznaczeniami państwowymi. Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski udekorowani zostali: główny projektant inż. Tadeusz Biernat, długoletni pracownik sieci i instalacji Zakładów Gazownictwa Okręgu Poznańskiego Edward Nowak oraz kierownik Biura Konstrukcyjnego Budownictwa Urządzeń Gazowniczych "Gazobudowa" Zabrze inż. Andrzej Rutkowski.

Złotymi Krzyżami Zasługi udekorowani zostali pracownicy Budownictwa Urządzeń Gazowniczych "Gazo budowa" w Zabrzu: Franciszek Chruściel, Piotr Kozioł, Franciszek Nowak, Tadeusz Potyrało, Alojzy Skandy i Józef Szajnar; pracownicy Zakładów Gazownictwa Okręgu Poznańskiego: Kazimierz Czekała, Józef Kubiak i Jarosław Majewski; pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Gazowni: Jerzy Maciejak, Władysław Roszyk, Alfred Stróż i Stefan Tomaszewski; pracownik Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Witold Sewkowski i pracownik Przedsiębiorstwa Urządzeń Instalacyjnych Kazimierz Wroniecki. Srebrnymi Krzyżami Zasługi udekorowani zostali pracownicy Budownictwa Urządzeń Gazowniczych "Gazobudowa" w Zabrzu: Roman Antowski,

UroczYstości w Poznaniu 18 lipca 1966

Jan Rudek, Bolesław Słomski i Zdzisław Spakowski; pracownik Biura Projektów Gazownictwa "Gazoibudowa" we Wrocławiu, współtwórca projektu inż. Tadeusz Borezyński; pracownik Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Ryszard Celler; pracownicy Zakładów Gazownictwa Okręgu Poznańskiego>: Zygmunt Domagała, Jan Kurowski, Alojzy Stachowiak i Stefan Świetlik; pracownik Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych "Elektromontaż" Marian Mazurek i pracownik Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych "Hydrobudowa" Nr 9 Mieczysław Wojciechowski. Brązowymi Krzyżami Zasługi udekorowani zostali) (pracownicy Zakładów Gazownictwa Okręgu Poznańskiego: Stanisław Bykowicz, Edmund Cichy, Zygmunt Orcholski, Zenon Rohloff, Tadeusz Sobczak i Henryk Woderski; pracownicy Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych "Hydrobudowa" Nr 9 Leon Drzewiecki i Tadeusz Toimkowiak; pracownik Przedsiębiorstwa Robót Elektrotechnicznych "Elektromontaż" Józef Grewling oraz pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych w Poznaniu Marian Płoci enniczak.

WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ NOWEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ "RATAJE"

O godzinie 16.00 na zaimprowizowanej trybunie na placu budowy nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataj e" zajęli miejsca przedstawiciele władz partyjnych i rządowych z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marszałkiem Polski Marianem Spychalskim na czele w towarzystwie dowódcy lotnictwa operacyjnego gen. bryg. pilota Franciszka Kamińskiego, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Szydlaka, sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Gawrysiaka, przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszka Szczerbala i przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzego Kusiaka. U stóp trybuny widoczny był fragment fundamentu pod pierwszy blok mieszkalny, oznaczony na ipłanie nowego osiedla numerem 44. Do mikrofonu podszedł przewodniczący Prezydium Rady Narodowej Jerzy Kusiak. Przemówił on w ciepłych słowach do zebranych tu budowniczych osiedla - pracowników Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2. Obok wizji sześćsettysięcznegO' Poznania, jaką. iprzed oczami uczestników wiecu wywołał Jerzy Kusiak, wyrosła wizja nowej dzielnicy mieszkaniowej Rataje, dzielnicy rozciągniętej na obszarze 2100 hektarów, a którą zamieszka za piętnaście lat - 150 000 ludzi. Co czwarty obywatel Poznania mieszkać będzie na Ratajach. "Dla rrae wszystkich - mówił dalej Jerzy Kusiak - którzy przeżyliśmy rozkwit Poznania w okresie dwudziestu lat władzy ludowej, w okresie kiedy z 270-tysłęczinego miasta Poznań awansował do czołówki polskich ośrodków miejskich, dla nas wszystkich wizja ta jest tak realna jak nasz dzisiejszy dzień".

Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marszałek Polski Marian Spychalski w towarzystwie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jana Szydlaka (z prawej), przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzego Kusiaka, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszka Szczerbala i sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Jerzego Gawrysiaka (z lewej) wkracza 18 VII 1%6 r. na plac budowy nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje"

Ppśród uroczystej ciszy przewodniczący Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" Zdzisław Błażejewski odczytał tekst aktu erekcyjnego: Działo się w Poznaniu w dniu 18 lipca 1966 roku w ostatnim Roku Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, w dwudziestym drugim roku budownictwa socjalistycznego w Polsce Ludowej, kiedy pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka, przewodniczącym Rady Państwa - Edward Ochab, prezesem Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz, marszałkiem Sejmu Czesław Wycech - ministrem obrony narodowej Marszałek Polski - Marian Spychalski, ministrem gospodarki komunalnej i- Stanisław Sroka, 'ministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Marian Olewiński, prezesem Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Witold Kasperski, pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Jan Szydlak, przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania - Jerzy Kusiak, przewodniczącym Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Stanisław Sm o liński, dyrektorem Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Tadeusz Skubiszyński, pierwszym sekretarzem Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Poznań

Uroczystości w Poznaniu 18 lipca 1966

Przewodniczący Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" Zdzisław Błażejewski odczytuje tekst aktu erekcyjnego o rozpoczęciu budowy nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataj e". Stoją od lewej: przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak, dowódca lotnictwa operacyjnego, gen. bryg. pilot Franciszek Kamiński, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzy Gawrysiak, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Szczerbal, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marszałek Polski Marian Spychalski

Nowe Masto Kazimierz Buchert, przewodniczącym PrezYdium Dzielnicowej Rady Narodowej - Maksymilian Świtaj, przewodniczącym Dzielnicowego Komitetu Frontu Jedności Narodu - MieczYsław Wieczorek, przewodniczącym Rady Spółdzielni "Osiedle Młodych" - Marian Kokociński, przeroodniczącym Zarządu Spółdzielni "Osiedle Młodych" Zdzisław Błażejewski. Podpisany gospodarz dzielnicy - PrezYdium Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto i inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" przYstąpili do budowy nowej dzielnicy mieszkaniowej na Ratajach w dzielnicy Nowe Miasto.

Dokumentację projektową przYgotowało Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego "Miastoprojekt" w Poznaniu, którego dyrektorem był JerzY Brązert, zaś projektantami osiedla: JerzY Schmidt, Regina Pawuła, Zdzisław Piwowarczyk, kierownikiem pracowni Jan Wellenger, projektantem Józef Go rze Iski, a konstruktorem Tadeusz Mikoła. Inwestorem powierniczYm była i nadzór techniczny nad budową osiedla sprawowała Dyrekcja In

westycji Miejskich Poznań-Miasto, której dyrektorem był Stefan Wieczorkiewicz, a naczelnym iniynierem Edmund Pawłowicz. Roboty budowlane wykonywała załoga Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 2, którego dyrektorem był Jan Deskur, a naczelnym inżynierem Cyprian Wachowiak. Spółdzielnia mieszkaniowa "Osiedle Młodych" pod patronatem Zarządu Miejskiego Związku Młodzieiy' Socjalistycznej przystąpiła do budowy największego w historii naszego grodu osiedla mieszkaniowego na prawym brzegu Warty na Ratajach, w dzielnicy Nowe Miasto. Obszar zabudowy osiedla obejmuje 2100 hektarów, na którym zostaną wybudowane mieszkania dla 150 tysięcy mieszkańców. Życzeniem naszym jest, by osiedle to dobrze słuiyło mieszkańcom grodu Przemysława, a następne pokolenia wychowały się na światłych i świadomych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Niniejszy akt erekcyjny został ivykonany w jednym egzemplarzu i wmurowany w fundamenty budynku oznaczonego nr 4.4..

Wmurowanie aktu erekcyjnego w fundament bloku mieszkalnego nr 44 w nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje". Kielnię ujmuje członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marszałek Polski Marian Spychalski (18 VII 1966)

UroczYstości w Poznaniu 18 lipca 1966

Jeden odpis aktu erekcyjnego znajduje się w posiadaniu PrezYdium Dzielnicowej Rady Narodowej - Nowe Miasto, drugi w aktach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowe) "Osiedle Młodych' trzeci w Oddziale Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Poznaniu, a czwarty złożony został do akt Archiwum Państwowego w Poznaniu. UroczYstego ivmurowania aktu dokonał członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, minister obrony narodowej marszałek Polski, poseł Poznania na Sejm Połskiej RzeczYpospolitej Ludowej Marian Spychalski.

Przewodniczący Zarządu Spółdzielni Zdzisław Błażejewski

Przewodniczący PrezYdium Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto Maksymilian Świtaj

Po odczytaniu aktu erekcyjnego Jerzy Kusiak poprosił dostojnych gOSCl o złożenie podpisów pod dokumentem. Jako pierwsi złożyli podpisy Marian Spychalski, Jan Szydlak i Franciszek Szczerba!. Następnie goście zeszli do podnóża trybuny, przenosząc tam mosiężną puszkę zawierającą akt erekcyjny, którą wmurowano w fundament przyszłego bloku mieszkalnego. Hymn państwowy zakończył tę miłą uroczystość.

SPROWADZENIE DO POZNANIA URNY Z SERCEM GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Na przeciwległym końcu miasta, na lotnisku w Ławicy wylądował o godz.

16.22 specjalny samolot z delegacją miasta Krakowa, która przywiozła do Poznania urnę z sercem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Kompanie honorowe Wojska Polskiego sprezentowały broń. Rozległy się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Kiedy w otwartych drzwiach samolotu ukazał się oficer Wojska Polskiego z urną w rękach i skierował się oficerskim szpalerem w stronę samochodu, powietrzem wstrząsnęła salwa z dwunastu dział artyleryjskich. Rozległy się dźwięki marsza generalskiego. Tak powitała stolica Wielkopolski serce Wielkiego Polaka.

Przybyłą do Poznanila delegację miasta Krakowa z przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej Zbigniewem Skolickitm powitał w imieniu Prezydium Rady Narodowej m. Poznania zastępca przewodniczącego Jerzy Łangowski.

Na płycie lotniska uformował się następnie wojskowy pochód, w którym za kompaniami honorowymi Wojska Polskiego z rozwiniętymi sztandarami, a im. in. kompanią honorową II Zmechanizowanej Dywizji Piechoty im. gen. Henryka Dąbrowskiego, posuwał się wojskowy samochód przybrany barwami narodowymi i godłem państwowym, na którym na specjalnym postumencie

Na lotnisku Ławica wylądował specjalny samolot z delegacją miasta Krakowa, która przywiozła do Poznania urnę z sercem gen. Henryka Dąbrowskiego

spoczywała urna. Z obu stron samochodu kroczyli oficerowie Wojska Polskiego. Pochód zamykały szwadrony kawalerzystów z biało-czerwonymi proporczykami na lancach'. Część jeźdźców ubrana była w historyczne stroje wojskowe z epoki wojen napoleońskich. Kolumna marsizowa przeciągnęła wśród wielokilometrowego szpaleru ludności udekorowanymi ulicami: Świerczewskiego, Armii Czerwonej, Ratajczaka i Paderewskiego i o godz. 18.00 wkroczyła na zabytkowy rynek Starego Miasta zapełniony dziesiątkami tysięcy mieszkańców Poznania. Z wieży Ratusza rozległ się hejnał. Przy dźwiękach "Warszawianki" saimochód z urną stanął przed trybuną honorową. Na trybunile, owacyjnie witani, zajęli miejsca: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marszałek Polski - Marian Spychalski w towarzystwie dowódcy Lotnictwa Operacyjnego gen. bryg. pilota Franciszka Kamińskiego, sekretariat Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu z Janem Szydlakiem, delegacja Krakowa z przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej Zbigniewem Skolickim, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Szczerbal, przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania Jerzy Kusiak.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.01/03 R.35 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry