V*»

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.01/03 R.35 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

" - .

REDAGUJE KOMITET

Aleksander Anho1cer, Janusz Dembski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Henryk Kondzie1a (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Edward Zimmer, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n ań, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy l Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221"'6-282 NBP IV OjM.

Okładkę projektowała

Maria Dolna

Wydano na Prerydium Radyzlecenie Wydziału Kultury Narodowe) miasta Poznania

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNAŃ 1967

Nakład 1835+ 100 egz. Ark. wyd. 15,2. Ark. druk. 10,625 Oddano do składania 3 XI 1966 r. Podpisano do druku 9 II 1967 r. Druk ukończono w lutym 1967 r.

Papier druk. sat. ki. V 70 g 70xlOO cm. Zamów, nr 532/203. A-12 Cena zł 7,DRUKARNIA UNIWERSYTETU im. A. MICKIEWICZA-POZNAŃ UL. FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.01/03 R.35 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry